Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 07.09.1990, Blaðsíða 5
Iljósi þess að við höfum dregið verulega úr brennisteinsmeng- un með því að útrýma olíukynd- ingu að mestu þurfum við ekki að skammast okkar þótt við aukum losun brennisteinsdíoxíðs með nýju álveri, segir Júlíus Sólnes, umhverfismálaráðherra, í sam- tali við Þjóðviljann. Þjóðviljinn hefur sagt frá því að verði 200 þúsund tonna álver reist á íslandi án vothreinsibún- aðar muni losun brennisteins- díoxíðs (brennisteinstvíildi) í andrúmsloftið aukast um 50 af hundraði. Þá er gert ráð fyrir að brennisteinsinnihald skauta nemi 2,5 af hundraði og að þau nýtist vel. Brennisteinsdíoxíð er talið valda sýringu regns og er alþjóð- legt vandamál. ísland hefur skrifað undir nor- ræna umhverfisvemdaráætlun og samþykkt framkvæmdaáætlun um að vinna gegn loftmengun. Gerðir vom fyrirvarar af íslands hálfu, en þó hafa íslensk stjórnvöld heitið að fara varlega í þessum efnum. „Með því nánast að útrýma olí- ukyndingu höfum við kannski dregið meira úr loftmengun en önnur Norðurlönd eru að gera nú samkvæmt umhverfisvemdar- áætluninni. Ég get ekki samþykkt að umhverfisvemdaráætlunin geti komið í veg fyrir allan iðn- rekstur á íslandi sem veldur loftmengun. Ég vil heldur túlka þetta þannig að ef við hefjum nýj- an rekstur eigum við að vera varkárir og gera ítmstu kröfur um mengunarvamir,“ segir Júlí- us. Enn liggur ekki fyrir hvað felst í orðunum „ítrustu kröfur um mengunarvarnir". Náttúm- verndarráð hefur lagt áherslu á að gerð verði krafa um vot- hreinsibúnað til þess að draga úr losun brennisteinsdíoxíðs út í andrúmsloftið. Ef slíkur búnaður verður settur upp verður að losa vemlegt magn súlfats í hafið, en ekki er talið að lífríkinu stafi ógn af því þar sem blöndunarskilyrði eru góð. Júlíus Sólnes segir hins vegar athugandi að reyna að komast að samningum við eigendur áivers um að notuð verði rafskaut sem innihaldalítinnbrennistein. Ráð- herra telur hugsanlegt að það geti skilað betri árangri en vothreinsi- búnaður. „Það mætti líka hugsa sér að tengja saman ákvæði um brenn- isteinsinnihald rafskauta og kröfu um vothreinsibúnað,“ segir Júlíus. Þess ber að geta að álverið í Straumsvík er ekki búið vot- hreinsibúnaði. Ekki hefur enn verið gengið formlega frá kröfum um leyfilegt hámarksmagn brennisteins í skautum fyrir ál- verið í Straumsvík, og það gildir einnig um kröfur varðandi losun annarrar mengunar frá álverinu. í ályktun Náttúruvemdarráðs vegna hugsanlegra áhrifa álvers á umhverfið segir: „Ýmsar upplýsingar benda til þess að búast megi við að magn brennisteins í forskautum fari vaxandi og geti það tvöfaldast á næstu ámm vegna aukinnar notk- unar á hráefni sem inniheldur meiri brennistein." Að sögn Sigurbjargar Gísla- dóttur' efnafræðings hjá Hollust- uvernd ríkisins, munu rafskaut teljast góð á næstu ámm ef brennisteinsinnihald þeirra nem- ur 1,5 af hundraði. Éf miðað er við að 200 þúsund tonna álver noti slík skaut má gera ráð fyrir að það losi 2,700 tonn af brenni- steinsdíoxíði í andrúmsloftið á ári. Ef 200 þúsund tonna álver not- ar skaut með 3,0 prósent brenni- steinsinnihaldi, án vothreinsi- búnaðar, losar það 5,400 tonn