Morgunblaðið - 15.02.1980, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 15.02.1980, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 15. FEBRÚAR 1980 Kauphækkunin um mánaðamót- in verður 6,67% KAUPLAGSNEFND hefur reikn- að vísitölu framfærslukostnaðar í febrúarbyrjun og reyndist hún vera 2.085 stig og haíði hækkað um 174,39 stig frá því í nóvem- berbyrjun. í prósentu er hækkun- in 9,13%, sem orsakast af hækk- un fjölmargra vöru- og þjónustu- liða. innlendra og erlendra, m.a. í Dregur úr umbrotum við Kröflu „HÉR ER lítið að frétta og heldur er að draga úr virkninni aftur í dag, hún var minni í dag en í nótt,“ sagði Páll Einarsson jarðfræðingur í samtali við blaðamann Morgunblaðsins i gærkvöldi, en Páll var þá stadd- ur á skjálftavakt hjá Kröflu. Páll sagði að landsig væri enn en færi minnkandi. Að sögn Páls eru það einkum mælitækin við Kröflu sem „finna" skjálftana og aðrar jarð- hræringar þar nyrðra, en fólk sagði hann lítið finna fyrir skjálftunum. Sagði hann að ekki væri laust við að sumum íbúum í nágrenni Kröflu þætti fullmikið veður gert úr málinu í fjölmiðl- um, en svo hefði þó ekki verið að sínu mati. kjölfar 13,21% launahækkunar hinn 1. desember siðastliðinn. í fréttatilkynningu frá Kaup- lagsnefnd, sem Hagstofa íslands sendi út í gær, segir: „Verðbóta- vísitala reiknuð eftir framfærslu- vísitölu 1. febrúar 1980 í samræmi við þar um gildandi ákvæði í lögum er 144,00 stig, miðað við grunntölu 100 svarandi til fram- færsluvísitölu í febrúar 1979. Verðbótavísitala greiðslutímabils 1. desember 1979 til 29. febrúar 1980 er 134,99 stig, og er því hér um að ræða 6,67% hækkun vísitöl- unnar. Hækka öll laun um þá hundraðstölu frá byrjun næsta greiðslutímabils, 1. marz 1980." Frá aðalfundi Félags islenskra stórkaupmanna á Hótel Sögu í gær. Myndina tcik Ólafur K. Maitnús.s»n. o Verslunin best sett í samkeppni einkaaðila og samvinnufélaga — sagði Tómas Árnason viðskiptaráðherra á aðalfundi F.Í.S. AÐALFUNDUR Félags íslenskra stórkaupmanna var haldinn að Hótel Sögu í Reykjavik. Á fundin- um flutti Tómas Árnason við- skiptaráðherra meðal annars ávarp og svaraði fyrirspurnum fundarmanna. Viðskiptaráðherra sagði meðal annars, að hann væri því hlynntur að verslunin í landinu yrði gefin frjálsari, samfara þvi sem komið yrði á auknu verðlagseftirliti. Þá sagði hann það sína skoðun að verslunin í landinu væri best sett í höndum einkaaðila og samvinnu- félaga. Sagði hann í því sambandi að hann væri andvígur hugmynd- um um þjóðnýtingu, best færi á því að þarna ríkti eðlileg sam- keppni einkaaðila og samvinnu- fyrirtækja. Á fundinum í gær voru kjörnir í stjórn þeir Ólafur H. Ólafsson, Richard Hannesson og Sverrir Sigfússon. Fyrir í stjórn voru Einar Birnir formaður, Jóhann Ágústsson, Ólafur Haraldsson og Valdemar Baldvinsson. Hjörleifur Guttormsson iðnaðarráðherra: Breyttar forsendur fyr- ir Bessastaðaárvirkjun INNLENT Vorleikir á þorra. — Ljósm: Emilia Björg. „Ég hef ekkert tekið á því máli,“ sagði Hjörleifur Guttormsson iðn- aðar- og orkumálaráðherra, er Mbl. spurði hann, hvort hann myndi nú aftur setja i gang framkvæmdir við Bessastaðaár- virkjun, en sem kunnugt er, var það með síðustu embættisverkum Ráðherrar Alþýðubandalagsins: Gagnrýna vinnu- brögð Steingríms — en vilja ekki segja álit sitt á ákvörðuninni sjálfri MORGUNBLAÐIÐ ræddi í gær við ráðherra Alþýðubandalagsins í tilefni af þeim ummælum Lúðvíks Jósepssonar, formanns Alþýðubandalagsins, í samtali í Þjóðviljanum í gær. Þar segir Lúðvik, að ákvörðun Steingríms Hermannssonar, sjávarútvegsráðherra, um stöðvun loðnuveiða, sé ákvörðun hans eins, en ekki ríkisstjórnarinnar, og hafi Steingrimur með þessari ákvörðun brotið í bága við samkomulag, sem gert var við stjórnarmyndunina þess efnis að mál af þessu tagi skyldu rædd í rikisstjórninni og ákvörðun tekin þar sameiginlega. Mbl. spurði ráðherra Alþýðubandalagsins, hvort þcir væru sammála þessari fullyrðingu Lúðviks og einnig spurði Mbl. þá, hvort þeir sjálfir væru sammála ákvörðun Steingríms eða ekki. Svör þeirra fara hér á eftir: „Þessi ákvörðun var ekki borin undir ríkisstjórnina. Hún var til- kynnt í ríkisstjórninni," sagði Svavar Gestsson. „Það var gert samkomulag um að ekki yrðu teknar meiriháttar ákvarðanir um takmarkanir á nýtingu fiskistofna, nema á vettvangi ríkisstjórnarinn- ar.“ Þegar Mbl. spurði Svavar, hvort hann væri ákvörðuninni samþykkur eða ekki, svaraði hann: „Ég hef sagt það, sem ég vil segja um þetta mál að sinni." „Þessi ákvörðun hafði þegar verið tekin, þegar málið var kynnt í ríkisstjórninni. Við andmæltum því þá, að ekki skyldi hafa verið höfð samráð við samstarfsflokka og þingnefndir," sagði Ragnar Arnalds. „Við töldum það mistök, að ákvörðunin skyldi ekki hafa verið ítarlega rædd, áður en hún var tekin." „Ég held að það hefði verið vel hægt að finna lausn á þessu, sem allir hefðu getað sætt sig við,“ sagði Ragnar, er Mbl. spurði um afstöðu hans til málsins. Hann kvaðst hins vegar ekki vilja fara út í það, hvernig hann hefði viljað leysa málið. „Ég hef gagnrýnt þessa ákvörð- un í ríkisstjórninni og þá fyrst og fremst beint gagnrýninni að því, hvernig þessi ákvörðun var tekin, það er vinnubrögðunum," sagði Hjörleifur Guttormsson. „Ég hvatti til þess að um mál af þessu tagi yrði aflað sem breiðastrar samstöðu. Hins vegar er þetta atriði ekki nema eitt af mörgum, sem upp koma í sambandi við stjórn veiða og stefnumörkun og ég treysti núverandi sjávarútvegsráðherra til að beita þar bæði lagni og samráðum, eins og æskilegast er. Ég tel líka, að slík vinnubrögð séu til þess fallin að auðvelda störf hans sjálfs sem ráðherra við vandasamar ákvarðanir af þessu tagi.“ „Þessi ákvörðun hefur verið tek- in og ég sé ekki út af fyrir sig ástæðu til þess nú að fjölyrða um efni hennar," sagði Hjörleifur, er Mbl. spurði um hans álit á ákvörð- uninni. ítrekaðri spurningu blaðs- ins svaraði hann á þessa leið: „Það sem mestu máli skiptir nú er hvernig haldið verður áfram í sambandi við það magn, sem leyft verður að veiða í frystingu og til hrognatöku, bæði varðandi heild- armagn, skiptingu á veiðiskip og miðlun afla til vinnslustöðva. Mér sýnist einna vænlegast að farin verði sú leið að úthluta kvóta til veiðiskipanna, eins og reyndar var gert ráð fyrir fyrr í vetur og að heimilt verði að hefja veiðarnar, þegar loðnan hefur náð tiltekinni hrognafyllingu, til dæmis 12%. Þá gætu þessir aðilar og vinnslustöðv- arnar átt það við sig, hvernig aflinn yrði