Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 23
FASTEIGNIR.IS24. JANÚAR 2011 5 Hlíðarhjalli Góð 83 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin hefur töluvert verið endurnýjuð. Afbragðs staðsetning, stutt í alla verslun og þjónustu, m.a. leik- og grunnskóla. V. 19,4 m. 6256 Kjarrhólmi - efsta hæð Góð 85 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð við Kjarrhólma í Kópavogi. Íbúðin er á efstu hæð með fallegu útsýni. Íbúðin er skráð um 75 fm en um 10 fm sérgeymsla í kjallara er ekki skráð. V. 18,5 m. 6257 Laufrimi - sérinngangur Góð 3ja herbergja um 84 fm íbúð með sér inngang á þriðju hæð á útsýnisstað í Grafarvogi. V. 17,9 m. 6311 Naustabryggja - með bílskýli. Vönduð rúmgóð 3ja herbergja 104 fm íbúð á 3.hæð í álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar. Parket. Góðar svalir. Sérþvottahús í íb. Rúmgóð herbergi. Innangengt í bílskýlið. Mjög góð staðsetning V. 22,9 m. 6320 Keilugrandi - rúmgóð íbúð Mjög rúmgóð 85,5 fm 3ja herbergja íbúð sem er á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er í dag nýtt sem 2ja herbergja en á teikningu er íbúðin 3ja herbergja og möguleiki á því að gera hana að 4ra herbergja. Íbúðin er öll opin og björt. V. 21,5 m. 4787 Krummahólar 2 - penthouse 154,1 fm 7 herbergja þakíbúð á tveimur efstu hæðum í góðu lyftuhúsi ásamt 25,6 fm bílskúr, samtals 179,7 fm. Nýlega er búið að klæða austurgafl og skipta um glugga og gler á austur, suður og vesturhlið. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 29 m. 5844 Skipholt - Endurnýjuð í sérstökum stíl. Góð ca 119 fm íbúð á 1. hæð með tveimur aukaherbergjum í kjallara með aðgangi að snyrtingu og sérþvottahúsi. Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð í dálítið sérstökum stíl. Fallegur steyptur arinn er í stofu. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur. V. 21,0 m. 6024 Atvinnuhúsnæði Um er að ræða 307,2 fm veitingar- og verslunarhúsnæði á jarðhæð og kjallara sem er í dag notað fyrir veitingarstaðinn Gló og Robe Yoga setrið sem eru leigendur af húsnæðinu í dag. Um er að ræða eign sem er vel staðsett í fjölnotahúsi sem saman stendur af verslunum, veitingarhúsi og íbúðum. V. 40,0 m. 6267 Engjateigur Brúnaland 5 - Fossvogur Fallegt og mikið endurnýjað 223,3 fm raðhús ásamt 22,4 fm bílskúr samtals 245,7 fm. Húsið er fyrir ofan götu og eru bílastæði við útidyrnar. V. 55,0 m. 6147 Raðhús Vesturás - sérhannað raðhús Glæsilegt vandað raðhús á mjög góðum stað í Árbænum. Húsið er á einni hæð með sérhönnuðum vönduðum innréttingum og flísum á gólfum, 3-4 svefnherbergjum, glæsilegu baðherbergi, þvottaherbergi og innbyggðum bílskúr. Hátt til lofts. Mjög góður afgirtur garður. V. 43,9 m. 6222 Logaland 3 - fallegt raðhús Fallegt 198 fm endaraðhús á fjórum pöllum ásamt 24 fm bílskúr. Gott aðgengi er að húsinu og hægt er að leggja við enda hússins ofan á bílskúrunum. Húsið er þó nokkuð endurnýjað m.a. eldhús, þak og fl. Útsýni er úr stofu og skjólgóður suðurgarður. V. 51,9 m. 6000 Ljósavík - hæð með sérinngangi Mjög góð hæð með sérinngang og stóra timburverönd út frá stofu. Hæðin er skráð 117,7 fm og bílskúrinn 28,6 fm. V. 32,5 m. 6187 Rauðhamrar - 5 herbergja með bílskúr. Vönduð einstaklega vel skipulögð 5 herbergja 116,4 fm endaíbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Hús og sameign að sjá í góðu standi. 4 svefnherbergi. Góðar innréttingar. Parket. Góðar svalir. V. 26,6 m. 6317 3ja herbergja Fróðengi - 5-6 herb. ásamt bílskýli. Glæsileg 5-6 herbergja 145 fm íbúð sem er á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu samtals skráð 169,5 fm. 4 svefnherbergi, tvö baðherbergi. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Laus strax. V. 27,5 m. 6252 Vesturberg - mikið endurnýjuð Falleg mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli sem klætt hefur verið að utan á þrjá vegu með Steni klæðningu. Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Mjög góð sameign. V. 21,9 m. 6170 2ja herbergja Hæðir 4ra-6 herbergja Grandahvarf - glæsileg Glæsileg 4ra herbergja 121,4 fm íbúð á jarðhæð í nýlegu húsi við Grandahvarf í Kópavogi. Útsýni er úr stofum og frá verönd yfir Elliðavatn og víðar. Sér inngangur. Vandaðar innréttingar. Nýleg íbúð. V. 29,5 m. 6268 Efstaleiti - góð útsýnisíbúð Glæsileg 3ja herbergja 137,4 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í þessu góða lyftuhúsi. Í ÞESSU GÓÐA LYFTUHÚSI. Stæði í bílageymslu. Íbúðinni fylgir aðgengi að sundlaug, heitum pottum, gufubaði og fl. Húsvörður er í húsinu. V. 43,0 m. 6281 Sumarhús og jarðir Bárugrandi - efsta hæð Falleg og björt 3ja herbergja 81,6 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað við Bárugranda í Reykjavík. Parket á gólfum. Fallegt útsýni. V. 21,5 m. 6271 Hvaleyrarbraut - glæsilegt Einstaklega vandað og snyrtilegt 698,2 fm iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut 27 í Hafnarfirði. Húsnæðið sem er að grunnfleti samtals 630 fm að stærð auk tveggja millilofta og er annað þeirra skráð 68,2 fm en hitt er óskráð. Fimm góðar innkeyrsluhurðar. Malbikað og upphitað bílaplan. V. 79,0 m. 6235 Gjáhella Mjög gott iðnaðarhúsnæði við Gjáhellu 5 á Völlunum í Hafnarfirði. Húsnæðið sem er samtals 204,4 fm að stærð er á tveimur hæðum og skiptist í 105,8 fm vinnusal og 98,6 fm skrifstofusal á efri hæð. V. 18,0 m. 6041 Grandatröð Nýlegt 191,2 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Mjög stórar innkeyrsludyr eru á bilinu auk 2ja útgöngudyra. Laust strax. Sölumenn sýna. V. 21,5 m. 6034 Keilugrandi - mjög gott hús Falleg mjög vel skipulögð 52,2 fm íbúð á 2.hæð í góðu viðgerðu húsi á frábærum stað í vesturbænum. Parket. Góðar innréttingar. Góðar svalir. Mjög góð sameign. V. 15,9 m. 6295 Vegghamrar - sérinngangur Góð áhvílandi lán sem hægt er að yfirtaka. Björt 2ja herbergja 62,5 fm íbúð með sér inngangi. Aðeins einn strætisvagn alla leið að Háskóla Íslands. V. 15,9 m. 6197 Miklabraut - falleg íbúð Falleg og björt 2ja herbergja 64,0 fm íbúð á 1. hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi, rúmgott svefnherbergi og eldhús. Í kjallara fylgir sérgeymsla ásamt sameignar þvottaherbergi. Snyrtileg sameign. V. 15,5 m. 6192 Hlíðarhjalli Góð 83 fm 3ja herbergja íbúð á annarri hæð. Íbúðin hefur töluvert verið endurnýjuð. Afbragðs staðsetning, stutt í alla verslun og þjónustu, m.a. leik- og grunnskóla. V. 19,4 m. 6256 Hraunbær - laus strax. Falleg 2ja herbergja 56,8 fm íbúð á 1.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýli við Hraunbæ . Húsið er klætt að utan. Góðar innréttingar. Laus strax. V. 12,9 m. 6049 Bryggjuvegur - við Geysi Fullbúinn sumarbústaður við Geysi í Haukadal og rétt við golfvöllinn. Skipulagt svæði - mjög fallegt umhverfi. Glæsilegt útsýni. Hellulagt bílaplan. Lóðin er eignarland 7000 fm. Bústaðurinn er til afhendingar strax. V. 15,5 m. 6143 OP IÐ HÚ S Austurberg - glæsilegt útsýni Vel skipulögð 74,6 fm tveggja til þriggja herbergja íbúð á 3.hæð með glæsilegu útsýni, í rólegu og barnvænu umhverfi. Gott áhv. lán er á íbúðinni uppá 14,6 millj. með 4,15 % vöxtum. Lítil útborgun. V. 15,5 m. 6284 Rauðás - fæst gegn yfirtöku lána !!! Falleg mjög vel skipulögð 2ja herb. íbúð á 1.hæð (beint inn) í góðu húsi. Gengið út í garð úr stofu. Góðar innréttingar. Glæslegt útsýni. Parket og flísar. Mjög snyrtileg sameign. Möguleiki að yfirtaka áhvílandi veðskuldir V. 18,3 m. 5708 2ja herbergja íbúðir óskast. Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðbor- garsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um semst. Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á Eignamiðlun Einbýlishús í Þingholtum óskast - stað- greiðsla. Óskum eftir 300-400 fm einbýli í Þingholtunum. Verð mætti vera á bilinu 80-150 milljónir. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson Sérhæð í Vesturborginni óskast Traustur kaupandi óskar eftir 130 - 180 fm sérhæð í Vesturborginni: (Melar, Hagar, Ægisíða, Bárugata; Öldugata o. s. frv.) Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson. Einbýlis- og raðhús í Fossvogi óskast Höfum fjársterka kaupendur að góðum einbýlis- og raðhúsum í Fossvogi. Allar nánari upplýsin- gar veita Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093 eða Sverrir Kristinsson í síma 861-8514.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.