Tíminn - 10.09.1988, Blaðsíða 2

Tíminn - 10.09.1988, Blaðsíða 2
fc Tímihtr Laúgardagu'ri Ö'septéhiber 19Í38' Hrægammar komnir í Ávöxtunarbréfin: Boðið í verðbréf með75%afföllum Einn snarpasti jaröskjálfti sem komið hefur í Grímsey: 4,5 á Richter og allt skalf Ónafngreindur aðili hcfur nú ákveðið að hafa atvinnu af slæmri stöðu þess fólks sem á fc sitt bundið í Ávöxtunarbrcfum. Hcfur hann boðið cigcndum brcfanna að kaupa þau mcð 75% afföllum frá síðasta skráða gengi. Tíminn lcitaði til bankaeftirlitsins, Ávöxtunar sf. og skilancfndar verðbréfasjóðanna til að kanna hvort þctta væri raunhæft vcrð, cn fátt var um ákvcðin svör vegna þess að ckki liggur fyrir ncitt mat á raungildi brcfanna. Sam- kvæmt hcimildum Tímans var ckki mikið um innsend svör á fyrsta dcgi auglýsingarinnar og ckkert barst daginn eftir - í gær. Þetta er þó trúlega aðcins upphaf freistinganna, þar scm Ijóst cr orðið að ckkcrt vcrður greitt út fyrr en að loknum innköllunarfrcsti, scm vcrður þrír mánuðir frá væntanlcgri auglýsingu skilancfndar, Starfsmaður Ávöxtunar sf. sagðist glaður vilja ná í skottið á þcssum mönnum því þetta væru trúlega cinhvcrjir mcnn út í bæ scm væru að reyna að græða peninga á cigcndum þcssara brcfa. Sagði hann að þctta nálgaðist alls ckki raunvirði sjóðsins. Þórður Ólafsson, forstöðumaður bankacftirlitsins, sagði að það lægi ckki fyrir ncinn útrcikningur á þess- ari stundu um skrað gcngi bréfanna og því gæti hann ckki tjiíð sig um það hvort þctta væri raunhæft tilboð cða ekki. „Þetta er snarpasti jarðskjálfta- kippur sem ég hef fundið, það hrist- ist allt og skalf. Ég sat hér inni þcgar hann dundi yfir og allt sem hér er á veggjum gekk úr lagi. Ég hcf ekki frétt af neinum skcmmdum á mann- virkjum og vona að allt sé heilt," sagði Hafliði Guðmundsson frétta- ritari Tímans í Grímsey um jarð- skjálftann sem varö þar í gær. Ragnar Stefánsson jarðskjálfta- fræðingur á Veðurstofunni sagði að skjálftinn hefði átt upptök sín 10-15 km austur af Grímsey og hefði verið um 4,5 stig á Richtcrkvarða. Skjálftinn varð um tuttugu mínútum fyrir kl. þrjú og hefði fundist í Grímsey og smærri skjálftar hefðu fylgt í kjölfar hans og þeir staðið fram eftir deginum. Stóri skjálftinn hefði fundist um mestalla Melrakka- sléttu og allt austur á Þórshöfn á Langanesi. Ragnar kvaðst ekki telja að þessi skjálfti væri undanfari einhvcrra stóratburða. Jarðskjálftar væru tíðir á þessu svæði og væru vegna plötu- hreyftnga og spennu sem hlæðist upp sem síðan losnaði skyndilega um. -sá Óþekktur aðili gerir eigendum Vöxtunarbréia tilboð í þessari auglýsingu í DV. Ólafur Axclsson, hrl. og einn ncfndarmanna, sagði að skilancfnd- in hcfði ckki tckið afstöðu til þessar- ar auglýsingar, enda verið að frctta af hcnni. Sagðist hann halda að þctta hlyti að vera l'jarri lagi. „Þetta cru cinhvcrjir hrægammar scm ætla scr að græða á ástandinu." Skilanefndin hcfur nú ákvcðið að opna scrstaka skrifstofu þar scm