Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 25

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 25
atuartartut agdlagait læserne skriver atuartartut agdlagait læserne skriver atuartartut agdlagait læserne skriver atu Opfordring til debat om det politiske system i Grønland E.L.H.: „150.000 Danmark nu." arbejdsløse I AG nr. 16 fremkom Erik Lund- beck Hansen efter min mening med et godt debatoplæg om kom- munisme eller socialisme. Det er nemlig på Ude, at vi her i Grøn- land åbent og ikke mindst sagligt diskuterer alternative samfunds- systemer ved at inddrage privat- kapitalistiske og socialistiske prin- cipper i diskussionen. Jeg blev dog skuffet over Roar Christiansens såkaldte „svar" til Erik L. Hansens artikel, fordi sva- ret er nedladende, personligt an- gribende og ukvalificeret. Roar Christiansen talte om de frie vestlige lande, hvor man kan tænke frit (hvem i Rusland kan tænke éns tanker), tale frit, de- monstrere frit, skrive frit, handle frit uden at blive spærret inde! Og Roar Christiansen konklude- rede bl. andet: Erik Lundbeck Hansen burde spærres inde, for han er farlig for sin omgangs- UmånaK pivåt erKungitsumik ukiune rr.åkunane tusartagkavta ilagåt Umånap pigissåne augtitag- ssanik piaivfik ingile K'ernertoK, Kanordlo kommunimut åtavigissa- minut iluaKUtautigissugssångor- tOK. Kanordle pissoKarpa? åsit erKu- méKissumik aulajangineKarpoK, tamånalo amerdlaKissut narruju- missutigisagpåssuk tupingnångi- laK. kommunimut akilerårutigssat avdlanut nungnerat inimitdlisår- neruva imalumt erKortuliorneru- va? kommunime inugtaussut piniar- nermik aulisarnermigdlo inussu- tigssarsiuteKarnerussut iluaKutig- ssanik aningaussanik aulajanger- simassunik akilerårfigineKartaria- Karaluarput sordlo tunissagssior- figssatigut avdlatigutdlo pitså- ngorsautigssanik pilersitsineKar- Kuvdlugo. Kularnångitsumik piniagkat tu- ngaisigut kinguariarneKartugssau- vok silåinåkut imåkutdlo augti- tagssarsiorfingmut angatdlatiler- nerup kingunerissånik, taimåitu- migdlo angnerussumik akileråru- titigut pineKartariaKardlutik. pissugssåungikaluardlunga inu- ngorfigisimassavnile pissutsit pui- orsimånginavkit agdlagtariaKar- soraunga. inuvdluaritse Th. Sakæussen NarssaK. kreds! Man må åbenbart ikke skrive frit i et vestligt land efter Roar C.'s mening! Og se engang hvordan Roar svarer bl. a.: E.L.H.: „Som socialist føler man sig en kende ensom på Grønland." Roar C: ,,-pak din kuffert og rejs, for vi har ikke brug for dig her!" E.L.H.: „Et kapitalistisk sam- fund, der indebærer arbejdsløs- hed, udbytning af de arbejdende mennesker." Roar C: „han burde spærres inde, for han er farlig for sin om- gangskreds!" Hvad er et »absolut minimum«? Under overskriften G.O.F. og „OBJEKTIVITETEN" beskæftiger SUJUMUT sig i sit nr. 9 bl. a. med sammensætningen af oplysnings- forbundets repræsentantskab. Atuagagdliutit/Grønlandsposten har også gjort det. Lad mig straks (som formand for forbundet) udtrykke min glæ- de over, at de to landsdækkende blade allerede nu giver deres be- syv med i debatten, der har sit ud- gangspunkt i det oplæg, som blev fremsat under G.O.F.s repræsen- tantskabsmøde i K'orKut fornylig. Oplægget og bemærkningerne til det under mødet i K'orKut danner grundlag for yderligere debat om spørgsmålet rundt omkring i kys- ten, og bladenes deltagelse i de- batten er meget velkommen. G.O.F. er jo folkestyret, og det ei befolkningen, der gennem deres repræsentation har afgørende ord for, hvordan forbundet og dets ar- bejde skal drives. Atuagagdliutit/Grønlandsposten foreslår, at G.O.F.s repræsentant- skab reduceres til „et absolut mi- nimum" samtidig med, at forret- ningsudvalgets beføjelser forøges. Jeg vil dog gerne opfordre A/G til