Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 15

Stúdentablaðið - 17.04.1980, Blaðsíða 15
Stúdentabiaóið 15 Námsmenn skiptast I tvær andstæðar fylkingar i þessum málum. Annars vegar þeir sem réttlæta húsaleiguhækkanir og aðrar kjaraskerðingar og bera þar með glaðir kreppu kapitalsins. Hins vegar þeir sem vilja berjast fyrir bættum kjörum. orðið að langvinnu lögfræðingastappi. AögerBin varB aö vera áhrifarikari og því var stungiö upp á algerri stöBvun hilsa- leigugreiBslu. 29. janúar s.l. var alsherjaratkvæBagreiBsla á stúdenta- görBunum i Bergen og var kosningaþátt- taka 82%. 71.5% voru hlynntir algerri stöBvun húsaleigugreiöslna. Þetta hlaut aB kalla á mótaögerðir, því Ijóst var að SIB yrBi fjárhagslega lamaB á 2 til 3 mánuBum. Meira hik virBist hafa veriB á námsmönnum i Tromsö,Þrándheimi og Osloog dró slikt vissulega úr áhrifamætti aBgerBanna. Einu staBirnir, sem virtust reyna aB fylgja aBgerBunum i Bergen voru stUdentagar&arnir Kringsjo og Sogn i Oslo, en þátttaka þar var heldur dræm. Andsvar SIB. ÞaB var fljótlega ljóst aB viBureign námsmanna viB fulltfúa rikisvaldsins i stjórnum samskipnaBanna yrBi hörBust I Bergen. Undir yfirlysingum um fyrir- sjáanlegt gjaldþrot stofnuninnar, sendi stjörn SIB út uppsagnarbréf til hinna 200 starfsmanna sinna og hóf undirbúning aB uppsögn rafmagns, hita og vatns til stúdentagarBanna. Þegar hér var komiB var erfitt fyrir ráBherra og ráBuneyti aB láta eins og þeim kæmi þessi mál ekki viB. Mikil ókyrrB var að myndast I stéttarfélögum þeim sem starfsfólk SIB tilheyrir, vegna ógnunar viB atvinnuöryggi, námsmenn höfBu náB að kynna sin mál nokkuö vel I fjölmiðlum og tókst óvenju vel að halda slnum málflutningi gangandi i pressunni. Það er heldur ekki neitt smámál í Noregi ef rafmagn og hiti eru tekin af 1500 ibúBum, þar sem búa margar fjölskyldur meB ungabörn. Fyrirspurnir komu til menntamálaráBherrans i Stórþinginu 6. febr. um hvaB rikisvaldiB hyggBist gera I málum námsmanna. Svör voru eins og vænta mátti óljós og loBin vilyrBi fyrir aB kannski yrBi reynt aB endurnyja kaupmátt námsmanna frá 1978, en auBvitaB var þaB látið fylgja að náms- menn yrfiu að axla byrðar efnahagserfið- leikanna eins og aðrir. En aðgerðir af hálfu stjó'rnvalda komu ekki til fyrr en eftir að nokkuð meiri harka hafði hlaupið i deiluna. Ásökunum frá starfsfdlki SIB um aö stUdentarnir væru ábyrgir fyrir ógnunum viö atvinnu- öryggi þeirra, meö aögeröum sinum var visað á bug. Mesta ógnunin við atvinnu- öryggi starfsfólksins var minnkaður kaupmáttur námsmanna og fækkun þeirra svöruBu námsmennirnir. Student samskipnaden gat tekiB afstöBu meB námsmönnunum meB þvi aB hætta aB greiBa söluskatt og önnur opinber gjöld sögBu fulltrúar námsmanna enn fremur. AuðvitaB kom ekki sliks til stuðnings frá fulltrúum rikisvaldsins i stjórn SIB. 20.