Dagblaðið Vísir - DV - 13.05.2002, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 13.05.2002, Blaðsíða 14
14 MANUDAGUR 13. MAI 2002 MÁNUDAGUR 13. MAÍ 2002 27 Utgáfufélag: ÚtgáfufélagiÐ DV ehf. Framkvæmdastjóri: Hjalti Jónsson Aðalritstjóri: Óli Björn Kárason Ritstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson Aöstooarritstjóri: Jónas Haraldsson Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaðaafgreiösla, áskrift: Skaftahlíö 24,105 Rvík, simi: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjórn: 550 5020 - Aðrar deildir: 550 5999 Ritstjórn: ritstjorn@dv.is - Auglýsingar: auglysingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is Akureyri: Kaupvangsstræti 1, sími: 462 5000, fax: 462 5001 Setning og umbrot: Útgáfufélagio DV ehf. Plötugcrð og prentun: Árvakur hf. DV áskilur sér rétt til aö birta aðsent efni blaðsins í stafrænu formi og i gagnabönkum án endurgjalds. DV greiðir ekki viðmælendum fyrir viðtól við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Deilt utn Evrópu Skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar fyrir for- sætisráðuneytið, um afstöðu íslendinga til Evrópusam- bandsins, má líkja við litla sprengju inn í íslensk stjórnmál. Viðbrögð Evrópusinna, sem fengið hafa nær frítt spil við boðun „fagnaðarerindisins" voru óvenju sterk. En í stað þess að ræða efnislega niðurstöðu skoðanakönnunarinnar hefur verið valin sú leið að kasta rýrð á framkvæmd hennar - reynt að gera könn- unina tortryggilega. Davíð Oddsson forsætisráðherra er í fylkingar- brjósti þeirra stjórnmálamanna sem leggjast gegn því að ísland gangi inn í Evrópusambandið. Enginn stjórn- málaflokkur hefur inngöngu á sinni stefnuskrá, en margir stjórnmálaleiðtogar hafa verið með ítrekaðar gælur við Evrópusambandið. Á prenti er samhljómur í stefnu Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Sam- fylkingarinnar. Allir eru sammála um að fylgjast með þróun mála með hagsmuni íslands í huga. Aðeins einn stjórnmálaflokkur, Vinstri grænir, hafnar aðild að Evrópusambandinu án fyrirvara. Hin umdeilda skoðanakönnun á vegum forsætis- ráðuneytisins leiðir í ljós mikla andstöðu meðal ís- lendinga við inngöngu í Evrópusambandið að gefnum ákveðnum forsendum. Þetta er allt önnur niðurstaða en aðrar nýlegar kannanir hafa gefið til kynna. Davíð Oddsson viðurkennir að skoðanakönnun Félagsvís- indastofnunar þurfi ekki að segja af neinni nákvæmni hver afstaða landsmanna sé til aðildar. í viðtali við Helgarblað DV sagði forsætisráðherra: „Það sem hún gefur til kynna hins vegar er að ef menn fara út í samninga við ESB og leggja niðurstöðuna undir þjóð- aratkvæðagreiðslu þá verður samningurinn felldur með 90 prósent atkvæða. Þarna skiptir fiskveiðistefna sambandsins gríðarlega miklu, fólk setur hana greini- lega fyrir sig." Því hefur verðið haldið fram að afstaðan til Evrópu- sambandsins kunni að marka nýjar viglínur í íslensk- um stjórnmálum. Halldór Ásgrímsson, utanríkisráð- herra og formaður Framsóknarflokksins, hefur tekið nokkra forystu í umræðum um Evrópusambandið. í tveimur ræðum í janúar síðastliðnum kom berlega í ljós að ráðherrann er einlægur Evrópusinni. Enginn þarf að fara í grafgötur um að hugur Halldórs Ásgríms- sonar stefnir til Evrópu. Hann hefur að vísu ekki tek- ið lokaskrefið - lýsa því yfir að ísland eigi að sækja um aðild - en það skref hlýtur að verða stigið innan skamms. Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinn- ar, er samstiga Halldóri Ásgrímssyni í Evrópumálum. Davíð Oddsson mun aldrei verða þeim samferða - ekki frekar en öðrum Evrópusinnum. Andstæðingar Evrópusambandsins munu nýta sér skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar alveg með sama hætti og Evrópusinnar hafa reynt að gera niður- stöður hennar tortryggilegar. En það sem mestu máli skiptir er að mikil og öflug umræða eigi sér stað um kosti og galla þess að ísland gangi til liðs við Evrópu- sambandið. Og Davíð Oddsson ætlar sér greinilega að taka þátt í þeirri umræðu af fullum þunga en á aðal- fundi Samtaka atvinnulífsins í síðustu viku sagði hann meðal annars: „Aukin umræða um Evrópusam- bandsmál er mjög æskileg og reyndar beinlínis nauð- synleg til að menn, sem hingað til hafa ekki haft tök á að kynna sér málið út í hörgul, fái séð i gegnum áróð- ur sem illa er grundaður og stenst því hvorki skoðun né umræður." Óli Björn Kárason _—__ Skoðun Fjármagnsmarkaður í mótun Kjallari Fyrir einhverjum misser- um var reglulega þáttur í sjónvarpi þar sem ungt fólk, sem var sérfræðingar í verðbréfaviðskiptum, kom fram og sagði álit sitt á lik- legum breytingum á verð- bréfamarkaði. Þá var allt í uppsveiflu á markaðnum og margir spenntir. Nú hefur þetta unga fólk ekki sést lengi á skjánum og sumir spyrja sig hvað valdi. Margt er þó að gerast sem gæti gert umræður um verðbréfamarkaðinn áhugaverðar. Við höfum byggt upp verðbréfaþing, verðbréfafyrirtæki og ávöxtunar- sjóði þar sem hlutimir snúast að mestu um verðbréf og þá oft hluta- bréf. Enn bendir þó ýmislegt til barnasjúkdóma og spurning hvort allt hafi þetta þróast nægilega hratt í rétta átt, miðað við hversu umfangið hefur aukist. Nærtækt er að benda á gagnrýni forsætisráðherra á um- sýslu sumra ávóxtunaraðila. Má gera allt sem hægt er? Á gráa svæðinu - milli læknis- fræði, líffræði og siðfræði þegar rætt Guömundur G. Þórarinsson verkfræöingur er um klónun manna og líf- færaræktun o.s.frv. - spyrja menn sig oft, hvort gera megi allt sem hægt er að gera. Hvort tæknin sé kom- in langt fram úr siðferðis- legum þroska mannsins. Er hugsanlegt að þessi spurn- ing eigi í vaxandi mæli er- indi inn á fjármálamarkað okkar og kallar þessi flókni markaður þar sem allir þekkja alla ekki á öfiugt fjármálaeftirlit? Kunnir þjóðfélagsþegnar spyrja opinberlega spurninga sem virðast eiga rétt á sér. Hvernig stend- ur á að öflugir lifeyrissjóðir tapa háum upphæðum af lífeyri lands- manna á sama tíma og ávöxtunarað- ilarnir stórgræða? Er það hugsanlegt að einstaklingar sem falið hafa sér- fræðingum ávöxtun sparifjár síns hafl tapað gríðarlegum fjárhæðum á sama tima og ávöxtunarfyrirtæki sérfræðinganna græða? Sameining getur verið snjöll Stundum hafa vaknað í huga mér spurningar og vangaveltur varðandi alla þessa umsýslu. Er ekki unnt að „Fyrir einhverjum misserum var reglulega þáttur í sjón- varpi þar sem ungt fólk, sem var sérfrœðingar í verðbréfa- viðskiptum, kom fram og sagði álit sitt á líklegum breyting- um á verðbréfamarkaði. Þá var allt í uppsveiflu á markaðn- um og margir spenntir. Nú hefur þetta unga fólk ekki sést lengi á skjánum og sumir spyrja sig hvað valdi." - Við- skiptaþátturinn Skotsilfur var á Skjá einum. Umsjónar- menn voru Helgi Eysteinsson og Björgvin Ingi Ólafsson. leika alls konar snjalla mUlileiki á þessum fjármálamarkaði? Hugsum okkur fjármálafyrirtæki, sem