Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 30.04.1970, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 30.04.1970, Blaðsíða 1
GRØNLANDSPOSTEN ukiut 110-at sisamångorneK 30. april 1970 Nr. 9 Bedre afsætningsmuligheder for grønlandske fisk — men det er straks vanskeligere at se optimistisk på råvaresituationen og navnlig med hensyn til torskefiskeriet, sagde direktør Hans C. Chri- stiansen på det årlige fiskerimøde. Afsætningssituationen for de grønlandske torskeprodukter er væsent- lig forbedret i de seneste måneder. Nu kan man atter opnå salgspriser på omkring 27 cent pr. Ib. for torskefiletblokke i USA. Også for de vi- dere forædlede filetprodukter, som man så småt er begyndt at pro- ducere i Grønland, har afsætningen været tilfredsstillende. De grøn- landsk filetprodukter dukker op i flere og flere forretninger i Dan- mark, og udviklingen tyder på, at forbrugerne sætter pris på disse podukter, fremgik det af direktør Hans C. Christiansens redegørelse på det årlige fiskerimøde på Christiansborg. Afsætningssituationen er således lysere end man har set i flere år, men det er straks vanskeligere at se optimistisk på råvaresituatio- nen, navnlig med hensyn til tor- skefiskeriet, som er hovedgrund- laget for produktionen i åbent- vandsområdet. — I dette område er råvaremanglen meget udtalt det meste af året, og det ser ud til, at kun store trawlere kan løse dette problem, sagde handelsdi- rektøren. NEDGANG I TORSKEFISKERIET Der har fortsat været nedgang i det samlede torskefiskeri i Grøn- land i 1969. Der blev fisket 19.877 tons torsk mod 23.400 tons i 1968. Det er en nedgang på 15 pct., men hvis man ikke havde fået traw- leren „Nuk" sidste år, havde det set endnu værre ud. Den indhand- lede til Godthåb Fiskeindustri 1618 tons til trods for, at den havde adskillige uheld. Godthåb distrikt havde de største tilførsler af torsk. Derefter kommer Suk- kertoppen, Julianehåb og Frede- rikshåb. Saltfiskeproduktionen er gået tilbage for de store fisks ved- kommende. Til gengæld er der en mindre fremgang for de mindre størrelser. Hellefiskeproduktionen viser en væsentlig tilbagegang. Den er i løbet af de sidste fire år mere end halveret, og havkatteproduk- tionen er gået tilbage med 12 pct. FREMGANG FOR LAKS OG REJER Til gengæld er der gang i lakse- fiskeriet. Der er landet 1245 tons, hvilket er en fremgang på 76 pct. Indhandlingen til KGHs anlæg er næsten tredoblet, og indhand- lingen til de private er steget med 46 pct. Udover landinger til anlæg i Grønland har danske, færøske og norske frysebåde fanget om- kring 650 tons, så den samlede fangst er oppe på 1900 tons. Hvis man regner andre nationer med, når man sandsynligvis op på 2200 tons eller ca. 600.000 laks. De grønlandske laks er nu aner- kendt som en vare af høj kvalitet på alle markeder, og der er opnået gode salgspriser, så laksen i dag er den økonomisk dominerende råvare i Grønland. Også rejeindhandlingen er ste- get. Man er nu oppe på 6000 tons. Afsætningssituationen er gunstig også for rejernes vedkommende. Trods den stærkt stigende pro- duktion har man uden vanskelig- hed kunnet afsætte de grønland- ske rejer, og prisudviklingen har været tilfredsstillende. Natur- grundlaget for rejefiskeriet i Di- skobugten ser fortsat ud til at rumme muligheder for et betyde- ligt større fiskeri end hidtil. Værdien af den samlede ind- handling i 1969 er på 33,7 miil. kr. Heraf blev 14,2 miil. kr. ind- handlet til private, herunder også Nordafar. Laksen repræsenterer nu den største indhandling svær di, 40 pct. Torsken er nummer to med 28 pct., og rejerne nummer tre med 23 pct. De økonomiske udsigter for 1970 er nok for fiskerierhvervet som helhed lidt bedre end sidste år på grund af den relativt gunstige afsætningssituation for alle de grønlandske hovedprodukter. Mu- lighederne for et nyt rekordår i Diskobugten er tilstede. TRAWLEREN OG LINEBÅDENE Linebådene har ikke givet til- fredsstillende