Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 09.06.1995, Blaðsíða 26
26 D FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ 1995 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGN ER FRAMTÍÐ FASTEIGNA Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, ^^^^Bl^^ Sverrir Kristjánsson fax 568 7072 ^^F^ lögg. fasteignasali Pálmi Almarsson, sölustj., Þór Þorgeirsson, sölum. Kristín Benediktsdóttir, ritari, Lilja Tryggvadóttir, lögfr. SÍMI 568 77 68 MIÐLUN Opiö: Mán.-fös. 9-18, og laugard. 11-14 ATH: Þessi auglýsing er aðeins lítið sýnishorn úr söluskrá okkar. Stærri eignir Yfir50eignirá skrá Garðabær — einb. Mjög notal. og gott einb. Ib. er ca 140 fm falleg hæð m. arínstofu, stofu, borðstofu, eldh., þvhúsi, góðu baði og 3 stórum svefnherb. Á jarðh. er innb. tvöf. bílsk., geymslur og snyrting. Fallegur garður. Húsið stendur hátt, útsýni. Ýmsi skipti á minni eign koma til greina. Dalhús — parhús. Gtesll os rrtjöB vandað 211 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bfek. Húsíð stendur a falfegum stað við óbyggt svjeði, Rúmg. stofur, garð- stofa, sjfæsiU sldh., 3 svefnherb, Vandaðar intw. Vérð 14,7 mlffl. Þrastarlundur — raðhús. Fal- legt, bjart og gott ca 170 fm raðh. á einni hæð m. innb. bílsk. 4 svefnh. Vönduð ca 30 fm sólstofa. Góðar stofur. Parket og flís- ar. Mikið útsýni. Verð10-12millj. Yfir 50 eignir á skrá Raðhús í Kópavogi. Fallegt og mikið endurn. ca 120 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 32 fm bílsk. Rúmg. stofur, rúmg. og fallegt eldhús, 3 svefnherb., park- et, blómaskáli og fallegur garður. Verð 11,8 millj. Hlíðar - NÝTT. Vorum að fá ísölu mjög góða 120 fm efri sérh. ásamt mann- gengu risi. Stórar stofur, 2 góð svefnh. Áhv. ca 3,2. millj. húsbr. Verð 10,6 millj. Rauðhamrar — bflskúr. Falleg 110 fm 4ra herb. endaíb. á 3. hæð ásamt bílsk. Fallegt eldhús, flísal. bað, 3 góð svefn- herb. Þvhús í íb. gott útsýni. Áhv. 5,8 millj. húsbr. o.fl. Verð 10,5 millj. Frostaf old - góð lán. Fat- leg ca 120 fm 4ra herb. íb. á 5. haeð í mjög eftirsóttu fjólb. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,8 millj. veðd. Seltjarnarnes — NYTT. Ca 253 fm raðhús með innb. bílsk. Húsið er kj. og tvær hæðir. 3 saml. stofur og blómastofa, 4 svefnherb., sjónvhol, rúmg. bað o.fl. Áhv. 5,7 millj. veðdeild. Kársnesbraut — laust. Fallegt og gott 236 fm einbhús ásamt 42 fm bílsk. Mjög vel skipul. hús sem stendur ofarl. í götu. Fallegur garður. Miöbraut - einb. Fallegt, sjarmerandi og mikið endurn. elnb- hús sem er hæð og ris. 2 stofur, 3 svefnh. Parket. Flíset. bað. Áhv. 5,7 mllfj. húsbr. o.ff. Skfpti æaklleg. Verð 11,9 miKj. Ásbúð — aukaíb. Vorum að fá í sölu 220 fm endaraðh. á tveimur hæðum m. innb. tvöf. bílsk. og auka- ib. á jarðh. 5-6 svefnh. Parket og flís- ar. Fallegur garður. Skipti koma til greina. Verö 14,5 millj. Hryggjasel - einb. Vorum að fá i sðlu falfegt gott og vef byggt ca 220 fm «inb./tvft>hqs ásamt 55 fm bífsk. 