Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 18
fast/eignir 22. september 2003 MÁNUDAGUR4 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs Opið virka daga kl. 9–18 Hafnarfirði Fjarðargata 17 Sími 520 2600 Fax 520 2601 Netfang as@as.is Heimasíða www.as.is EINBÝLI LANGAFIT - GARÐABÆR FALLEGT 163 fm pallabyggt einbýli á 3 pöllum ásamt 31 fm bílskúr, samt. 194 fm. SÓLSTOFA. Góð- ar innréttingar og gólfefni. FALLEGUR GARÐUR. Vel viðhaldin eign á góðum stað sem vert er að skoða. Verð 22 millj. 1748 ÞRASTARÁS - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Glæsi- legt 254 fm EINBÝLI með frábært útsýni í suður-vestur og norður. Húsið er á tveimur hæðum, náttúrusteinn og parket á gólfum, hátt til lofts á annari hæð. Rúmgóður bíl- skúr. 4-5 herbergi, rúmgóð. Fallegt mið/al- rými. OPIÐ OG BJART HÚS Stórar svalir í suð/vestur. Verð 35,0 millj. 1613 VITASTÍGUR - RVÍK - MEÐ AUKAÍBÚÐ TIL ÚTLEGU. Fallegt talsvert endurnýjað 93 fm EINBÝLI, kjallari, hæð og ris á góðum stað í MIÐBÆNUM. Einkabílastæði. Verð 13.9 millj. 1574 HRAUNTUNGA - VANDAÐ - LAUST STRAX Vandað 253 fm EINBÝLI, ásamt 50 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR á góðum stað í NORÐURBÆ. ARINN í stofu. Gegnheilt parlet og flísar. LAUST STRAX. Verð 26,5 millj. 1133 HÁIHVAMMUR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Fal- legt og vel viðhaldið 216 fm EINBÝLI á tveimur hæðum, ásamt 41 fm BÍLSKÚR. Parket og flísar.Fallegur garður, frábært út- sýni, sólstofa, góð gólfefni. Möguleiki að gera AUKAÍBÚÐ. V. 28,0 m. 1097 RAÐ- OG PARHÚS ÞRASTARÁS - SÉRLEGA FALLEGT Fullbú- ið 185 fm PARHÚS, ásamt 31 fm BÍL- SKÚRá FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Hús- ið er mjög vandað í alla staði. Vandaðar innréttingar og tæki. Gegnheilt parket og flísar. V. 31,5 m. 1747 ERLUÁS - NÝTT OG FALLEGT196 fm PAR- HÚS, ásamt 27 fm BÍLSKÚR, samtals 223 fm. á góðum ÚTSÝNISSTAÐ í ÁSLAND- INU. 4 svefnherbergi. 1523 HNOTUBERG - FALLEGT PARHÚS Fallegt 164 fm parhús á einni hæð ásamt 22 fm fullbúnum bílskúr, samtals 186 fm. Parket og flísar. VERÖND MEÐ SKJÓLVEGGJUM. Þrjú svefnherb. möguleiki á fjórða. Þetta er falleg eign sem vert er að skoða. Áhvílan- di góð lán 12,2 millj. Verð 23,9 millj. 1621 KJARRMÓAR - GARÐABÆ Fallegt 84,8 fm RAÐHÚS á einni og hálfri hæð, ásamt 29,9 fm BÍLSKÚR á góðum stað í Garða- bæ. SÉRINNGANGUR. Verð 15,9 millj. 1801 SMYRLAHRAUN - FALLEGT 144 fm rað- hús á tveimur hæðum ásamt 30 fm bílskúr, samtals 174 fm. Fjögur svefnherbergi, sjónvarpshol, útgengt út úr stofu í garðinn. Laust við kaupsaming. Lyklar á skrifstofu. Góð eign, verð 19.8 millj. 1789 KLETTABERG - SÉRLEGA FALLEGT Vorum að fá í sölu fallegt 162 fm PARHÚS, ásamt 58 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR á góðum stað í SETBERGINU. Fallegar innréttingar. FALLEG EIGN Á ÚTSÝNISSTAÐ. 1202 ÁLFHOLT - ENDARAÐHÚS Fullbúið ENDARAÐHÚS á góðum stað á HOLTINU. Vandaðar innréttingar. 4 svefnherbergi. Vönduð lýsing, skemmtileg gólfefni. Góður afgirtur garður. