Dagblaðið Vísir - DV - 18.03.1983, Blaðsíða 32

Dagblaðið Vísir - DV - 18.03.1983, Blaðsíða 32
401 Lánum til orkuspar- andi aðgerða hef ur fækkað stórlega — umsóknir mun færri á síðasta ári enáriðl981 DV. FÖSTUDAGUR18. MABS1983 Lánum til orkusparandi viðgerða á húsum fækkaði verulega á síðasta ári. Arið 1981 voru veitt 189 slík lán en í fyrra aöeins 104. Umsóknum um þessi lán hefur f ækkað í hlutfalli við lánveit- ingarnar því að flestir þeir sem sækja umlánin fáþaufyrreðasíðar. Helgi Guðmundsson, deildarstjóri hjá Húsnæðisstjórn rikisins, sagði að meðallán í fyrra heföi verið 52.200 krónur. Á árinu 1981 var það hins veg- ar 31.500 krónur. Lánað er til þess sem inetið er að kosti að framkvæma helm- inginn af þeirri viðgerð sem gera þarf. Ekki sagðist Helgi geta sagt til um það hví áhugi manna á lánunum hefði minnkað svo mjög. I grein sem Sigurð- ur Tómasson, starfsmaður Orkuspam- aðarnefndar, skrifaði á neytendasíðu DV í fyrradag segir að þessi fækkun á umsóknum skjóti mjög skökku við þeg- ar lesnar eru í dagblöðum fréttir af óhófseyðslu á orku. Lætur hann með þessu að þvi liggja að áhugi manna á þvi að spara orkuna sé kannski meiri í orði en verkL Það sem af er þessu ári haf a aðeins 3 umsóknir borist um lán til orkuspar- andi aðgerða. Sex slíkar umsóknir bár- ust á síðasta ársfjórðungi síöasta árs. Þessi tímabil hafa þótt köld og hefði þvi kannski verið ástæða til orkusparn- aðar. Lánin skiptust þannig eftir lands- fjórðungum: Á Vesturland fóru 10 (29 árið áður), á Vestfirði 20 (57 árið áð- ur), Norðurland vestra 8 (13 árið áður), Norðurland eystra 5 (17 árið áð- ur), Austurland 46 (54 árið áður), Suðurland 13 (17 árið áður) og á Reykjanes f óru 2 lán, sama tala og árið 1981. Rétt til Iána eiga þeir, sem búa við olíukyndingu, rafhitun og tvær hitaveitur, á Egilsstöðum og Suður- eyri. Athygli vekur eftir fréttir í sjón- varpi á föstudaginn um mikinn upphit- unarkostnað á Egilsstöðum að engin umsókn hefur borist þaðan. Annað mál er að lán til alhliða endur- bóta á húsum hafa aukist mjög. Þar inni í eru eflaust miklar úrbætur í orkueyöslu. Slík Ián eru veitt til þeirra, sem ætla út í endurbætur, sem kosta yfir 217 þúsund og búa í 20 ára húsum eða eldri. DS Trjákvoðuverksmiðja á Húsavík: Viðunandi arðsemi Finnska verkfræðifyrirtækið Ekono hef ur nú skilað skýrslu til iðna ðarráðu- neytisins um hagkvæmni og arðsemi trjákvoðuframleiðslu hér á landi. 1 skýrslunni segir að niðurstööur arðsemiútreikninga séu viðunandi, en þó þyrfti að lækka framleiðslukostnað frá því sem áætlað hafi verið til að bæta arðsemi og samkeppnisstöðu verksmiðjunnar. Afkastavextir eru áætlaðir 12,2% miðað við full afköst. Stofnkostnaður verksmiðjunnar er áætlaður rúmir tveir milljarðar króna, án vaxta á byggingartíma og rekstrar- f jármagns, en þar af eru 255 milljónir áætlaðar í hafnarmannvirki á Húsa- vík. Við það hefur verið miðaö að verk- smiðjan risi á Húsavik ef af fram- kvæmdum verður, en staöarvalsnefnd iðnaðarráðuneytisins vinnur þó enn að athugun á þeim þætti. I skýrslunni er gert ráð fyrir að verk- smiðjan myndi framleiöa um 150 tonn af trjákvoðu, sem nota mætti við: vinnslu á dagblaðapappir og pappírs-l þurrkum, en það er svipuð afkastageta og hjá stærstu verksmiðjum í þessari iðngrein. Flytja þyrfti inn um 300 þús- und tonn af viðarbolum á ári, sem hrá- efni til verksmiðjunnar, og benda athuganir til að hagkvæmast væri að kaupa það frá Kanada. Gert