Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 03.08.1967, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 03.08.1967, Blaðsíða 1
imm GRØNLANDSPOSTEN ukiut 107-iat sisamångorneK 3. august 1967 Nr. 16 savautigdlit ajunårtut piårtumik ikiortariaKartut arfiningornerme julip arfineK-pi- ngajuåne uniikut savautigdlit nagdliu- torsiornerat ingerdlavdlualerérsoK — nerriserérnerisa kingorna — sujulig- taissuat Erik Egede OKaloicatigingning- nigssamut aitsåt pivfigssaKalermat ig- dluåne Atuagagdliutinit autdlartitau- ssup OKaloKatigitsiarpå. savautigdlit a- Junårnerujugssuarmit erKUgaussut i- kiorserneKarsinaunerat pivdlugo Erik Egede ima oKarpoic: — savautigdlit ilaKutarit 175 mig- ssiliorpait. amerdlaKissut savautenar- neK tapertarinaraluarpåt, ikingneru- galuartutdle tassaungmata savautilig- ssuit savautigdlitdlo ilarpålugssue inu- sugtungmata autdlarterKåjussut aju- larnermit angnerpåmik erKorneKartut tuaviortumik ikiorsissariaKarpoK. pi- ngårtumik akilersutigssamingnik isu- ^agingnigtuarsimassut måna ajunår- fierup kingorna akiligagssamingnik a- kiliumaneK ajortutut issigineKalingi- nigssåt pingårnerpåtut issigåra. inuit tåuko naliingeKatigingnissutsimikut artorssauteKartitariaKångitdlat. — ajunårneKarmat inugpagssuit i- sumaKarput savautigdlit savautitik pårfnginamikik ajunårtut. ukiordle måna aperujugssuarpoK, anorerssuå- sanane, tamavtinut ilungersuagaluar- tunut agdlåt angnertoKissumik ajutor- fiuvdlune. imaKauna Kavdlunåtsiait nunavtinitut ukiordlungmik taimåitu- mik namagtugaKarnermikut nungusi- massut. — savautigdlit pingasungordlugit a- vigkåine avingnerat atauseK månamut påsissutigssanik ersserKigsunik sule tigussaKarfigisimångilavut. savautig- dlit ajunårujugssuarnertik pissutiga- lugo pingitsoratik ikiorsertariaKarput, ikiorsinigssardle erKortumik pisagpat påsissutigssat erKortut pissariaKarpa- vut. taimåitumik neriutigåra savau- tigdlit kisalo kæmnereKarfit taorsi- gagssaKarneK pissutigalugo påsissutig- ssanik piniarfigisimassavut tamarmik nalunaeruteKåsassut. — savauteKarnikutdle ingerdlatsi- nerme angorusutara angneK tåssa må- namut ingerdlatsinermit avdlaussug- ssaK: savat ukisitagssat nåmagtunik nerissagssaKartineKartarnigssåt. ta- måna kisime atausiåkåt KanoK amer- dlatigissunik savauteicarnigssånut au- la j angissussariaKarpoK. Janus. Fåreavlskatastrofen savautigdlit ajundrnerat Grønlands 2. vigtigste erhverv, fåre- avlen, er i vinter blevet ramt af den alvorligste katastrofe i fåreavlens 50- arige historie. Man regner med, at godt 2/3 af moderfårene er gået til, °§ kun ca. 800 lam er blevet anmeldt Ul slagtning i år mod godt 24.000 for- ege år. Mange fåreholdere, særlig de unge, er meget hårdt ramt, og det vil *age op til en halv snes år, før bestan- den nar op på samme højde som før katastrofen. Billedet viser en flok får ra statens forsøgsstation Uperniviar- L^Suk i nærheden af Julianehåb. Vi ^nviser iøvrigt til artiklerne inde i bladet. * Pin vai dlé Kalåtdlit-nunavtine inutigssarsiutit Plngårnerit åipåt savauteKarneK sa- ^auteKarnerUp ukiune 50-ine inger- alåneKarnerane ukioK ajunårnermik aitsåt taimak agtigissumik erKorne- KarpoK. nautsorssutigineKarpoK savat arnavissat pingasungordlugit avgoråi- ne avingnere mardluk sivneicartut a- junårsimassut, savårKatdlo 800 mig- ssiliuinartut toKutagssaussut nalu- naerutigineKarsimavoK, sujorna 24.000 sivneKartut toKuneKaramik. savautig- dlit amerdlaKissut, pingårtumik inu- sugtut ajunårujugssuarsimåput, uki- utdlo Kulit tikitdlugit Kångiugpata ait- såt ajunårnerssup sujornagut savat a- merdlåssutsitik angujumårait nautsor- ssutigineicarpoK. åssilissame takune- Karsinåuput nålagauvfiup savauteKar- fiane Uperniviarssungme, K'aKortup erKånitume, savautit ilait. ajunårneK pivdlugo agdlautigissat ardlagdlit a- tuarKuvdlugit inåssutigåvut. Foto, å- ssil.: Hans Janussen). — De katastroferamte må have hjælp snarest Lørdag den 8. juli om aftenen fik A/Gs udsendte medarbejder lov til at tale med formanden for De samvir- kende Fåreholderforeninger, Erik