Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 22
BÆJARHRANI 10 HAFNARFIRÐI S: 520 7500 Fax 520 7501 – Netfang hraunhamar@hraunhamar.is – www.hraunhamar.is Opið virka daga frá kl. 9–18 Sími 520 7500 JÖTNAGARSÁS 62 MUNAÐ- ARNESI Vorum að fá í sölu góðan nýj- an 75 fm sumarbústað á tveimur hæðum á þessum góða stað. Húsið stendur hátt í kjarrivöxnu landi og frábært útsýni. Eignin afhendist fullbúin að utan fokheld að innan, en með klæddu lofti. Verð 4,9 millj. 98235 VESTURBÆR - HF - EINB. Ný- komið glæsil. pallabyggt einb. með innb. bíl- skúr samtals ca 350 fm. Fráb. staðsetn. í hraunjaðrinum. Útsýni. Eign í sérflokki. Verð- tilboð. LÆKJARGATA - HF - EINB Nýkomið í einkasölu glæsil. nýtt tvílyft einb. auk íbúðar möguleika í kjallara samtals ca 225 fm. Vönduð ný húseign miðsvæðis í bænum. Stutt í skóla, Hamarinn, lækinn, miðbæinn ofl. Vandaðar innréttingar, parket. Eign í sérflokki. Áhv. húsbréf. Verð 25,6 millj. HNOTUBERG - HF. - TVÆR ÍB. Nýkomið í söllu fallegt einb. á tveimur hæðum m. innb. bílskúr, samtals um 333 fm. 6-7 herb., stórar stofur, svalir. Möguleiki á gera góða íb. á neðri hæð hússins. Ákv. sala. Verðtilboð. 91031 ÁLFASKEIÐ - HF - EINB Ný- komið í einkasölu mjög gott 136 fm einb. á einni hæð auk 49 fm tvöfalds bílskúrs. Eign í mjög góðu standi að utan sem að innan. Frábær staðsetning í botnlanga. Verð 21,5 millj. 92189 FUNAFOLD - RVK. - EINB. Snyrtilegt og vel um gengið 159,8 fm einbýli á einni hæð ásamt 31,7 fm bískúr. Húsið stendur innarlega í botnlanga á mjög róleg- um og grónum stað. Glæsilegur og vel við haldin garður með vönduðum sólpalli/ver- önd. Fjögur góð herbergi, rúmgott þvotta- hús, innagengt í bílskúr. Góð eign á góðum stað. Verð 25,5 m. GAUKSÁS - HF - EINB. Nýkom- ið í einkas.glæsil.tvílyft einb. með innb. bíl- skúr samtals ca 350 fm. Frábær staðsetning og útsýni. Húsið er ekki fullbúið. Teikningar á skrifstofu. STEKKJARHVAMMUR - HF. - RAÐH. Nýkomið glæsilegt 193 fm endaraðhús , nesta hús í botnlanga. Inn- byggður bílskúr, fjögur góð svefnherbergi, fallegar innréttingar, glæsileg ræktuð lóð með timburverönd. Verð 22,8 millj. 99844 HRAUNKAMBUR - HF - SÉRH. Nýkomin í einkasölu glæsileg 167 fm sérhæð auk 20 fm bílskúrs. Eigninn ér á tviemur hæðum. $ stór svefnherbergi, glæsi- legar stofur, mikið endurnýjuð eign, m.a. all- ar lagnir, gluggar, gler og fl. Frábær stað- setning í botnlanga. Verð 16,9 millj. 17644 VALLARBARÐ - HF - M.BÍL- SKÚR Nýkomin í einkas. sérl. falleg ca 120 fm hæð og ris í góðu litlu fjölb. auk 23 fm bílskúr. 4 svefnherb. ofl. S-svalir. Þvottaherb. á hæðinni. Góð staðsetn. Hagst. lán. Verð 15,3 millj. laus fljótlega. 