Morgunblaðið - 02.11.1961, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 02.11.1961, Blaðsíða 23
Fimmtudagur 2. nóv. 1961 MORCVTSBJ AÐIÐ 23 Hagstofan reikni út tjón af verkföllum 'Á FUNDI Sameinaðs binps í| gær urðu talsverðar umræður. er tiingsályktunartinaffa Jóns Þor- steinssonar um að Hagstofa ís- lands reikni út árlega tjón af völdum vinnustöðvana, var tekin fyrir. Er hinn venjulegi fundar- tími rami út, var umræðum enn ekki lokið, og var beim bví frest að til næsta fundar. Vinnustöðvun veldur margfháttar tjóni Flutningsmaður tillögunnar, Jón Þorsteinsson (A), taldi, að vinnustöðvanir hlytu ávallt að eiga sér stað í lýðræðisþjóðfé- lagi, en þær hefðu margháttað tjón' í för með sér bæði gagnvart þeim, sem séu beinir aðilar að henni og þjóðinni í heild. Það hljóti því að vera æskilegt, að baráttan fyrir bættum lífskjör- ■ um verði sem mest háð án vinnustöðvana, þess vegna þurfi að meta tjónið, svo að þjóðin geti gert sér grein fyrir því og metið það til frádráttar þeim ávinningi eða kjarabótum, sem af þeim hlýzt. Mundi þá koma í ljós, að í sum- um tilfellum eru hagsmunirnir, sem fórnað er, jafnmiklir eða meiri en þeir, sem um er deilt. Þá ssgði hann, að í tillögunni fæl ist, að reiknaðir yrðu aðeins tveir þættir tjónsins, þ.e. vinnu- stundatap og launamissir laun- þega annars vegar og framleiðslu skerðing útflutningsatvinnuveg- anna hins vegar. Þá gat hann þess, að hann gerði ráð fyrir í tillögunni, að Hagstofunni yrði falið að reikna út eða áætla tjón af völdum vinnustöðvana árið 1961 af þeim sökum, að það væri eitt mesta verkfallsár í sögu þjóðarinnar og enn væru ekki öll kurl komin til grafar, þar sem t’nn væru tveir mánuðir til áramóta. Helztu ráðin, sem til greina kæmu í því skyni að koma í veg fyrir vinnustöðvanir, taldi Ihann, að væru öflug rannsóknar og upplýsingarstarfsemi um efna hags- og kjaramál. stóraukin sáttastörf í vinnudeilum, hlut- deild verkafóiks í arðj atvinnu- fyrirtækja og breytt skipulag verkalýðssamtakanna. Einnig burfti að reikna út kjarabæturnar Næst tók til máls Alfreð Gísla son (K). Taldi hann, að tilgang- ur flutningsmanns með því að láta Hagstofuna einungis reikna út tjón það, er af vinnustöðvun- um hlýzt, væri sá, að fá atvinnu- rekendum í hendur áróðursvopn til að hræða verkamenn frá því að beita verk fallsréttinum. En ef ávinningur sá og kjarabætur, sem nást með verkföllum, yrðu einnig reiknaðar mundi það slæva áróðursvopnið. Þá sagði hann, að ávinningur í verkföllum væri tvenns konar, sá, sem meta mætti til fjár, og Ihins vegar sá, sem ómetanlegur væri til fjár og hefði fremur stéttarlegt gildi, eins og t. d. í verkfalli 1913, er verkamenn knúðu danskan verktaka til að fara eftir gildandi samningum. Þá hefði ávinningurinn enginn verið í krónutölu, hins vegar Ihefðu verkalýðssamtökin sannað, «ð þau yrðu ekki auðveldlega forotin á bak aftur. Þá taldi ræðu maður, að verkíallsrétturinn hefði reynzt verkamönnum ómet anlegur í baráttu þeirra fyrir Bingo í Lido Sjóstangaveiðifélag Reyicjavík- Ur endurtekur 1 kvöld bingó- kvöldið í Lídó undir stjórn Bald urs Georgs. Húsfyllir var á fyrsta bingó-kvöldi félagsins í haust, en aðgangur var ókeypis. | bættum lífskjörum og aukinni menningu. Kjarabætur þegar reiknaðar út Jón Þorsteinsson (A) tók aftur til máls og sagði, að Alfreð virt- ist helzt finna þingsályktunartil- lögunni það til foráttu, að