Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 18
18 27. desember 2010 MÁNUDAGUR Ómissandi Hrein íslensk náttúruafurð ms.is E N N E M M / S ÍA / N M 4 18 5 0 Hugleiðingar um peninga- málastefnu eftir höft Seðlabankinn skilaði mér skýrslu rétt fyrir jólin undir heitinu „Peningastefnan eftir höft“. Þar fjallar bankinn frá sínu sjónar- horni um það úrlausnarefni sem er forsenda allrar hagstjórnar Íslands út úr kreppunni og inn í stöðugleika og farsæld á 21. öld: Valinu á peningamálastjórn og gjaldmiðli. Því verki verður hvorki skotið á frest né undan vikist. Spurningin er: Hafa stjórnarstofn- anir, ríkisstjórn, Alþingi og stjórn- málaflokkarnir afl til að velja eða munum við kjósa að lúra í leysing- um og bið? Opið, varið hagkerfi Um þessi áramót göngum við til móts við þriðja árið frá falli bank- anna og hruni krónunnar. Ísland skar sig í upphafi kreppunnar úr í Evrópu og heiminum og fékk að kenna á viðleitni annarra til að setja þau ríki sem smita í sóttkví. Nú nýtur hins vegar sá neyðarrétt- ur sem stjórnvöld beittu haustið 2008 til að vernda íslenskt samfé- lag en láta áhættusækna kröfuhafa bera hluta tjónsins, vaxandi virð- ingar og viðurkenningar á alþjóða- vettvangi. Í haust vann Ísland einnig mikilvægan varnarsigur við samningaborðið andspænis Bretum og Hollendingum. Ríkin sem gátu bjargað sínum bönkum 2008 sjá skuldabyrði sína nú marg- faldast og vita um leið að eignir líf- vana bankanna kunna að vera eitr- aðar og falskar. Samfélögin eiga ekki að bera takmarkalaust tjón af válegu fjármálakerfi. Spurn- ingin er: Hvernig verður efnahags- legt öryggi lítilla opinna hagkerfa tryggt? Tuttugu ár með frjálsu fjármagni Á árinu 2010 voru 20 ár liðin frá því fjármagn fór að flæða frjálst til Íslands. Það afmæli var haldið í kyrrþey – og ekki að ástæðulausu. Við stöðvuðum fall gjaldmiðilsins með gjaldeyrishöftum í nóvember 2008 og náðum þannig að skapa forsendur fyrir lækkandi verð- bólgu og lækkun vaxta. Við höfum síðan tekist á við þá staðreynd að útgjöld ríkisins voru langt umfram tekjur, þegar bólugróðinn hvarf á einni nóttu. Þess vegna höfum við unnið að erfiðum niðurskurði ríkis- útgjalda og fært útgjöldin til sam- ræmis við það sem við höfum ráð á. Við höfum líka hækkað skatta, þótt hlutfall skattheimtu og skatta- leg samkeppnisstaða okkar sé enn góð í samanburði við önnur Norð- urlönd. Löggjöf til hagsbóta fyrir skuldugar fjölskyldur og stuðn- ingur við þær er annars konar og miklu meiri en nokkru sinni áður hefur verið beitt hér á landi. Höggið nú verður þeim því létt- ara en það var svo mörgum heim- ilum í misgenginu 1982-4. Áætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðs- ins greiddi fyrir efnahagslegri endurreisn og varðstöðu um vel- ferðarþjónustu. Áætlunin braut í blað í verklagi sjóðsins eins og Joseph Stieglitz lýsti og orðspor hennar ytra er að hún hafi reynst árangursrík. En vandinn við peningamála- stefnuna er enn óleystur. Ísland er eina opna hagkerfið sem þrátt fyrir smæð sína heldur í sjálf- stæða mynt. Nú er minnt á að verðgildi krónunnar hefur rýrn- að um 99,95% frá 1920 í saman- burði við dönsku krónuna og að aldrei í sögunni hafi peningamála- stefna stjórnvalda náð markmið- um sínum. Verðbólgumarkmið og sjálfstæði Seðlabanka 2001 átti að leysa verðbólguvandann. Sú stefna olli hrikalegum hliðarverkunum á áratugnum sem nú kveður: Háum vöxtum, innflæði fjármagns, háu gengi og