er ráð fyr- ir því að meirihluti framleiðslunnar myndi fara á markað í Vestur-Evrópu eöa allt að 65% og um 20% til Banda- ríkjanna. Starfsmannafjöldi verk- smiðj unnar er áætlaður 133 menn. Ýmsar athuganir þurfa að fara fram áður en hægt verður að taka afstöðu til hvort ráðist verður í framkvæmdir. Kanna þarf frekar hvernig staðiö verð- ur að hráefnisöflun, markaðsmál og væntanlegt söluverð afurða. Þá mun þurfa aö fara fram tilraunavinnsla til að ganga úr skugga um hvort hráefnið stenst gæðakröfur. Ef af framkvæmd- um verður er reiknað með að erlendir aöilar eigi hlutdeild í verksmiðjunni til að tryggja langtímasamninga um kaup á verulegu magni afurðanna. ÓEF; Áhugamem um jafnrétti milli landshluta: Telja kjördæma- málið of lítið rætt Hópur áhugamanna úr Vesturlands- kjördæmi um jafnrétti milli landshluta hélt fund í Borgarnesi þann 8. mars síðastliðinn. Urðu menn sammála um að umræða um jöfnun atkvæðisréttar hefði verið mjög einhliða og veigamikl- ir þættir hefðu gleymst. Má þar nefna ýmiss konar misrétti, sem dreif býlisbúar verða að þola, svo sem í verðlagningu orku og símaþjón- ustu. Fundurinn álítur að ef umræðan um jafnrétti ibúa landshlutanna á að vera marktæk, hljóti hún að taka til at- riöa sem þessara. Fundarmenn ákváöu að vinna sam- an aö raunverulegu jafnrétti allra landsmanna og heitir fundurinn á þing- menn kjördæmisins að halda vöku sinni í þessummálum. Pétur Valdimarsson kom frá Akur- eyri og kynnti stofnun og starfsemi hliðstæðra samtaka á Akureyri. Bráðabirgðastjórnskipa: Þorvaldur H. Þórðarson Stykkishólmi, Kristínn Jónsson Búðardal og Ríkharð BrynjólfssonHvanneyri. PÁ LOK-AÐ Sædýrasafnið i HafnarfírOi hefur aldrei náð aO verða sá unaðsreitur sem margir dýragarðar erlendis eru. Þeir, sem að safninu standa, segja fíérskort vera ástœðuna en ekki eru ailir á sama máli. En hversem ástæðan er — safnið er lokað og hefur verið það i tvö ár. Samband dýraverndunarf élags íslands með áskorun til menntamálaráðherra: Dýrin í Sædýra- saf ninu verði flutt burt þaðan Samband dýraverndunarfélaga Is- lands hef ur nýverið sent áskorun til menntamálaráðherra um að láta f ly tja þau dýr, sem enn lif a í Sædýra- safninu í Hafnarfirði, í önnur söfn erlendis eða lóga þeim ella. I áskoruninni er sagt frá því að rúm tvö ár séu liðin síðan Sædýra- safninu var lokaö almenningi vegna mikils fjárskorts. 1 maí 1982 hafi for- ráðamenn safnsins sótt um heimild til að opna það aftur en þaö leyfi hafi ekki verið veitt. Rétt sé að geta þess að safnið hafi alltaf verið rckið með undanþágu en ekki fullu rekstrar- leyfi, þar sem það hafi hvergi nærri fullnægt kröfum um dýragarða. Síö- an segir: „1 sambandi við umsókn um opnun safnsins í maí 1982 var lögð fram mikil áætlun um aukna starfsemi í safninu og nam áætlaður stofnkostnaður kr. 25.000.000.- — tuttugu og fimm milljónum króna. Ekki var gert ráð fyrir að ein króna af þessum kostnaði færi í að bæta að- búnað þeirra dýra sem fyrir eru í safninu. Hefur þó ástand safnsins og vanbúnaður veriö stanslaust vanda- mál sbr. bréf Páls A. Pálssonar, yfir- dýralæknis, dags. 23.2. 