Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 29
r-..............—................. 1970: inuiaKatigit tamat iliniartitaunerme ukiuat -. —------------------------------------ silarssuarme avdlångoriartorneK taima sukatigititdlugo kanoK iliorsi- nauvugut mérKat inersimassutdlo inunertik tamåt periarfigisinaussa- mingne pitsaunerpåmik angussaKarsinaunigssåt erKarsautigisagaine? aperKut taima pingårtigissoK 1970-ime silarssuarmiunut tamanut aper- KutigineKarpoK — inuiaKatigit tamat iliniartitaunerme ukiuåne, inuia- Katigit tamalåt ineriartortitauneK pivdlugo suliniameråne ukiut 20- gssånut ikårsålernerme. inuiaKatigit tamat iliniartitau- nerme ukiuåne anguniarneKar- Pok nunane atausiåkåne tama- vingne nutånik KanoK iliuseKar- nikut aningaussarsiornerup inuit- dlo atugaisigut ineriartornerup sujuarsarneKarnigssait. inuiaKatigit tamalåt sulissartui- sa peKatigigfisa atautsimut kå- tuvfiåne pissortaussup David A. Morsip akuerssissutigisimavai i- nuiaKatigit peKatigit atuartitsi- nermut, ilisimatusarnermut kul- turimutdlo tungassutigut ingmi- kortortaKarfiåne pissortaussup René Maheup tamane iliniartitsi- ssutigssatut sujunersutigissai, i- nuiaKatigit tamat iliniartitauner- me ukiuåne iliniartitsissutigine- Kartut pingårnerssarissagssait. i- nuiaKatigit tamalåt sulissartuisa peKatigigfisa atautsimut kåtuv- fiåne Styrelsesrådip kåtuvfiup peKataunigsså angnertoKissumik ilalerpå, nunarpagssuitdlo aut- dlartitaisa pivfigssaK iluagtitdlu- go inuiaKatigit tamalåt sulissar- tuisa peKatigigfisa kåtuvfiata a- tuartitsinermik ingerdlatsinermi- ne pingårnerpautitagssåta — su- lissartunik atuartitsinerup, suliat åssigingitsut iliniartitsissutigine- Karnerisa kisalo sulivfeKarfing- nik mikissunik sulinermilo pi- ssortaussunik pilersitsiniarnerup ineriartortineKarnerisa KanoK pi- ngårtiginerat kingumordlutik er- sserKigsarsimavåt — iliniartitsi- nermut ingerdlåneKartuartumut nunat tamalåt suliniameråne i- laussugssamut. nålagauvfit atausiåkat KanoK iliuseKamigssåt nålagauvfit atausiåkåt KanoK i- liuseKarnigssåt pingåmerpautlta- riaKarpoK. tamatumanile nålag- kersuissut kisimik isumavdlutigi- ssariaKångitdlat. aulajanginiar- nerit, nutånik KanoK iliuseKarne- rit tåukulo KanoK suniuteKarsi- naunerinik påsiniainerit tamanit, mingnerungitsumik sulissartut sulisitsissutdlo peKatigigfinit ki- salo sulisitsissunit sulissartunit- dlo atausiåkånit pilersineKartari- aKarput; taimailiornikut peKa- taussut nunamingne atuartitseri- autsinik pitsångorsaissariaKarput. angnermik inusugtut inersima- ssutdlo atuartineKamigssåt angu- niartariaKarpoK. anguniagagssatut pitsaunerpå- tut issigineKarpoK inuneK tamåt iliniamigssaK — inuiaKatigit ta- mat iliniartitaunerme ukiuåne pingårnerpautitaussoK. tamåna a- nguneK ajornartutut nunarpag- ssuarne issigineKarsinaugaluar- poK. ukiune kingugdlerne ang- nertoKissumik sulissoKaraluartit- dlugo nunane angnikitsuararssu- armik akigssarsiaKarfiussune a- merdlaKissune sule mérKat ta- marmik namagtumik iliniartine- Kartalersimångitdlat. suliagssat åssigingitsut iliniar- tineKartarnerat nunane amerdla- nerpåne angnikipatdlårtuarpoK, inugtaussut modernimik inger- dlåneKartut pissariaKartitsinerå- nit mingnerussumik ingerdlåne- Kartuardlune. inugtaussut ineri- artorneråne ajomartorsiutauler- sartut anigorniagauneråne, inug- taussut atugangsårnerulersinia- gauneråne iliniartitsissarneruv- dlo amigautaisa ajugauvfiginiar- neréne aulajanginiartarnerit, nu- tånik KanoK iliuseKartarnerit tåukulo KanoK suniuteKarsinau- nerinik påsiniainerit agsut pissa- riaKarput. ajornartorsiutiviussoK mérKat hundrederpagssuamik millionigdlit nunane kinguarsi- massune