Morgunblaðið - 20.12.1968, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 20.12.1968, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 20. DESEMBER 196« Ágreiningur vegna ferðaformanns Hlífar um Straumsvíkursvæðið WiGAR Hermann Guðmundsson. formaöur Verkamannaféagsins lllífar í Hafnarfirði, var á leið inn á athafnasvæðrð í Straums- vík í gærmorgun tilkynnti hlið- vörðurinn honum, að hann hefði fengið fyrirskipun um að hleypa Hermanni Guðmundssyni ekki inn á svæðið. Nærstaddir verfca- menn hindruðu vörðinn í því að stöðva ferðir Hermanns og fór hann sinna ferða. Karl Magnús- son, hliðvörður, tjáði Morgun- blaðinu í gær, að hann hefði fengið munnlega fyrirskipun um að hleyfia Hermanni ekki inn á svæðið. Philip Miilier, viðskipta- legur framkvæmdastjóri ÍSALS, tjáði Morgunblaðinu, að hlið- vörðurinn hefði fengið fyrir- skipun um að tilkynna yfirmönn- um um komu Hermanns, þar sem þeir vildu, að hann færi ekki um svæðið nema í fylgd með verk- íræðingi. Halldór Jónsson, stjórn arformaður ÍSALs, sagði Morg- unblaðinu í gærkvöldi, að stjórn 'ÍSALSs hefði þá ekki tekið mál- ið til meðferðar. Á fundi mið- stjórnar ASÍ í gær voru sam- þykktar vítur á erlenda fram- kvæmdastjórann, sem að fyrir- skipun þessari stóð, og var Hannibal Valdimarssyni, forseta ASÍ, »g Hermanni Guðmunds- syni falið að ganga með sam- þykkt þessa á fund dómsmála- Táðherra. Hermann Guðmundsson sagði Morgunblaðinu svo frá: „Ég 'þurfti að ganga á fund yfir- ¦rr-anna sænsku verktakanna SÍAB og kom að Straumsvíkur- •hliðinu ásamt Hallgrími Péturs- syni, starfsmanni Hlífar, um klukkan hálf tíu. Þegar við kom- i'»n í hliðið tilkynnti hliðvörður- inn mér, að hann hefði um það .•'ikveðin fyrirmæli að ekki mætti 'nleypa mér inn á svæðið. Ég vissi vel, að maðurinn var aðeins að gera skyldu sína, en sagði honum að enginn myndi stöðva ferðir mínar inn á svæðið. Tveír nær- staddir verkamenn brugðu við og hindru'ðu vörðinn í að stöðva ferðir mínar. Ég gek'k síðan á fund yfirmanna SÍAB og að tfundinum loknum fór ég út af svæðinu. Ég mun, hvenær sem ¦nauðsyn krefur, fara allra minna íerða um Straumsvíkursvæðið" sagði Hermann. Karl Magnússon, hliðvörður, sagði Morgunblaðinu, að hann 'hefði fengið ákveðna fyrirskip- lun, munnlega, frá PhilLp Múller, viðskiptalegum framkvæmda- stjóra ÍSALs, um það, að ekki væri óskað eftir því, að Her- rnann Guðmundsson kæmi inn á Straumsvíkursvæðið og kvaðst Karl aðeins hafa verið að fram- fylgja þeirri fyrirskipan. Philip Muller sagði Morgun- blaðinu, að hliðvörðurinn hefði greinilega misskilið fyrirskipun þá, sem hann fékk í sambandi við komur Hermanns Guð- mundssonar. „Það er hrein vitleysa, að ég hafi skipað hliðverðinum að banna Hermanni að koma inn á svæðið. Ég vildi aðeins fá að Vita um komur hans svo ég gæti sent verkfræðing á vettvang til að fyrirbyggja það, að ferðir Hermanns um svæðið skapi erf- 'iðleika eða jafnvel hættu á stór- tjóni. 1 Þessi afstaða mín er til komin vegna þess að fyrir fjórum dög- um kom Hermann inn í kerja- skálann og stöðvaði þar alla vinnu án vitundar verkstjóra og verkfræðinga. Starfið, sem þar er unnið, er þess eðlís, að slíkar skyndilegar ¦stöðvanir geta valdið erfiðleikum ,og skapað hættu á stórtjóni og tii þess að fyrirbyggja slíkt gaf ég fyrrgreinda fyrirskipun", sagði Muller. Morgunblaðið snéri sér til Jó- hanns Hafstein, dómsmálaráð- herra, vegna þessa máls og sagði hann: „Að sjálfsögðu heyrir þetta mál ekki undir mig sem dóms- málaráðherra. Hins vegar frétti ég í gaer af þvi, að árekstur hefði orðið þarna suður frá og þar sem ég sem iðnaðarmálaráðherra hef haft mjög náin tengsl við þessar framkvæmdir, spurðist ég fyrir um málið. Ég tel, að ég hafi þegar komið áleiðis þeim