Morgunblaðið - 09.07.1977, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 09.07.1977, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 9. JÚLI 1977 29 Davíð Oddsson: Reikningarnir bera vitni góðri stjórn borgarinnar Eins og lesendum er kunnugt voru reikningar Reykjavíkur- borgar fyrir árið 1976 nýlega lagðir fram. Slðari umræða um reikningana fðr fram á fundi borgarstjðrnar 7. júlf. Fyrir þeim fundi lá frammi skýrsla endur- skoðunardeildar Reykjavtkur- borgar svo og svör yfirmanna ýmissa borgarstofnana við at- hugasemdum deildarinnar. I inngangi að skýrslunni segir m.a.: „Stjórn endurskoðunar- deildarinnar hefur varið miklum tíma i mótun framtíðarskipulags deildarinnar". Þá segir: „Borgar- stjóri óskaði þess á s.l. ári að endurskoðunardeild beitti sér fyrir því, hvort ekki væri hægt að koma á betri samræmingu í reikn- ingsskilum stofnana borgarinn- ar". Þá segir: „Mat á ýmsum eign- um er mismunandi og oft eru eignfærðar ýmsar framkvæmdir sem ætti að gjaldfæra. Ef breyt- ingar yrðu gerðar á þessu myndi það eðlilega hafa i för með sér verulegar breytingar á eigna- breytingarreikningi." I lok inn- gangsins segir: „Að þessum mál- um þarf endurskoðunardeildin að vinna I góðri samvinnu við for- ráðamenn stofnana borgarinnar". A fundinum tók Sigurjön Pétursson (Abl) fyrst til máls. Hann sagði, að skýrslan leiddi í ljós athugasemdir sem fram kæmu við sömu liði í reikningun- um og áður. Hann sagðist álita að borgarráð yrði að ræða skýrsluna og athuga hvort lagfæringar eigi fram að fara. Sigurjón sagðist vilja vekja athygli á að endur- skoðunardeildin gerði athuga- semdir við fjölmargar færslur sem samþykktar væru í borgar- ráði og staðfestar í borgarstjórn. Sigurjón gerði frávik á greiðslu gatnagerðagjalda að umræðuefni og kvaðst vilja fá í hendur á 3 mánaða fresti lista yfir stöðu greiðenda þeirra gagnvart borg- inni. Kristján Benediktsson (F) sagði að i sambandi við fjárhags- áætlun og reikningana væri frá- vikið nokkuð. Hann sagði að þeg- ar staða borgarinnar væri skoðuð ætti ekki aðeins að líta á borgar- sjóð sjálfan heldur og ýmis fyrir- tæki borgarinnar. Borgarfulltrú- inn minnti á að af mistökum mætti læra svo og því sem vel væri gert. Kristján sagði að huldumennirnir skekktu og skrumskældu fjárhagsáætlunina, kjörnir f ulltrúar væru ekki spurð- ir og útkoman væru svona reikn- ingar. Mörg dæmi sagðist Kristj- án geta nefnt t.d. viðhald gatna. Hann sagði, að þó borgarreikning- urinn væri ef til vill ekki eins og best væri á kosið mætti þó segja, að úr honum mætti lesa mikið. Þá kom fram að borgin skuldaði 5.9 milljaðra erlendis. Nágranna- sveitarfélögin skulduðu borginni 40 milljónir. Ríkið skuldaði 651 milljón og þó væri íþróttasjóður ekki þar með. Kristján sagði það stinga mjög í augum, að reikning- ar og fjárhagsáætlun færi ekki saman. Borgarfulltrúinn flutti siðan fjögurra blaðsfðna (A 4) tillögu um ýmsar lagfæringar á bókhaldinu. Hann gat þess, að til- lagan væri að miklu leyti lík til- lögu sem borgarfulltrúar Fram- sóknarflokksins fluttu fyrir ári við afgreiðslu reikninganna. Las borgarfulltrúinn síðan tillöguna yfir og óskaði eftir að hún yrði tekin á dagskrá. Davfð Oddsson (S) tók næst til máls og sagði þennan tillðguflutning Kristjáns furðulega ósvífni og slóðaskapur borgarfulltrúa Framsóknar- flokksins væri með eindæmum. Reikningar borgarinnar hefðu legið frammi i nokkrar vikur og fulltrúar Framsóknarflokksins hefðu haft nægan tima til að koma tillögunni á framfæri. Nú flyttu þeir hins vegar tillögu upp á fjórar vélritaðar síður sem ætl- ast væri til að hægt væri að af- greiða. Davið sagðist ekki ætla aumkast yfir slóðaskap borgar- fulltrúa