4 svafrtnerb, Séfib. í kj, Bjart og f allegt hús. Áhv. 2,0 míflj. veðd. Verð 14,9 miHj. Verð8-10millj. Yfir 60 eignir á skrá Álftamýri - NÝTT. Rúmg. ca 100 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt bílsk. Rúmg. herb. Parket. Nýl. fataskápar. Rúmg. eldh. og stofa. Suöursv. Hús nýmálaö. Skipti á sérbýli í sama hverfi koma til greina. Keilugrandi — NÝTT. Glæsil. ca 120 fm 4ra-5 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. fb. er glæsil. innr. Ahv. 1,5 millj. Verð 9,8 millj. Melabraut - hæð - NÝTT. Góð ca 90 fm 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð f þribh. Forstofuherb. á neðri hæð. Parket og flísar. Falieg ib. Ahv. 4,5 millj. Verð 8,5 millj. Verð6-8millj. Yfir 100eigniráskrá Asgaröur — lán — NYTT. Glæs- il. 3ja herb. íb. á þessum eftirsótta stað. Fallega innr. íb. Parket og flísar. Ahv. ca 4.7 millj. veðd. Ekkl missa af þessari eign. Túnbrekka — bflskúr - NÝTT. Glæsil. ca 90 fm íb. á 2. hæð ásamt bílsk. Húsið og íb. eru í toppástandi og ekki skemmir staðsetn. fyrir. Ahv. ca 4,0 millj. húsbr. Verð 7.950 þús. Álftamýri — NÝTT. 3ja herb. íb. á 3. hæð í góðu fjólbh. 2 svefnh. Rúmg. eldh. Stofa m. suðursv. Parket. Ahv. ca 4,0 millj. húsbr. Bogahlið — NÝTT. Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð í fallegu húsi m. aukaherb. á jarðh. (innang. úr fb.). Rúmg. stofa. Svalir útaf. Parket. Áhv. 1,8 millj. Verð 7,7 millj. Búðargerði — NÝTT. Rúmg. ca 90 fm 4ra herb. Ib. á 1. hæð. 3 svefnh., rúmg. stofa, rúmg. eldh. íb. er laus. Áhv. 2.8 millj. Verð 7,0 millj. Flyðrugrandi - NÝTT. Mjög rúmg. 65 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð (jarðh.) i mjög eftirsóttu fjölb. í Vesturbæ. Björt og falleg íb. Áhv. 800 þús. veðd. Verð 6,3 millj. Miðbraut — Seltjnes - Skiptl. ftúmg. 75 fm rlsfb, í þrfb. 2 svefnh. og góðar stofur. Mikilfeng- legt útsýni. Skipti æskileg á 2ja harb. fb, Verð M mWj- Vitastígur — einb. Mikið endurn. 148 fm járnvarið timburh. sem er kj., hæð og ris. Á hæðinni eru stofa, eldh., svefnherb., snyrting. f risi eru 4 svefnherb. og bað. f kj. er stórt herb., þvottah. og geymslur. Verð 7,5 millj. Hjarðarhagi — skipti ó dýrart. Góð 115 <m 5 herb; enda^ ib. á 3. hæö i góðu fjöfbýlishúsf á þessum eftirsotta atað. Stórar stof-ur, 3 svafnherb. Skipri á stærrí eign . æskíl. Varð 8,9 mtffj. Verð 12-14 millj. Yfir 50 eignir á skrá Holtsbúð — endaraðh. -NYTT. Mjög gott 166 fm raðh. á tveim ur hæðum m. innb. bílsk. 4 svefnh., rúmg. eldh. Fallegur garður. Verönd. Vel byggt og vandaö hús. Skipti á ódýrari eign. Verð 12,6 millj. Rauðagerði - nýtt. Vorum að fá i sölu gleesilega og ný stand- setta ca 1S0 fm sérh. ésarnt bffa*. M.a. ant ekíh. og góífeffsfný. 4 $vem* herb., nlmg. stofur. t>að eru ekki margar svona eignfr f eölu. Ahy. S míltj. húsbr. Ofanleiti — bflsk. Vorum að fá í sölu fallega og bjarta 106 fm 4ra herb. enda- fb. á 3. hæö í lítilli blokk ásamt bílskúr. Pvottaherb. í íb. Rúmg. stofa. stórar svalir. Áhv. 2,4 millj. veðd./húsbr. Logafold - sérh. — lán. Gðð 3ja-4ra herb. 100 fm a>. á jarðh. í tvlbhúsi. Stofa, 2-3 herb., rúmg. ekSh. og bað. Parket. Ahv. 4,8 mfllj. veðd. Verð 8,7 mllfj. Hvannarimi — parh. Vandað 177 fm parhús ásamt innb. bílsk. Húsið er fullb. I og mjög vandað. Góð sólstofa. Vandaðar innr. 3 svefnherb. Skipti. Áhv. 3,7 millj. veðd. Verð 12,9 millj. Seljahverfi — raðh. Mjög gott 240 fm raðh. « þremur hsaðum ásamt bffsk. 