at præcisere sit synspunkt. En så- dan præcisering vil være værdi- fuld som led i debatten. SUJUMUT har en anden opfat- telse. Bladet undrer sig over, at nogle grupper i K'orKut har fore- slået at „udelukke nogle beretti- gede deltagere". A/G og SUJU- MUT er altså helt uenige. Denne uenighed er i sig selv ganske in- teressant, og jeg vil meget gerne håbe på, at de to landsdækkende blade diskuterer videre. En sådan diskussion vil virke animerende og være kærkommen supplerende til den offentlige debat, som G.O.F. håber på vil være resulta- tet af det omtalte oplæg, fremsat i K'orKut. Repræsentantskabet vedtog i K'orKut, at sagen genfremsættes til afgørelse næste år. Saglig debat forud er derfor nødvendig, det vil jeg gerne ved denne lejlighed un- derstrege endnu en gang. Jeg sidder selv i arbejdsgrup- pen, der udarbejdede og fremlag- de oplægget, og gruppen har af repræsentantskabet fået bemyn- digelse til at fortsætte sit arbejde og til at fremsætte forslag til næste års repræsentantskabsmøde. Men inden da skal vi have de- bat, bl. a. i A/G. Uvdloriånguan Kristiansen. Roar C: „For at leve i fred." Mon Roar C. ved, at det er for- budt for socialistiske og kommu- nistiske grupper at organisere sig i den vestlige verdens ideologiske statsfader USA? Mon Roar C. ved, at det tit er de venstreorienterede, der bliver forfulgt i Danmark (husker du verdensbank-demon- strationen?). Nej, det er ikke på det niveau, vi skal diskutere namiundssyste- mer. Vi kan bare ikke sige, at det socialistiske system er noget slud- der, når flere hundrede millioner benytter dette system mere eller mindre godt. Dette er et foreløbigt indlæg til debatten, idet jeg håber at flere vil være med i dette. Ilvad med hvis AG arrangerede en debat om disse to ideologier i relation til det grønlandske sam- fund? Med venlig hilsen Thue Christiansen Kangåmiut Grønlandsposten ønsker at bringe et stort antal l.æserbre- ve hver uge. Derfor beder vi om, at indsendernes skriver meget kort. Hvis læserbrevene er mere end 200 ord, er redak- tionen i regelen nodt til at for- korte dem. Vi offentliggør ikke anonyme indlæg, men hvis særlige grunde taler for det. kan vi bringe et læserbrev under mærke istedet for navn. Send dit indlæg til: Grøn- landsposten, postbox 39, 3900 Godthåb. Alle er velkomne til at give deres besyv med i en diskussion om det politisk-ideologiske fundament for fremtidens Grønland. Skriv kort, klart — og undgå helst den store følelsesrus, selvom emnet er eks- plosivt. Redaktionen. kina Kujagissauva? avisiliortoK Attina Egtorp tåssane agtugaxarpoK su- kautivingneKaratarsinaussumik tassa: akeKangitsu- mik fériarnerit akileiårfigineKåsåpat? Kalåtdlit-nunåne akilerårtarnikut pisscrtaKarfit Kutdlersåt, skatte- råde kingugdlermik atautsimika- me aulajangeratdlarpoK Dan- markimit nunavtinut autdlartitat akeKångitsumik feriardlutik nu- namingnut angalassarnerat inug- taisa akilerårtautigisångikåt. er- sserKigsarneKarpoK tamåna aula- jangivingnerungitsoK, tåssame a- ngalanerit tamåkua akilerårutåu- nginigssånut inatsisinik tungavig- ssaKarunångingmat. igdluatungå- tigutdle åma oKautigineKarpoK inatsisine agdlagsimassoK, akeKå- ngitsumik feriardlune angalaner- me aningaussartutit akilerårutigi- neKasassut, kisiånile toi'Kainartu- ngitsumik. ukioK måna januarip autdlar- Kautåne kommunimut akilerår- talerpugut. nålagauvfingmut aki- lerårneK ajorpugut. autdlartitat feriardlutik angalassarnerat nå- lagauvfiup akilertarpå. inatsisit maligdlugit feriardlune angala- ssarnerit akigssarsianut ilaussutut nautsorssuneKarput, tupingnångi- vigsumigdlo autdlartitat nang- mingneK aningaussatigut iluaKU- tigissutut tigussagssaKarfigingi- sartik akilerårutigerusungivigpåt, akilerårutime