1977 o.fl. Augljóst er að framangreindar skýjaborgir hafa einungis verið ætl- aðar til að slá ryki í augu þeirra aðila, sem forráðamenn safnsins hafa reynt að ná framlögum frá til rekstrar safninu. Þessar blekkingár hafa ekki náð tilgangi sínum, því að illa gengur að tryggja safninu fram- lag frá opinberum aðilum.'' Vitnað er í skýrslu sem Hagvangur gerði í apríl 1982 um arðsemi yfir- byggðs skemmtigarðs. Þar kemur fram að á árunum 1977—1981 hafi hagnaður safnsins af hvalveiðum, framreiknað til verðlags í apríl 1982, ásamt styrkjum, verið 21545.000 krónur. Sú staðhæfing að bygging hvallaugar hafi reynst fjárhag safnsins ofviöa, eins og forráoamenn safnsins hafi borið við, standist þvi ekki. „Það er öldungis óskiljanlegt og ósæmilegt að líöa það," segir í áskorun Sambands dýraverndunar- félaga Islands til menntamálaráö- herra, „að þessi dýr séu misnotuð á þennan hátt, til að forstöðumaður safnsins og samstarfsmenn hans geti stundað hvalveiðar og selt hvali til annarra þjóða, sjálfum sér til fram- dráttar en ekki þeim dýrum, sem nú eru í safninu, í skjóli þess að þeir reki dýragarð á Islandi og að þaðan komi hvalirnir." jjjh Höf um beðið í tvö ár eftir rekstrarleyf i — segir Hörður Zóphaníasson, st jórnarf ormaður Sædýrasafnsins „Sædýrasafnið hefur beöiö eftir svari við beiðni um rekstrarleyfi í tvö ár og það væri löngu búið aö gera á þvi andlitslyftingu og opna það al- menningi ef rekstrarieyfi hefði verið fyrii hendL" Þetta sagði Hörður Zóphaníasson skólastjóri, sem er stjórnarformaður Sædýrasafnsins í Hafnarfirði, vegna áskorunar Sam- bands dýraverndunarfélaga Islands til menntamálaráðherra. I ööru lagi hefur sljórn safnsins margsinnis ít- rekað þann möguleika að hætta rekstri safnsins og leggja það niður, en fjölmargir aðilar hefðu látið þá skoðun í ljós að reyna ætti að bæta rekstrargrundvöll fyrirtækisins og halda rekstrinum áfram. I þeim hópi voru meðal annarra bæjarráð Hafnarfjarðar og þingmenn Reykja- neskjördæmis. Meðal annars þess vegna haf i safninu verið haldið gang- andi þó að það haS ekki veriö opið al- menningi i langan tíma. Hörður sagði að stjórn safnsins hefði látið teikna framtíðarhús fyrir meginstarfsemi safnsins. Sædýra- safnið hafi greitt af þessu allan kostnað enda liti stjórnin svo á að teikningarnar og áætlun sem Hag- vangur gerði í fyrra um starfsemi safnsins sé undirstöðuatriði þegar tekin er ákvörðun um f ramtíð þess. I áskorun Sambands dýraverndun- arfélaga, sem Jórunn Sörensen skrif- ar undir, er sagt frá því að henni og fulltrua sambandsins í dýravernd- arnefnd rikisins hafi verið bannaður aðgangur að Sædýrasafninu þann 22. janúar, daginn eftir brunann, sem varð í Ijónahúsi safnsins. Um það sagði Hörður að vegna langrar og leiðinlegrar reynslu af rangfærsluin og ósanngirni þeirra Jórunnar Sörensen og Sigríðar Asgeirsdóttur, um málefni Sædýrasafnsins, hafi for- stöðumaöur neitað þeim aðgangi að safninu, enda hafi það ekki verið opið almenningi. Hins vegar hafi tveir lögreglumenn gert skýrslu um ástand safnsins um þetta leyti og þar hafi komið fram meöal annars, að annað hafi ekki verið að sjá en aHt hafi verið í lagi með dýrin. Ennfrem- ur sagði Hörður að strax eftir brun- ann hafi verið ákveðið að gera gagn- gerar breytingar við endurnýjun á apa- og ljónahúsinu. Miðvikudaginn 9. mars hafi byggingarnefnd Hafnar- fjarðar samþykkt nýjar og breyttar teikningar aöslíku húst Varðandi þau ummæli Jórunnar að forstöðumaður Sædýrasafnsins stundi hvalveiðar, sjálfum sér til framdráttar, en ekki til að bæta að- stöðu dýranna í safninu, vildi Hörður ekki segja annað en að hann mót- mælti því. Taldi hann þetta ærumeið- andi ummæli og myndi forstöðu- maðurinn líklega leita réttar síns. JBH

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.