fangstresultater i 1969. „Carl Egede“ og „Jens Mik- kel" har i den første halvdel af året fisket med torskegarn, lang- liner og bundgarn, men resulta- terne har været særdeles besked- ne. I juni-juli har „Jens Mikkel" fisket et kvantum tobis, som er indfrosset til agn hos Godthåb Fiskeindustri, og efter visse be- gyndervanskeligheder forløb dette fiskeri tilfredsstillende. I anden halvår blev bådene sat ind i laksefiskeriet med drivgarn. „Jens Mikkel" opnåede ganske gode resultater i dette fiskeri, men det lykkedes ikke at få „Carl Egede" driftsklar før drivgarns- sæsonen var forbi på grund af tekniske vanskeligheder. Der var noget i vejen med hovedmotoren og skibet var på værft ikke min- dre end fem gange. I december blev der truffet af- tale med en dansk fisker, bosid- dende i Sukkertoppen, om over- tagelse af „Jens Mikkel", og båden er i øjeblikket på værft i Dan- mark, hvor den udstyres bl. a. med fryseanlæg. Efter nytår har „Carl Egede" drevet laksefisken med drivliner med brugbare re- sultater. På grund af forskellige uheld har trawleren „Nuk" kun været i drift i et halvt år i 1969, men nåede en samlet fangst på 1739 tons torsk, hvilket giver grundlag for en forsigtig optimisme med hensyn til, at den under normale omstændigheder kan nå en års- fangst som forventet på ca. 4000 tons. I løbet af 1969 har man i sam- arbejde med eksperter fra Fær- øerne og Norge projekteret de næ- taimatut ukiut ardlaicalersut tu- nitsivigssaKarniarneK aitsåt tai- ma isumavdluarnarsisimatigaoK, ajornakusorneroriaKaordle nior- Kusiagssanik pilersuineK, pingår- tumik sårugdlingnik, isumavdlu- arnartumik issigisavdlugo. igdlo- Karfingne sikussångitsune sårug- dlingnik niornusiagssanik piler- sugauneK ukioK tamåkingajagdlu- go ajornakusorsimaKaoK, ajornar- torsiutdlo tamåna kilisautit angi- sut kisimik årKigsinaugunarpåt, handelip direktøria oKarpoK. sårugdlit kinguariartut Kalåtdlit-nunåt tamåkerdlugo så- rugdlingniarnerme kinguariar- KingneKarsimavoK 1969-ime. pi- ssarineKarsimåput 19.877 tons, 1968-ime sårugdligtat 23.400 ton- siusimavdlutik. kinguariaut 15 pct-iuvoK, kilisautdle „Nuk" su- ste to trawlere, og de er nu under bygning på Ørskovs Stålskibs- værft i Frederikshavn. Der er i disse projekter taget hensyn til alle de seneste erfarin- ger inden for hæktrawlerområdet, og man regner med, at de to nye trawlere får en noget større fangstkapacitet end „Nuk". Den første trawler vil blive sat ind i fiskeriet til Sukkertoppen om- kring den 1. marts 1971, og den anden ventes indsat i fiskeriet til Frederikshåb ca. 1. maj 1971. FORSØGSFISKERIET I Nanortalik distrikt er der såvel i februar som i november fore- taget nogle mindre forsøg med langliner og torskegarn, men in- gen af forsøgere gav tilfredsstil- lende udbytte, bl. a. på grund af de meget vanskelige isforhold i dette område. I Frederikshåb distrikt har en chartret kutter foretaget rejefor- søgsfiskeri, dels ud for Isblinken dels i og uden for fjordene syd for Frederikshåb by. Heller ikke dette forsøg gav særligt opmun- jorna atulersimångikaluarpat iki- leriautit sule angnertunerusimå- sagaluarput. kilisaut Nungme su- livfigssuarmut sårugdlingnik 1618 tons tulåussisimavoK, nauk ardla- leriardlune ajutortarsimagaluar- dlune. sårugdlingnik tulåussat Nungmut angnertuneruput. tug- dliuput ManitsoK, K’aKortoK På- miutdlo. sårugdlingnik tarajortig- kanik niorKusiat angisut entåisa- gåine ikilerialårput, mikissutdle tungaisigut angnertungikaluamik sujuariarneKardlune. Kaleralingnik niornutigssiat ki- nguariangåtsiarput. ukiut sisamat kingugdlit ingerdlaneråne agfåi- nångorsimavdlutik, Kéricanigdlo niorKutigssiat 12 pct-imik ikile- riarput. akerdlianigdle kapisilingniarneK mgerdlavdluarpoK. tulåuneicarsi- måput 1245 tons, tåssa sujuariar- trende resultater, og der er ikke meget, der tyder på, at der i nær- heden af Frederikshåb findes re- jefelter, som kan danne basis for et virkeligt produktivt erhvervs- fiskeri. Det