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 19,9 millj. 1034 HÆÐIR GRÆNAKINN - TALSVERT ENDURNÝJUÐ Falleg 107,3 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli, ásamt 32,2 fm. BÍLSKÚR á lóð, samtals 139,5 fm. Húsið nýlega málað að utan. Möguleiki að leigja út tvö herb. í kjall- ara. Snyrtileg og falleg eign sem vert er að skoða. Verð 15,9 millj. 1883 ÁLFHOLT - 5 SVEFNHERB. Björt og vel skipulögð153,6 fm hæð og ris í góðu ný- lega máluðu tví-/fjórbýli. Tvennar svalir. SÉRINNGANGUR. Spennandi kostur fyrir stóra fjölskyldu. Verð 16,2 millj. 1787 STEKKJARHVAMMUR - MEÐ BÍLSKÚR Sérlega falleg 107,5 fm EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli/raðhúsi, ásamt 20,2 fm BÍLSKÚR eða samtals 127,7 fm. SÉRINNGANGUR. Suðursvalir. FALLEGT ÚTSÝNI. Verð 17,0 millj. 1474 HRINGBRAUT - NEÐRI SÉRHÆÐ Rúmgóð 133 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Möguleg 4 svefnher- bergi. Rólegur og góður staður. Falleg og ræktuð lóð. Verð 14,9 millj. 1745 KLETTABERG - LAUS STRAX FALLEG 152 fm SÉRHÆÐ, ásamt 27 fm BÍLSKÚR á góðum stað í SETBERGINU. SÉRINN- GANGUR. 4 svefnherbergi. FALLEGT ÚT- SÝNI. Verð 19,5 millj. 1633 LINDARBERG - EIN SÚ FLOTTASTA í bæn- um. EIGN Í SÉRFLOKKI, þvílikt útsýni, frá- bær gólfefni og annar frágangur. Þetta er eign sem þú mátt ekki missa af. Verð 28,8 millj. 1265 4RA TIL 7 HERB. FAGRAHLÍÐ - BJÖRT OG FALLEG 4ra herb. 93,1 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í SETBERGINU. Sérgarður með VERÖND. Verð 13,7 millj. 1896 ÁLFHOLT - LÍTIÐ FJÖLBÝLI 4ra herb. íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli, íbúðin er 101.2 fm og geymslan er 5 fm, samtals 106.3 fm. SÓL- STOFA. Parket og flísar. Verð 13,7 millj. 1891 KÓPALIND - KÓPAV. - M. BÍLSKÚR Sér- lega falleg og björt 116,2 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2 hæð, ásamt 24,9 fm BÍL- SKÚR í nýlegu fimmbýli á góðum stað í Lindarhverfi. 3 stór herbergi. Fallegt ÚT- SÝNI. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 18,9 millj. 1811 BREIÐVANGUR - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ Falleg og mikið endurnýjuð 4ra til 5 her- bergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli sem er búið að klæða utan. Ný kirsuberjainnr. í eldhúsi. Mjög smekkleg íbúð. Verð 14,0 millj. 1810 EYRARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg 108 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega máluðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNIS- STAÐ. Falleg eign á góðum stað. Verð 13,9millj. 1800 SKAFTAHLÍÐ - REYKJAVÍK FALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 4ra herb. 114 fm íbúð á jarðhæð í góðri blokk. Möguleiki á fjórða herberginu. GUFUBAÐ OG STURT- UR Í SAMEIGN. Verð 14,8 millj. 1689 HJALLABRAUT - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ bæði að innan og utan. Nýleg eldhús inn- rétting, góð gólfefni. Frábært útsýni. Sam- eign er góð. Stærð 110 fm, 4ra herb. verð 13.5 millj. Topp eign á góðum stað. 1735 STEKKJARBERG - FALLEG OG NÝLEG 4ra herbergja íbúð í litlu nýlegu fjölbýli. Tvær íbúðir á stigapalli. Róleg og góð staðsetn- ing. Stutt í skóla og þjónustu. SUÐUR- SVALIR. Verð 13,7 millj. 