af brennisteinsdíoxíði á ári. Með vothreinsibúnaði væri hægt að ná losuri þess niður í 540 til 1620 tonn á ári. Slíkur búnaður er hins vegar geysilega dýr. -gg Menntamálaráðuneytið Dagurlæsisá morgun Maraþonlestur íIðnó og dagskrá á Lœkjartorgi. Málþingumlistþörf barna á sunnudag Frá blaðamannafundi menntamálaráðherra og nefndar um barnamenningu í gær. Mynd: Kristinn. Dagur læsis verður haldinn há- tíðlegur á morgun, laugar- daginn 8. september en hann er liður í Ári læsis 1990. Markmiðið er að vekja athygli á mikilvægi þess að vera læs. I tilefni dagsins efna leikarar Þjóðleikhússins til maraþonlesturs í Iðnó frá kl. 11 til 22.30. Á þeim tíma lesa þeir úr ýmsum bókmenntaverkum, bæði fyrir unga og aldna. Á Lækjartorgi hefst dagskrá helguð degi læsis kl. 13.30 og stendur í rúman klukkutíma. j Valgeir Guðjónsson spilar og syngur, Einar Áskell og pabbi hans spjalla saman og götu- leikhús bregður á leik. Að lok- inni dagskrá fer skrúðganga frá skemmtipallinum að Iðnó. Bílastœðisgjöld Hækkunum mótmælt Neytendafélag höfuðborgar- svæðisins skora á borgaryfirvöld að draga nú þegar til baka þær hækkanir sem ákveðnar hafa ver- ið á bflstæðisgjöldum í Reykja- vík. Borgaryfirvöld ákváðu nýlega að hækka gjöld í bflageymsíum í Kolaporti, Bergshúsi, á Bakkast- æði og á Vestugötu 7, um allt að 50%. Á fundi í félaginu nýlega var samþykkt ályktun þar sem þess- um hækkunum er mótmælt og bendir félagið á að ekki er trú- verðugt þegar hið opinbera hvet- ur alla til að halda verðlagi í skefjum, að þessir sömu aðilar gangi á undan með miklum hækkunum. Að mati félagsins hefur miklill árangur náðst í bar- áttunni við þá óðaverðbólgu sem verið hefur hér síðustu áratugi. Það er því mikilvægt að allir legg- ist á eitt að viðhalda þessum ár- angir, segir í ályktun fundarins. sg í tilefni bamamenningarátaks menntamálaráðuneytisins verður efnt til málþings um listþörf og sköpunarþörf barna í Háskólabí- ói á sunnudag og hefst hún á söng leikskólabarna. Að honum lokn- um flytja erindi meðal annarra Svavar Gestsson, Örn Ingi, Sjón, Þórhildur Þorleifsdóttir og Her- dís Egilsdóttir kennari. Þá verður Upp hefur komist um útflutning á allt að 900 tonnum af fiski án heimilda á sjö vikna tímabili sem nær frá júlí og fram til næstsíðustu viku í ágúst. Jafn- framt er verið að athuga hvort þetta hafi verið stundað lengra aftur í timann. Sigurbjörn Svavarsson stjóm- arformaður Aflamiðlunar segir að hér eigi hlut að máli þeir hinir sömu sem vora staðnir að fersk- fiskútflutningi án heimilda í vor. En þá var smyglað frá landinu um eitt þúsund tonnum af fiski. Spjótin beinast því að Gámavin- um í Eyjum, Skipaafgreiðslu Vestmannaeyja, Skipaafgreiðslu framsýnd mynd Námsgagnast- ofnunar „Hér komum við“ og einnig verður starf listasmiðja barna í Gerðubergi og í Borgar- nesi kynnt. Börn frá Borgamesi ,munu vinna í anddyri á meðan á þinginu stendur. Þá hefur verið ákveðið fyrir milligöngu nefndar um barna- menningu og Bandalags íslenskra Suðurlands, Hrelli á Höfn í Hornafirði og Jóni Ásbjörnssyni í Reykjavík. Stjóm Aflamiðlunar kemur saman á mánudag þar sem ákvörðun verður tekin um fram- haldið en næsta víst er að við- komandi aðilar