-21. febrúar gerBi stjórn SIB svo alvöru úr ógnunum sinum um aB loka fyrir rafmagn, hita og vatn á studenta- görBunum i Bergen. Svar ibúanna var aB fjölmenna með börn sín inn á skrifstofur SIB og setjast þar upp. Við þessa atburöi var máliB komið I slika sjálfheldur að stjórnvöld voru neydd til aö gripa inni. DómsúrskurBur f fógeta- rétti I Bergen dæmdi SIB til aB opna strax aftur fyrir rafmagn, hita og vatn og 27. febr. höfðu verið knúnar Ut það skýrar yfirlýsingar frá stjórnvöldum um að kjör námsnnámsmanna yrðu bætt fyrir vorið unnt var að aflýsa húsaleiguaðgerðunum. Tilað fylgja kröfum sinum enn betur úr hlaði var siðan boðað til baráttufunda, mótmælagangna og eins dags námsverk- falls þann 12. mars s.l. Hvert verður framhaldið? Þaö er auðvitað allt of snemmt að hrósa sigri i kjarabaráttu norskra náms- manna. Það sem hefur náðst með öllu amstrinu eru misáreiðanlegar yfirlýs- ingar, sameiginleg nefnd námsmanna og rikisvaldsins og sæmilega góð kynning á málstað námsmannanna. Það mikil- vægasta sem náðst hefur er þó aB sýrit hefur veriB fram að meB nógu mikilli hörku og sæmilega almennri samstöBu geta námsmenn skapað þann þjóBfélags- lega óróa, sem nægir til aB rlkisvaldiB neyðist til aö ræða við þá, og skoða krðfur þeirra. Það er ekki ástæða til mikilla sigur- hátföa hjá norskum námsmönnum eftir áfangasigrana i febr. og mars. Af þessum atburBum má þd draga ályktanir um mikilvægi aBgerBa og aB menn láti hart mæta hörðu I komandi átökum kjara- baráttunnar. Rvfk. 23/3 198« G. Mýrdal. Nýmæli hjá Félagsstofnun Upp úr áramótum tók við ný stjórn i Félagsstofnun stú- denta. Stjórnin er skipuð fimm mönnum, einum frá Háskóla- ráði, einum frá menntamála- ráðuneyti og þremur fulltrú- um stúdenta. Háskólaráð til- nefndi Stefán Svavarsson sem aðalfulltrúa og Pétur Maack til vara, menntamálaráðu- neytið tilnefndi Jón H. Karls- son sem aðalfulltrúa og Gunn- laug Sigmundsson til vara. Aðalfulltrúar stúdenta, þeir Pétur Þorsteinsson og Þor- steinn Bergsson héldu afram, en þeir voru lika i fráfarandi stjórn. Hins vegar var kosinn nýr stjórnarformaður sem er Ragnar Árnason og varamað- ur fyrir hann er Gisli Pálsson. StUdentablaðið ræddi við Gisla um þau mál sem efst eru á baugi hjá stjórninni þessa dagana. Stbl. Gisli, nú tók stjórnin viö eftir að aö- stæOur höfðu breyst varOandi rekstur Félagsstofnunar. t hverju felst þessi breyting? G. Rekstur stofnunarinnar haföi batnað mjög á siðasta ári frá árunum þar á und- an. MötuneytiB gekk betur sökum meiri notkunar stúdenta á þvi eftir tilkomu mánaðarkortanna, Stúdentakjallarinn var farinn aB skila nokkrum hagnaBi eftir þær breytingar sem gerBar voru á rekstr- arformi hans á siBastliBnu ári er var fariB aðselja þar létt vin og bjóða uppá lifandi músfk ákveöin kvöld. Auk þessa stóðu aBrar deildir stofnunarinnar einnig betur en þær höfBu gert næstu ár á undan. Hins vegar felst höfuBbreytingin i viB- urkenningu hins opinbera á nauðsyn þess að það taki aukinn þátt i rekstrinum. Þessi viðurkenning kemur fram I áliti nefndar sem skipuð var af Ragnari Arn- alds þáverandi menntamálaráBherra á siBasta ári. I kjölfar þessa álits breyttust viðhorf allmjög. Niðurstöður álitsins tryggja Félagsstofnun aukið framlag frá rfki á hverju ári og nokkurnvegin verBur vitaB hvert framlagiB verBur fyrirfram, en þaB hefur einmitt veriB óvissuþáttur sem hefur valdið erfiðleikum við verð- ákvarBanir