Framsóknarflokksins. Leitað var afbrigða og féllu atkvæði 8:1. Var þá ekki gerð athugasemd við að tillagan kæmi inn. Björgvin Guðmundsson (A) tók næst til máls og sagði að með- an borgarráð eyddi tíma sinum í að ræða um smáfjárveitingar væri tugum milljóna eytt hjá borgarverkfræðingi án vitundar borgarfulltrúa. Björgvin Guð- mundsson ræddi mjög itarlega um reikninga borgarinnar og gagnrýndi þá nokkuð. í lok máls síns sagði hann, að reikningar borgarinnar árið 1976 sýndu að rekstrargjöld hefðu farið mjög fram úr áætlun. Reikningurinn sýndi enn fremur, að borgarstjóri og embættismenn hans auk flokksbræðra i borgarstjórn hefðu eytt hundruðum milljóna án umræðu. Hundruðir milljóna væru geymslufé frá fyrri árum og erlendar lántökur hefðu aukist þrátt fyrir sivaxandi gengistöp. Að lokinni ræðu Björgvins kom fram athugasemd vegna af- greiðslu á afbrigði en samkvæmt lögum þarf 2/3 hluta atkvæða til að koma tillögu á dagskrá en eins og áður segir féllu atkvæði 8 já en 1 nei. Vildi forseti endurtaka at- kvæðagreiðsluen komu þá fram hörð mótmæli og varð nokkuð málþóf af. Lyktaði málum svo að talið var að atkvæðagreiðsla hefði þegar farið fram og yrði ekki end- urtekin. Þar með fór tillaga Kristjáns ekki á dagskrá þar sem hún hlaut aðeins 8 atkvæði en hefði þurft 10. Nokkru síðar á fundinum lagði Kristján Bene- diktsson fram bókum efnislega á þá leið, að fyrri úrskurður um tillögu hans hefði átt að standa óbreyttur og hinum siðari var mótmælt. Bókunin var frá borgar- fulltrúum Framsóknarflokksins. Borgarsjóri Birgir Isleifur Gunnarsson (S) tók næst til máls og sagði, að sú umræða sem hér hefði farið fram sýndi hversu óvenju fá atriði væru gerð að sér- stöku umræðuefni. Hann sagðist vilja itreka orð sín frá fyrri um- ræðu um reikningana, að miðað við hinar miklu verðhækkanir 1976 hefði mjög vel tekist að halda fast i rekstrarútgjöld borgarinnar. Borgarstjóri sagði, að ýmis rekstur væri hjá borginni sem yrði að ganga en svo væri annar sem hægt væri að draga úr ef illa áraði. (Dæmi um hið fyrrn. sorphreinsun, siðara nýbygging- ar). Birgir Isleifur sagði að auð- vitað væri eðlilegt, að mismun- andi skoðanir væru uppi um færslur á bókhaldi sem hjá Reykjavíkurborg og sinum aug- um Iiti hver á það ekki síst á timum sfbreytilegrar bókhalds- tækni. Varðandi innheimtu gjalda - til borgarinnar sagði borgarstjóri mjög villandi þegar Sigurjón Pétursson héldi þvi fram, að borgin ræki lánastarf- semi, en það sem borgarfulltrú- inn kallaði svo væru inneignir hjá viðskiptamönnum. Menn mættu vita og gerðu það, að eiginlega væri útilokað að slikar heimtur væru hjá innheimtu borgarinnar að kl. 24, 31. des væru þar öll borð hrein. Það væri því hvort tveggja í senn óeðlilegt og ósanngjarnt að halda þvi fram, að borgin reki lánastarfsemi. Borgarstjóri sagði að mönnum hefði oft verið tíðrætt um gatna- gerðargjöld og innheimtu þeirra. Hann sagðist geta upplýst að sá sem séð hefði um innheimtu gjaldanna hefði gert sér far um að bæta innheimtu og bókhald varð- andi gjöldin. Þá sagði borgar- stjóri að árlega væri úthlutað lóð- um til hundruða einstaklinga. Eins og mannleg samskipti væru misjöfn mætti búast við, að i svo stórum hópi fyndist einhver eða einhverjir sem ættu i erfiðleik- um. Borgarstjóri minnti á að mannlifið væri fjölbreytilegt og því mætti ekki binda sig við ósveigjanlegt kerfi. Hann Itrekaði það sem áður var sagt að óeðlileg- ar umframgreiðslur hjá borgar- sjóði hefðu ekki átt sér stað. Elln Pálmadðttir (S) tók undir orð borgarsjóra, að vel hefði til tekist við að halda útgjöldum borgar- FRA BORGAR- STJÓRN sjóðs í skefjum. Sigurjðn Péturs- son ræddi - aftur um greiðslu á gatnagerðargjöldum. Björgvin