Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 20.10.1970, Blaðsíða 22
Bram Stoker: DRACULA riugt.: H. Janussen (norm. king. nangitaic) KanoK sivisutigissumik umanig- ssara ilisimalerpara. KanortOK Gutip ikiorilinga. majip 28-at. — Kimånigssamut periarfigssaKarpoK imalunit tai- mailiornigssaK ajornåsagaluarpat ilagissat nalunaerfigineKarsinåu- put, szganyt tåkusimangmata ig- dlussårssuvdlo kaujaluissåne na- jugaKalersimangmata. szganyt zi- gøjneriuput silarssuarme tamar- me zigøjnerinut entainaraluar- dlutik avdlaulårtut tusintiligpag- ssuvdlutik Ungarnime Transylva- niamilo najuganartut, inatsisait- sutungajak inussut. akimanermut bojarimutdlunit tusåmassaussu- mut atalerajugput, tåuko aridnik ingmingnut taigulertardlutik. er- sisuitsuput, ugperissapalåKarnerat erKarsautigisångikåine ugperissa- Kångitsut, OKautsitigdlo nang- mingninavik påsisinaugivdlugit. ilagissavnut agdlagkaluåsaunga zigøjnerit OKåtårdlugit nagsitsisi- niaraluåsavdlugit. igalåkut oita- lugfigalugit igdlussårssuarminera ilisimatipara. nasaeriardlutik si- kissartarput ussersuatårujugssu- artardlutigdlo, OKausile ussersor- nerilunit påsineK sapertarpåka... agdlagagssåka agdlagpåka. Mi- nap agdlagarsiagssai stenografe- rigåuput, Mr. Hawkinsilo Kinuvi- gåra agdlagkat tigoriarunigit Mi- na ilisimaterKuvdlugo. Minamut agdlagkavne nalunaerutigåra må- na KanoK pineKarnerdlunga, er- sinartutdle misigissartagkåka i- lumårtunersut erssernigsumik o- Kautigisinåungisåka oxautsimik atautsimigdlunit tåingilåka, tai- mailioraluaruma ånilårpatdlåsa- Kingmat. agdlagkat inugtagssa- mingnut aputingitsusagaluarpata issertortumik ilisimassåka akima- nerup ilisimalernaviångilai. . . agdlagkat tuniupåka. igalåp avssiaKutaisa saviminiussut akor- nisigut åmut nåkartipåka ani- ngaussamik kultiussumik ataut- simik ilavdlugit, pisinaussaralo nåpertordlugo påsititsiniaraluar- dlunga agdlagkerissarfingmut i- ngerdlatisagait. angutip agdlag- kanik tigusissup umatime nalå- nut tugtipai, sikissariardlunilo natsame iluanut ikivdlugit. ang- nertunerussumik iliorneK saper- punga. inimut atuagkanik kater- ssugausiviussumut uterpunga a- tualerdlungalo. akimaneK isermat agdlagagssåka inerérsimavåka... akimaneK takuterérpoK. saniv- nut ingeriardlune sagdlaitsuarar- ssuarmik nipeKardlune OKarpoK, agdlagkat mardluk angmariardlu- git: „szganyt agdlagkat uko uvav- nut tuniupait isumagissagssari- nguatsiatsiagkåka, nauk sumi- ngånérsunersut nalugaluardlugit. takuk!“ — atuarårsimagunarami- git nangigpoK: „agdlagkat åipait ivdlit agdlagaråtit ikingutivnut Peter Hawkinsimut agdlagkatit; åipaile“ — taima OKardlunilo ag- dlagkat angmariardlugit titartu- ssagkat takuvai, issikordlorujug- ssuariardlugitdlo OKardlune: — „agdlagkat åipait ikingutiging- nermut aseruiniutåuput, åma KaerKUSsap tikerårfingmine aju- ngitsumik pineKaraluardlune sor- Kusaitsumik iliorneranut erssiu- tåuput! agdlåt atsiorneKarsimå- ngitdlat. ajungilaKl tauva agdlag- kat uvavtinut tungåssuteKarna- viångitdlat." taima OKardlunilo agdlagkat Kutdliup pujorfiata ku- lånut pisipai, ikumavdlutigdlo nungorérmata nangigpoK: „Hawkinsimut agdlagkat sor- nguname nagsiutisavåka ivdlit agdlagarigagkit. ivdlit agdlagka- tit uvanga sunguåkutdlunit aku- liuvfigissagssaringilåka. ikingu- tiga, utorKatserpunga piåritsor- dlunga agdlagkat angmaravkit. nutåmik porniåkit ait?