Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 32

Fréttablaðið - 24.01.2011, Blaðsíða 32
BÍLAR & FARATÆKI DIESEL DIESEL ! Volvo V50 2.0 DIESEL STW 136 HÖ, 5 gira, leður, 17“ álf, vetrar og sumardekk, GPS tæki fylgir, ek 49 þ.km, flottur bíll á staðnum verð 2980 (eftir lokun 864-8989) Bílasalan Bílfang Malarhöfða 2, 110 Rvk. Sími: 567 2000 www.bilfang.is KRÓKUR Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á öruggan og hagkvæman hátt Krókur Sími: 522 4600 http://www.krokur.net TILBOÐ 3.990 stgr BMW X5 3.0 sjálfskiptur ekinn aðeins 42 þ km TOPPEINTAK ásett verð 4.890.- Vantar bíla á skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700 Arnarbílar ehf Malarhöfði 2, 110 Reykjavík Sími: 567 2700 www.arnarbilar.is M.Benz ML 320 Cdi, árg. 12/2006, ek. 66þús.km, sjálfsk, dísel, leður, rafmagn, omfl., Flottur, sparneytinn umboðsbíll, Nýleg heilsársdekk, Ásett verð aðeins 6950þús.kr, Tilboðsverð aðeins 6250þús.kr staðgreitt, bíllinn er í salnum, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Porsche Cayenne Turbo. Samlitaður svartur. 22“ felgur. Tilb. 6.990.000. S. 699 2008. Gerðu felgurnar eins og nýjar! Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460. Land Cruiser árg. ‚06, diesel, ssk,topp- lúga. Fallegur bíll í toppstandi. Ek.120 þús. Verð 4.4 milljónir staðgr. Uppl í s. 892 0427 Audi A4 Avant Tdi ‚04 ek. 107þ. Verð 2.590. Skoða skipti ódýrari. Ekkert áhvílandi. Jón, s. 896 4850. 0-250 þús. Renault Kangoo 2001, ek. 127þ. beinsk. 2 manna, ný skoðaður án aths. Mjög heillegur bíll. Verð 240þ. Uppl. 899 6810 Guðmundur. Bílar óskast Golf, Polo, Micra, Almera, Peougut 206, Yaris eða Lancer ÓSKAST Árg. 1998- 2003 fyrir 100-300 þúsund. Helst í góðu lagi en má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-5450. Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565. Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810. Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Vinnuvélar LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS HÍFINGARVINNU OG FLUTNINGA. DS- LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. S. 893 3573. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is VW, Skoda, Audi, vara- hlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Hringbraut.is Varahlutasala Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 sími 661 5270. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. Viðgerðir Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar - Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1) Sími 567 0840. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagn- ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Get tekið að mér heimilisþrif. Er vand- virk. Uppl. í s. 587 2084 & 690 2084. A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur sími 697 8588. TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm. garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s. 848 9600. Garða umsjón: felli tré, grisja og snyrti. Hagstæð kjör. Halldór garðyrkjum. Sími 869 1215. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 568-3063 eða inná www.k2.is Húsaviðgerðir - Nýbyggingar Múrarar, málarar, smiðir - gluggar og hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Nýbyggingar og allt við- hald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@ vidhaldsverk.is Tökum að okkur parketslípun um allt land. 15 ára reynsla í parket- lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til sölu. Sjáið myndir á www.parketslipar- inn.is Uppl í s. 772 8100 Óli smiður Tek að mér verkefni stór sem smá, úti sem inni, mikil reynsla og sanngjarnt verð. Óli smiður, sími 698 9608. Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun, kem/sæki/sendi afsl. FEB&ÖBÍ Stefán 8216839. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd The best tantric luxury messages down town. Phone numer 869 8602 any time TANTRIC LUXURY WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!! 7/ 24!SIM 869 8602. NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ S. 823 8280 Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, veitingar, heilsu, vítamín og næringar- ráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. New whole body massage. S. 864 8449, Isabella. Líkamsnudd! Frábær þjónusta, tilboð í dag! S:6618272 og 6930348 NUDD NUDD NUDD. Exclusive Whole Body Massage in Down Town. S. 692 21 26, Alena. Nudd í boði. S. 844 0253. Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. BEST MASSAGE IN TOWN IN TWO OR FOUR HANDS!!! 6596269 Spádómar Spásími 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður, draumar. Hvað viltu vita á nýju ári. Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Spámiðlun - árulestur - heilun. Laugardaga í miðbænum. Hólmfríður. 867 3647. www.spamidill.is Dulspekisíminn 908-6414 Símaspá og draumaráðningar. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna! Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN Meiri Vísir.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.