tckið vcröur á móti lýstum kröfum. Tekur skilanefndin fram að ekki sc ástæða fyrir kröfuhafa að aðhafast ncitt fyrr en innköllun á þessum kröfum hefur verið auglýst, cn það verður gert innan larra daga, og aðsetur skilancfndarinnar ákvcðið. Ncfndin mun því á næstu dögum birta innköllun til lánardrottna sjóð- anna, þar sem skorað verður á þá sem telja sig ciga kröfur á sjóðina, þ.m.t. cigcndur rekstrarbréfa og ávöxtunarbréfa, að lýsa kröfum sín- um þá. Hcfur ncfndin cinnig ákveðið að allar upplýsingar varðandi upp- gjör sjóðanna verði veittar á skrif- stofunni, þegar að því kemur. Skilancfndin tckur fram að mark- miðið meö störfum hennar vcrður að skapa skilyrði til innlausnar brcf- anna jafn fljótt og og kostur cr. Þó segja þeir að ljóst sc að cngar grciðslur geti orðið úr sjóðunum til cigenda rckstrar- og ávöxtunarbrcfa fyrr cn að loknum innköllunarfresti, sem er þrír mánuðir frá birtingu fyrstu innköllunar í Lögbirtinga- blaðinu. -KB Reynir Böðvarsson verkfræðingur við jarðeðlisfræðideild Uppsalaháskóla stjórnar uppsetningu flókins aðvörunar og rannsóknakerfis sem vara á við Suðurlandsskjálftanum. Kerfið er búið til og sett upp af Norðurlöndunum sameiginlega að tilhlutan Evrópuráðsins. Það verður tilbúið næsta haust og fullbúið verður það að líkindum fullkomnasta kerfi sinnar tegundar í heiminum. Tímamynd:Gunnar. Suöurlandsskjálftinn gæti komiö hvenær sem innan næstu 30 ára: Aðvörunarkerf i næsta haust „Kerfið vcrður sett í gang næsta haust og framkvæmdirnar ganga að óskum," sagði Rcynir Böðvarsson vcrkfræðingur í gær. Rcynir cr yfirvcrkfræðingur við jarðeðlisfræðideild Uppsalaháskóla og jafnframt stjórnandi samnorræns lceland Seafood Limited: 58%söluaukning á sjávaraf urðum 58% magnsöluaukning varð á ís- lenskum sjávarafurðum fyrstu átta mánuði ársins til Frakklands hjá lceland Seafood Ltd., sölufyrirtæki Sjávarafurðadeildar Sambandsins. Verðmætaaukningin nemur 55% miðað við franska franka. Sala fyrstu átta mánuðina í fyrra nam 42 rriill- jónum franka en 65 milljónum a sama tíma á þessu ári. Það eru aðallega grálúða, karfi, steinbítur og þorskur sem fara á markað í Frakklandi. Verðlag á þessum aðaltegundum hefur lækkað að meðaltali um 15% frá áramótum, en horfur eru taldar á því að verðið muni styrkjast á næstunni. Vegna aukinnar eftirspurnar og þess hve sala á íslenskum sjávaraf- urðum hefur aukist mikið í Evrópu hefur Iceland Seafood Limited, sölu- fyrirtæki Sjávarafurðardeildar Sam- bandsins í Evrópu opnað söluskrif- stofu fyrir Frakkland og Belgíu. Skrifstofan er í Boulogne-sur-Mer í Frakklandi. Sölustjóri á nýju skrif- stofunni er Höskuldur Ásgeirsson, viðskiptafræðingur. -ABÓ verkcfnis scm fclst í því aö sctja upp rannsókna- og aðvorunarkeríi gagn- vart „Suðurlandsskjálftanum". Upphaf þcssa vcrkcfnis má rckja til samþykktar Evrópuráösins scm gcrð var í kjölfar jarðskjálftanna miklu í Júgóslavíu fyrir rúmum ára- tug, að þjóðir Evrópu samcinuðust