Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 20

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 20
I Kalåtdlit-nunåne atuarfeicarfik canadamiunit issigalugo sociologiprofessor Charles Hobart, Edmontonime Canadami- tume Alberta-universitetimit pissoK, Kalatdlit-nunane pasi- ssagssarsiordlune åipagssånik angalanine inermat OKaloKa- tigineKartoK agdlagtoK: Finn Lynge Kåumatine marts-april professor Charles Hobart Canadamit pissoK angalaortarsimavoK Upernaviup, Nanortagdlip åma K’aKortup dis- triktine Kalåtdlit-nunåne atuar- fingnut tungassut påsissagssar- siorfigalugit. ukiut tatdlimat i- ngerdlaneråne professor Hobart åipagssånik Kalåtdlit-nunåne a- ngalaorpoK. aperivarput: — måna angalanermit påsissatit pingåmerit supat? — ukiup kingugdliup ingerdla- nerane periarfigssaKarsimavunga inungnut ikigtukutånut iliniartit- sineK pivdlugo årKigssussinerit misigssusavdlugit Canadame, USA-me, Norgeme, Englandime månalo kingumut åma Kalåtdlit- nunåne. Kularutigingitdluinarpara nunanit tåukunånga tatdlimanit måne Kalåtdlit-nunåne iliniartit- sinermik årnigssussineK pitsau- nerujugssussoK. Kalåtdlit-nunåne atuarfeKarfingnut tungassut ilar- pagssue tupigusutigåka. tupigu- sutiginerpaussama ilagåt atuar- fingne iliniuterpagssuit ukiune kingugdlerne 10-ne pingorsima- ssut. Kularingitdluinarpara iliniu- tit tåuko silarssuarme sumilunit inungnut ikigtunut atugagssatut sanausimassunit pitsaunerpårtau- ssut. sordlo USA-me nalungilåka indiånerit nagguveKatigit Kalåt- dlit-nunåta inuinit tatdlimariåu- mik amerdlanerussut, tamånilo a- tuarnermut atortugssanik pilersit- sisimassoKångivigpoK méncat ta- måne najugaKartut avdlåussutait tungavigalugit. OKartariaKarpu- nga ilumut tupigusutigissorujug- ssugika Kalåtdlit-nunåne sulini- arnerit atuarfingne iliniusiomer- mut tunuleKutaussut tamatumuna angussarineKarsimassut. nunanarfingme iliniartitsi- ssok aningaussanik naliler- neKarsinåungilaK taimåiputaoK danskit iliniartitsi- ssut ilisarisimalersimassåka, pi- ngårtumik najugkane avingarusi- manerussunitut. sumutdlunit pi- gångama nåpitarissarpåka inoror- sårneK, ilumorssuseK ilungersor- nerdlo iliniartitsinermut tunga- ssut åmalo ajornartorsiutit atuar- fingnut tungassut OKatdlisiginig- ssånut. pingårtumik tupigivdlui- narpara eKåissuseK inugtutdlo sa- ptssuseK nunaKarfingne iliniartit- sissune nåmagtorajutåka. ilisari- lersimavåka iliniartitsissut avi- lej en bil nu ni ferien derhjemme jeg vil gerne omgående og uden forbindende have tilsendt Deres prisliste for autoudlejning! NAVN:. STILLING: ADRESSE:. så står den parat til Dem , nar De kommer hjem Hos Pitzner Auto kan De på fordelagtige vilkår leje bilen til ferien - et hvilket som helst mærke. Klip kuponen ud, udfyld og send den til os allerede i dag, så De har Deres ferievogn hele ferien - det går legende let hos Pitzner Auto! PITZNER mtAUTO INTERNATIONAL AUTO UOLEJNING TROMMESALEN 4. KØBENHAVN V Telegramadresse: PITZNERAUTO ngarusimassumltut ukiup atuar- fiussup Kåumataisa ilarpagssuine kisimitartut danskinut avdlanut atåssuteKaratik. nuliaussut nuna- Karfingne ungasigsunitune ajor- nartorsioKalutik Kitornissarsima- ssut, angajorKåtdlo sivisumik inu- ssarsimassut nakorsamik imalu- nit nåparsimavérKamik radiotele- fonikut atåssuteKarsinaunatik. inuit tamåko ilarpagssuisa OKar- figissarpånga: aningaussat pissu- tiginardlugit tamåkunane inigssi- toKarneK ajorpoK, soKutigingnig- tussariaKarpoK inuitdlo inoKati- galugit inussausiatdlo maligdlu- go. nunaKarfingmiut mérKat atu- artitaunerat inugtut suliagssatut pingårtutut tigussariaKarpoK. i- nuit tamåko ilarpagssue suliput aningaussanik nalilerneKarsinåu- ngitsumik. taimåtaoK atandvdluinarpåka ajoKit nåpitarsimassåka OKaloKa- tigisimassåkalo. Kavsérpagssuar- tigut isumaKarpunga tamåko må- ne nuname tåssaulersimassut „a- ngutit puiugkat“. iliniartitauner- mik nalåne nalimingne angutinit piumåssuseKarnerpauvdlutigdlo silagssoringnerpåuput, kalåtdlini- lo inuiaKatigingne atorfit atarKi- nexarnerpåt pingårnerpåtdlo ilait tigumilerpait. ukiut 10—12 ki- ngugdlit ineriartupilornerssuarme angujartugausimåput månalo nu- naKarférKane soKutiginånginerpå- nik suliagssaKartitaulersimavdlu- tik. isumaKarpunga tamåna ku- ssanaitsuliornerussoK pivfigssau- titdlugo suliniartoKarsimånging- mat iliniartitaunerat