Fréttablaðið - 12.01.2010, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 12.01.2010, Blaðsíða 32
 12. janúar 2010 ÞRIÐJUDAGUR6 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi af fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13, Verið vel- komin Staðgreiðum gull, dem- anta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. Skotvopn Browning Hunter .270 WSM A-bolt - ónotaður í kassa. Kr. 110þ. S 856 7113. Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun Útsalan í fullum gangi 30-50% afsláttur Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 www.emilia.is HEILSA Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk. Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. Árangur næst með Herbalife Hringdu núna, Margrét S. 699 1060. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 6447 Óli J. B. HEILSULIND Tilboð 2 fyrir 1 Skrúbb, heitur pottur og nudd kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð- anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, snyrting, næringar, vítamín og heilsu- ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn- um. Pantarnir 445 5000. Velkomin. nudd fyrir karlmenn- gottnudd simi. 659-6269 Gott nudd - good massage. S. 844 0329 & 843 9975. NÝTT NÝTT NÝTT DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. Þjónusta Er andlega orkan á þrot- um? Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, verkjum og streitu. Tímapantanir Guðrún 695 5480. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði 110 Reykjavík - Hraunbær Til leigu 90 fm 3ja herbergja íbúð á 3 hæð í Hraunbænum. Laus 5. Febrúar. Leiga 120 þús, pr mán með öllu. Aðeins snyrti- legir og reglusamir leigjendur koma til greina. Bankaábyrgð/ Tryggingavíxill óskast með. Nánari upplýsingar í s, 699 2778 eftir hádegi www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is 4ja herb. rúmgóð íbúð með bílskúr til leigu í Víkurhverfi í Grafarvogi. Uppl. í s. 698 9764. Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð- ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www. leigulidar.is eða 517 3440. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. 108 2-3 HERB. 100FM MEÐ SÉRINNGANGI. 115ÞÚS. S:8453000 EFTIR KL.15 ROOM f/RENTw/FURNITURE IN 108 NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 BREIÐHOLT 8973611 25 þús! Snyrtilegt 14fm herb. svæði 109. Stutt í alla þjónustu. Uppl. síma 898-2722. Nýlegar studióíbúðir, önnur 32m2, hinn 26m2 staðsettar miðsvæð- is í Hafnarfirði „Flatarhrauni“ við Iðnskólann. Eldhúskrókur og baðher- bergi, húsaleigubætur fást á þessa íbúð „lögheimili“ Sameiginlegt þvottahús á hæðinni m. þvottavél og þurrkara!! Upplýsingar í s:699 5595 milli 16:00 og 18:00 1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin rúm. S. 892 5309. Lúxusíbúð á laugavegi 86 í nýju fjölbýli. . beint á móti versluninni 17. 75fm 2 herbergja íbúð. með öllum húsgögn- um. leigist í mánuð í senn. (eigandi fer erlendis) lágmargk 2 mánuði , mögu- lega lengur eingöngu reglusamt fólk! laus strax. verð 140 á mán með öllu. + einkabílastæði í kjallara. 899-1888 + heiddi80@gmail.com Til leigu Vífilsgata einstaklingsíb. sér svefnherb. 67þús 2 mán fyrirfr. s:690- 8466 Einstaklingur óskast sem meðleigjandi í frábæra íbúð á svæði 101 búin hús- gögnum. Laus strax. S. 618 2100. Húsnæði óskast Óska eftir að taka á leigu 3-4 herb. íðbúð í Selás eða Norðilingah. uppl. 899-3751 Atvinnuhúsnæði Vantar ódýra aðstöðu á stór Reykjarvíkursvæði til að smíða sumar- bústaði. Má þarfnast lagfæringa. Uppl í s: 867 7753. Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting GISTING Í KAUPMANNAHÖFN GÓÐ STAÐSETNING GOTT VERÐ! Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-8612, +45 27111038, www.stracta. com eða annalilja@stracta.com Einbýli í Ventura Country Club, Orlando Flórída til leigu. Frekari upplýsingar á floridahus.blogspot.com ATVINNA Atvinna í boði Nýr og glæslilegur veit- ingastaður óskar eftir að ráða starfsfólk í sal bæði í fasta vinnu og auka- vinnu. Reynsla áskilin. Einnig á sama stað vantar vanan mann í eldhús. Uppl. á staðnum og í s. 690 1074, Jón Veitingahúsið Porto - Kringlunni. Mosfellsbakarí Mosfellsbakarí í Mosfellsbæ. Óskar eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu. Vinnutími 13.-18.30 og aðra hvora helgi, annan daginn. Nánari upplýsingar veitir Áslaug í s. 660 2155 og 566 6145 eða á staðnum. STÖRF.IS Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu- auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur. Au-pair Stokkhólmi Við erum íslensk fjölskylda með 3 börn; 5, 7 og 11 ára og erum að leita að au-pair, 20-25 ára, þarf að hafa bílpróf. Sendið póst á aupair. se@gmail.com fyrir frekari upplýsingar. Leikskólinn Skerjagarður, Bauganesi 13 í 101 Rvk óskar eftir: leikskólakennara/ starfsmanni sem þarf að vera hjarta- hlý, umhyggjusöm og hafa brennandi áhuga á að vinna með ungum börnum. Þarf að tala góða íslensku og geta hafið störf sem fyrst. Allar nánari uppl. í síma 822 1919, Ella og 848 5213, Sóldís. Atvinna óskast Íslenskur karlmaður reyklaus og stund- vís. Er vanur járnsmíði, viðgerðum. Hef einnig unnið við trésmíði. Er með meirapróf og vinnuvélaréttindi. Uppl. í s. 773 3226. Viðskiptatækifæri Möguleiki á aukatekjum 500þ á mán. Áhugasamir sendi uppl. á hardino@ simnet.is TILKYNNINGAR Einkamál Símadömur 908 1616 Er ykkur kalt? Við verðum við. Hringdu í uppáhalds dömuna þína. Við bíðum eftir þér! 908 1616. Til kvenna: Konur sem vilja kynnast karlmönnum með kynf. ævintýri í huga nota Rauða Torgið Stefnumót til að ná sambandi við réttu mennina. Kona, þú auglýsir og vitjar skilaboða frítt í s. 555-4321 Hringdu í síma ef blaðið berst ekki Auglýsingasími – Mest lesið

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.