leiðréttingum, sem koma í veg fyrir frekari árekstra í bili, og hef ég gert frekari ráð- stafanir til þess að eiga eftir ára- mót viðræður við viðskiptalegan framkvæmdastjóra fSALs og einn ig mun ég ræða málið nánar viS formann Hlífar, Hermann Guð- mundsson, sem ég hef þegar átt nokkrar viðræður við". Annir á Alþingi: Tíu frumvörp afgreidd sem lög M.a. frumvarp um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins og trumvarp um botnvörpuveiðar í landhelgi LANGIR fundir voru í báðum deildum Alþingis í gær, og voru niargir fundir haldnir i báðum deildum. Miklar umræður urðu í neðri deild um stjórnarfrum- varpið um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, en í efri deild urðu mestar umræður um frum- varpið um togveiði innan land- helgi. Eftirtalin frumvörp voru tekin tii umræðu og afgreiðslu: Nálmslán og námstyrkir Frumvarpið tekið til 2. og 3. umræðu í efri deild. Auður Auð- uns mælti fyrir nefndaráliti menntamálanefndar sem mælti einróma með samiþykki frum- varpsins. Frumvarpið síðan af- greitt sem lög frá Alþingi. Skólakostnaður Tekið til umræðu í efri deild. Auður Auðuns mælti fyrir áliti meiri hluta menntamálanefndar, sem vildi samþykkja frumvarpið óbreytt, en Páll Þorsteinsson mælti fyrir minni hluta áliti. Frumvarpið var afgreitt sem lög. Ráðstafanir vegna landbúnaðar- ins Kom til umræðu í efri deiW. Steinþór Gestsson mælti fyrir áliti meiri hluta landbúnaðar- nefndar, en Ásgeir Bjarnason fyrir minni hhita áliti. Auk þeirra tóku þátt í •umræðum þeir Jón Ármann Héðinsson og Jón Þorsteinsson. Frumvarpið af- greitt sem lög. Bann gegn botnvörpuveiðum 1 Pétur Benediktsson mælti fyr- ir nefndaráliti, en í uimræðumim tóku þátt auk hans Ólafur Jó- hannesson, Jón Árnason, Karl Guðiónsson, og Einar Ágústsson. Deildin samþykkti breytingartil- lögur frá sjávarútvegsnefnd og frá Jóni Árnasyni og varð því að visa frumvarpinu aftur til neðri deildar. >ar voru breyting- artillögurnar einnig samiþykktar samhljóða, og frumvarpið af- greitt sem lög. Stofnskrá Alþjóða gjaldeyris- sjóðsins Sveinn Guðmundsson mælti fyrir áliti fjárhagsnefndar efri deildar um málið, en hún var sammála um að mæla með sam- þykkt frumvarpsins. Var það síð- an afgreitt sem lög. Verðlagsmál Frumvarpið gerir ráð fyrir að skipan verðlagsnefndar verði ó- beytt næsta ár. Sveinn Guð- mundsson mælti fyrir áliti fjár- hagsnefndar. Frumvarpið greitt sem lög. af- Ferðamál Frumvarp er fjallar um strang- ari reglur fyrir leyfisveitingum til ferðaskrifstofa. Afgreitt sem lög. Tollskrá Kom til umræðu í neðri deild. Matthías Á. Mathiesen mælti Jyrir nefndaráliti fjárhagsnefnd- ar sem var sammála um að mæla með samþykkt frumvarpsins, er fjallar um breytingar á toll- Isrkránni. Afgreitt sem lög. l'óknun fyrir innheimtu opin- berra gjalda Sigurður Ingimundarson og Skúli Guðmundsson mæltu fyrir meiri og tninni hluta álitum íjárhagsnefndar. Meiri hluti Inefndarinnar lagði til að frum- Ivarpinu yrði vísað til ríkisstjórn- ,'arinnar og var sú tillaga sam- Iþykkt. Ráðstrtfanir vegna sjávarútvegs- ins Miklar umræður urðu ¦um mál- ið í neðri deild. Sverrir Júlíus- 'son mæltí fyrir áliti meiri hluta isjávarútvegsnefndar, en Björn Pálsson fyrir minni hluta álitinu. Einn þingmanna er stóð að meiri ttiluta álitinu, Pétur Sigurðsson, ritaði undir með fyrirvara og gerði hann grein fyrir afstöðu isinni. Aðrir sem tóku þátt í um- iræðum um frumvarpið voru Eggert G. Þorsteinsson, Magnús Kjartansson, Lúðvík Jósefsson, Eysteinn Jónsson og Þórarinn Þórarinsson. Frávísunartillaga minni hluta sjávarútvegsnefndar var við at- kvæðagreiðslu felld með 18 atkv igegn 16, og frumvarpið var síðan afgreitt sem lög. IBjargráðasjóður Frumvarp þetta gerir ráð fyrir að framlög til