ingerdlaut- simut malingnausinångortiniar- dlugo, taimalo pitsaunerussumik iluaKutigineKésagaluardlutik mi- siligtagartunerat inungnutdlo ili- simangningnerat. påsissara unau- vok inuit tåuko kamagigtartoru- jugssussut Kavdlunånut Kutdler- sauvfingmingnik tigusisimassu- nut, sulinerånut Kujaniartuvdlu- tik, nauk Kavdlunåt tamåko ila- nikut Kalåtdlit-nunåninermik Kåumataine sujugdlerne ersser- Kivigsumik nunaKarfingmiunut mérKanutdlo kukussuteKartara- luartut. pissutsit atuarfingmut tu- ngassut åma nalivta piumassai pivdlugit OKauseKartarnerine sila- tussuserujugssuaK påsisimavara, W\LTEI? J ESSEN kGA DanaveJ 26—30 København V. Telegramadresse: Waltjessen Hårdtræ — Trælast — Kryds- finer — Isoleringsplader — plasticplader finerit mångertut — Kissuit krydsfinerit — OKorsautigssat celodexikut åssigissaitdlo — plasticpladit Charles Hobart. nunaKarfingne mikissune nunalu- me tamåkerdlugo, Kavsinigdlo på- singnigdluarsimassarput pissutsi- ne iliniartitaunermut tungassune nutåne OKautsit pivdlugit ajor- nartorsiutit nagsatarpagssuinut. kalåtdlit iliniartitsissut amerdlanerulemigssanik neriunartoKangitsoK — professor Hobart, isumaKar- narsinauvoK OKauserissatit igdlui- narsiortumik måne takusima- ssangnik nersualåringningneru- vatdlårtut. måna pissutsit atug- kavut taima påtsivérusimanarto- Kartigititdlugit issomartorsiugag- ssaKåsautit. isumaKångilatit ili- niartitaunermik åricigssussinerput åma sångeKUteuartoK? — åp, soruname Kalåtdlit-nu- nåne atuarfeKarfingme åma så- ngéKuteKarpoK. avdlatume åma ajornaKaoK ukiut kingugdlit 10— 20 ingerdlanerine taima agtigi- ssunik avdlångortitsineKarsima- titdlugo. pivfigssaK sivikitsuinaK atordlugo avdlångortitsinigssat angnertut ineriartomerup pissari- aKalersikångagit pingitsortineK a- jornarpoK isumatujungitsunik au- lajangigaKartamerit. akissugssåu- ssuseKartume suliagssanik ilåne tuaviussissariaKartarput avdlar- pagssuarnit tatisimaneKarneK piv- dlugo aulajangertariaKartunik. matumanisaoK imåitarpoK pisso- Karérneratigut aitsåt silatunarsi- ssardlune. tåssame isumaKarpu- nga ardlagdlit isumaliutigivdluar- tariaKartut imaKalo agdlåt årdle- risugtitsisinaussut — nalungilara- lume inugpåluit månimiut tamå- ko årdlerKutigigait. Kalåtdlit-nunåne atuarfik siv- nerdlugo uvanga årdlerKutiginer- pauvara Kavdlunåt iliniartitsissut amerdlarérsut sule amerdligalug- tuinarnerat. månåkorpiaK Kav- dlunåt iliniartitsissut kalåtdlinit iliniartitsissunit 4-riangajagdlu- lik amerdlaneruput. sulilo pro- centingordlutik amerdlanerulisé- put ajoKit utorKaunerussut so- raerningortaleriartortitdlugit, a- torfilo inusungnerussunit tigu- nigssaKaratik. avdlatut ajornartu- mik Kavsérpagssuartigut Kavdlu- nånit iliniartitsissunit taorserne- Kartartugssåuput. inuit OKaloKa- tigisimassama ardlåinåtdlunit pi- ssutsit tamåko pivdlugit neriu- nartunik OKauseKarsinausimångi- laK — tåssame iliniartitsissut i- " liniartitaussarnerånut måna pi- ssusiussut atutitdlugit. Kavsit o- KaloKatigalunga ersserKigsartar- simavåt Kalåtdlit-nunåne ajor- nartorsiutit ingmikut itut iliniar- titaunermut tungassut nåmagsi- neKarsinåungitsut Kavdlunåt ili- niartitsissut taima amerdlaneruti- gititdlugit. inuiaicatigit Kalatdlit-nunane Kavdlunåt inuiaKatigit &P- for gode sjøegenskaper Rekvirer ventes GRATIS brochurer og prisliste. agdlagtitagssat åssinginik akinigdlo akeKångit- sunik piniaritse. Trans-arctic marine Qutdligssat, telegramadr.: TRANSARCO — angalaningnit matumånga å- ma ukiut tatdlimat matuma su- jomatigut angalaningnit påsissa- tit tungavigalugit Kavdlunåt ili- niartitsissut Kalåtdlit-nunåne i- nuiaKatigingnut nalerKutungor- sartarnerat kanoK OKautigisinau- viuk? — tupigusutigissama angnerpåt ilagåt nunaKarfingne iliniartitsi- ssut KanoK ilungersortarnerat i- ruiaKatigmguanut najugaKaxati- mingnut nalerKutungorsarniar- dlutik. tamatumane inuvigsiorto- Kartitdlugo kavfisoriartortarnerit taimaingajagtutdlo kisisa entar- sautigingilåka, sordlo amerdlasut ilungersortarput OKautsit iliniar- dlugit, taimåtaoK amerdlasut pi- niariaKataussardlutigdlo aulisa- riaKataussarput, tåssame inuniar- nermingne atugait sapingisaming- nik atorniarssarissarpait. akerdlianigdle igdloKarfingne angnerussune pissoKartarsoråra, tåssame pissutsit ersserKigsar- i 20

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.