hingað til, aB vita ekki endan- lega upphæB rikisstyrks þegar verBlagn- ing er ákveBin og fjárhagsáætlun gerB. MeB þvi lita menn bjartari augum til framtiBarinnar og sjá möguleika fara aB opnast til uppbyggingar i staB þess að berjast við að halda rekstrinum gangandi viB erfiBar aðstæður. I nefndarálitinu kemur m.a. fram viðurkenning á að rík- inu beri aB standa undir ákveðnum hluta af sameiginlegum rekstri stofnunarinnar og taki á sig stdran hluta af orkunotkun f Félagsheimilinu. Þetta veldur þvi' sem sagt aB viB vonumst til aB reksturinn komist i góBar horfur og bjartara Utlit framundan. Stbl. Nú hafa'garðarnir löngum verið um- taisefni og ástand þeirra verið slæmt, eru þau mál eitthvað i deiglunni hjá ykkur? G.JU, þaðhefurveriölögðáherslaá lausn þessa vanda. Stjórnin hefur skipað við- gerðanefnd sem á aö sjá um þessar við- gerðir og er stefnt i að hefja framkvæmd- ir strax nii i sumar. Viðræður hafa átt sér staB milli Félagsstofnunar annars vegar og Landsbankans og BunaBarbankans hins vegar um fjármögnun framvkæmd- anna. Þessi mál komust einnig á hreyf- ingu i kjölfar nefndarálitsins em ég minntist á áBan. Þar er tekiB fram, aB Fé- lagsstofnun hafi tekiB viB StúdentagörB- unum i mjög slæmu ástandi og sé þaB henni um megn aB kosta þær viðgeröir sem nauösynlegar eru, enda hljoðar laus- leg kostnaðaráætlun upp á rúmlega hálf- an milljarð króna. Þvi er þar lagt til að stofnunin fái lán hjá rikisbönkum til framkvæmdanna, en þetta lán greiðist siðanniðurmeð árlegum fjárveitingum á fjárlögum til stofnunarinnar. Nú er búiö aö tryggja a.m.k. 150 milljónir til fram- kvæmdanna i ár og verður þeim variB til áframhaldandi viBgerBa á Gamla Garði., Stbl. Nú þótti fremur illa að framkvæmd- um staðið i fyrra við viðgerðir f kjailara Gamla Garðs. Verður stjörnun fram- kvæmdanna breytt frá þvl sem þá var? G. Já, einmitt i ljósi þeirrar slæmu reynslusem varð af viðgerðum I fyrra tók Félagsstofnun allayfirstjórn þeirra beint i sinar hendur, en aður var hún i höndum Innkaupastofnunar rfkisins. Skipuð var sérstök viögerðanefnd til aö annast við- gerBirnar að öllu leyti. Henni var sett erindisbréf og hefur hiin nU þegar hafið störf og vinnur sem stendur að könnun á viBgerBarþörf Gamla GarBs. Stbl. 1 fyrra þótti Garðbúum töluvert ónæði af framkvæmdum svo að lækka varð leiguna, hvernig verður reynt að komx f veg fyrir að slfkt ónæði endurtaki sig? G.I fyrra drógust framkvæmdir mjög á langinn og var mikið um múrbrot og loft- pressuvinnu á Garðinum. Núna veröa viðgerðir hávaðaminni og reynt verður að tryggja sem minnstónæði af þeim. Reynt veröur aö vinna sem mest fyrir sumar- timann svo að truflun ætti að verða mun minni fyrir GarBbúa. Stbl. Siðustu árin hefur það verið stefna meirihluta stjórnarinnar að halda verði sem mest niðri á seldri vöru og þjónustu, miða við greiðslugetu stúdenta eins og það hefur verið orðað. Verður þetta áframstefna núverandi stjórnar? G. Já hlutverk Félagsstofnunar er þess eðlis, að hún hlýtur aB miBa verBlagningu sina viB létta pyngju stúdenta, enda er þaB beinlinis bundiB i Iögum stofnunar- innar. Hins