Guðmundsson sagði að sjálf- stæðismenn í borgarstjórn reyndu að sannfæra sjálfa sig um góða útkomu borgarsjóðs, en það sem þeir kölluðu góða útkomu kallaði hann lélega útkomu. Davfð Oddsson (S) sagði ekki fara milli mála þegar reikningar borgarinninnar væru skoðaðir, að að baki þeirra lægi góð stjórnun og þar með hefði vel til tekist. Davið sagði enga ástæðu vera til að kalla suma embættismenn borgarinnar nafninu „huldumenn kerfisins" eins og Sigurjón Pét- ursson hefði gert. Þessir embættismenn væru engir huldu- menn, þeir hefðu ekki verið i fel- um fyrir borgarfulltrúum né öðr- um. Davið Oddsson sagði að lág- værari gagnrýni minnihlutans á þessa reikninga en áður sannaði ótvirætt örugga fjármálastjórn Reykjavikurborgar undir forystu borgarstjóra. Kristján Benedikts- son taldi að nokkur gagnrýni hefði komið frá Sjálfstæðis- flokknum á endurskoðunardeild borgarinnar. Borgarstjðri Birgir tsleifur Gunnarsson tók næst til máls og sagði ekki rétt, að komið hefði fram gagnrýni á störf endurskoðunardeildar. Þvert á móti teldi hann, að þar væri vel unnið. Borgarstjóri sagði að sér hefði aldrei komið til hugar, að segja deildinni fyrir verkum svo sem að hefði verið látið liggja. I lok máls síns sagði borgarstjóri; „Sjálfstæðisflokkurinn átti for- ystu að þvi að endurskoðunar- deild borgarinnar var stofnuð. Sjálfstæðisflokkurinn þolir gagn- rýni og stjórn Sjálfstæðisflokks- ins á Reykjavíkurborg þolir að vera skoðuð ofan í kjölinn". Birg- ir Isleifur sagði, að fáum stofnun- um á Islandi væri stjórnað eins „opið" og Reykjavíkurborg, þetta vissu menn mæta vel. Þorbjörn Broddason (Abl) ræddi all ítar- lega um útgjöld i félagsmálum. Taldi hann að þar væri ýmislegt í gjöldum sem til hefði fallið vegna þess, að látið hefði verið reka á reiðanum. Albert Guðmundssön (S) tók siðastur til máls og sagði, að borgarstjóri hefði verið farsæll i sinu starfi. Albert sagðist ekki haf a heyrt neina ádeilu frá minni- hlutanum sem sannaði slæma stjórn, heldur þvert á möti. Reikningarnir voru síðan sam- þykktir. Greinargerd formanns útgerðarráds BÚR vegna f erðar með togara til Þýzkalands HÉR fer á eftir greinargerS sem Ragnar Júltusson, formaSur út- gerSarráos Reykjavfkur, flutti á fundi borgarstjómar I fyrra kvöld um för slna til Þýzkalands með skuttogara BÚR: Herra forseti. Ástæðan fyrir því að ég kveð mér hljóðs utan dagskrár er sú að fundar- gerð útgerðarráðs frá I gær nær ekki fyrir þennan fund borgarstjðrnar en á þessum fundi i útgerðarráði lagði ég fram greinargerð um för mlna til Þýzka- lands með togaranum Bjarna Bene- diktssyni nú nýlega. en þessi ferð varð tilefni skrifa I einu dagblaða borgar- innar og ég tel ðhjákvæmilegt að koma greinargerð minni á framfæri við háttvirta borgarstjórn áður en hún fer í sumarleyfi og vil ég því með leyfi háttvirts forseta lesa greinargerð þá er ég lagði fram á fundi útgerðarráðs I gær. Vegna blaðaskrifa. sem orðið hafa f einu dagblaða borgarinnar f fjarveru minni um ferð mlna með togaranum Bjarna Benediktssyni til Þýzkalands nýlega. þykir mér rétt að eftirfarandi komi fram: För þessi var ákveðin f samráði við framkvæmdastjóra B.Ú.R. og jafnfram með vitund allra útgerðarráðsmanna. Svo sem öllum er kunnugt var ástæða þess, að togarinn fór til Þýzka- lancls sú, að ðhjákvæmilegt var að láta verulega viðgerð á honum fara fram, bæði vegna þeirra 5 tjóna sem hann hafði lent f og eins flokkunarviðgerðar. Heppilegast þðtti. að senda skipið á þessum tfma þar sem ekki var hægt að vinna allan afla B.