99610 HERJÓLFSGATA - HF - SÉRH Um er að ræða tvær íbúðir í fjórb. samtals 223 fm. Íbúðirnar skiptast þannig : efri sér- hæð (efst í fjórb.). Nýl. innréttuð glæsil. hæð ca 120 fm sem skiptist í 2-3 svefnherb., rúm- góða stofu, stórt eldhús ofl., þessi hæð er ca 5 ára. Hins vegar ósamþykkt ca 100 fm 3ja herb. íbúð á jarðh. (kjallari) með sérinng. Hús nýl. klætt að utan. Fráb. staðsetn. og útsýni. Verð 20,6 millj. 95286 HÁABERG HF - SÉRH. Nýkom- in í einkas. sérl. falleg ca 90 fm neðri sér í nýl. tvíb. Sérinng. og garður með verönd. Glæsi. eldhús. Góð eign á frábærum stað í Set- berslandinu. Allt sér hagst. lán. Verð 13,2 millj. ÞRASTARÁS - HF Glæsileg 4ra herb. lúxs íb. ásamt stæði í bílskýli í nánast viðhaldsfríu lyftuhúsi. Fráb. útsýni. Til afh. strax fullbúin. án gólfefna. Byggingaraðili Feðgar ehf. Verð 15,8 millj. SUÐURVANGUR - HF Nýkomim í einkas. sérl. falleg 125 fm 4ra til 5 herb. íb. á annarri hæð í fjölb. Mögul. á 4 svefnherb. Stórar stofur. Þvottaherb. í íbúð. Áhv. húsbr. Verð 13,6 millj. 28929 FJARÐARGATA - HF - LYFTU- HÚS Nýkomin í einkas. glæsil. 118 fm íb. á þriðju hæð. Vandaðar innréttingar. Glæsil. flísalagt baðherb. Gott skipulag. 3 svefn- herb. Útsýni. Áhv. húsbr. Verð 18,9 millj. 33595 HÖRGSHOLT - HF. Í einkasölu björt og rúmgóð, 112 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölb. Suðursv., sérþvherb., 3 góð svefnherb. o.fl. Frábært útsýni. Stutt í skóla. Verð 13,8 millj. 39931 HJALLABRAUT - HF Nýkomin í sölu á þessum góða stað í nálægð við skóla og þjónustu góð 109 fm íb. á 3.hæð. Allt nýtt á baði.3 herb. Þvottahús í íb. Góðar s-svalir. Verð 13,2 millj. 53869 ÁLFASKEIÐ - HF. M. BÍL- SKÚR Nýkomin í einkasölu skemmtileg 117 fm íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli auk 24 fm bílskúrs. Verönd í garði, flísalagt bað, góð staðsetning. Hagst. lán. Verð 14,2 millj. 53944 SUÐURVANGUR - HF Nýkomin í einkas. 118,5 fm endaíb. á 2.hæð í fjölb. í Norðurbæ Hfj. 3 herb. Þvottah. íb. Björt góð stofa. Ekkert greiðslumat. Verð 12,8 millj. 56519 BLIKAÁS - HF. Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra barnvæna stað, mjög góð fullbúin 119 fm íbúð á annari hæð í góðu litlu fjölbýli, sérinngangur, 3 góð herbergi, þvottaherg. í íbúð, góðar svalir. Íbúðin getur verið laus strax. Verð 15,9 millj. 77368 EYRARHOLT - HF. Nýkomin í einkasölu glæsileg 117 fm íbúð á fyrstu hæð í vönduðu litlu fjölbýli. VAndaðar innréttingar óvenju stór og góð herbergi. Rúm¥ott eld- hús, suður svalir, .þvottaherbergi í íbúð, áhv. húsbréf. Verð 14,9 millj. 77548 ÁLFHOLT - HF Í einkas. á þessum góða stað björt og skemmtileg 106 fm íb. á annarri hæð í góðu litlu fjölb. 3 svefnherb. Þvottahús í íb. Verð 13,7 millj. 97741 LÓMASALIR - KÓP - M.BÍL- SKÝLI Nýkomin í sölu á þessum barn- værna stað mjög góð ný 127 fm íb. á annar- ri hæð í nýju viðhaldslitlu fjölb. Sérinng. Þvottahús í íb. Útsýni. Laus strax. Ákv. sala. Verð 17,5 millj. MIÐBÆR - HF - M.BÍLSKÚR Nýkomin í einkas. 