2 atofurm.parketl, mjög rómg. eidh., 7 nerb. SSÍpti mögul. é ðdýrari eígn. Áhv. 5,2 mlllj. husbr. Verð 12,9 míftj. Framnesvegur — góð lán. Fal- legt og mikið endurn. raðh. i Vesturbaanum, m.a. er búið að skipta um allar lagnir. Vand- að eldhús, flísal. bað. Eign f mjög góðu ástandi. Ahv. 5,9 millj. Veðd. og húsbr. Skipti á ðd. eign f vesturbaa. Verð 9,9 millj. Háaleitisbraut — mikið áhv. Góð 105 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt bílsk. 4 svefnherb., rúmg. stofa. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Flúðasel - 4 svefnh. Vorum að fá í sölu glæsilega 103 fm 5 herb. endaíb. á 1. hæð. Rúmg. stofa, 4 svefnh. Fallegt eldh. og bað. Svalir yfirbyggðar. Bílskýli. Víkurás — bflskýli. 4ra herb. íb. á 4. hæð ásamt stæði I bílskýli. Stofa m. vest- ursv. útaf, 3 svefnherb. Parket. Áhv. 1,7 millj. veðd. Verð 7,2 millj. Kleppsvegur. 4ra herb. fb. á 4. hæð ásamt aukaherb. í risi. Stofa m. suðursv., flísal. bað. Parket. Gott útsýni. Verð 6,7 millj. Æsufell. Rúmg. 88 fm 3ja herb. fb. á 7. hæð í lyftuh. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 6,2 millj. Laugarnesvegur — hœð. Mjög góð 65 fm 3ja herb. íb. sem er byggt 1983. Stórar svalir. Björt og falleg ib. Parket. Áhv. 1,3 millj. veðd. Verð 6,2 millj. Skipholt. Góð 104 fm 4ra herb. íb. á 4. hæð ásamt aukaherb. í kj. Stofa, 3 svefn- herb., nýl. eldh. Vestursv. Ahv. 2,7 millj. Verð 7,4 millj. Dúf nahólar. Góð 103 fm 4ra herb. íb. á 6. hæð i lyftuhúsi. Stofa með rúmg. yfir- byggðum suðursv. 3 svefnherb., rúmg. eld- hús og bað. Parket. Gott útsýni. V. 7,9 m. Langholtsvegur — bflsk. Góð ca 95 fm risíb. ásamt bílskúr (nýtanlegir ca 130 fm) í þríbýli. 3 svefnherb. Rúmg. eld- hús. Stór stofa. Áhv. 4,3 millj. (b. er laus. Háaleitisbraut. Rúmg. 116 fm 5 herb. fb. á 1. hæð í fjölb. Rúmg. eldhús með Alno-innr. Tvær samliggj- andi stofur. 3 herb. Suðursvalir. Verð 8 millj. Dalaland — NYTT. Rúmg. og björt 80 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í lítilli blokk. Skipti á 4ra-5 herb. íb. æskil. Verð 6,8 millj. Hátún — lyfta. Góð 84 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð í lyftuh. Góð stofa m. svölum útaf. Nýtt parket. Verð 7,0 millj. Verð2-6milli. Yfir 60eignir á skrá Melabraut - sérh. Heiðvangur — einb. Fallégt og gdtt 122fm emþhús i lokuðri götú ásamt 27 fm þílsk. 4 svefnherb., blómastofa. Bilskur m, jeppahurð, Fallegur garður. Gunnarssund. Einbhús sem er 180 fm, kj., hæð og ris. 5 svefnherb. o.fl. Húsið sem gefur mikla mögul. fyrir lagtæka. Loft- hæö á hæðinni eru 2,9 metrar. Mjög áhuga- verð eign. Verð 9,3 millj. Nýbyggingar 3ja htirb. neðri sérh. í þessu tvíbh. ásamt 32 fm bílsk. 