ekki væri reiknaður út ávinningur verkfallanna. Þar væri því til að svara, að það væri þegar gert með framfærsluvísitölunni og visitölu kaupmáttarins. Þá sagði hann, að sér virtist A. ekki hafa áhuga á því að spara vinnustétt- unum fórnir verkfallanna, og ná þó sómu kjarabótum. Þörf á upplýsingum Næstur tók til máls Einar Ol- geirsson (K). Taldi hann, að verkalýðsfélögin hefðu sýnt ákaflega mikla ábyrgðartilfinn- ingu í kjarabaráttu sinni og ekki efnt til verkfalla fyrr en sýnt væri, að aðrar leiðir væru ekki færar. Það væru aðrir, sem sekir væru í þessu efni, og flutnings- manni væri nær að orða tillögu sína svo, hvers vegna ríkisstjórn- in og atvinnurekendur hefðu svik izt um að nota tímann, sem verka lýðsfélagin gáfu til þess að koma í veg fyrir verkföllin í vor. Það væri því ekki um það að ræða, að verk- fallsvopninu hefði verið mis- beitt. Þá sagði hann, að verkföll hefðu yfirleitt verið árangurs- rík á Islandi, verkamenn væru deigir við að leggja út í verk- föll og gerðu það ekki, fyrr en góð samstaða væri um þau. — Þá sagði hann, að út af fyrir sig væri rétt að þörf væri á hald- góðurn upplýsingum um kaup- og kjaramál, hvort atvinnurekendur græði eða græði ekki, hvar gróðramyndunin sé í þjóðfélag- inu og hve mikil hún sé o. s. frv. ísland sé í þessu efni lakar statt, en flest önnur lönd, Og þegar þau séu rædd, mæti fullyrðing full- yrðingu, og erfitt að henda reiður á hlutunum. Eykur hagsýni I atvinnurekstri Þá tók til máls Eðvarð Sigurðs- son (K). Sagði hann, að tilgang- urinn með þessari þingsályktunar tillögu væri aug- ljós. Hann væri sá sami og lýsti sér i málflutn- ingi stjórnarblað anna, þegar verk föll væru. Þá sagði hann, að kaupgjaldsverk- fallsbaráttan v æ r i eitthvert mesta framvindu afl þjóðfélagsins. Hun bæði kenndi atvinnurekend- um að nýta vinnuaflið betur og auka á tæknina eftir föngum. Oréttanleg vinnubrögð Jón Þorsteinsson (A) kvaddi sér hljóðs og sagði, að þingmenn kommúnista væru með alls konar vangaveltur um að reikna út hitt og þetta annað, en í frumvarpinu fælist. Það væri út af fyrir sig í lagi, það væri bara ekki til umræðu. En ef út í það væri farið, mætti t. d. reikna út hve mikið tjón hlauzt af því, að verka lýðsfélögin gengu ekki að tillög- um sáttasemjara í kjaradeilun- um í vor. Ennfremur sagði hann rangt, að verkalýðsfélögin hefðu gert allt, sem í þeirra valdi stæði til að afstýra verkföllunum. Dagsbrún hefði ekki fengið vinnu deiluna í hendur sáttasemjara fyrr en viku fyrir verkfall, og vaeru það óréttlætanleg vinnu- brógð hjá stærsta verkalýðsfélagi landsins. Tæknilegir annmarkar Þá tók til máls Ólafur Björns- son (S). Sagðist hann í sjálfu sér hlynntur þingsályktunartillög- unni,.þótt sér væri ljóst, að ýms- ir tæknilegir annmarkar væru á því, að hægt væri á útreikningum Hagstofunnar að byggja. Þá sagð- ist hann út af fyrir sig sammála þingmönnum Alþýðubandalags- ins, að taka einnig tillit til þess ávinningá, er af verkföllum hlyt- ist. En fyrir hverja? Fyrir þjóð- i.VöTT.lTiTr.Tm. HÍIWA iíAtlEM PíU5.tPÍ*CSÍi« /’Tóidt / '/////. Örin sýnir leið helskýsins frá Novaya Zemlya. Helskýið sigiir um- hverfis hnöttinn BANDARtSKIR veðurfræðingar og visindamenn sögðu í gær, að hið geislavirka helský frá so- vézku vítissprengjunni, sem berst yfir norðurhvel jarðar, væri þá að svífa austur yfir Kamtsjakaskaga, sem rekst suður úr austurhorni