1685 EYRARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg 96 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á frábærum ÚTSÝNISSTAÐ. Suður- og norður svalir. Verð 13,3 millj. 1684 SUÐURVANGUR Falleg talsvert ENDUR- NÝJUÐ 125 fm. 4ra til 5 herbergja íbúð í góðu fjölbýli. Möguleg 4 svefnherbergi. Rúmgóð og falleg eign. Verð 13,9 millj. 1627 3JA HERB. ORRAHÓLAR - REYKJAVÍK Skemmtileg og góð íbúð á 2. hæð (þriðju frá jarðhæð) í lyftublokk. Rúmgóðar suðaustursvalir. Íbúðin er öll máluð af málningameistara. Verð 11,7 millj. 1804 LOKASTÍGUR - RVÍK. Góð 65.2 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli. SÉRINNGANGUR. Góð staðsetning. Verð 9,5 millj. 1799 SUÐURGATA - RÓLEGT UMHVERFI 84.6 fm íbúð í tví/fjórbýli sem skiptist þannig að hæðin er 60.7 fm, herbergi á neðri hæð er 16.7 fm og geymslan 7.2 fm. Getur nýst sem 4ra herb. Ræktuð lóð. Verð 11,3 millj. 1882 SUÐURBRAUT - ÚTSÝNI Falleg 81 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu nýlega við- gerðu og máluðu fjölbýli á góðum útsýnis- stað. 2 svefnherbergi, möguleg 3. Suður- svalir. Verð 11,4 millj. 1879 ÞÚFUBARÐ - ÚTSÝNI Falleg 91 fm 3j her- bergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega máluðu litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. Falleg eign. Verð 12,2 millj. 1796 VESTURHOLT - FALLEG SÉRHÆÐ Falleg og nýleg 79,8 fm. NEÐRI SÉRHÆÐ í fal- legu tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Vandaðar innréttingar. Allt sér. Verð 12,8 millj. 1793 HLÍÐARHJALLI - KÓPV. - ÚTSÝNI Sérlega falleg 83 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ofan kjallara í góðu fjölbýli. Góðar innrétt- ingar. Nýlegt parket og flísar. Suðursvalir. FALLEGT ÚTSÝNI. 1673 SUÐURVANGUR - FALLEG ÞAKÍBÚÐ Vor- um að fá fallega ÞAKÍBÚÐ með FRÁ- BÆRU ÚTSÝNI. Vel hönnuð og skipulögð. Verð 12,9 millj. 1628 KRÍUÁS - NÝLEG ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI Fal- leg og björt 79 fm íbúð með góðum inn- réttingum og skápum. Vantar gólfefnin. Laus við kaupsaming. Verð 12,4millj. 1489 2JA HERB. SÓLHEIMAR - REYKJAVÍK 72 fm 2ja herb.íbúð á 5. hæð í 13 hæða lyftublokk. HÚSVÖRÐUR. Snyrtileg sameign. SUÐ- URSVALIR. Verð 10,4 milj. 1892 SMÁRABARÐ - SÉRINNGANGUR Góð 2ja herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi. SÉRVERÖND. Snyrtileg íbúð á góðum stað. Verð 9,3 millj. 1817 HAMARSBRAUT - RIS ÍBÚÐ í tvíbýli. Fal- legt útsýni í þrjár áttir. Eignin er 51 fm alls og verðið 6.5 millj. áhvílandi góð lán. Laus við kaupsaming, lyklar á skrifstofu. Komið og kíkið í heimsókn. 1752 GRÆNAKINN - JARÐHÆÐ Góð 2 her- bergja 37 fm ósamþykkt íbúð á góðum stað. Björt íbúð með sérinngangi. Parket á gólfum og nýmáluð. Verð 5,7 millj. 