Ú.R. togara hér vegna þágildandi yfirvinnubanns. Var þvf ákveðið að selja aflann úr þessari veiðiför erlendis og framkvæma viðgerð um leið. Tel ég að það hafi verið vel ráðið. Togarinn hætti veiðum kl. 21 þann 9. júni og lagði af stað til Reykjavfkur en hann hafði verið að veiðum undan Vestfjörðum. Skipið kom á ytri höfnina kl. 07.20 að morgni næsta dags 10. júnf og lagðist að bryggju kl. rúmlega 08. Var þvi ekki slegið af né slðrað á leið til hafnar eins og allir þeir sem til þekkja mega sjá. Framkvæmdastjðri útgerðarinnar og skipstjóri höfðu. svo sem venja er. ákveðið brottför skipsins og fjölda skip- verja i siglingunni. Var þá við það miðað að skipið stæði eins stutt við i höfn og frekast er kostur og að lág- marksahöfn færi út með skipinu. Ákveðið var að skipið léti úr höfn kl. 16 þann 10. júni með 11 manrta áhöfn. Vinna við skipið lauk kl. 15.30. Brottför tafðist um Vi klukkustund þar sem 2. stýrimaður var bundinn ! sjórétti vegna áreksturs milli togaranna Bjarna Benediktssonar og Erlings. Skipið kom til Bremerhaven þann 14. júni og hófst löndun þá strax. Heildaraflinn nam tæpum 1 95 tonnum og andvirði hans, var 250 550.37 þýzk mörk. Meðalverð var svipað og hjá togurunum Júnf frá Hafnarfirði og Erlingi frá Garði. sem seldu um sama leyti. Strax að löndun lokinni var skipið fært til Seebeck Werft sem hóf þegar i stað viðgerðir á þvf. Unnið var látlaust allan sólar- hringinn að undanskildum 17. júnf, sem er almennur frfdagur f Þýzkalandi. Ég fylgdist með viðgerðum á skipinu ásamt Marteini Jónassyni fram- kvæmdastjóra. eins og ráð hafði verið fyrir gert. Viðgerðin reyndist verulega umfangsmeiri en við var búist i upphafi, enda fór svo að ég fylgdist með viðgerðinni f 12 af þeim 16 dögum sem skipið stóð víð, þótt ég hefði f upphafi stefnt að því að ná frii einhvern hluta dvalarinnar. Ég þarf vart að taka fram að ég hvorki tók laun né naut dagpeninga vegna þessa né önnur friðindi fyrir umstangið en far og fæði fyrir mig og konu mfna á meðan dvalið var um borð. Reynt hefur verið að gera tortryggi- legt að við hjónin vorum skráð með starfsheitum á skipið. Ekki þarf að skýra þá staðreynd fyrir kunnugum þv! það er alkunna að farþegum með fiski- skípum er ekki heimiluð landganga i þýzkum höfnum Er þv! viðtekin venja, að þeir sem ferðast þannig til þýzkra hafna, eru skráðir á skipið. Þv! fylgdi i þessu tilfelli að útgerðin greiddi at- vinnurekendaiðgjöld 307 kr. á dag fyrir hvort okkar en ferðaslysatrygg- ingu keyptum við sjálf. Ég hlýt að harma að för þessi hefir verið gerð tortryggileg og sögusögnum komið á kreik meðan ég var erlendis og hafði engin tök á að bera þær til baka og koma réttum upplýsingum á framfæri. Skýrsla þessi var rædd ýtarlega i útgerðarráði i gær og þá lögð fram Ijósrit úr dagbókum skipsins varðandi lok veiðiferðarinnar, siglingatimann til Reykjavikur og komutima í höfn áður en lagt var i söluferðina til Þýzkalands. Af þeim sést glögglega hversu fjar- stæðukenndar dylgjur um tafir á ferð skipsins voru Skipið átti að leggja af stað til Þýzka- landskl. 16.00þann 10. júnf. Eins og fram kom í skýrslu minni tafðist skipið um Vi klst. vegna sjópróf- anna og er það öll sú töf sem hægt er að finna í allri þessan ferð. Verður mér tæpast um þá töf kennt. Að lokum vil ég leyfa mér með leyfi háttvirts forseta að lesa upp fundar- gerð útgerðarráðs frá i gær. 518. fundur. Miðvikudaginn 6. júli. 1977 kom Útgerðarráð Reykjavikurborgar saman til fundar á skrifstofu B.Ú.R. kl 1 2.1 5 e.h. Mættir voru Ragnar Júliuss Einar Thoroddsen, Björgvin Guðmundsson, Sigurjón Pétursson, Gunnar I. Haf- steinsson, Gústaf B. Einarsson og Páll Guðmundsson ásamt framkvæmda- stjórum B Ú.R. Marteini Jónassyni og Einari Sveinssyni. Fundarritari var Vig- fús Aðalsteinsson. Þetta gerðist: Framhald á bls. 25

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.