“ agdlag- kat isauteriardlugit, ilumorsåvig- dlunilo sikeriardlune agdlagkat stor nok? (ellers tag en cigar) Estimulante har god, fyldig to- bakssmag, fast rulning, langsom, jævn brand og smuk, hvid aske. Ønsker De endnu mere, må De købe en cigar. puånik agdlagfigineKarsimångit- sumik tunivånga. agdlagkat puat KåtiguliorKeriaravko sumigdlo o- Karnanga tuniupara. inimit ani- game nipaersåvigdlune matumik parnaersissoK tusåvara. aninera- nit minute atauseK KångiutoK matumut ingerdlavunga, magpe- riaraluaravkulo parnaersimassor- para. nalunaeKutap akunera atauseK imåinerpordlunit nalunaeKutap akunere mardluk Kångiungmata akimaneK nipaersåvigdlune ini- mut iserKingmat iterpunga, na- laussårfingme igsiavdlunga sini- lersorsimagaluarama. inugsiar- nersårtorujugssuvoK, sinigsima- ssungalo påseriaramiuk OKarpoK: „ikingutiga, Kasuvit? inarnia- rit, Kasuersårdluarniåsautit. agsut suliagssaKarama unuk måna o- KaloKatigineK saperpagit. sini- narniarit." inivnut iserama inar- punga, sinilersimavungalo sing- nagtungivigdlunga. majip 31-at. — uvdlåK iterama påpiaranik agdlagfigssavnik pug- ssianigdlo poKåtavnltunik tiguse- riaraluarpunga kaussarfingmiu- liuniagkavnik, pivfigssaKaleria- ruma agdlangniarumårama. ki- ngumutdle tupåtdlagtitauvunga. åmårdlunga ånilårujugssuarpu- nga! påpiarat tamåkivigdlutik peKå- ngitdlat. agdlagtugkåka Kimug- tuitsutdlo ilauvfigisinaussama uv- dlup KanoK ilinerane igdloKar- fingnit åssiglngitsunit autdlartar- nerinik nalunaerssugkåka påpia- ratdlo avdlat igdlussårssuarmit anisagaluaruma iluaKutigisinau- ssåka tåmarsimåput. sivisujåmik igsiavunga KanoK iliornigssara erKarsautigalugo. tauva kufferte- ra atissausivigdlo ujardlerfigiler- påka. junip 17-iat. — uvdlåK sinigfiv- nut ingitdlunga erKarsarugtuler- dlunga iperariaKåtarpalugtumik tusåssaKalerpunga. hestitdlo av- Kusinermut tuterpatdlagtarnerat tusålerpara, igdlussårssup tungå- angissusia nåmagpa? (taimåingigpat cigåmik tigusigit) Estimulante mamartuvoK tupas- ungnigdluardlune, mångertumik imussauvdlune, kigaitsumik ås- sigiginarmigdlo ikumassardlune arssailo kussanardlutik KaKortus- sarput. angnerussumik igdligug- kuvit cigåmik pisissariaKarputit. nut ingerdlarpalugtut. tugdlute- Kalunga igalånut ingerdlagama itsuarnialerpunga tauvauna Ka- muterujugssuit mardluk tamar- mik hestinit arfineK-pingasunit uniarneKartut igdlussårssup kau- jaluissånut pileriatåtdlartut. Ki- mugsiussissut mardluput nasaru- jugssuagdlit, savat aminik iper- tunik Kåtigugdlit takisunigdlo kamigpagdlit. ajåupissatik take- Kissut tigumiarpait. arpåinaK ma- tumut ingerdlavunga torssussar- ssuarme nåpisagika ilimasugka- ma. tåssunga isisangatikavkit. ki- ngumut énilårujugssuarpunga. i- nima matua silatågut avsseme- KarsimavoK magperneK ajornar- sisitdlugo. igalånut arpariarama åmut suaortalerpåka. Kiviapalårpånga tikuardlungalo. tikuarniariarånga szganyt pissartåt anivoK, igalå- malo tungånut tikuartortut tako- riaramigit OKarfigerpatdlagpai. o- Karfigissai igdlalerput. tamåna kigdligalugo suaortarnika ilu- ngersoKalungalo KinuteKarnika tusångitsutut pilerpait. agdlåt ku- mut Kiviåsaerput. Kamutit nag- satarait igdlerfiussarujugssuit ig- ssorKårigsut agdlunaussanik sile- Kissunik tigumivigdlit — imaKå- nginguatsiartut akiartut artor- scautigingitaKingmatigik. igdler- fiussat tamarmik Kamutinit ar- KarneKarmata igdlussårssuvdlo kaujaluissåne teKerKUt ilånut Ka- leriårneKarmata