1734 FAGRAHLÍÐ - FALLEG OG BJÖRT 2ja herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er falleg að innan. Hús að utan í góðu ástandi, ný- lega málað. Sameign er góð. Áhvílandi góð lán. Verð 11.0 millj. Stærð 71 fm. 1730 HVERFISGATA - FALLEG MEÐ BÍLSKÚR Falleg talsvert endurnýjuð 2ja herberja MIÐHÆÐ í fallegu þríbýli í MIÐBÆNUM, ásamt BÍLSKÚR. Parket og flísar. FAL- LEGT ÚTSÝNI. Verð 9,9 millj. 1629 VÍÐIVANGUR - FALLEG Vorum að fá í sölu fallega 67 fm 2ja herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli. Fallegt útsýni. FRÁBÆR STAÐ- SETNING. Verð 9,3 millj. 1682 VÍÐIVANGUR - FALLEG Vorum að fá í sölu fallega 70,5 fm 2ja herbergja ENDAÍBÚÐ í góðu litlu fjölbýli. FRÁBÆR STAÐSETN- ING. Verð 9,3 millj. 1672 MÝRARGATA H.F. - STÓRKOSTLEG 87 fm íbúð á 1. hæð, búið að endurnýja nánast allt. SÉRINNGANGUR. Sjón er sögu ríkari. Verð 12.5 millj. 1626 HJALTABAKKI - RVK. Falleg 77 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðri fjölbýli. Sameign í topp ástandi. Sérlóð. Góð gólf- efni. Verð 9,7 millj. 1607 ATVINNUHÚSNÆÐI GRANDATRÖÐ Nýlegt 402 fm bil á einni hæð með góðri loft hæð, möguleiki á 138 fm millilofti (komið samþ.). Hægt er að skipta húsnæðinu í tvö bil þ.e. 201 fm gólf- flötur og 68 fm millilofti. Ásett verð er 22,4 millj. fyrir allt 11,2 millj fyrir helming. Hús- næðið fullbúið að utan en fokhelt að innan, hægt að fá það lengra komið. 1102 HELLUHRAUN - 240 fm atvinnuhúsnæði með að auki 100 fm 3ja herb. íbúð, samtals 340 fm. Íbúðin er snyrtileg svo og allt hús- mæði. Góð lofthæð að hluta, innkeyslu- hurð, hentar fyrir margskonar starfssemi. Laust við kaupsaming. 1643 STRANDGATA - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Nýleg og falleg 347 fm. atvinnu- og skrifstofu- hæð á frábærum útsýnisstað. Eignin er glæsilega innréttuð með 7 skrifstofum, möguleg fleirri, 2 wc og eldhúsi. LAUST STRAX. LYFTA FYLGIR Í SAMEIGN. 1304 BÆJARHRAUN - LAUST STRAX Gott 432 fm. atvinnuhúsnæði sem í dag er innréttað sem líkamsræktarstöð. Eignin býður upp á mikla möguleika. 1046 SUMARBÚSTAÐIR LÖNGUDÆLAHOLT - SJÓN ER SÖGU RÍKARI Einn sá fallegasti á Suðurlandi. Húsið er 37.5 fm í toppstandi, á fallegri 7500 fm ræktaðri lóð (leigulóð). Tvö geymsluhús. Hitaveita og rafmagn komið. Heitur pottur, verönd og skjólveggir. 75 mín akstur frá Rvk. Innbú fylgir. Hús í botnlanga, myndir á netinu. Verð 7,5 millj. 1816 HÁTRÖÐ 15 - SVARFHOLTSSKÓGI Falleg- ur bústaður í landi Svarfhóls í Hvalfjarðar- strandahrepp. Húsið er 45 fm ásamt góðu millilofti. Svefnpláss í rúmum fyrir 10 manns. Sérlega góð sttaðsetning á eignar- lóð (7.795 fm). V. 6,2 m. 1770 LAMBHAGI - BESSASTAÐAHR 133.7 fm einbýlishús ásamt 51.5 fm bíl- skúr, samtals 185.4 fm. Að auki er 133 fm kjallari með aukaíbúð. Góðar innréttingar og gólfefni. Ræktuð lóð, rétt við fjöruna, ævinatýraheimur fyrir börn. Verð 26,5 millj. 1881 VALLARHÚS - REYKJAVÍK Fallegt 129,8 fm ENDARAÐHÚS á tveim- ur hæðum (hæð og ris). Fallegur garður og góð staðsetning. Verð 18,5 millj. 1880
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.