vegar er sjáifsagt aB stokka upp reksturinn og hugmyndir um hann öðru hvoru og velta nýjum hugmyndum fyrirsér. Einmitt I þessum tilgangi hefur veriB ákveBiB aB gera könnun á viðhorfum studenta og hugmyndum þeirra um ný- breytni i störfum, rekstri og skipulagi stofnunarinnar. StUdentar fá send eyöu- blöðmeðþessublaöiog eru þeir hvattir til aðláta skoðanir sinar i ljós og koma þeim til skila. Þaö er einmitt mikilvægt að skoðanir og tillögur, sem stúdentar kunna aðhafa, kominú fram, þár sem ætlunin er aö endurskoða ýmsa þætti rekstrarins og bæta nýjum viö, ef þörf þykir á sliku. Könnunin getur einnig skoðast sem til- raun til að koma á beinna sambandi við stúdenta og virkara lýðræöi. Stbl. Nú hafa fjármál og þó sérstaklega bókhaldsmál Félagsstofnunar verið nokk- uð til umfjöllunar á stúdentafundum, er nokkuð nýtt að frétta af þeim málum? G.Það er gamalt mál og hefur veriö mik- iB til umræBu hjá nýju stjórninni eftir að ég kom þar inn. Ljóst er að áhersla verður lögB á aB kanna öll bókhaldsm^l stofnun- arinnar og endurskipuleggja þau. þvi er nú unniB af fullum krafti að ganga frá endurskoðun fyrri ára og koma málum þannig fyrir, aB stöBugt sé hægt aB fylgj- ast meB afkomu einstakra stofnana á þægilegri máta en nú er. Stbl. Þú minntist áBan á hugmyndir um fjölgun þjónustufyrirtækja Félagsstofn- unar. Hvaða hugmyndir eru uppi f þeim efnum? G. Það er ljóst, að nauBsyn er á aB bæta miög þá þjónustu sem er til staBar. Bók- saían er til dæmis I allt of þröngu húsnæBi og takmarkar þaB mjög starfsemi henn- ar. Háskólafjölritun er einnig í mjög óhentugu hUsnæði á annarri hæB félags- heimilisins sem bæBi er orBiB of litiB og einnig þarf aB bera þangaB upp alla hluti, pappir o.fl. Raunverulega þyrftu báBar þessar deildir aB fá nýtt húsnæ&i til afnota núþegar. Einniger framboB Félagsstofn- unar á leiguhúsnæBi fyrir stúdenta allt of litiB, þó ekki sé hægt aB sjá fram á úrbæt- ur á þvi i náinni f ramtiö. Sama er lika að segja um barnaheimilismálin, þau þyrfti að bæta, þvl það er ekki einungis að nauð- syn er á að f jölga barnaehimilisplássum, heldur er það hUsnæði sem Félagsstofnun á og notar til þessarar starfsemi bæði gamalt, Htið og lélegt oröiB. Hitt er Hka augljóst, aB þörf er á aB fjölga þjónustufyrirtækjum og Utvikka þjónustusviB stofnunarinnar viB stUdenta. I þvl sambandi hefur aBallega verið rætt um nauðsyn á Urbtítum i ferðamálum stU- denta og er nU komin á samvinna viB SIDS i Kaupmannahöfn um þau mál og verBa nokkrar flugferðir i sumar til Kaup- mannahafnar sem SHl selur miða f. Einn- ighafamennveltfyrir sérþeirri hugmynd að stofna ferðaskrifstofu, sem gæfi óneit- anlega mikla möguleika. En til að gera þaB þarf mikinn undirbUning og einnig aB leggja fram tryggingu sem Félagsstofnun hefur ekki fjármagn til sem stendur. Fleiri fyrirtæki hafa einnig veriB nefnd, svo sem þvottahUs tU aB einfalda mönnum þvott á flikum sinum. Nýlenduvöruversl- un hefur komiB til tals og mundi þá ekki sist þjóna ibUum StUdentagarBanna, en einnig öBrum þeim sem eiga leiB um svæðið að sjálfsögðu.

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.