2 saml. stofur, 1 svefnh. íb. og bílsk. barfn. aðhlynningar. Verð 6,0 millj. Víkurás — NÝTT. Falleg 2ja herb. íb. á 4. hæð í góðu fjölbh. Parket og flfsar. Sklpti á bfl koma til greina. Ahv. 1,8 millj. veðd. Verð 5,2 millj. Óðinsgata — sérhæð — NÝTT. 2ja herb. 42 fm sérh. í tvib. Stofa m. parketi. Rúmg. hjónaherb. Áhv. 2,0 millj. Verð 3,8 millj. Snorrabraut — NYTT. 2ja herb. ib. á 2. hæð i fjölb. Verð 4,0 millj. Veghús — NÝTT. Falleg og ný 62 fm íb. á jarðh. Góðar innr. ib. er laus fljótl. Ahv. 4,0 millj. húsbr. Verð 6,3 millj. Berjarimi -veðdeildar- lán. Parh. á tveimur hœðum 190 fm m. innb. bilsk. Húsið er tílb. 18 innr.. aðinnan (að hluta tit (bhæft). Að utan er húsið að mestu fulíb. Áhv 5,3 miltt,. veðd. og 1,4 mlllj. tsj. m. 5t)ii vöxtum. Verð 10,9 millj. ; Krókamýri — einb. Fallegt og nýtt 165 fm einbhús á tveimur hæðum ásamt 36 fm bílsk. Húsið er i byggingu og verður afh. tilb. til innr. í júlí/ágúst nk. Stór herb., stórt eldhús, stórar stofur. Fjallalind - raðh. Tvö gfæs- il. raðh. á einni hæð með innb. bilsk. Hósln eru 130-140 fm og eru til afh. flkHI. fullb. eð utan en fokh. að inn- an. Verð frá 7,5 millj. Stórholt — laus. Góð oa 60 fm 2ja herb. kjib. á þessum vinsæla stað f þríbýlish. Áhv. 1,6 rnlHj. veðd. og Sfeyrtssj. Verð 4,4 millj. Hraunbaar. Fatleg 2ja herb. ib. á l.hæðfmjoggððufiölJ. íHraunbaa. Sktpti á bll koma tll greina. Mjög gðð íbi á fráb. verði. Ahv. ca 2 m. Melabraut — laus. Góð ca 70 fm 2ja-3ja herb. ib. á jarðh. 1-2 svefnh., stofa. Parket. Bað töluv. endurn. Verð 5,8 m. Vesturberg. 4ra herb. íb. á 2. hæð í fjölb. 3 svefnherb., stofa, rúmg. eldh. Rúmg. svalir. Verð 6,4 millj. Rauðás - lán - NÝTT. Rúmg. 2ja herb. íb, á jarðh. f flotb. fíúmg. svefnherb. m. svölum útaf. Stofa m. rúmg. verönd útaf. Ahv. 3i5 mlllj. veðd. 600 þúo. (sj. Vetrft 6,6 mBI}. Hrísrimi — góð lán. Parhús á tveimur hæðum m. innb. bílsk. fbúðirnar eru 192 fm og eru tilb. t. afh. fljótl. Önnur er fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,5 millj. Hin er tilb. til innr. Áhv. 6 millj. Verð 10,8 millj. Landsbyggðin Hveragerði — skipti. Nýi. 140 fm parh. á einni hæö ásamt 35 fm bílsk. m. góðri lofthæð. 4 góð svefnh. Fallegt eldh. Stofa og borðstofa. Skipti mögul. á dýrari elgn á Stór-Reykjavfkursvæðinu. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 9,0 millj. Hellissandur — einb. Gott 80 fm járnvarið timburhús á tveimur hæðum. í húsinu eru 3 svefnh., eldh., stofa, snyrting og baðherb. Mikið endurn. m.a. járn, gluggar og gler. Allar helstu náttúruperlur é Snæfellsnesi eru innan seilingar. Ahv. 600 þús veðd. Verð aðeins 2,5 millj. Sumarhús Við Lögberg Dvergabakki. Góð 60 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð i fjölbýli. Flísar, suðursv. Góö íb. á góðu verði. Ahv. 2,3 millj. veðd. Verð 5 milij. Vff ilsgata. Góð 54 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð ásamt byggrótti ofan á húsið. Stiga- gangur hefur verið tekinn í gegn. Nýtt rafm. Verö 4,9 millj. Kleppsvegur. 37 fm einstaklib. á 2. hæð. íb. er í góöu ástandi. Verð 3.950 þús. Hamraborg. Góð 59 fm 2ja herþ. íb. á 1. hæö ásamt stæði í bílskýli. V. 4,8 m. Hafnarfjörður Mjög glæsilegur 45 fm sumarbústaður með 10 fm svefnlofti og stórri verönd. Bústaður- inn er ca 18 km frá Rvík. Verð 3,8 millj. Uppl. eingöngu á skrifst. Laekjarhvammur. Fallegt ca 190 fm sérh, þ.e. hæð ög ris rh, ínnb. bfisk. Stórar stofur, arlnstófa, 3 svefrm,, felleBt efdhús. Áhv, 4,7 mtlli. hósbréf og yeðdelld. Apavatn - eignarland. Nýl. og glæsit. 