Egede. Det var først efter at fårehol- derne havde spist frokost, at forman- den kunne afse tid til en lille samtale, der foregik i hans hjem. Om en even- tuel hjælp til de katastroferamte fåre- holdere sagde Erik Egede bl. a.: — Der findes omkring 175 familier, der lever af fåreavl. Mange af dem har et andet erhverv ved siden af — har fåreavl som et bierhverv. Men da min- dretallet har de fleste får, og en hel del fåreholdere er unge, nystartede, der er blevet hårdest ramt af katastro- fevinteren, er det påkrævet, at hjæl- pen ydes snarest muligt. Det er mit inderligste ønske, at folk, der gennem årene har betalt deres afdrag til punkt og prikke, ikke bliver betragtet som folk, der sløser med deres forpligtelser, nu efter katastrofen. De må ikke have samvittighedsnag. — Efter katastrofen tror mange folk, at fåreholderne har lidt tab, fordi de ikke passede deres får. Men vinteren var meget streng. Der faldt en meget dyb sne, og vi oplevede ikke et eneste stormvejr, der kunne rydde sneen væk. Selv folk, der sled og slæbte, blev ramt af katastrofen. Mon ikke nordboerne i Grønland i sin tid oplevede en så streng vinter og aldrig overvandt føl- gerne. — Hidtil har vi ikke modtaget rap- porter fra 1/3 af fåreholderne. Det er klart, at fåreholderne må og skal have hjælp efter katastrofen, men hvis der skal ydes en retfærdig hjælp, må vi have korrekte oplysninger. Derfor hå- ber jeg, at fåreholderne og kæmner- kontorerne, der skal sende oplysninger om fåreholdernes offentlige lån, sender os alle de oplysninger, vi har brug for. — Det største mål, jeg ønsker at nå i det grønlandske fåreavl, er en reor- ganisering af erhvervet: at man samler så store mængder vinterfoder, at alle får kan overleve om vinteren. Hvor stor en bestand en enkelt fåreholder må have, bør være afhængig af, hvor stor mængde foder vedkommende kan samle. Janus. Mageskiftet er nu kommet i orden Mageskiftet mellem landsrådet og Ministeriet for Grønland om „Hans Egedes Hus" og den nye bolig for landsrådets formand i Godthåb er nu bragt i orden. Under departementschef E. Hesselbjergs besøg for nylig blev formaliteterne ordnet, og nu har lands- rådets forretningsudvalg tiltrådt pla- nen. Landsrådets formand Erling Høegh oplyser til Grønlandsposten, at „Hans Egedes Hus" plus nogle bygninger i nærheden er vurderet til en mill. kr. Formandsboligen og landsrådets kon- torbygning er vurderet til 700.000 kr., men da formandsboligen skal ombyg- ges, inden handelsinspektøren kan flytte ind, manglede landsrådet 200.000 kr. Forretningsudvalget er blevet spurgt, om det kan bevilge dette beløb, og svarene er positive. Erling Høegh oplyser iøvrigt, at de ældre bygninger, der står i nærheden af „Hans Egedes Hus" skal overtages af landsrådet, når KGH har fået nye kontorlokaler i det kommende forret- ningskvarter i byens midte. — Vi er meget taknemmelige, fordi både landshøvdingeembedet og han- delsinspektorartet har ydet os en så positiv hjælp i denne sag. En meget fin gestus gjorde handelsinspektør J. Hol- ten Møller, da han viste os hele byg- ningen og fortalte os, hvilke ting der bliver i huset, sagde Erling Høegh. Handelsinspektøren rejste i forgårs til Danmark for at ordne de sidste for- nødne formaliteter i forbindelse med mageskiftet. Den nye landsrådsformand Erling Høegh har for nylig foretaget en rejse til Syd- grønland, hvor han fik lejlighed til at hilse på befolkningen og tale med kommunal- bestyrelsesmedlemmer i de forskellige kommuner, han besøgte. Ikke mindst i Ju- lianehåb var modtagelsen overvældende. Det meste af byen var mødt på kajen og hyldede byens landsrådsmedlem, der fik den ære at besætte formandsposten som den første folkevalgte. Vi henviser til side 21, hvor Erling Høegh fremkommer med nogle udtalelser angående rejsen. landsrådip sujuligtaissortåva Erling Høegh ungasfngitsukut Kujatåne angalaorpoK, inungnik ilagsingnigtardlune kommunalbestyrelsimutdlo ilaussortanik oKaloKate- Kartardlune kommunine tikitamine. mingnerungitsumik K'aKortume agsorujugssuaK