viðskiptahalla. Á sama tíma beitti Seðlabankinn ekki til- tækum úrræðum til að afstýra þjóðarvá af bankakreppu. Lokun landsins er ekki kostur Víðkunnur erlendur blaðamaður skrifaði í hið heimsfræga tímarit Vanity Fair fyrir nokkrum misser- um að Íslendingum væri hollast að snúa sér að fiskveiðum og -vinnslu og láta af öðru. Í þessu felst sýn sem er í senn yfirlætisfull og laus við skilning á grundvallarþáttum í efnahagsþróun ríkja. Sjávarútveg- ur er hefðbundinn lykilatvinnuveg- ur hér á landi en þar fjölgar ekki störfum. Þvert á móti hefur störf- um fækkað jafnt og þétt í sjávar- útvegi á undanförnum áratugum. Einmitt þess vegna er hagkvæmni meiri í sjávarútvegi hér á landi en í flestum öðrum löndum. Þess utan eru vaxtarmöguleikar sjávar- útvegs takmarkaðir af fiskgengd. Eins er vexti í álvinnslu eða ann- ari stóriðju hér á landi takmörk sett: Til að auka á framleiðslu- getuna þarf að nýta takmarkað- ar náttúruauðlindir sem okkur er ekki sama hvernig farið er með og geta falið í sér óafturkræf nátt- úruspjöll. Það er því ekki einfalt að fjölga til langframa störfum í þessum greinum. Aukin umsvif í fjármálakerfinu á undanförnum árum mættu þess- um vanda að nokkru leyti. Þau sköpuðu þúsundum manna góða vinnu, jafnt beint í fyrirtækjun- um og í fjölda þjónustufyrirtækja sem sinntu þeim. Þessar þúsund- ir Íslendinga áttu þess því kost að auka við menntun sína og kusu sér búsetu hér á landi því hér var kostur á vel launuðum og krefjandi störfum. Framundan er barátta um að finna traustari grunn fyrir fjölbreytt atvinnulíf en banka- starfsemin reyndist vera. Ef sú barátta tapast verður Ísland ekki samt. Þeir sem komast, flytja burt. Eftir getur orðið verstöð sem reið- ir sig á fábreytta atvinnuhætti og þolir lélegan gjaldmiðil, óstöðug- leika og reglulega kjaraskerðingu. Við munum áfram geta boðið upp á takmörkuð uppbyggingartæki- færi með frekari stóriðjuverk- efnum, en vaxtarmöguleikar þess hagkerfis verða fáir til lengri tíma nema með rányrkju til lands og sjávar. Barátta fyrir samkeppnis- hæfu efnahagslífi er barátta um að halda Íslandi sem þjóð meðal þjóða og gera landið áfram að ákjósan- legum búsetukosti fyrir fólk með fjölbreytta þekkingu og hæfni. En hverjir eru þeir kostir sem bjóð- ast? Hvernig verjum við eitt allra smæsta þjóðhagkerfi heimsins fyrir sviptivindum alþjóðlegra markaða, en höldum líka frjálsum og óheftum milliríkjaviðskiptum og fjármagnsflutningum? Þegar höftum léttir verður Ísland sem fyrr fullur þátttak- andi á innri markaði Evrópusam- bandsins með þeim frjálsu fjár- magnshreyfingum sem honum tilheyra. Af því höfum við næstum tveggja áratuga reynslu og enginn í íslenskum stjórnmálum talar af alvöru fyrir þeim valkosti að víkja af innri markaði Evrópuríkja. Rík- isstjórnin stýrir nú samningum um fulla aðild að ESB í umboði Alþing- is og markmið þeirra er aðild að myntbandalagi og upptaka evru. Traustur gjaldmiðill sem stendur undir verðmætasköpun er ákjós- anlegur, þótt hann myndi auðvitað reyna á aga í hagstjórn hér á landi. Við gætum með slíkum gjaldmiðli betur nýtt okkur ávinning af stór- um alþjóðlegum heimamarkaði, þar sem gengisáhætta gagnvart helstu viðskiptalöndum heyrði sögunni til. Við ættum auðveld- ara með að laða til okkar erlenda fjárfestingu, en smæð og veik- leiki gjaldmiðilsins hefur verið stærsta hindrunin í vegi erlendr- ar fjárfestingar um áratugi. Við myndum njóta aukins verðstöðug- leika