najugagdlit agdliartor- nermingne inersimalernermingni- lo namagtumik iliniartineKarneK ajorput. åma nioncutigssioriautsi- me moderniussume suliagssanik åssigingitsunik, atortut aserfat- dlagtailineKarnerånik, agssartui- nermik, nagsiussuinermik tuni- niainermigdlo årKigssutdluagka- mik iliniartineKarneK ajorput. nangminerssordlutik inutigssar- siortut ingerdlatsinermingne aju- tortarput niorKutigssioriautsimut pissortatutdlo ingerdlatseriautsi- mut tungassunik ilisimassakipat- dlårnertik pissutigalugo. nunane maskinat atordlugit niorKutigssiorfiussune agdlåt atu- artitsissarneK suliagssanigdlo å- ssigingitsunik iliniartitsissameK isumat pisoKalissorsimassut na- joncutaralugit ingerdlåneKara- jugput. tamatumunåkut nutå- ngorsainigssaK pissariaKarpoK. periautsime atorneKarnerussut kinguneråt inusugtorpagssuit pi- ginaunertik tamåkerdlugo ilinia- raluarunik angusinaussaralua- mingnit mingnerussunik ilikaga- Kartarnerat, taimalo pitsaussu- nik sulivfigssarsinigssamingnut i- luaKutigssaraluamingnik ånaissa- Kartarnerat. mérKat inersimassutdlo nunåi- narme najugagdlit igdloKarfing- miuningarnit angnikinerussumik iliniarfigssaKarajugput. inersima- ssut nunane amerdlanerpåne ang- nerussumik iliniarKingnigssa- mingnut, piginåussuseKarnermik ineriartortitsinigssamingnut, ilisi— massamik ilisimassariaKartut nu- taunerssåinut angumagtiniarnig- ssånut kisalo teknikikut aningau- ssarsiornikutdlo ineriartornerup sukagtikiartuinartup pilersitai malingnauvfigisinaujumavdlugit iliniarKigtarnigssamut periarfig- ssaKångitdlat. ajornartorsiutit matumuna taineKartut saniatigut avdlarpagssuarnik ajornartorsiu- teKarpoK. pasiniaerKingneK angnertoK inuiaKatigit peKatigit atuartitsi- nermut, ilisimatusarnermut kul- turimutdlo tungassutigut ingmi- kortortaKarfiata inuiaKatigitdlo tamalåt sulissartuisa peKatigigfi- sa atautsimut kåtuvfiata inuia- Katigit tamat iliniartitaunerme ukiuåne piumårtutut sunauna kigsautigigåt? OKartugssaussut, sulisitsissut sulissartutdlo KanoK- una iliornigssåt kigsautigigigput? autdlarKåumut kigsautigårput atuartitsinerme pissortaussut nå- lagkersuissutdlo atuartitsinerme najorKutarineKartut misigssond- sagait — angnertumik. inuiaKati- git ineriartornerisa pissariaKartit- sinerat najorKutaralugo atuartit- sinerup iliniartitsineruvdlo nåku- tigineKarnigsså, nutångorsame- Karnigssåta sukanerulemigsså, pitsaunerulernigsså angnertune- rulernigssålo anguniardlugo må- namut periarfiusinaussut tamar- mik iluaKutiginiarneKarpat? suli- ssorineKartut amerdlanerulernig- ssåt, inugtaussut atugarigsårne- rulernigssåt aningaussarsiorne- ruvdlo angnertunerulernigsså a- nguniardlugit atuartitsineK ilini- artitsinerdlo namagtumik iluaKu- tigineKarpat? inusugtut amerdli- artOKissut pissariaKartitsinerat, sulivfigssaerusimassut, ikigpat- dlånik niorKutigssiorfingne suli- ssussut amigartumik sulisineKar- tut avdlatdlo napåssutigerKalågi- narsinaussamingnik aningaussar- siortut tamarmik pineKarnerat a- nigorniardlugo nuname atuartit- sineK åndgssuneKarsimava? tamatumane sulisitsissut Ka- noK suniuteKartigipat? niontutig- ssiornikut pitsaussumik ineriar- torneK sukanemlersiniardlugo sulilerKåt pitsaussumik iliniarti- neKarnigssåt tamatumalo kingor- na angnerussumik iliniartineKar- nigssåt KanoK iliuseKarfigåt? sulissartume peKatigigfé Ka- nOK iliorpat? sulissartut peKati- gigfé avKutigalugit KanoK iiiuse- rineKarsinaussut tamarmik ilua- KutiginiarneKarpat atuartitsine- rup iliniartitsineruvdlo pitsångor- sarneKarnigssåinik. nutångorsar- neKarnigssåinik angnertuneruler- sineKarnigssåinigdlo peKatigigfit isumåinik ilisimassaKarneruler- sitsiniarnerme? sulissartunik ma- na iliniartitsissameK