nangmingneK ani- ngaussivingmingnit ilångautigigu- nikik malugisagamiko. nålagauvfik pissugssaussutut misigisimassugune angalanerinik akiliutagkame akilerårutigssait kommuninut akiliutigisagaluarpai. taimatutdle pissoKarnaviångit- dluinarpoK. tamåna takordlugåi- nauvoK. OKautigineKarpoK issertorniar- neKångitsoic aperKut tåuna mia- nernartoKaKissoK. tamåna Kularu- tigssåungilaK. aperKutdle sangmi- ssagssarKeiooK. OKautigineKarpoK skatterådime isumaKartut nunagissame feriar- nigssamut periarfigssaKartaria- KartoK, nålagauvfiup suaniliinit najugaKaraluaråine. oKautigissar- påt autdlartitat ilaKutamingnit ungasigsorssuarmut, tåssa nunav- tinut, autdlartartut. tamåna ilu- morpoK. åma Danmarkime ei'Kar- tulinguatdlåråt Kalåtdlit-nunåt isorartorssuaK. åma tamåna ilu- morpoK. autdlartitat nunavtinut ungasigsorssuarmut autdlartara- mik akeKångitsumik nunagissa- mingnut feriarsinautitåuput. Ka- norme nunarput ingmine isorar- torssuaK? kalåleK nålagauvfingme atorfilik K'aKortumit imingor- fingminut K'eKertarssuarmut fe- riåsagune akiliuneKartarpa? umi- arssuarune nangmineK akilisaoK 1400 kr. sivnerdlugit, tingmissar- tcrune 1700 kr. sivnerdlugit. Tu- numiugunile Thuleme sulivfeKar- toK. inungorf'ingminut Scoresby- sundimut umiarssuardlune feriå- sagune akilisaoK 5.000 kruninga- jagdluinarnik. 1974 autdlartilår- tOK nunavtine akit taimåiput. Danmarkime oKartoKartuartar- poK kalåtdlit nukagtitauvatdlår- tut. feriardlunile angalassarnerit ei'Karsautigalugit kikut-uko nåla- gauvfingmit nukagtitaujuartut? akigssarsiamingnut ilångutdlugo nukagtitaujuartut tamåko tapisia- Kartitåuput Grønlandstillægimik taissamik. taimatut tapisisineKar- tarput åmåtaoK" nunagissamingnit ungasigsorssuarminerat pissuti- galugo. tåuna nåmånginerame? OKauserissåka ukua singaging- ningnertut påsineKåsångitdlat. ki- siånile akeKångitsumik taimatut feriartitaussartut tusåssardlugit, Danmarkimilåriardluta aitsåt tai- mak Kujatånut angalåusaugut, ilame nålagauvfik iluaKutausi- maK. akeKångitsumik Danmarki- mukånguatdlåråt ilatik ilagsipat- dlariardlugit kiagtune nuånissåri- artorumanermit, imaKa taima nu- kagtitautigalune. erKaimassariaKarparputdle aut- dlartital taimatut akeKångitsumik feriarsinautitaunerat Kavdlunåt kisimik iluaKutigineK ajormåssuk. kalålerpagssuit Kavdlunånik åipa- Kartut åmåtaoic iluaKutigissarpåt — tamåna taivara OKauserissåka kinåussusersiorniarnertut påsine- KarKunagit. aperKutivdle uma tu- ngavigisså OKaluserissagssarKig- dluarpoK. taimatut akiliussinerme akiliiineKartut Kujamasugfigalu- git taimailiornexarpat? imaliinit ilumut nukagsainerinauva? suna sujunertaralugo ikiutåupat? OKauserissåka ilanit åma akiu- mancKåsagunarput kalålerpag- ssuime åma akiliuneKartarput. Uiniariarlortut Danmarkimit nu- navtinitdlunit angalassut akiliu- neKartarput. feriardlune angala- nermik akiliussinermit avdlauv- dluinarpcK, feriardlune angalane- rit akigssautit pivdlugit isumaKa- tigissutine akigssarsianut ilaung- mata, inatsisit maligdlugit akile- rårutaussugssaugaluartut. aulajangiusimaneKartuåsagpat feriardlune akeKångitsumik anga- lassarnerit akilerårutåusångitsut nålagauvfik kommunimut akilerå- rutinik akiliussinaviångingmat pitsaunerusagaluarpoK akeKångit- sumik feriartarnerit atorungnaer- sineivåinarpata, inuime feriartut aningaussångordlugit pigssarsiari- neK ajugkatik kaussarfingmingnit akilerumångingmatigik. Attina Egtorp — Nuk. Søger Handelsuddannet mand søger job i faldende arbejde har også interesse. Godthåb. Andet fore- Søger Børnehave- og fritidspædagog-uddannet mand, 27 år, soger arbejde til 1. juli i daginstitution i Godthåb. Billet mrk. nr. 7452, Grønlandsposten, box 39, 3900 Godthåb. 25

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.