hefur undir höndum eða eignaraðild að fyrirtæki sem gengur illa eða á lítið eigið fé. Slíkt fyrirtæki er tæplega markaðsvara og góð ráð eru dýr, hversu með skuli fara. Gæti þá ekki Veikindaréttur foreldra Á undanförnum þingum hef ég ásamt nokkrum þingmönmun Sam- fylkingarinnar flutt tillögu til þings- ályktunar um aukinn rétt foreldra vegna veikinda barna. Á þessu þingi fékk ég til liðs við mig þingmenn úr öllum flokkum, bæði stjórn og stjórn- arandstöðu, og er það til marks um breiða samstöðu um þetta brýna rétt- lætismál. Málið náði fram að ganga nú í lok þingsins. Alþingi ályktar Samkvæmt þessari ályktun Alþing- is mun rikisstjórnin skipa nefnd sem hefur það verkemi að gera til- lögur um það hvernig unnt sé að tryggja betur rétt foreldra til launa í fjarveru úr vinnu vegna veikinda barna. í starfi sínu á nefndin að hafa hliðsjón af fjármögnun, fyrirkomulagi og réttind- um sem gilda um bætur fyrir launatap aðstand- enda sjúkra barna ann- ars staðar á Norðurlönd- um. Þegar gerður er sam- anburður á Norðurlönd- um á rétti foreldra vegna veikinda barna þeirra kemur í ljós að ísland sker sig mjög úr. Þannig hafa foreldrar íslenskra barna nánast engan rétt samanborið viö rétt for- eldra annars staðar á Norðurlöndum. „Fjöldi langveikra barna hefur aukist um 40% frá 1997 eða úr 787 börnum í 1.117 börn. Það eru ekki síst samtök til stuðnings langveikum börnum, eins og Umhyggja og Félag krabbameinssjúkra barna, sem barist hafa ötullega fyrir framgangi þessa máls." Munur á réttindum Hér á landi eru tíu veikindadagar að há- marki greiddir á ári fyrir börn undir 13 ára aldri án tillits til hver sjúkdómur- inn er, fjöldi barna eða hjúskaparstaða foreldra. Þennan rétt er ekki hægt að fiýtja milli ára, t.d. ef barn hefur ekki verið veikt í tvö ár en er svo veikt í 20 daga í einu. Annars staðar á Norðurlöndum nær rétturinn ýmist til 16 eða 18 ára aldurs barna og heimilaður daga- fjöldi nær til hvers barns um sig innan fjölskyldunnar og hvergi er veikindarétturinn skemmri en 2-3 mánuðir. í Sviþjóð eru greidd sem svarar 90% launa í 120 daga á ári fyrir hvert barn að 16 ára aldri. í Noregi eru greidd full laun í 260 daga. í Finnlandi eru greidd 66% af launum í 60-90 daga á ári og lengur — vegna langsjukra barna, auk heimild- ar til að greiða báðum foreldrum laun ef nauðsyn krefur. Launatap aðstandenda í kjarasamningum hér á landi hefur verið samið um að starfsmaður geti ráðstafað allt að tíu dögum á ári á launum vegna veikinda barna sinna. Auk þess er í reglum einstakra sjúkra- sjóða að þeir greiði styrki og jafnvel dagpeninga í fjarveru foreldra frá vinnu í veikindum barna. Annars stað- ar á Norðurlöndum greiðir hið opin- bera að mestu bætur vegna launataps aðstandenda sjúkra barna. Hér á iandi er slíkur stuðningur enginn, ef undan eru skildar umönnunarbætur til að mæta útgjöldum og kostnaði vegna fatlaðra og langsjúkra barna. Umönnunarbótum sem Trygginga- stofnun ríkisins greiðir er ætlað að koma til móts við kostnaðarauka og aðrar byrðar sem hljótast af aukinni umönnun barns þegar það veikist al- varlega en eru ekki bætur vegna launataps aðstandenda langsjúkra barna. 