og lægri vaxta. Við gætum þar með búið í haginn fyrir vöxt arðsamra hátæknigreina hér inn- anlands, frekar en að tapa slíkum fyrirtækjum ávallt úr landi. Óstöðugur gjaldmiðill fremur vandi en lausn Á sama tíma er rétt og nauðsynlegt að velta fyrir sér hvort evran veiti nauðsynlegt skjól fyrir hreggviðr- um í hinum alþjóðlega fjármála- heimi. Vandræði sumra evruríkj- anna nú eru vissulega mikil, en þau eru ólík okkar. Vandi Grikk- lands er efnahagsstjórn af þeim toga sem við þekkjum dæmi um úr einstökum sveitarfélögum hér á landi, þar sem lifað hefur verið um efni fram: Eignir hafa verið seldar, lífeyrissjóðir skattlagð- ir og vandanum vísað á komandi kynslóðir. Vandi Íra er eðlislík- ari okkar. Þeir höfðu stórt banka- kerfi og ábyrgðust skuldbinding- ar þess. Gæfa okkar var sú að sá kostur var okkur ekki tiltækur. En þótt skuldsetning Íra sé nú miklu meiri en okkar er ekki ljóst hvern- ig fer á endanum. Tekjuhátt heim- ili ræður leikandi við miklu hærri skuldsetningu en tekjulágt heim- ili. Vegna aðildar að evrunni og þess aðgangs sem hún veitir að erlendri fjárfestingu gera Írar ráð fyrir hraðri endurgreiðslu skulda. Okkur hefur áratugum saman gengið bölvanlega að laða erlenda fjárfestingu að Íslandi og flest bendir til að tiltrú á íslensku krón- una verði engin um áratugaskeið í kjölfar hrunsins. Ef fjárfesting verður áfram döpur hér á landi kann hófleg skuldsetning að verða okkur vandasamara úrlausnarefni en miklar skuldir eru Írum. Þótt sveigjanleiki sjálfstæðs gjaldmiðils hafi verið mikilvægur við lausn á efnahagsvanda í for- tíðinni, er hann ein helsta ástæða þeirra erfiðleika sem þjóðin hefur nú ratað í. Jákvæð áhrif gengis- lækkunar krónunnar er reglulega ofmetin í almennri umræðu hér á landi og helgisagan um mikilvægi krónunnar fyrir sveigjanleika í efnahagslífinu hefur fengið á sig einhvers konar frumspekilega áru. Allir sannir Íslendingar eiga að taka undir með hinum háværa margradda kór um ágæti sveigjan- leika krónunnar. Staðreyndirnar tala hins vegar sínu máli. Gengis- fellingar gátu vissulega leyst til- tekin vandamál á fyrri tíð: Þær rýrðu kjör almennings og lækk- uðu skuldir útflutningsgreina í lokuðu hagkerfi. Krónan var hins vegar lykilástæða fyrir vanda okkar í aðdraganda hrunsins og gengislækkun hennar í hruninu hefur búið til alvarlegasta efna- hagsvanda þjóðarinnar, nú um stundir: Skuldavandann. Úrlausn á ofskuldsetningu atvinnulífs og heimila er stærsta vandamálið og stafar af því að þorri skulda er annað tveggja tengdur verð- bólgu eða gengi. Þessar staðreynd- ir benda til að gjaldmiðillinn sé fremur hluti af vandanum en for- senda lausnarinnar. Þar við bætist sú staðreynd að traust á íslensku efnahagslífi og gjaldmiðlinum er nú í algeru lágmarki. Engar líkur eru á að fjárfestar vilji efna til áhættu í íslenskum krónum í fyrir- sjáanlegri framtíð og engir munu ótilneyddir vilja lána í íslenskum krónum. Við vitum hvernig hör- munarsaga krónunnar hefur verið hingað til. Er eitthvað sem bendir til að eftirhrunskrónan verði betri og veikleikarnir minni? Greining valkosta og þrek til að velja Seðlabankinn setur í skýrslu sinni fram leið sem hann nefnir verð- bólgumarkmið plús og felur í sér lítillega breyttar grunnforsend- ur verðbólgumarkmiðs í peninga- málastjórn til skemmri tíma að viðbættum svonefndum þjóðhags- varúðartækjum. Bankinn bjó á bóluárunum yfir ýmsum tækjum til að hefta útþenslu