pitsauvdlu- arpa sulissartutdlo mana ukiuni- lo aggersune pissariaKartitavinut nalerKupa? anguniagkat nutåt erKartorneKårtut iluamik påsi- niaivigigåine erKortumigdlo aki- ssuteKarfiginiaråine påsissaria- KarpoK nutånik ardlalingnik a- nguniagaKartariaKartoK, periaut- sit nutåt atordlugit KanoK iliuse- KartariaKartoK suliagssanutdlo tungåssuteKartut tamarmik sule- KatigingnerussariaKartut. nutåmik årKigssussinigssap pi- lerssårusiorfigineKarnigsså pissa- riaKartoK påsinarsiumårpoK. o- KartoKarajugpoK atuartitsinerme iliniartitsinermilo periausiussut avdlångortikuminaitsussartut; i- nuiaKatigitdle tamalåt sulissar- tuisa peKatigigfisa atautsimut kå- tuvfiåne teknikimut tungassuti- gut suleKatigigsitsiniartarfingme misiligtagkat takutipåt taimåi- tuåinångitsoK. silarssuarme nunat tutsuvinardluinar- tumik motfireKartariaKarfiunerssåt tå- ssa Kalåtdlit-nunåt. Evinrude ukiut 60 sivnerdlugit motorinik isumangnåi- ssusertik pivdlugo silarssuarme tamar- me tusåmassaussunik sanassarsima- vok, tamånale kisime nåmångilaK. ilu- arsaissariaKalerpat tamåna pilertortu- mik inungnitdlo ilisimassaKardluartu- nit isumagineKartariaKarpoK. tai- maingmat Evinrude iluarsaissarfigpag- ssuanarpoK — Kalåtdlit-nunåt tamå- kerdlugo — tamarmik kingorårtigssa- nik nåmagtunik ingmikutdlo iliniarsi- massunik sulissulingnik. Evinrude motflrit 1,5 åma 210 hk akor- nåne nukigtussusigdlit pigineKarput. agdlagtitsivigssarssuaK Kalipautilik pi- niaruk. tamatuma akerdlianik pisso- Kartarneranut takussutigssarpag- ssuit ilagait sulivfingne pissor- taKarfingnik, sulissartut atuarti- taunerånik, niorKutigssiorfingnik mikissunik suliagssanigdlo åssi- gingitsunik iliniartitsissarnernik pilersitsissarnerit. inuiaKatigit ta- malåt sulissartuisa peKatigigfisa atautsimut kåtuvfiat tamatuma- ne nålagkersuissunik, sulisitsi- ssunik sulissartunigdlo ikiuissar- poK atuartitsinermik ingerdlatsi- nermingne pitsångorsainerine angnertusainerinilo. ilumut pissariaKartitsineKartoK påsineKarpat, pilerssåmsiat ang- nertujugpata nutångorsainigssa- mutdlo piumåssuseKartoKarpat pissutsit inuit amerdlanerpåt ili- magissåinit sukanemjugssuarmik avdlångusåput pitsaunerulerdlu- tik. anguniagagssanik nutånik uki- une amerdlanerussune atassug- ssanik nalunaerssuineK, OKartug- ssaussut, sulisitsissut sulissartut- dlo ineriartortitsinerup ukiuisa 20-nut ikårsåriartulerneråne a- tuartitsinermik iliniartitsinermig- dlo angnertusainiarneråne pitså- ngorsainiarnerånilo isumagssanik tunioraineK inuiaKatigit tamalåt sulissartuisa peKatigigfisa ataut- simut kåtuvfiata inuiaKatigit ta- mat iliniartitaunerme ukiuåne a- nguniagaisa pingårnerssaråt. Ingen andre steder i verden har man så hårdt brug for en motor, der aldrig svigter. Evinrude har gennem mere end 60 år bygget motorer, som er ver- densberømte for enestående driftsik- kerhed, men det er ikke nok. Skulle en reparation blive nødvendig, må den kunne udføres hurtigt og professionelt. Derfor har Evinrude etableret et net af service stationer — over hele Grøn- land — hver med komplet reserve- delslager og specialuddannet mand- skab. Der findes Evinrude motorer fra 1,5 til 210 hk. Rekvirer det store farve- katalog. Mac Baren De 3 mest solgte Mac Baren tobakker E5EVINRUDE misiligtagkat nakussagtitsissarput ERFARING GIVER STYRKE Kalåtdlit-nunlt tamékordlugo niorKutlginakartarput — kingorårtigssai sitdllmatigineKartuéinarpuh tikisitsissartua: KETNER MARINE, Vordlngborggada 6—8, København 0. Forhandles over hala Granland. — Altid reservedele på lager. Importar: KETNER MARINE, Vordingborggade 6—8, Kebenhavn 0. EVINRUDE..! 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.