um að cfla rannsóknir á sviði jarð- cðlisfræði svo takast mætti mcð tímanum að scgja fyrir um jarð- skjálfta, cnda cru þcir þær náttúru- hamfarir sem flestum mannslífum granda og mestu cignatjóni valda. Norðurlandaþjóðirnar samcinuð- ust síðan um rannsóknir á „Suður- landsskjálftanum" enda er Suður- landsundirlcndið nánast á plötu sem afmarkast af eystra og vestra gos- beltinu til austurs og vcsturs, en af mikilli sprungu milli Heklu og Heng- ils til norðurs og svæðið því talið afar heppilegt til rannsókna af þessu tagi og niðurstöður allar líklegar til að gagnast svipuðum rannsóknum hvar sem er í heiminum. Skynjarar verða settir upp víðs vegar á Suðurlandi sem greina eiga allar hræringar sem sendar verða um kapla í tölvu sem les úr upplýsingun- um frá skynjurunum og greinir þær sem ekki skipta máli frá þeim mikil- vægari. Tölvan sendir síðan þær upplýsingar sem máli skipta í móð- urtölvu sem komið verður fyrir hjá Veðurstofunni í Reykjavík. Reynir sagði að unnið væri að gerð hugbúnaðar fyrir tölvurnar og byrjað væri að smíða undirstöður og skýli fyrir búnaðinn sem verður víðs vegar um Suðurland. Hann sagði ennfremur að búast mætti við Suðurlandsskjálftanum hvenær sem væri innan næstu 20-30 Framsóknarflokkurinn: Samþykkt þingf lokks og framkvæmdastjórnar Þingflokkur og framkvæmda- stjórn !• 'runisóknai flokksins ítreka stuðniiig við niðurfærsluleiðina til luusiiar á efnahagsvanda þjóðar- liúsiiis enda yrði hún framkvæmd undanbragðalaust á ölluin sviðum ei'iiiiliiigsiiiiilii. Eftir að Sjálfstæðisflokkurinn hefur hafnað þeirri leið er það skylda forsætisráðherra að teggja fram heilsteyptar tillögur til lausn- ar á efnahagsvanda þjóðarinnar. I þeim efnum má þó engan tíma missa. Dýrmætum tfma hefur verið sóað á meðan framleiðslufyrirtæki og fjölmörg heimili standa á barmi gjaldþrots. Framsóknarmenn munu því reiðubúnir að' fjalla um slíkar til- lögur enda verði unnið hratt og eftirgreindum grundvaltarsjónar- miðum fullnægt: 1. Framleiðsluatvinnuvegum þjóðarinnar verði skapaður örugg- ur rekstrargrundvöllur. 2. Dregið verði verulega úr við- skiptahalla og erlendum lántökum. 3. Dregið verði mjög úr fjár- magnskostnaði með lækkun raun- vaxta og tánskjaravísitala afnumin svo og aðrar vísitölutengingar i samræmi við fyrri samþykkt ríkis- stjórnarinnar. 4. Dregið verði markvisst úr þenslu þannig að jafnvægi náíst í þjóðarbúskapnum og efnahagsað- gerðir haldi. Slfl-t verði ekki aðeins gert með samdrætti í framkvæmd- um á vegum ríkisins og hallalaus- um ríkisbúskap heldur einnig með samdrætti í framkvæmdum sveitar- félaga og einkaaðila á þeim svæð- um þar sem þenslan er mest. 5. Verðbólga hjaðni hratt öruggtega. og Sökum tæknilegra mistaka l'éll íiióiir suniþvkkt þingftokks og framkvæmdastjórnar Framsókn- arflokksins í blaðinu í gær. Við biðjiimst velvirðingar á þessum mistökuiii. Hér birtist samþykkt- in:

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.