40% aukning Fjöldi langveikra barna hefur auk- Kjallari Jóhanna Sigurðardóttir alþingismaöur ist um 40% á frá 1997 eða úr 787 börnum í 1.117 börn. Það eru ekki síst samtök til stuðnings langveik- um börnum, eins og Umhyggja og Félag krabbameinssjúkra barna, sem barist hafa ötullega fyrir framgangi þessa máls. Benda má á að þegar meðferð barns t.d. með krabbamein lýkur lækka umönnunarbætur veru- lega. Umrædd börn þurfa þó oft langa aðlögun áður en þau geta lifað því sem kallað er eðlilegt líf eftir meðferð- ina og sum þeirra búa við varanlegar afleiðingar sjúkdómsins. Litið er á þetta tímabil sem létta umönnun og því eru greiðslur lágar. Við þessar aöstæður verður hvað mest þörf á auknum greiðslum vegna tekjutaps foreldra eða aðstandenda langveikra barna. Margir foreldrar, ekki slst foreldrar langveikra barna, munu setja mikið traust á srjórnvöld um að þau hraði framkvæmd þessarar ályktunar Al- þingis, en niðurstöðum á að skila til Alþingis á komandi haustþingi. Rétt- inn þarf að auka þannig að hann taki til veikinda barna að a.m.k. 16 ára aldri í stað 13 ára nú, auk þess sem rétturinn taki tillit til fjölda barna og að hægt sé að Qytja hann milli ára. Auðvitað þarf síðan að fjölga veru- lega þeim veikindadögum sem réttur- inn nær til. Loks þarf að líta sérstak- lega til stöðu foreldra langveikra barna bæði í auknum umönnunarbót- um og auknum rétti foreldra til að vera hjá börnum sinum án launataps. Jóhanna Sigurðardóttir Spurt og svarað Eru Njála og Sjalfstœtt folk sannarlega a meðál bestu skáldverka í Ragnar Arnalds, rithöfundur og fv. ráðherra: Heimsbókmennt- ir og ekki hissa „Ég svara því hiklaust játandi. Þessar bækur eru kannski teknar út úr sem sýnishorn íslenska bók- mennta, en Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness hef- ur af mörgum verið skipað á bekk með bestu skáld- sögum sem ritaðar hafa verið í heiminum. Njála er hins vegar ekki skáldverk í nútímalegri merkingu þess orðs, en íslensku fornbókmenntirnar risu hærra á sínum tíma en flestar aðrar bókmenntir sem voru ritaðar. Og það er almennt viðurkennt af sérfræðing- um í dag. Ég hef ekki lesið allar þessar heimsbók- menntir sem þarna komast á blað í könnuninni, en ég er hins vegar ekkert hissa á því að tvær áðurnefndar íslenskar sögur skyldu lenda í þessum hópi." Arthúr Björgvin Bollason, Njálusetrinu á Hvolsvelli: Nýr skilningur á mannlegu eðli „í þessum töluðu orðum er ég stadd- ur í Þýskalandi þar sem við höfum nokkur úr Rangárþingi sýnt söngleik- inn um Gunnar á Hlíðarenda. Hvarvetna höfum við fengið góðar móttökur og verið klöppuð upp. Þegar liggja fyrir til- boð um fimm sýningar til viðbótar á næstunni. Þetta segir nú sitthvað um hvernig heimsbókinni Njálu reiðir af. Sjálf- stætt fólk er einnig tvímælalaust stórkostleg bók. Rifjast þá upp sagan af kaupsýslumanninum af Manhattan sem barði dyra hjá Halldóri Laxness um hánótt um miðjan vetur og þakkaði skáldinu fyrir allan þann skilning á mannlífinu sem sú bók hefði veitt honum. Kvaddi maðurinn svo og sneri til baka. Við getum sjálfsagt mörg sagt hið sama; bók- in hefur mörgum veitt nýjan skilning á mannlegu eðli." Auður Jónsdóttir rithófundur: Mennskar örlagasögur „Það kemur mér ekki á óvart að Njála og Sjálfstætt fólk séu á þessum lista, báðar bækurnar eru tvímælalaust á heimsmælikvarða. Hvor á sinn hátt. Ég hef að vísu ekki lesið allar bækur í heim- inum en trúi því að val þessara bóka á nefndan lista sé vel við hæfi. Sjálf hef ég alltaf verið heill- uð af Sjálfstæðu fólki, bæði anda sögunnar og ör- lögum persónanna. Og í rauninni gæti ég sagt það sama um Njálu, þar eru miklar örlagasögur af fólki sem er svo