Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 3

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 3
18 kronit 50 ørilo jutdlimut issertugaK mérKap asangnilersornera sujugdleK 50 ørilo pissungajavigput silarssuarme issertugkat angnerssåta singnagtugåinartut piviu- ssungorsinaujungnaingajangneranut. naggatågutdle iluagtivig- poK Mariavdlo tåssa jutdlisiornerisa puiunåinerssåt. inugpalårdlune ineKusungnardlunilo memanut angajornånutdlo Georg,jedde-mit oKalugpalårineitartoK. niviarsiarånguvoK salugtunik ta- kisunik niulik takisunik Korsung- nik alersilik. nuanårpaloxalune KungujulårtoK Kungujungnerane kigutit mardlugsuit amigautauju- ardlutik, tåssame nalencutilersi- magame kigutai katagardlutik av- dlanik taorserardlutik angerdla- mut matukut pututinavigdlune a- nånåta atåtalo suaortarpai kigu- mik avdlamik torKortagssånik pig- ssaKartitdlugit, tåssalo Kungu- jungnerane kigut tåuna amigau- taussarpoK. tåssalume augpalugtumik åta- sersugåungivigsartumik sulugtut nuånårtutut erfalajuartumik ka- våjaKartarpoK, åtasersorumaneK ajoramiuk. 5 ørinangnerit tamaisa spare- mærkinik pisiniutigissanpå dan- skisut atuarfigssamingne sujug- dlerme iliniartitsissumit arnamit Olsenimit, tåuname mérKanik o- KalOKateKarumassaKingmat atuar- titsinerunane. klasse tåuna ord- neKarpiameK ajorpoK, kisiånile aitsåt tåssane iliniartitsissoK inu- nermut nåpitanigdlo taima amer- dlatigissunik tusartarpoK. Mariep atuagårxat mærkinut katerssuivfit pingasut ulivkårdlu- git sparekassimut ilisimavai. tå- ssame angisorssuarmik issertuga- Karame. issertugkane angingårmat i- nungmut atautsimutdlunit OKau- tigisimångilå. silarssuarme isser- tugkat angnerssåt. 18 krunit sipåmiartugssauvai. ukiåkut atualerKåmerdlutik u- valit ilåne isumagssarsiarisimavå. inimine angerdlarsimavoK kisitsi- vingminutdlo sungårtunut kisit- sivdlune. nalunaerKUtaK sisamat Kuk anitdlagpoK pingasoriardlu- nilo kuk-értardlune. Kuk tama- tigut nal. akuneranik kingugdliu- ssarpoK, kisiåne nalunglkåine so- KutåungilaK. niviarsiancap Kuk inuvigsiorame angajoncåminit tu- nissutisiarisimavå. taimanilo tåssa Kuk pingaso- riardlune Kukérérmat, tåssalo na- lunaerKutaK sisamångortoK, Ma- ria isumagssarsivoK. isumagssarsiaK angisorssuaK, KanoK iliugssamåmine. tamåna erKumipoK, kisiånile a- ngisumik issertugaKaråine jutdli- mutdlo 18 kroner atortariaKardlu- git avdlatut ajornartorujugssuar- mik KanoK iliordlunilunit 5 ører- pagssuit pigssarsiariniartariaKar- put. tauva igfiortumut amåta pisi- niartlpå 10 ørlnagtitdlugulo. tau- va angune igsiavingminltOK or- nigpå aperalugo, isigkane Kale- rigsitdlugit KeKardlune angunilo Kungasiagut eKitdlugo, 25-ngua- mik tunisinauneråne ardlånut a- tugagssaminik, atåtalo atuarnine unigtlnago kaussarfigssorame av- gorsimassutine tuniupai, ilame agdlåt 28 øritsiarssuit, tauvalo a- tåtap atuarnine ingerdlatinarpå, niviarsiarardlo iniminut iseriar- dlune aningaussat aKerdlussausi- vingminut torKorpai, åmame ar- finmgornikut krunisiaKarpoK. åka Niels ama pulacrpoK, 50 ørinag- titsivdlunilo. sparemærkiutai amerdliartuler- torput, mamakujungnik pisisae- rame. ørit tamarmik aKerdlussau- sivingmut ilineKartarput, uvdlut- dlo ilåne angerdlartitdlune ti øre- mik navssårpoK, nuåneK. Kuk-ip 10 øre takuvå, kukisavdlune anit- dlagkame, tåssalo issertugkaminik OKalugtutingajavigkaluarpå, tai- mailioranile, tåssame issertugau- jungnéisangmat OKalugtuarigalu- aruniuk. mærkinut ikussuivfik sujug- dleK ulivkåramiuk åipåta Kuper- nerane sanilerit pingasut uliv- kårdlugit sisamagssåt atautsimik ikussivigigålo akornutigssaK nag- dliutdlune iluagtitugssaujung- naersingajavigpå. pinguartarfingme nåpitaKarpoK atilingmik Kræssjan Studenter, nukagpiarardlo tåuna nalunaer- Kutap akunerata agfå Kångiutl- nartoK asalivigpå, karsime Ka- mutaussårtitåne igsiassoK kåmi- ssarérdlugulo. uvaleK tamåt tai- mailiorsinautitauvoK, tåssalo ki- ngusinårdlune angerdlardlune ka- våjamilo augpalårtup Kiterutå ka- tagsimagivdlugo, kisiåne anåna