verði settir í tíma- bundið útflutningsbann, auk þess sem útflutningsheimildir þeirra verði skertar. Ennfremur hefur stjórn Aflamiðlunar skrifað emb- ætti ríkistollstjóra þar sem þess hefur verið krafist að ferskfiskút- flytjendur verði sviptir þeirri hei- mild að tollafgreiða fiskinn nokkru eftir að hann hefur verið fluttur út. Jafnframt leikur gran- listamanna að hleypa af stokkun- um tilraun til að koma á beinu sambandi milli skóla og lista- manna. Skrifstofa BÍL mun gefa skólum upplýsingar um þá lista- menn sem áhuga hafa á verkefn- inu og sömuleiðis um þá skóla sem óska eftir því að fá listamenn í heimsókn. ur á að viðkomandi útflytjendur hafi vísvitandi gefið upp rangar útflutningstölur til veiðieftirlits sjávarútvegsráðuneytisins. Brot á þeirri reglugerð getur varðað sviptingu veiðileyfa. Snorri Jónsson hjá Gámavin- um mótmælir því harðlega að þeir hafi ástundað skjalafals en .telur það ekki vera afbrot að bjarga verðmætum með því að senda of mikið af fiski á markað erlendis. Hann segir það vera næsta víst að Aflamiðlun muni setja þá í straff og þá sé ekki ann- að fyrir sóknarmarksbáta í Eyjum, sem eru í viðskiptum við þá, en að hætta veiðum á meðan. -grh Leigumarkaðurinn Engin þjóðar- sátt þar Leigafyrir3 herbergja íbúðir hefur hœkkað úr 35.000 kr. í45.000 kr. á einum mánuði eða um 30%. Leigjendasam- tökin: Hvar eru þeir sem tala um þjóðarsátt? Það ríkir engin þjóðarsátt á leigumarkaðnum. Nú, þegar skólarnir eru að byrja, er hús- næðisskortur mjög áberandi og húsaleiga fyrir litlar 3 herbergja fbúðir hefur hækkað úr 35.000 kr. frá í sumar í 45.000 kr. í sept- ember, sagði Jón Kjartansson formaður Leigjendasamtakanna í samtali við Þjóðviljann. Jón sagði að fyrir um 2 mánuð- um hefði illa gengið að koma íbúðum í úthverfunum í leigu en nú færa þær á sama háa verðinu og húsnæði í miðborginni. Hann kvaðst vilja benda leigjendum á að óheimilt er að hækka leigu ef þeir hafa í höndunum samninga um ákveðna leiguupphæð. „Fólk reynir hvað sem er í svona ástandi en ég vil líka benda leigusölum á að ef leigan er ekki sprengd upp fá þeir oft betri leigjendur. Það er óvíst að þeir sem taka hverju sem er geti borgað þegar til kemur,“ sagði hann. 1 Leigjendasamtökin era nú mjög fjárþurfi og hafa nýlega sent verkalýðsfélögum bréf og óskað eftir stuðningi. „Þetta er starfsemi sem hlýtur að koma þeim við sem vinna að hag al- mennings. Þeir sem tala um þjóð- arsátt og setja lög á 4% launa- hækkun ættu ef til vill að líta á hvað er að gerast á leigumark- aðnum,“ sagði hann. Húsaleigubætur hafa verið til umræðu í sumar og sagði Jón nauðsyn á að gert yrði ráð fyrir þeim í fjárlögum. „Þeim verður að koma á ef ná á markmiði lag- anna um að jafna rétt leigjenda og húseigenda. Húsaleiga er ekki frádráttarbær til skatts og leigjendur verða því að borga skatt af húsnæðiskostnaði án þess að húsnæðisbætur komi á móti. Auk þess eru mjög algengt að leigusalar telji leigutekjur sínar ekki fram og setji það sem skil- yrði við leigjendur að þeir geri hið sama.“ í i -vd. Föstudagur 7. september 1990 NÝTT HELGARBLAÐ — SÍÐA 5 -vd. Aflamiðlun Viðamikið fisksmygl

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.