Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 15.04.2009, Blaðsíða 25
MIÐVIKUDAGUR 15. apríl 2009 3 Ánægðir viðskiptavinir frá 1988, Garðar Best s. 698 9334, gardar- best.is Garðyrkja Felli tré, klippi, grisja, snyrti runna og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. s. 698 1215. Trjáklippingar Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á trjágróðri. Alhliða umhirða garða. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 848 1723. Tökum að okkur alla almenna umhirðu garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 9999. Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren- lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á www.sshellulagnir.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 www.account.is FRAMTALSÞJÓNUSTA Fyrir einstaklinga, einstaklinga með rekstur og félög. Bókhald, VSK uppgjör. Vönduð vinna - hagstætt verð - mikil reynsla. S. 517-3977. netf: framtal@ visir.is Framtöl-bókhald. Framtalsþjónusta f. einstaklinga og rekstraraðila.Bókhald og uppgjör f. fyrirtæki. Hagstætt verð. S 517-3977 Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s. 661 7000. Málarameistari getur bætt við sig verk- efnum. Uppl. í s. 896 6148. Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896-5758 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Vöruflutningar Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla- þjónustu. S. 892 6363 og á www. vefsida.is/skutlari. Húsaviðhald Glerjun/gluggaviðgerðir! Móðuhreinsun glerja Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breyt- ingar og aðra almenna smíðavinnu, utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðar- lausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180. Húsaviðhald Tökum að okkur sprungu og múrviðgerðir, trésmíðavinnu, málningarvinnu utanhúss og innan, þakviðgerðir og fleira tengt almennu húsaviðhaldi. Gerum föst tilboð að kostn- aðarlausu eða tímavinna. Bjóðum örugga þjónusta og lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 3934. Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, máln- ingu, parketlögn, glerísetning- um og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur niðurrif úr húsum og múrbrot. Fljót og góð vinnu- brögð. Tímavinna eða tilboð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011. Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og smávægilegar múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Stífluþjónusta Snyrting HÁRSPORT DÍVA Hár - snyrting - neglur - nudd. Við vinnum fyrir þig og lækkum verðið um 25% af allri þjón- ustu. S. 551 0102. HVerfisgata 125 Spádómar Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Iðnaður Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Píparavinna. Öll almenn pípulagna- vinna Fagmenntaður pípari. Upplýsingar í síma 8993464 Rafvirkjun RAFGÆÐI EHF Tökum að okkur almennar raflagnir, nýlagnir, endurnýj- un eldri raflagn, töfluskipti, dyrasímkerfi ofl. Löggiltur rafverktaki Sími 8981078 rafgaedi@gmail.com Trésmíði Á að breyta eða bæta, inni eða úti ? Tilboð eða tímavinna. 2 íslenskir fag- lærðir smiðir. S. 893 2624. Önnur þjónusta Til sölu 40 fm frystiklefi til sölu. Verð 2,2 millj. Uppl. í s. 897 0513. Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. Eldavél á 8þ. Eldhúsháfur á 15þ. Þvottavél á 15þ. Bílahátalarar á 3 þ. Rúm á 5 þ. Barnakerra á 1þ. 15“ Tölvuflatskjár á 10þ. Borðstofuborð á 3þ og 1þ. Bíla- geislaspilari á 8þ. Svartur leðurstóll á 5þ. Flúorljós á 1þ. stk. Skíðaskór á 1þ. Samlokurgrill á 2þ. Blöndunartæki á 2þ. Skrifborðsstóll á 3þ. Bakaraofn á 10þ. Rafmagnsgrill á 5þ. Rafmagnshella á 5þ. Uppþvottavél á 15þ. S. 896 8568. Gefins Hjónarúm og gömul brún hilla fást gefins. S. 690 9374. Óskast keypt Staðgreiðum gull, dem- anta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl Hringdu núna og fáðu til- boð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Evrur óskast Óska eftir að kaupa evrur og dollara. Regent Accounts Ltd. Uppl. gefur Sverrir í s. 618 7001. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 Trommusett kr. 49.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Tölvur Tölvuviðgerðir og gagnabjörgun, gott verð! Kem á staðinn. Baldvin s. 699 6735. Er tölvan biluð? Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 100% ánægja. Magnús 695-2095 Vélar og verkfæri Notuð tæki til sölu ss. hekkklippur, steinsagir, sláttuvélar og sláttutraktor. Vélverk JS S. 554 0661 & 699 2502. www.velaverkjs.is Til bygginga Harðviður til húsabygg- inga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840- 7273 Halldór. Verslun Heilsuvörur HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð þjónusta! www.betriheilsa.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 899 4183 www.eco.is Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf- ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd Exclusive tantra massage For men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra-temple.com Nudd - Japanska baðið Skrúbb, heitur pottur, veitingar, detox og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá kl. 12.00 og frameftir alla daga nema sunnud. Opið alla páskana. S. 823 8280. Vandaðir ferðanuddbekkir (þ.a. 2 ódýrir 35.000kr.) til sölu. Uppl. í S: 891 6447 Námskeið Skipstjórnarskólinn býður upp á smáskipanámskeið í lotufjarnámi og skemmtibátanámskeið í fjarnámi, nán- ari upplýsingar www.tskoli.is Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 893 7181. Dýrahald www.hundaheimur.is Gríðalega gott úrval af hvolpa og ferða- grindum, ýmsar tegundir og stærðir. Frábært verð, gerið verðsamanburð. Hundaheimur Mosfellsbæ Fallegir kettlingar fást gefins. Uppl. í s. 823 8711. 200 lítra fiskabúr með ljósi. Verð 15 þús. 20 lítra fiskabúr með 20 síkleu- seyðum, verð 7 þús. 15 lítra fiskabúr með 7 gúbbífiskum, verð 5 þús. S. 772 5230. Gisting Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www. borgarvirki.com info@borgarvirki.com

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.