Bjargráðasjóðsr verði aukin til muna. Var það tekið til 3. umræðu í efri deild og til þriggja umræðna í neðri deild, og afgreitt sem lög. I? NYJAR VORUR A GÖMLU VERÐI í ÚRVALI. m KARNABÆR TÍZKUVERZLUN UNGA FÓLKSINS — TÝSGÖTU 1 — SÍMI12330. FORELDRAR! „ERUÐ ÞIÐ f VANDRÆÐUM MEÐ GJAFIRNAR FYRIR UNGA FÓLKIÐ Á HEIMILINU?" VIÐ BJÓÐUM MJÖG FJÖLBREYTT ÚRVAL FATNAÐAR Á UNGT FÓLK Á ÖLLUM ALDRI. NYJAR VORUR TEKNAR UP DAGLEGA. Munið gjafakortin okkar ÞAÐ ER OFT VANDI AÐ VELJA Á UNGA FÓLKIÐ OG KOMA GJAFAKORTIN ÞÁ f GOÐAR ÞARFIR. ÞAU ERU Á IIVAÐA UPPHÆÐ SEM ÓSKAÐ ER EFTIR. NÝKOMIÐ: KJÓLAR — HERRA- SKYRTUR — PEYSUR. STAKSTEINAR Viðiæður um atvinnumál Fyrir nokkrum dögum hófust viðræður milli fulltrúa rikis- sljórnarinnar og Alþýðusam- bands íslands um atvinnumál. "*" Megintilgangur þessara viðræðna er að finna leiðir til þess að auka atvinnu í landinu og útrýma at- vinnuleysi, sem þegar hefur gert vart við sig. Með þátttöku í þess- um viðræðum hefur Alþýðusam- band íslands sinnt sjálfsagðri skyldu, sem umboðsaðili rúmlega 35 þúsund launamanna víðsveg- ar um landið og skapað sér að- stöðu til að hafa veruleg áhrif a aðgerðir ríkisvaldsins í þessu efni. Hefði ASÍ neilað þátttöku í þessum viðræðum cins og komm únistar lögðu til hefði Alþýðu- sambandið vanrækt helga skyldu sína að leggja sitt af mörkum til þess að útrýma at- vinnuleysi, sem ekki er hægt að þola á fslandi nútímans. Þess mis . skilnings gætir hins vegar mjög í forustugreeinum kommúnista- blaðsins og Tímans í gær, að hér sé um að ræða viðræður um kjaramál. Því fer fjarri. Verka- lýðsfélögin hafa sagt upp samn- ingum og viðræður við atvinnu- rekendur munu vafalaust hefj- ast, þegar báðir aðilar eru reiðu- búnir til þess en þær viðræður, sem nú eru hafnar milli ASÍ og ríkisstjórnarinnar snúast um ráð- stafanir í atvinnumálum. Það er- gjör óþarfi að láta misskilning verða um þetta atriði. Stuðlað að atvinnuaukningu í forustugrein kommúnista- blaðsins í gær er því haldíð fram, að rikisstjórin hafi ekki staðið við fyrirheit, sem hún hafi gefið sl. vetur um að stuðla að aukinni atvinnu. Þetta er auð- vitað fráleit ásökun. Ríkisstjórn- A in hefur á þessu ári gert mjög gagngerar ráðstafanir til þess ag halda atvinnuvegunum gang- andi. Þetta hefur hún gert með þvi að, hlaupa undir bagga með fiskveiðum og fiskverkun og þá ekki sízt hraðfrystihúsunum og fullvíst er, að ekkert hefði orðið úr síldveiðum og hvalveiðum á þessu ári, ef atbeini ríkisstjórn- arinnar hefði ekki komið til. Rík- isstjórnin aflaði einnig fram- kvæmdaláns í Bretlandi, sem nam hátt í þriðja hundrað milljóna króna og leiddi til veru- legrar og margháttaðrar atvinnu aukningar. Loks er ástæða til að minna á þá staðreynd, að þær tvær framkvæmdir, sem veitt hafa einna mesta atvinnu á þessu ári, Búrfellsvirkjun og álbræðsl- * an í Straumsvík hefðu ekki ver- ið til staðar, ef fylgt hefði verið ráðum stjórnarandstæðinga. Það var einungis fyrir harðfylgi rikis stjórnarinnar og stuðningsmanna hennar, sem tókst að tryggja fram gang þessara miklu framkvæmda. Viðræður við verka- lýðshreyíinguna 1 forustugrein Tímans í gær er sú skoðun sett fram, að ríkis- stjórnin hefði átt að hafa sam- ráð við verkalýðshreyfinguna um aðgerðir í efnahagsmálum. i þessu sambandi er ástæða til að vekja athygli á, að t.d. gengis- <" lækkun, er ekki aðgerð, sem heppilegt er að beri að á þann hátt, að langvarandi samninga- viðræður eigi sér stað á undan henni. Hvernig halda menn, að ástatt hefði verið í þessu þjóð- félagi í haust, ef ráðherrarnir hefðu setið á löngum samninga- fundum við verkalýðshreyfing- una um gengislækkun og hvað hvað hún ætti að vera mikil? Sú spurning svarar sér sjálf.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.