mennskt. En samt sem áður sakna ég að sjá ekki bókina Meistarann og Margarítu eft- ir Búlgakov á þessum lista, það er ein af mínum eftirlætisbókum sem ég les á hverju ári." verið snjallt að kaupa fyrirtæki í góðu áliti og sameina? Undirbúa síð- an innkomu á verðbréfaþing og kynna sameinaða fyrirtækið fyrir al- menningi sem hagstæðan fjárfesting- arkost, selja síðan bréfin i samein- uðu fyrirtæki þar sem samlegðará- hrif eru talin auka verðmæti og ná þannig fram nokkrum hagnaði auk þjónustugjalda við umsýslu og sölu. Enn vaknar grundvallarspurning. Ef sala bréfanna er ekki nægilega ör- ugg, er þá unnt að tryggja sig með samvinnu við ávöxtunaraðila sem getur keypt verulegt magn bréfanna? Spyr sá sem ekki veit. í hugann koma alls konar fléttur sem virðast framkvæmanlegar og þá er enn spurning hvort þetta unga kerfi okkar sér nægilega vel við svona bollaleggingum. Oft er það svo að þegar sameining fer fram er annað eða bæði fyrirtæk- in í vanda. Hvernig væri að verð- bréfasnillingarnir sem áður voru svo tíöir gestir í sjónvarpi, settu af stað umræðu um umhugsunarefni á þess- um markaði, umræður sem bæði gætu verið fróðlegar fyrir almenning og eftirlit. Guðmundur 6. Þórarinsson Ummæli Á jákvæðum nótum „Skólamálin hafa þá sérstöðu að þau varða nær alla íbúa landsins. Flestir eru annaðhvort í skóla, eiga börn eða barnabörn í skóla eða tengjast skóla- starfi á annan hátt daglega, Auk þess eiga þeir sem eldri eru allar sínar minningar úr skóla. Vegna þess hafa allir skoðanir á skólamálum ... Oft vill brenna við meðal stjórnmálamanna að skólamál fái sérstaka vigt í aðdraganda kosninga en mikilvægi málaflokksins gleymist þess á milli. Skólamál eru í sífelldri þróun og því er mikilvægt að umræða um þau sé stöðugt í gangi og allir leggi sitt af mörkum til að hún verði málefnaleg og á jákvæðum nót- um. Menntun er undirstaða framfara í landinu og þess vegna eiga skólamál alltaf að vera númer eitt, ekki aðeins í aðdraganda kosninga." Björg Bjarnadóttir I grein I Skólavörounni. Er það til góðs? „Er það til dæmis landsmönnum til heilla að sjávarútvegsfyrir- tækjunum fækki stöðugt og trygginga-; flutninga- og olíufyrirtæki eignist sífellt stærri hlut í þeim? Ætti það ekki miklu frekar að vera keppikefli sjávarútvegsfyrirtækja að hafa sjálfstæði til að ná niður tryggingaverði, flutnings- og olíukostn- aði? Er það neytendum til góðs að eitt fyrirtæki sé markaðsráðandi í mat- vöruverslun á höfuðborgarsvæðinu? Og viljum við eiga allt okkar undir einu fyrirtæki þegar við bregðum okk- ur til útlanda? Er nema von að menn spyrji? Sameiningarspurningin hefur líka brunnið á sveitarfélögunum. Með aukinni sameiningu sveitarfélaga hef- ur dregið úr beinni lýðræðislegri þátt- töku almennings." Kristján Þorvaldsson í Séð og heyrt. Egitl Helgason sjónvarpsspyrill: Ýmislegt orkar tvímœlis „Ég sá þennan lista og þótti þar ýmislegt vera sem tvímælis orkar. Til dæmis að Gamli mað- urinn og hafið skyldi vera nefnd sem besta bók Hemingways. Mér finnst þetta þó ekki eiga við um Njálu og Sjálfstætt fólk. í þeún bókum eru sprettir sem geta talist með því besta í heimsbókmenntun- um. Einkum þó í fyrrnefndu bókinni. En svona listar eru fyrst og fremst skemmtilegir sam- kvæmisleikir í mínum huga - og kannski eng- inn endanlegur eða hátíðlegur sannleikur um bókmenntir heimsins." Kaupmáttur aldraðra Kjallari Mér kenndi eitt sinn mað- ur að þeir væru ekki