bankakerfis- ins í þágu efnahagsöryggis lands- ins, sem hann kaus að beita ekki. Ástæðu þess er ósvarað í skýrsl- unni. Heilbrigt endurmat á verk- lagi Seðlabankans við peninga- málastjórn á undanförnum árum er nauðsynleg forsenda raunsæs mats á nýjum tillögum bankans. Um leið er morgunljóst að val um stjórn peningamála, um gjaldmið- il og um ríkisfjármál til skemmri og lengri tíma er ein heild og fjár- hagsleg örlög kynslóða í húfi. Allir hugsandi Íslendingar sjá að þetta er höfuðverkefnið en of marg- ir stjórnmálaflokkar hafa samt komist upp með að skila auðu. Um leið og vert er að fagna framlagi Seðlabankans er nauðsynlegt að lýsa því skýrt að mörkun stefn- unnar krefst nýrrar hugsunar þar sem fleiri verða kallaðir að borð- inu en áður. Efnahags- og viðskiptaráðu- neytið mun efna til víðtæks sam- ráðs og umræðu í samfélaginu af þessu tilefni. Í verkefninu fram- undan þarf að fara saman raun- sæi og metnaður. Við verðum að meta með raunsæjum hætti tjón- ið af íslenskri krónu til lengri tíma litið og setja okkur raunhæf markmið um afnám hafta, sem ekki leiða til efnahagslegrar koll- steypu. Við verðum líka að setja okkur metnaðarfull markmið um efnahagslegan stöðugleika og vaxtarmöguleika til lengri tíma, sem gera okkur kleift að keppa við nágrannalönd okkar um laun, hag- vöxt, skattastig og gæði félagslegr- ar þjónustu. Til þess þurfum við ekki bara norræna velferð, heldur líka norræna samkeppnishæfni í efnahagsumgjörð og menntunar- stigi og erlenda fjárfestingu til jafns við önnur norræn lönd. Til skamms tíma þarf peninga- málastefnan að greiða fyrir var- káru afnámi gjaldeyrishafta og til lengri tíma að auðvelda okkur upptöku evru ef okkur sem þjóð ber gæfa til að samþykkja aðild og losa okkur þar með við tjónið og óvissuna sem fylgir sjálfstæðri mynt. Til skemmri tíma munum við búa við krónu í einhvers konar höftum. Upptaka evru verður ekki einföld, en flest bendir til að valið verði milli hennar eða afturhvarfs til einhæfari viðskiptahátta og við- varandi haftabúskapar. Við Íslend- ingar viljum vera þátttakendur í opnu og alþjóðlegu viðskipta- og efnahagslífi. Til þess þurfum við gjaldmiðil og skipan peninga- mála sem verja þau verðmæti sem almenningur skapar, en eyðir þeim ekki. Í ljósi þessara markmiða þurf- um við að stilla upp trúverð- ugri peningamálastefnu og skapa henni stofnanaumgjörð sem hent- ar og tryggir fagmennsku og lýð- ræðislegt aðhald og eftirlit. Pen- ingamálastefna á ekki að vera skálkaskjól aðgerðaleysis eða kenningakerfa sem ekki styðjast við reynslurök. Hún á ekki held- ur að byggja á kreddum á borð við goðsögnina um sveigjanleika krón- unnar. Hún á að verða okkur öllum stoð fyrir hagsæld, framfarir og sjálfbæran hagvöxt og byggja á raunsæu mati á kostum okkar á óvissum tímum. Framfarastoð eða skálkaskjól Evrópumál Árni Páll Árnason efnahags- og viðskiptaráðherra Til skamms tíma þarf peningamálastefnan að greiða fyrir varkáru afnámi gjaldeyrishafta og til lengri tíma að auðvelda okkur upptöku evru ef okkur sem þjóð ber gæfa til að samþykkja aðild og losa okk- ur þar með við tjónið og óvissuna sem fylgir sjálfstæðri mynt. Til skemmri tíma munum við búa við krónu í einhvers konar höftum. Upptaka evru verður ekki einföld, en flest bendir til að valið verði milli hennar eða afturhvarfs til einhæfari viðskiptahátta og viðvarandi haftabúskapar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.