tekinn. Um þessi mál má vænta umræðna í ríkisstjórn- inni og við hagsmunaaðila á næst- hans í vinstri stjórn ölafs Jóhann- essonar að fela Rafmagnsveitum rikisins að hefja framkvæmdir við Bessastaðaárvirkjun, sem hluta Fljótsdalsvirkjunar, en eftirmaður hans, Bragi Sigurjónsson, aftur- kallaði þau fyrirmæli. „Ég mun athuga stöðu þessara mála í heild,“ sagði Hjörleifur. „Ákvörðun mfn um Bessastaðaár- virkjun byggði á tilteknum forsend- um og samþykktum, sem lágu fyrir í þáverandi ríkisstjórn, meðal annars varðandi lánsfjáráætlun. En þau atriði liggja ekki fyrir á sama hátt nú og einnig þarf málið athugunar við út frá málefnasamningi þessa nýbyrj aða stjórnarsamstarfs. Ég mun kanna stöðuna út frá heildar- hagsmunum og hagsmunum ein- stakra byggðarlaga og síðan reyna að finna samkomulag, sem aðilar ríkisstjórnarinnar geta við unað.“ Mbl. spurði iðnaðarráðherra, hvenær ákvörðunar væri að vænta. Hann sagði: „Það er ljóst, að það er ekki langur tími til stefnu að taka ákvarðanir varðandi frekari orku- öflun fyrir landskerfið og þá næstu virkjun eða virkjunaráfanga. í málefnasamningi ríkisstjórnar- innar er gert ráð fyrir sérstökum ráðstöfunum vegna þess vanda, sem blasir við næsta vetur og hafa verið nefndir gufuaflsmöguleikar í Kröflu og Svartsengi. Verði góður árangur af borunum við Kröflu í sumar, gæti skapast eitthvert svigrúm varðandi ákvarðanir um framhaldið, þótt hitt sé vel ljóst, að valt er að treysta á virkjun eins og Kröflu við núverandi aðstæður." — Hvað verður borað við Kröflu í sumar? „Tvær til þrjár holur. Það er matsatriði um fjárhagslegt svig- rúm. I raun er þetta í samræmi við þær hugmyndir, sem uppi voru á síðasta ári og Alþýðuflokkurinn stöðvaði þá. En þeir sáu sig svo um hönd, eins og fram kom í fjárlaga- frumvarpi Sighvats Björgvinssonar og drögum að lánsfjáráætlun. Þar var talað um tvær holur við Kröflu á árinu 1980 og reyndar bætti Sig- hvatur ofan á tölur Tómasar Árna- sonar að þessu leyti.“ Flugvélin sneri við öðru sinni í GÆR varð Fokker Friendship- flugvél Flugleiða á leið til Banda- ríkjanna að snúa við öðru sinni, nú vegna slæmra veðurskilyrða á Grænlandi þar sem hún átti að millilenda. Vélin hafði áður orðið að snúa við eftir stutt flug vegna bilunar, en í gær hafði vélin flogið í um það bil tíu mínútur er fréttir bárust um óveður í Nassarsuaq. Vélin hefur verið seld bandarísku flugfélagi, en það er íslensk áhöfn sem flýgur henni utan. Áætlað er að reyna í þriðja sinn að koma vélinni vestur um haf um hádegi í dag. Mikil fiskigengd á V estf jarðamiðum Siglufirði. 14. febrúar. SIGLUVÍKIN landaði hér 140 tonnum í gær eftir 6 daga veiði- ferð. Skipstjórar sem verið hafa á Vestfjarðamiðum hafa orðið var- ir við mikla fiskigengd. Sigurjón skipstjóri á Siglu- víkinni sagði, að allir togararnir hefðu verið með góða túra eftir síðustu viku, en stærsti hluti flotans hefði verið á Vestfjarða- miðum, þ.e.a.s. þeir sem eru á þorskveiðum. Búið er að taka á móti um 60 þúsund tonnum af loðnu hjá SR á Siglufirði og af því eru um 22—23 þúsund tonn í þróm. Áfram verður því brædd loðna hér á Siglufirði næstu daga, þó svo að veiðitíma- bilinu ljúki senn að þessu sinni. - mj

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.