mest omfattende forsøg i 1969 er foretaget af en chartret rejekutter i Diskobugten og i far- vandet ud for KangåtsiaK. Kut- teren arbejdede hovedsagelig på de kendte rejefelter i området ved Christianshåb og Jakobshavn. I alt har kutteren haft 82 drifts- dag, og gennemsnitsudbyttet har været ca. 100 kg rejer pr. trawl- time på felterne nær Jakobshavn. Der blev anvendt en særlig teknik ved skylning af rejerne i trawlet, og endvidere blev der gennem- prøvet en metode til køling af rejerne i en blanding af saltvand og is efter ombordtagningen efter- fulgt af en omhyggelig sortering, før rejerne blev lagt i kasser. Resultatet viser, at det med en rimelig arbejdsindsats var muligt at fiske ca. 700 kg rejer pr. dag, samtidig med at fiskeriet blev (Fortsættes side 3) neKardlune 76 pct-imik. KGH-p niorKutigssiorfinut tunissat pi- ngasoriautingajangmik amerdli- put, privatimigdlo fabrikinut tu- nissat 46 pct-imik. Kalåtdlit- nunåne tulåussat saniatigut Kav- dlunåt, savalingmiormiut norskit- dlo angatdlataisa Kerititsivigtag- dlit pissarisimavait kapisigdlit 650 tons migssåinltut. taimailivdlune atautsimut pissat 1900 tonsiuput, nunatdle avdlat aulisartuisa pi- ssait ilångutlsagåine 2200 tons er- Kåinisagunardlutik imalunit ka- pisigdlit 600.000 migss. kalåtdlit kapisiligtait mana a- våmut tunitsiviussartunit tamanit niorKutigssiatut pitsaussorujug- ssuartut issigineKalerput akigig- sårtineKardluarsimåputdlo, tai- inailivdlune kapisigdlit uvdlumi- kut kalåtdlit niorKutigssiåinit pig- ssarsinarnerpångorsimavdlutik. amåtaordle rejenik niorKutig- ssiat sujuariarsiméput, månamut ukiumut niorKutigssiat 6000 tons anguneKarsimavdlutik. åma rejet tunitsivigssaKartiniarnerat pit- sauvdluarpoK. niorKutigssiomeK angnertusiartoraluaKissoK kalåt- dlit rejenik niorKutigssiaisa tuni- niarnerat ajornakusoruteKarsimé- ngilaK, akigitineKartutdlo nåma- ginartusimåput. Diskobugtime re- jeKarfit sule neriunartoKarput månamit angnerussumik pissa- KartOKartarsinaunigssånut. aulisagkanit tamanit Kalåtdlit- nunåne tunissat 1969-ime nale- (Kup. 9-me nangisaoK) aulisagkanik tunitsivigssat måna pitsångoriaicaut — ajornakusorneroriaKaordle niorKUsiagssanik pilersuineK — pingårtumigdlo sårugdlingnik — isumavdluarnartumik issi- gisavdlugo, direktør Hans C. Christiansen OKarpoK aulisarneK pivdlugo ukiumortumik atautsiminerme kalåtdlit aulisagkanik niorKutigssiåinut tunitsivigssaKarniarncK Kåu- matine kingugdlerne pitsångoriarsimaKaOK. sårugdlingnik nerpiliat måna USA-me kingumut tuninenarsinaulerput lb-mut 27 centimik aki- lersitdlugit. åmåtaordle nerpiliat avdlat måna misiligutaussumik Ka- låtdlit-nunane niorKutigssiarinenartalersut tunitsivigssaKartiniarnerat nåmaginarsimavoK. kalåtdlit nerpiliait Danmarkime niuvertarfingne takugssauleralugtuinarput påsinarpordlo pisissartut tamåko iluarigait, taimatut OKarpoK direktør Hans C. Christiansen ukiumortumik auli- sarneK pivdlugo Christiansborgime atautsiminerme. Et godt hellefiskeår.......................................... side 4 Dygtigt amatørteater ......................................... side 10 Forår i Grønland. Tekst og tegninger af Karl Kruse............ side 18 Dét vedtog landsrådet om skat................................. side 20 Landsrådets skattedebat....................................... side 24 Kvinderne sværger til P-pillen trods urovækkende rygter....... side 28 angnertumik rækkehusiliorneK Ilulissane autdlarnerneKartoK . . . Klip. 6 issigingnårtitsissartut pikorigsut ............................. Klip. 11 akilerårutit landsrådip akuerai ................................ Kup. 12 tåssa landsrådip akuerisså akileråruteKalernigssamik............ Kup. 14 Kalåtdlit-nunåne upernåK agdl. titartaiss.: Karl Kruse ......... Kup. 19 issartagkat nårtunavérsautit arnanit atugarineuardluartut....... Kup. 29 _______________________________________—.— ------------------------.-------1

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.