Síberiu. Búizt er við, að skýið berist yfir Aljútan- eyjar í dag og komizt yfir Alaska síðari hluta dagsins. Vindstaðan er þannág nú, að mestar líkur eru til þess að skýið fari síðan yfir Kanada með 80 mílna hraða á klukkustund og stefni eins og sýnt er á meðfylgjandi korti. Þetta ský myndaðist þegar við sprenginguna, og niður úr því sáidrast geislavirkt strontium 90. Talið er, að Rússar hafi misreikn- að sig við sprenginguna, veður- skilyrði hafi verið óvenjuleg á sprengistaðnum, og að sprengjan hafi sprungið nær jörðu en fyrir- hugað hafði verið. Hefur því orð- ið geysilegt úrfall geislavirkra efna á vissum stöðum í Sovétrík; unum, einkum í bæn.um Ust- Usa, sem stendur við mót fljót- anna Usa og Pechora í Síberíu. Geislavirku efnin, sem borizt hafa upp í háloftin, verða svo mörg ár að falla til jarðar um allan hnött- inn, og er talið, að ísland verði þá verst úti allra landa. arheildina, taldi hann, að þau gæfu mjög lítið í aðra hönd. — Vinnustöðvun drægi úr þjóðar- framleiðslunni og þótt meira væri unnið fyrir og eftir hana, væri það lítið til að vega á móti tjóninu frá sjónarmiði þjóðar- heildarinnar. Sér væri hins vegar Ijóst, að þingmenn Alþýðubandalagsins hefðu átt við ávinning launastétt anna, en þegar þess væri gætt, að yfirgnæfandi meirihluti þjóðar- teknanna væru launatekjur, sé Ijóst að sá ávinningur sé tak- markaður. Þá kvaðst hann Einari Olgeirs- synj sammála um, að upplýsingar um efnahagslegar staðreyndir væru mjög ófullkomnar, og þvi ekki um grundvöll að ræða til að ræða svona mál í málefnalegum umræðum. Þá benti ræðumaður á, að fyrir 1930 hefðu þjóðfélags- aðstæður verið aðrar og því hefðu kaupgjaldshækkanir þá aukið hlut launþega í þjóðar- tekjunum. Atvinnurekendurnir urðu að bera kauphækkanirnar sjáfir og gátu ekki hækkað vöru- verð vegna samkeppni annars staðar frá. — Þá hefði og ekki ver ið um auka-lán- veitingar að ræða frá lánveit- endum e i n s og nú, vegna hækk- a ð s kaupgjalds. Meðan ástandið hafi verið þann- ig, h e f ð i o g hækkað k a u p - gjald verið at- vinnurekendum hvatning til að innleiða fullkomnari tækni. En nú væri ekki sömu sögu að segja. — Kauphækkanimar undanfarið hefðu ekki leitt til endurskipting- ar þjóðarteknanna heldur rýrnun ar krónunnar. Þá dró hann mjög í efa þau ummæli Einars Ólgeirs sonar, að hefðu verkföllin ekki komið til á undanförnum árum, væri kaupmáttur launa lægri. Of langur vinnudagur Þá tófc Einar Oigeirsson (K) aftur til máls. í upphafi ræðu sinnar kom hann nokkuð inn á, að nú sem stæði væri vinnudag- ur yfirleitt of langur á íslandi, sem ylli því að fólk hnigi niður fyrir aldur fram. Væri hér um mikið þjóðfélagslegt vandamál að ræða, sem ekfci væri auðvelt að ráða bót á, m.a. vegna þess hve vertíðarbundnir við íslendingar séum. Rifjaði hann svo upp, hvað áunnizt hefði í kjarabaráttunni frá stríðslokum og hafði ekki lok- ið máli sínu, er fundi var frestað vegna þess, að hinn venjulegi fundartími deildarinnar var út- runninn. Brldge EFTIR fjórðu umferð hjá Bridge- félagi kvenna er staðan þannig: 1) Kristjana — Halla 768 2) Petrína — Sigríður 753 3) Rósa — Sigríður 750 4) Elín — Rósa 734 5) Sigurbjörg — Rannveig 721 6) Guðrún E. — Guðrún H. 721 7) Asgerður — Laufey 711 8) Unnur — Sigríður 705 9) Asta M. — Ingibjörg 701 10) Margr. A. — Guðrún Sv. 701 11) Dagbjört — Lilja 701 12) Guðrún Bj. — Kristín 700 NÝLOKIÐ er einmenningskeppni í bridge á vegum Athhagafélags Kjósverja. Efstir urðu þessir: 1. Ólafur Ingvarsson 245 st. 2. Böðvar Guðmundsson 238 — 3. Jón Lárusson 226 — 4. Gunnar Finnbogason 226 — 5. Héðinn Elintínsson 217 — 6. Steinar Ólafsson 212 — 7. Reynir Gunnarsson 207 — 8. Magnús Ólafsson 204 — 9. Guðný Guðjónsdóttir 204 — 10. Sigurb. Elintínsson 203 — Tvímenningskeppni hefst nfc. miðvikudag, 8. nóv., kl. 8 í Breið- firðingabúð, uppi. Þátttakendur eru beðnir að láta skrá sig sem fyrst. — — Alsir Framhald af bls. 1. hafi mótmælagöngurnar verið tO tölulega fámennar. Víða varð franski herinn að hefja skothríð á hópa Serkja, og féllu 40 Serkjir á þann hátt. Tíu létu lífið og margir særðust þegar Piper Cub flugvél franska hersins hrapaði á hóp Serkja í borginni St. Arnaud í austur- hluta Alsír. Tveir menn voru í vélinni og sluppu ómeiddir. Heldur dró úr átökunum þeg- ar leið á daginn. — Atsfaba Framhald af bls. 1. limum samborgara sinna til að geta þjónað „hugsjón“ heimskommúnismans. Einar veit ekkert! Morgunblaðið hefur þess vegna spurzt fyrir um það hjá formanni Sameiningar- flokks alþýðu — Sósíalista- flokksins, Einari Olgeirssyni, hvort fulltrúum flokksins á þinginu í Moskvu hafi verið falið að koma á framfæri mótmælum gegn vítisspreng- ingum Sovétríkjanna. Ekki kvað Einar svo vera. Ekk- ert samband hefði verið haft við þá Eggert Þorbjarnarson og Guðmund Vigfússon, frá því að þeir fóru til Moskvu. Þá var Einar spurður, hvort Brynjólfur Bjarnason og Magnús Kjartansson, sem fóru saman til útlanda sl. laugardag, hefðu haldið á flokksþing kommúnista í Moskvu. Einar tók því víðs fjarri, þeir hefðu ekkert haldið austur á bóginn. Meira hafði hann ekki um málið að segja. Þannig hafa enn ekki feng- izt svör við hinum háværu spurningum íslenzku þjóðar- innar, en kommúnistar geta ekki lengi komizt hjá að tala — þögnin er þegar tekin aö tala fyrir þá. — Iþróttir Framhald af bls 22. Hull — Rhyl Mansfield — Grimsby Morecambe — South Shielda Northampton — MillwaU Notts County — Yeovil Oldham — Shildon Peterborough — Colchester Reading — Newport Rochdale — Halifax Shrewsbury — Banbury Southend — Watford Southport — Northwich Stockport — Accrington Swindon — Kettering Torquay — Harwich Tranmere — Gateshead Walthamstow — Romford West Auckland — Barnsley Weymouth — Barnet Workington — Worksop Town Wrexham — Barrow Wrcombe — Ashford — Flokksþingið Framhald af bls. 13. stefnuna, nauðsyn á alls kyns hömlum og loks vopnabúnað — kjarnorkuvopn annars vegar og „venjuleg" vopn hins vegar. Enn er síður en svo ljóst, hvort Krúsjeff hefur unnið endanlegan sigur heima fyrir, hvort hann noti þingið til að halda upp á þennan sigur og noti tækifærið til þess að sannfæra menn um Ofurefli Moskvu gagnvart Peking, Moskva sé hugsjónamiðstöð kommúnista- heimsins — eða hvort hann á enn í vök að verjast á heimavígstöðv- um. Sumar ræðurnar, einkum ræða Furtsevu, þar sem hún grátbæn- ir þingheim um að skilja þá erfið leika, sem Krúsjeff hefur sigrazt á hin síðuustu árin ræða sem þannig er orðuð, að lesa má milli línanna, að enn eigi menn við svipaða erfiðleika að etja; og hin umburðarlynda, innfjálga og næst um afsakandl útlegging Mikojans á stefnu Krúsjeffs, bendir til þess, að enn geti hann ekki talizt traustur í sínum sessi sem mesti valdamaður Sovétríkjanna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.