42 f m sumarhús asam i 23 fm verönd í landí Áustur-Eyja. Húsið $t*n<fur við vetníð og er á ca 1,4 hektaro eígnarlandl. Allur búnað- ur þ.m.t, bátur fytgir. Heitur pottur, rafmagn. Þetta er paradís þslrra sem una útiveru og veiða. Uppl. gefur Pálmi. Atvinnuhúsnæði Grandatröð - Hf. Mjög gott rúml. 200 fm atvhúsn. á stórri lóð. Húsn. hefur verið notað sem fiskverkunarhús en getur nýst undir ýmiskonar matvælafram- leiðslu. Hægt er að fá mest allt kaupverðið lánað gegn aukaveði. Seljendur - seljendurl Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerð- ir eigna á skrá strax. Fjöldi kaupenda á skrá sem bíð- ur eftir réttu eigninni. Nú er fjör á f asteignamarkaðnum. Lagnafréttir f9Auk þess legg ég til9 að Karþagó verði lögð í eyði" Það er ef til vill að bera í bakka- fullan lækinn að tuða enn gegn innmúruðum baðkerum, en stundum telja menn sig svo vissa í sinni sök eða hafa svo ákveðnar skoðanir (og réttar að eigin áliti) að þeir predika þær hvar og hve- naer sem er, eða var það ekki Kató hinn gamli sem lauk' hverri ræðu með orðunum „auk þess legg ég til að Karþagó verði lögð í rúst". Predikunin hér gengur ekki út á að leggja eitt né neitt í rúst, sem skynsamlegt er. Þvert á móti að leggja lóð á þá vogarskál, sem mælir með skynsamlegum vinnu- brbgðum og kemur í veg fyrir Sá lífseigi háttur að múra inn baðker á stór- an þátt í fórnarkostnað- inum vegna skemmdra lagna, segir Sigurður Grétar Guðmundsson, en hann fjallar hér um nýja aðferð við frágang á baðkerum. FRAUÐPLASTKASSINN á hvolfi, kitti er sprautað á neðri kantana áður en hann er settur á réttan kjöl. skaða, óþægindi og fjárút- lát síðar meir. Það er ekki hægt að neita því, að sá lífseigi háttur að múra inn baðker og byggja um þau múrvirki er einn af stóru þáttunum í fórnarkostnaði vegna skemmdra lagna. Hér er aðeins verið að reka áróður fyrir að leggja í rúst heimskuieg vinnu- brögð, sem hafa kostað húseigendur stórfé og sár leiðindi á umliðnum árum. Fyrir mörgum áratugum voru fáanleg baðker með lausum svuntum og göfl- um, en þróunin hefur orðið svo sérkennileg að þau fást ekki lengur hériendis; ef einhver vill kaupa slík ker verður hann að sérpanta þau frá útlöndum. Sú rökvilla veður líka uppi að baðker með svuntu, baðker sem ekki á að múra inn, séu dýrari en innmúringarkerin. Þá bera menn saman innkaupsverð tækjanna, en gleyma að reikna heildina; hvað kostar múrverkið á staðnum? En það er til millivegur milli inn- múraðs baðkers og baðkers með lausri svuntu. Enn frá Frankfurt Sú mikla lagnasýning, Frank- furt-sýningin, ætlar að verða líf- seig í minningu þeirra sem gengu sig upp að hjám í nokkra daga í mars til að vera vissir um að missa ekki af neinu. Eitt af því er nýr máti í uppsetn- ingu baðkers, sem kalla má milli- veg milli innmúraðs kers og kers með lausri svuntu, máti sem hefur kosti beggja aðferða. Þó myndir segi efalaust meira en orð verður ekki komist hjá því

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.