ilagsineKarpoK. igdloKarfingmiut tamåkiussavigdlutik niuvfiorput igdloKarfiup lands- rådime ilaussortå sujugdlerpauvdlune inuit Kinigåtut sujuligtaissungortoK ilagsio- riartordlugo. Kupernerme 21-me atuarneKarslnåuput Kujatåne angalanerminut tungassunik Erling Høghip oKauserissai. Blev nunatakkerne blomsternes redning? Norsk ekspedition til J. A. D. Jensens Nunatakker for at lære nyt om Norges fjeldvegetation. En norsk ekspedition under ledelse af stortingsmand, professor i botanik Olav Gjærevoll befinder sig i disse dage på J. A. D. Jensens Nunatakker for at foretage først og fremmest en botanisk og dernæst en entomologisk kortlægning af området. Baggrunden for ekspeditionen er en gådefuld norsk fjeldvegetation, der kun har paraller i Grønland og det arktiske Amerika. Professor Gjærevoll har en teori om, at denne vegetation i Norge kan have overlevet istiderne på nunatakker på lignende måde, som vegetationen på visse grønlandske nunatakker over- lever under indlandsisens barske kli- maforhold. Han ønsker derfor at un- dersøge de arter, der lever på J. A. D. Jensens Nunatakker, og de vilkår, de eksisterer under, for at få sin teori bekræftet eller afkræftet. ' J. A. D. Jensens Nunatakker har ikke været betrådt siden 1878, da J. A. D. Jensen (Bildsøe) under ekspe- ditioner på indlandsisen konstaterede de isfrie fjeldpartier. Han fandt for- skellige blomsterplanter og tre repræ- sentanter for dyrelivet, nemlig to ed- derkopper og en spurv, i området. Hverken han eller hans ledsagere havde imidlertid et dyberegående kendskab til botanik, og man ved der- for i dag kun lidt om nunatakkernes vegetation. Den norske ekspedition, der er del- vis finansieret af det norske forsk- ningsråd, omfatter foruden professor Gjærevoll tre medlemmer, deriblandt som eneste dansker, et oldebarn af J. A. D. Jensen, maskinlærling Jens Fogh, der fungerer som kok og alt- muligmand, og Bjrøn Reese, der i 1962 vandrede fra Angmagssalik til Godt- håb sammen med Bjørn Staib. Han virker som fotograf og indlandsis- ekspert. Ekspeditionens fjerde delta- ger er den botaniske og entomologiske forskningsassistent Leif Ryvarden. De fire, der blev bragt til rejsemålet fra Frederikshåb i en chartret Aluette- helikopter i mandags, håber at kunne løse deres opgave i marken på 7-8 dage. Tilbageturen vil foregå på ski til kysten og derfra med båd til Fre- derikshåb, hvorfra de den 17. august tager med „KununguaK" nordpå til Sdr. Strømfjord. igdlunik taortigingneK „Hans Egedep igdlua"ta landsrådip sujuligtaissuatalo igdlutåvata Nung- mitut taortigingneKarnigssånik piler- ssårut måna piviussungortineKarpoK departementschef E. Hesselbjergip u- ngasingitsukut Nungminerane taorti- gingnigssame ånugtariaKartut isuma- gineKarsimåput, pilerssårutdlo lands- rådip forretningsudvalgianit mana a- kuerssissutigineKarpoK. landsrådip sujuligtaissua Erling Høegh Atuagagdliutinut OKarpoK „Hans Egedep igdlua" avdlatdlo er- Kånitut en mill kr-nik nalilerneKarsi- massut. sujuligtaissup igdlua lands- rådivdlo agdlagfeuarfia 700.000 kr-nik nalilerneicarsimåput, sujuligtaissuvdle igdlua handelsinspektørimit iserterfi- gineKartinane sanarKingneKartug- ssaungmat landsråde 200.000 kr-nik a- migartorsimavoK. forretningsudvalge aperineKarpoK aningaussat tåuko aku- erssissutigisinåunginerai, akuerssisso- Karsimavordlo. Erling Høeghip oKautigataoK igdlu- torKat „Hans Egedep igdlua"ta entå- nitut landsrådimit tiguneKarumårtut KGH igdloKarfiup KerKane niuverner- mik ingerdlatagdlit igdlutaisa ilåine agdlagfeKalerpat. — agsut Kujamasutigårput lands- høvdingeKarfik handelivdlo nunavtine KutdlersaKarfia tamatumunåkut uvav- tinut ikiutdluarmata. handelsinspektør J. Holten Møllerip kussanaKissumik i- liorfigåtigut igdlo tamåt issigingnår- tikamiuk sordlo uningatinarneKåsa- nersut uparuartutdluta, Erling Høegh OKarpoK. handelsinspektøre igpagssåne Dan- markiliarpoK igdlut taortigingneKar- nigssåne suliagssat kingugdlit isu- mangnaeriartordlugit.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.