67 fm miðhæð í góðu steinhúsi auk 23 fm bílskúrs. Gott eldhús, parket. Mjög góð staðsetn. í hjarta bæjarins. Verð 9,9 millj. 52351 HRINGBRAUT - HF Í einkasölu sérlega skemmtileg neðri hæð í góðu tvíbýli. Stórt svefnherbergi, falleg innrétting í eld- húsi, frábær staðsetning og útsýni. Verð 12,3 millj. LAUFVANGUR - HF Nýkomin í einkas. 92 fm íb. á 1. hæð í nýmáluðu fjölb. 2 herb. Suðursvalir. Þvottah. í íb. Verð 11,1 millj. 80292 ÁLFTRÖÐ - KÓP - M. BÍL- SKÚR Nýkomin á þessum góða stað efri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr samtals um 128 fm. Sérinngangur, góður sérstæður bílskúr. Útsýni, ákveðin sala. Verðtilboð. KRÍUÁS - HF - LYFTUHÚS Ný- komin á þessum frábæra stað í Áslandinu glæsileg 79 fm íbúð á annari hæð í vönduðu nýju fjölbýli. Vandaðar innréttingar, sérinn- gangur, útsýni. Topp eign. Laus fljótlega. Áhv. húsbréf. Verð 12,3 millj. 97501 HRAUNBÆR - RVÍK Nýkomin í einkas. rúmgóð og falleg 96 fm íb. á efstu (þriðju) hæð í góðu fjölb. Parket. Flísal. bað. Mjög gott skipulag. Áhv. húsbr. Verð 11,6 millj. 97661 HRAUNSTÍGUR - HAFN. Rúm- góð og vel staðsett 3ja herbergja 69,8 fm. íbúð á annari hæð í þríbýli. Tvö góð herbergi. Rúmgóð stofa. Eldhús með endurnýjaðri innréttingu. Góð staðsetning. Verð 9,9m. KROSSEYRARVEGUR - HF Nýkomið í sölu á þessum rólega stað 58 fm íb. ásamt 30 fm jeppaskúr í góðu tvíb. Vel staðsett í vesturbæ Hafnarfj. Sérinng.Góður bakgarður. Laus strax. Lyklar á skrifstofu. Verð 10,8 millj. 97985 HÁHOLT - HF Glæsil. 108 fm íb. á 1.hæð í nýl. fjölb. Vandaðar innréttingar. Stór herb. S-svalir. Sérþv.herb. Útsýni. Eign í sér- flokki. Hagst. lán. Verð 13,5 millj. 98294 HÁHOLT - HF. Nýkomin í einkas. sérl. falleg, rúmgóð, 112 fm íb. á 1. hæð í nýl. fjölb. Suðursv. Sérþvottaherb. Góð eign. Áhv. húsbr. Verð 13,2 millj. 98538 HJALLABRAUT - HF Nýkomin í einkas. á þessum góða stað mjög góð 110 fm endaíb. á 1.hæð í góðu vel staðsettu fjölb. Stór stofa. S-svalir. Þvottah. í íb. Gott aðgengi. Verð 13 milj. Stutt í alla þjónustu. 99001 HRÍSRIMI - RVK. Falleg 3ja herb. 85,8 fm. íbúð á fyrstu hæð með sérgarði ásamt stæði í bílageymslu. Tvö góð her- bergi. Rúmgott baðherbergi. Þvottahús í íbúð. HTH innrétting í eldhúsi. Fallegt parket á gólfum. Góð eign í Snyrtilegu og vel við höldnu fjölbýli. Verð 12,9 m. SUÐURBRAUT - HF. Nýkomin í einkasölu falleg ca 90 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli, suður svalir, útsýni. ‘Ahv. hús- bréf. Verð 10,9 millj. ÁLFASKEIÐ - HF - M. BÍL- SKÚR Nýkomin í einkas. 50 fm ein- staklingsíb. á 2. hæð í góðu fjölb. S-svalir. Góður bílskúr. Snyrtileg sameign. Verð 8,5 millj. KROSSEYRARVEGUR - HF. Nýkomin í einkasölu mjög falleg 57 fm íbúð á jarðhæð í góðu uppgerðu tvíbýli.