Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 21

Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 21
FASTEIGNIR.IS24. JANÚAR 2011 3 ÓÐINSGÖTU 4 SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17. Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. Hraunbær – 4ra herb. Laus strax. 92,7 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð auk 5,3 fm geymslu. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til vesturs. 3 svefnh. Innréttingar eru vel með farnar og gott skápapláss. Hús í góðu ásigkomulagi og sameign til fyrirmyndar, verðlauna- lóð, nálægt barnaskóla. Stutt í alla þjónustu. Laus til afh. fljótlega. Verð 18,9 millj. Stífl usel – 3ja herb. Góð 95,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli þ.m.t. sér geymsla í kjallara. Suðursvalir út af stofu. 2 rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi. Hús í góðu ásigkomulagi hið ytra og sameign góð. Verð 19,9 millj.a Freyjugata- 3ja herb. 69,2 fm endurnýjuð 3ja herb. íbúð með sérinngangi í Þingholtunum. Íbúðin skiptist í forstofu/gang, eldhús með nýlegri innréttingu, 2 herbergi og endurnýjað baðherbergi auk geymslu. Baklóð me timburverönd. Verð 19,5 millj. Sólheimar- 3ja herb. útsýnisíbúð. Vel skipulögð 87,8 fm 3ja herb. íbúð á 8. hæð að meðt. 2,6 fm. sér geymslu í kj. og 2,2 fm. sér geymslu á 8. hæð. Íbúðin er nýmáluð að innan og skiptist í forstofu/gang, eldhús, 2 herbergi, stofu og baðherbergi. Svalir til suðurs og austurs. Einstakt útsýni. Verð 21,9 millj. Hverfi sgata – 3ja herb. Góð 78,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð með suðursvölum í litlu fjöleignarhúsi. Íbúðin skiptist í gang, eldhús með uppgerðum innréttingum, 2 herbergi, rúmgóð og björtstofaannað nýtt sem sjónvarpsherbergi og baðherbergi með þvottaaðst. Lítil sér geymsla fyrir framan íbúð. Verð 18,7 millj. Fjarðarsel 240,4 fm endaraðhús að meðt. 62,5 fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og 26,2 fm bílskúrs. Húsið er tvær hæðir og kjallari og skiptist m.a. í samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu, eldhús, 2 - 3 herb. auk séríbúðar. Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu. Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Verð 42,9 millj. Gerðavellir- Grindavík Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 171,3 fm. raðhús með innb. 31,8 fm. bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, forstofuherb., rúmgóða stofu með útg. á lóð, eldhús, 3 svefnherb., vandað eldhús og baðherb. Húsið er í góðu ástandi að utan, nýmálað og með nýlegum þakkanti. Verð 22,9 millj. Munkaþverárstræti – Akureyri Glæsilegt 178 fm. einbýlishús á þremur hæðum. Húsið var endurbyggt á árunum 2006-2007 og viðgert og málað að utan. Eignin sem er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Lóð með nýlega hellulögðu bílaplani og verönd auk þess sem viðarverönd er austan við húsið. Tvö sér bílastæði. Tilboð óskast. Hrísmóar – Garðabæ. 3ja herb. íbúð Vel skipulögð 89,2 fm 3ja herb. íbúð með tvennum svölum í nýviðgerðu og máluðu fjölbýli í miðbæ Garðabæjar. Bjartar stofur með útsýni til norðausturs, 2 svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér geymsla í kjallara. Laus fljótlega. Stutt í alla þjónustu. Verðtilboð. Hásalir-Kópavogi Glæsilegt 207,6 fm. raðhús á tveimur hæðum á útsýnisstað við opið svæði. Aukin lofthæð er á efri hæð og innfelld lýsing í loftum. Rúmgóðar stofur, 4 herbergi og 2 baðherbergi. Stór eyja og vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi. Stórar suðursvalir. Lóð með tveimur veröndum og hellulagðri innkeyrslu og stéttum. ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ Markarfl öt- Garðabæ Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús á einni hæð með innb. tvöf. bílskúr. Húsið skiptist í forstofu með fataherbergi, hol, arinstofu með útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða setustofu/borðstofu, eldhús, 5 svefnherbergi og baðherbergi. Húsið stendur innst í götu á 1.450 fm lóð. Útsýni að Heiðmörkinni og að Reykjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj. Grandavegur - 4ra herb. eldri borgarar 4ra herb. 114,8 fm. útsýnisíbúð á 6.hæð auk sér stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol, eldhús, samliggjandi stórar og bjartar stofur, 2 herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Stórar yfirbyggðar svalir til vesturs. Útsýni er yfir borgina til suðurs, að Reykjanesfjallgarði og víðar. Sameiginlegur matsalur á 10. hæð. Húsvörður. Verð 31,9 millj. Álfheimar. 5 herb. Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti í góðu fjölbýli við opið svæði í Laugardalnum. Íbúðin skiptist í fostofu, eldhús, rúmgóða stofu, hjónaherb. með fataherbergi innaf, 2 barnaherbergi og baðherb. auk rislofts, en þar eru 2 rúmgóð herbergi. Góðar suðursvalir. Þvottaaðst. í íbúð. Verð 24,9 millj. Laugavegur. 2ja herb. 64,8 fm íbúð á 2. hæð að meðt. 7,9 fm sér geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu/ gang, opið eldhús með nýlegum innréttingum og útgangi á suðursvalir, bjarta stofu, 1 svefnherbergi og baðherbergi með sturtuklefa. Mikil lofthæð. Búið er að endurnýja m.a. gler, raflagnir, gólfefni, baðherbergi og eldhús. Verð 19,9 millj. Vesturgata- eldri borgarar. 2ja herb. 68,9 fm íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm sér geymslu í húsi eldri borgara við Vesturgötu. Þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar auk sameiginl. matsalar og mötuneytis. Laus til afh. strax. Verð 22,5 millj. Stigahlíð. 3ja herb. Björt og vel skipulögð 84,3 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi. Svalir í suðvestur. Sér rúmgóð geymsla í kjallara. Stutt í skóla og þjónustu. Verð 19,7 millj. Orrahólar -3ja herb. laus strax Vel skipulögð 92 fm íbúð á 7. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi þ.m.t. sér geymsla í kjallara. Suðursvalir. Frábært útsýni er úr íbúðinni til suðurs, austurs og norðurs. Þvottaherb. á hæðinni. LAUS STRAX. Verð 17,9 millj. Stóragerði. Efri hæð auk bílskúrs. Falleg 129,5 fm efri sérhæð auk 25,9 fm bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum m.a. baðherbergi, innréttingar að stórum hluta, nýr arinn og ofnar og ofnalagnir. Mikil lofhæð í stofum sem eru stórar og bjartar, rúmgott eldhús og yfirbyggðar svalir út af hjónaherbergi. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Verð 39,5 millj. Lindasmári-Kópavogi Fallegt og vandað 173,0 fm. endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Rúmgott eldhús með vönduðu m innréttingum, bjartar stofur með sólskála í suður, sjónvarpshol og 4 herbergi. Ræktuð lóð með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og viðarverönd til suðurs. Eignin er afar vel staðsett í enda á botnlanga og við opið svæði. Verð 49,9 millj. Skrúðás - Garðabæ Mjög glæsilegt 268,8 fm einbýlishús á þremur pöllum með innb. 40,0 fm bílskúr á þessum fallega útsýnisstað neðst í Ásahverfinu. Stórt eldhús með eyju og innréttingum úr hnotu og hvíttuðum hlyni, stórar samliggjandi stofur með arni, stórum gluggum og glæsilegu útsýni til sjávar, 3 herbergi auk skrifstofuherbergis, 2 fataherbergi og 2 vönduð baðherbergi. Verulega aukin lofthæð. Stórar flísalagðar svalir til norðurs og hellulögð verönd með skjólveggjum til suðurs. Frábær staðsetning. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI ÍBÚÐ Í GARÐABÆ. Verðtilboð. Kirkjutorg. Fallegt 139,3 fm einbýlishús í hjarta miðborgarinnar. Húsið er friðað í B-flokki (ytra byrði) og hefur allt verið endurgert í upprunalegri mynd á síðustu 10-15 árum í samvinnu við Árbæjarsafnið . Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris og skiptist m.a. í opið eldhús, 2 stofur og 4 herbergi. Svalir í suður sem snúa að Tjörninni. Hellulögð lóð. • 2-300 fermetra húsnæði óskast til leigu undir rekstur kaffihúss/bistro í miðborginni. • Jónshús, Sjálandi Garðabæ. Höfum kaupanda að 2ja – 3ja herb. íbúð á 3. hæð eða ofar, með stæði í bílageymslu og útsýni. • 2ja íbúða raðhús-eða einbýlishús óskast í Garðabæ fyrir traustan kaupanda.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.