Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 26
BÍLAR & FARATÆKI Bílabúð Benna ehf. Bíldshöfða 10, Sími: 587 1000 www.benni.is ATH. ERUM FLUTT AÐ SKÚLAGÖTU 19 Hringiðan Internetþjónusta Skúlagata 19, 101 Reykjavík Sími: 525 2400 WWW.HRINGIDAN.IS VW Touareg R5 dísel, árg. 2008, ek. 38þús.km, leður, krókur, 2xfelgurgang- ar, nýleg heilsársdekk, Gullfallegur umboðsbíll og vel búinn!! Ásett verð aðeins 7390þús.kr! bíllinn er á staðn- um, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Til sölu Atvinnuhúsnæði á krókháls 12 C.A 120 FM Verð 26.000.000. Ákv. Lán 14.000.000. Rnr.132620 Uppl síma 517- 1111 eða 696-1001. www.bilaborg.is Bílaborg Stórhöfða 26, 112 Reykjavík Sími: 517 1111 http://www.bilaborg.is 0-250 þús. Að morgni 15 des var 4 Iroc dekkjum 39,5“ á 15“ felgum stolið frá Suðurhellu 6 Hafn. Fundarlaun: Sími 897-1420 Skoda Felicia árg. 98, ek. 90. þ. Ný skoðaður, vetrar og sumardekk. Í góðu standi. V. 180 þ. S. 662 6958. Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810. Vantar bíl, 0-200 staðgr. Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. Sími 857 9326. Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Vinnuvélar Til sölu 28 tonna beltavél ‚97 ek. ca. 7400 tíma. Skipti á 12 - 20 tonna payl- oader. Einnig furukafa fleygur, 2.3 tonn og ca. 12-15 ára gamlir og montabert 501, ca. 1 tonn. S. 892 5309. Lyftarar Innfluttir notaðir TOYOTA rafmagnslyft- arar 1,0-2,5 T. Gámagengir. Lyftihæð allt að 4,7 mtr. Til afgreiðslu strax. Orkuver ehf. Smiðjuvegi 11 Kópavogi. s. 534 34 35 myndir á: www.orkuver.is Varahlutir Hringbraut.is Varahlutasala Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200 Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Partabilar.is 770-6400 Lónsbraut 6 Haf. Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98- 02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05- 2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða uppgerðar. Renault traffic árg‘06 , VW Fox árg‘06, Fiet Pundo árg‘07, Honda Crv árg‘00, Nissan Patrol árg‘96, VW Caddy árg‘00- 08, Skoda Octavia árg‘98-08, Mercedez Benz árg‘05 og margir fleiri bílar. Partahúsið S. 555 6666 Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. VW, Skoda, Audi, vara- hlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagn- ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 568-3063 eða inná www.k2.is Stífluþjónusta Tölvur Nudd Gott nudd - good massage. S. 857 4850 & 844 0329. Líkamsnudd ! Frábær þjónusta. Tilboð í dag. S. 693 0348 eða 661 8272. 2 fyrir 1 tilboð En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, veit- ingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 611 6078. Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. Spádómar Spásími 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað viltu vita. Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Önnur þjónusta Páskaferð til Jerúsalem og Landsins helga 15. til 26. apríl nk. Örfá sæti laus. Verð nálægt 3000US$. Nánari upp- lýsingar í síma 8980359 eða borgtor. kjaernestedqgmail.com KEYPT & SELT Til sölu Öryggis- og peningaskápar 15% afslátt- ur af skápum til áramóta. Til sölu IKEA Koja B140xL200cm. Silvur Verrð 20.000 kr - Einnig barnarúm fyrir 6-12 ára (tvær stórar skúffur undir ) 8000 kr upplýsingar í s. 895 2000 / 822 0102. Linsur - Hagstætt verð Dagslinsur 2.490 kr pk. Optic Reykjavík ehf. Hamrahlíð 17 í Húsi Blindrafélagsins s:552 2002 Láttu aðra vita! Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN MEIRI AFÞREYING Meiri Vísir. m.visir.is Fáðu Vísi í símannog iPad! Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.