sulissut aningau- ssarsiput. aningaussarsiatik ilua- nårutigivdluarniåsagamikik Ki- sertariardlugit kigaitsorssuarmik hestinut ingerdlåput. tamatuma kingunitsiångua iperariarpatdlag- tarnerat nipaitdliartuinarpoK. junip 24-at, Kåumarnerata su- jorna. — igpagssaK unukut aki- maneK isersimavfivtinit aniår- poK. iniminut iserame matune parnaerpatdlagpå. kalerrinago a- nisinausorinialeriarama majuar- tarfigtigut Kipissutigut arpåinaK majuarpunga igdlussårssuvdlo kujåmut sangminerane igalåt i- låtigut itsuardlunga. akimaneK a- lapernaiserniarpara KanoK pisso- Karalugtualermat. szaganyt ig- dlussårssuarme suminersoK nalu- ssavne najugaKarput, sumigdlo ardlånik suliaKarput. sulerpa- lungnerat tusårKalårtaravko ig- dlussårssuarmitut ilisimavara. nalunaeKutap akunerata KerKa inordlugo itsuartorérama akima- nerup igalåvanit anissoKartOK ta- kuvara. takuneKaKinagama itsua- låginardlunga issigerKigsårpara angutip timåta tamarme nuinera tikitdlugo. kingumordlunga ag- sut ånilårtineKarpunga, maung- narnivne atissåka atorai taku- gavko, pordlo amilårnaKissoK ar- nat Kimagukamik nagsatåt tigu- miarivdlugo. atissåka atordlugit suniarnersoK KularutigssåungilaK. pilerssårutipalåva tåssa inuit av- dlat isumaKåsassut uvanga taku- gigtik agdlagkanik nagsitsiartor- tunga, nangminerdlo ajortumik i- liuserissartagkane uvanga pilia- rigika. taimailiornera agsut kamauti- gåra, parnaerussaugamame pi- nerdlugtuliortutut erKartussivit avKutigalugit igdlersorneKångit- dluinardlunga. akimanerup uterdlune isernig- sså takorusugkavko igalåp kig- dlingane sivisumik igsiavunga. tauva Kåumatip Kingornerine er- KuméKissunik torninguaKartOK malugilerpara. mikissuararssu- put pujoralagtut agtigalutik, kå- vigdlutik pujortatut ilissardlutik. issigititdlugit ersiungnaeriarto- riarama erKigsiartuinarpunga. i- galåp kigdlinga igariardlunga i- ssigingnålerpåka. Kingmip nagdlingnaKissumik Kiåmiartorpalungnera aterujug- ssuavnit KorKumit takusinåungi- savnérsoK tåssångåinaK tusåria- tåravko tuparujugssuarpunga. ni- pe tusåssara nipigtoriartuinartit- dlugo pujoralait kåvigtut issigi- ssåka avdlångorartutut iliput. mianerssorKuneKartutut misigau- over hele Grønland, .Tiinekers Bøgeparket Bøgen — det danske nationaltræ — skaber også hygge og skønhed in- dendøre, når det ligger i hjemmet som Junckers Bøgeparket. Der er fire typer Junckers Bøgeparket — alle i det stilrene langstavsmønster. Rum- mets funktion og Deres personlige smag er afgørende for hvilken sorte- ring De skal vælge: Prima, Standard, Flammet og Extra flammet. Gulvene er BLITSA-behandlede, når de læg- ges, og uhyre nemme at holde. Junckers Bøgeparket er det ideelle gulv i alle danske hjem. KissugssiagssaK — Danmarkip orpi- viatut issigineKartartoK — igdlut ilui- ne ilorrisimårnermik kussanåssutsi- migdlo pilersitsissarportaoK Junckers Bøgeparket-isut atorneKarångame. Junckers Bøgeparket åssigTngitsutut sisamatut pineKarsinauvoK, tamar- migdlo tangnerinut sangmissunik ipa- gigsuput. inip sumut atorneKarnigsså- ta ivdlitdlo kajungerissaKarnerit ing- mlkdrtitigkanik sordlernik KinigaKar- nigssangnut aulajangissusåput: Pri- ma, Standard, Flammet åma Extra flammet, natigssat IkussorneKarunik Blitsa-mik påssiineKarérsimåsåput, agsutdlo påriuminartuput. Junckers Bøgeparket danskit inåinut sunutdlu- nit nalerKutdluInartuput. 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.