Íbúðin er sérlega falleg, gólfborð á gólfum, fallega ræktaður suður garður með verönd. Áhv. húsbréf. Verð 9,2 millj. 75649 GRÆNAKINN - HF. - EIN- STAKL.ÍB. Nýkomin í sölu 38 fm íb. á jarðh. í þríb. Sérinng. Góð staðsetn. Verð 5,7 millj. 75905 NJÁLSGATA - RVÍK Nýkomin í sölu snotur 44,1 fm íbúð á fyrstu hæð í nota- legu þríbýli með sérinngangi, vel staðsett í 101 Reykjavík. Laus strax. Verð 6,8 millj. 94891 MÓABARÐ - HF. Nýkomin í einka- sölu skemmtileg björt og falleg 65 fm íbúð á annari hæð í litlu fjölbýli. Íbúð í góðu standi, rúmgott svefnherbergi, suður svalir. Áhv. hagst. lán Verð 9,2 millj. 95610 SUÐURGATA - HF. Nýkomin sér- lega falleg 25 fm stúdíó íbúð með sérinn- gangu. Góð staðsetning. Samþykkt íbúð. Áhv. húsbréf. Verð 5,3 millj. GARÐABÆR Glæsileg og vel umgengin 4ra. herb. 101 fm endaíb. í fallegu fjölb. á útsýnis- stað. Baðherb. með flísum í hólf og gólf. Eldhús með vandaðri innréttingu. Sér- þvottaherb. Verð 15,4 millj. 4071 Nýkomkið þetta fallega litla einbýli. Hús í góðu standi, mikið endurnýjað 88 fm, 2-3 svefnherbergi, mjög gott skipulag, falleg ræktuð lóð. Timburverönd í garði m. heitum potti. Áhv. húsbréf 5,8 millj. Verð 13,5 millj. 96553 LAUFÁS - EINB. HAUKANES - EINB. - SJÁVARLÓÐ Glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals 360 fm, auka íbúð, bátaskýli, einstök staðsetning Verðtilboð. NÓNHÆÐ - 4RA VOGAR - VATNSLEYSA MÝRARGATA - EINB. - VOGUM Vorum að fá í sölu einbýli á einni hæð 148 fm ásamt 33 fm bílskúr. Eignin getur afhendist á hinum ýmsu byggingar- stigum, allt frá lóð með óuppsettu húsi að fullbúnu. Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars. 81744 SMÁRATÚN - VATNLEYSUSTRÖND Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra útsýnisstað við sjóinn, glæsilegt mikið endurnýjað einbýli á einni hæð ásamt bílskúr, samtals um 175 fm. Eignin hefur öll verið endurnýjuð á smekklegan hátt, húsið klætt að utan, glæsilegur sólpallur og tileyrandi. 4 góð herbergi, parlet, flísar. Húsinu fylgir 2 hesta hús sem þarfnast lagfæringa. Eign sem vert er að skoða. ÁSBÚÐ - GBÆ - TVÆR ÍBÚÐ- IR Nýkomið í einkas. á þessum góða stað glæsil. tveggja íbúða hús á tveimur hæðum ásamt innb. tvöföldum bílskúr samtals um 310 fm. Eignin er vel skipur- lögð og í mjög góðu ástandi og býður upp stórar stofur, arinn. Gott eldhús. 4 herb. Góð 2ja herb. íb. með sérinng. og gluggum á 3 vegu. Fallegur gróinn garður með ver- önd, skjólgirðingu og tilheyrandi. Ákv. sala. Upplýsingar veitir Þorbjörn. GARÐAFLÖT - GBÆ - EINB. Nýkomið í einkas. á þessum fráb.stað mjög fallegt einlyft einb.ásamkt bílskúr samtals 133 fm. Góð staðsetning. Gróinn garður. Ákv. sala.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.