alltaf mestu trúmennirnir sem hæst töluðu um Krist. Orð væru lítils virði ef ekki fylgdu þeim athafhir og menn skyldu metnir af verk- um sínum fremur en því sem þeir töluðu á torgum. Nokkur umræða hefur farið fram að undanförnu um kjör aldraðra. Á fundi um borg- armál i Ráðhúsi Reykjavík- ur fyrir skömmu gaf Ingi- björg Sólrún Gísladóttir í skyn að Sjálfstæðisflokkurinn hafi rýrt kjör aldraðra á undanförnum árum. Jafnframt hafði hún á því orð að sér og sínum væri best treystandi til að vinna að bættum hag eldri Reykvíkinga. Vegna þessarra um- mæla Ingibjargar er nauðsynlegt að rifja upp nokkrar staðreyndir um kjör aldraðra, nú og á þeim tíma er síðast sat vinstri ríkis- stjórn að völdum í landinu. lilugi Gunnarsson aöstoöarmaöur forsætisráóherra anatrygginga sem gefið var út í maí 2001 kemur fram að kaupmáttur grunnlífeyr- is og tekjuryggingar var 12,5% meiri áriö 2000 en 1994 og kaupmáttur tryggrða lágmarkstekna líf- eyrisþega var 18,5% meiri. Kaupmáttur aldraðra hefur því vaxið myndarlega í rík- isstjórnartíö Sjálfstæðis- flokks en dróst saman í tíð vinstri flokkanna. Upp- hrópanir Ingibjargar Sól- rúnar og annarra vinstri manna um gæsku þeirra í garð elli- lífeyrisþega eru því örgustu öfug- mæli. Nauðsynlegt var að koma málum þannig fyrir að kaupmáttarrýrnun vinstri áranna myndi ekki endur- taka sig. Ellilífeyrisþegar geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér þegar Olíkt hafast menn að Á kjörtímabili síðustu vinstri rikisstjórnar dróst kaupmáttur grunnlífeyris al- mannatrygginga saman um 16,2%. Kaupmáttur launa lækkaði um 10,6% á sama tímabili. Með öðrum orðum, grunnlífeyririnn lækkað meira en kaupið. í áliti vinnu- hóps um endurskoðun alm- Kaupmáttur grunnlífeyris almannatrygginga ? 1994-2000 1988-1991 verðbólga étur upp kaupmátt þeirra. Núgildandi lög um almannatrygging- ar kveða því svo á um að lífeyrinn hækki í samræmi við launaþróun og er þá miðaö við umsamdar taxta- hækkanir. En ef verðbólga hækkar meira en laun þá hækkar lífeyririnn í samræmi við verðbólguna. Þar með er tryggt að kaupmáttur eldri borg- ara rýrnar ekki og þau ósköp sem dundu á þeim á árunum 1988-1991 endurtaki sig ekki. Kennir ætíð öðrum um sínar ófarir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir verð- ur að una því eins og aðrir stjórn- málamenn að verk hennar eru vegin og metin þegar kemur að kosning- um. Það þýðir lítið að dreifa athygl- inni frá eigin aðgerðarleysi í málefh- um aldraðra með því að reyna að ráðast á núverandi ríkisstjórn. Það er stundum sagt að pólitískt minni fólks sé stutt og því geti stjórnmálamenn skákað í því skjólinu. En það gleymist seint kaupmáttarhrun eldri borgara í ríkisstjórnartíð vinstri afl- anna. Ingibjörg Sólrún skar ekki upp herör þegar kaup- mátturinn hrundi um 16,2% en henni finnst við hæfi að gagn- rýna aðra þegar hann hefur vaxið umtalsvert. Það er ekki mikil reisn yfir þvílíkum mála- tilbúnaði. Hlugi Gunnarsson norskri könnun meöal 100 höfunda í 54 löndum var kannað hverjar væru bestu skáldsögur heims. Höfundum flnnst Don Kikótl eftir Cervantes merkasta sagan. Kaupmáttur aldraðra hefur því vaxið myndarlega í ríkisstjórnartíð Sjálfstæðis- flokks en dróst saman í tíð vinstri flokkanna. Upphrópanir Ingibjargar Sólrúnar og annarra vinstri manna um gœsku þeirra ígarð ellilífeyrisþega eru því örgustu öfugmœli. +

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.