OKauseKarpatdlangilaK. kingune- rilerå anånap uluaisigut tagialår- på, tåssame singortisimåningmat hakkebøfitdlo sisamarssuit neriv- dlugit, atåta ariånalo igdlalersit- dlugit, tåssame OKarput kåkanå- Kalugo nererusungnerssuagut. tåssa Kræssjan Studenter asa- gamiuk uvdlutdlo tamaisa kåmi- ssartardlugo, 5 øriutine tamanga- jaisa tuniutarpai, ilane igfiat stu- dentip pissane aveitatigissarpå, tamusserKUssausinaussarpoK tigu. miånit kuké tikingajagdlugit a- ngitigissumik. aitsåtdle nukagpi- arnap aveKatigissarpå nangmineK igfiat mardluk nererérsimaguni- git pingajuatdlo autdlartitdlugo. tauva pingajuanik tamussertitar- på. tamånalume ajungikaluarpoK 5 ørit tuniutaramigit tunissiriine nuånaralugo, ajungitsumingne tu- nissutaungmata, Krissjan-ilo a- savå angerdlartardlunilo ipagsi- mavdlune agsorssuardlo nereru- sugdlune nerissaKalunilume tå- ssalo nuakujungnine kåkilerta- nine Kångerdlugo. kisiåne tåssa Kuk entaisitsi- ssarpoK. Kukérdlune anitdlagtor- dlo issertugaK sarKumertarpoK, tåssalo puiugagssåungilaK. inimi- ne iliniagagssane inimine atuå- saerdlugit igavfiup nerriviussåne atuartalerpai. nalunaKaoK KanoK kinguneKå- sagaluamersoK. tåssame Kræssjan icinersimagunaraluarpå, tåssame agtorsinaugamiuk Kiviariardlunilo OKartarmat „Kå Maria, kåmissar- niånga!“ kisiåne uvdlut ilåne Kræssjan peKångilaK. aggerKingisåinarpoK. utarKigaluarpå, utandgaluarpå. kisa naggatågut tarrajugsilersoK angerdlamut kigaitdlitdlardlune autdlarpoK, niviarsiarånguaK ni- paitsoK avKusinertigut sordlo ta- kugssåungi nga j agdlunilunit. tåssalo måna KujanaKaoK Kuk- eKarmat issertugauteKardlunilo. eminaK Mariap enrarsautainik avdlamut sangutitsiput. tåssalo ulapitsavigpoK asangningnermine 5 ørérutine utertiniarssarilerdlu- git, amerdlaKåume. uvdlut ilåne sparekassimut atuagkat sisamag- ssåt ulivkårtOK ilineKarpoK, angu- mutdlo sparekassime sulissumut OKarpoK 18 kroner piumagaluar- dlugit. angut OKarpoK tauva anånå a- tåtålunit atsiorKårtariaKartut, tå- ssa nangmineK méraungmat nang- minérdlune tigusisinåungingmat. tamåna entarsautigisimångivig- på. unukut angune omigpå. „atåta, OKautigisinåungilara," OKarpoK. „issertugaungmat. angi- sorujugssuaK. silarssuarme isser- tugkat angnerssaråt, atåta, tai- måitumik ilå- oKalugtuarineKarsi- nåungilaK, ilå atåta? “ inussane OKumiupai Kumutdlo angune issigalugo. Kavdlune Kumut siårpai sordlo Kuiasårnialerångame angutå pi- ssartoK. „jutdlimut issertugaK?" OKarpoK agsutdlo sagdlåipalug- dlune. niarKuminik sikissarujugssuar- poK inussane OKiimiarungnaema- git. aKaguane tåuko 18 kronit tigu- vai niuvertarfingmukardlunilo. „una!“ tikuarpå. arKarneKarpoK portomeKardlu- nilo. uvdlut tamangajaisa omig- dlugo issigingnåriartortarsimavå. nerriviussamut 18 kroner ilivai. „umånguaK, akeKarpoK 18 kro- neK 50 ørilo," amaK OKarpoK. Mariap malugisimångilå ag- dlagsimassoK 18,50, tåuna 50 mi- kissuarKanik agdlagsimangmat. augpitdlerpoK. „taima akeKarame?" „tåssame — taimåipoK. takusi- nauvat uvane agdlagsimassoK. i- maKa 50 ørigssaKångilatit?" „nåmik." niviarsiaraK Kianga- javigpoK. „ila ajussusia. KanoK-una ilior- niåsaugut?" Maria igtukulugdlunilo narru- jumeKaoK, tauvalo kaujatdlariar- dlune arpåinaK niuvertarfingmit anivoK. arnaK OKarpoK, „hov, u- tarKilåriarit umånguaK!" tåssame 50 ørimik akikinerutitdlugo pi- siaritisagaluaramiuk, kisiåne Ma- ria anipatdlangårmat OKausigssa- ne OKautigingitsorpai. avdlatut a- jomaKingmat puiåinarpå. 50 ørit tåuko erdloKisitseKaut, kisiåne anigorneKarput, Marialo kingumut niuvertarfingmukarpoK tåukulo 18 kroner 50 øre nerri- vingmut ilivdlugit tugdlusimåKa- lune. „anånangnit pigavkit?" amaK Kungujulavdlune aperaoK. „någga, atåtamit." „pitsavingmik atåtaKarsimavu- tit.“ Mariap Kungujorujugssuarpå. angerdlarame igalåp sånut i- ngipoK silåmutdlo Kutdlit ikiter- tut issigingnårdlugit. anåna niu- vemiarsimavdlune uterpoK. „ila tårmut igsiavit?" OKarpoK, kisiå- nile paninguane erKigsisimårti- nardlugo igavfingmukarpoK neri- ssagssiutigalunilo niperujorpalug- dlune erinarssutinik. sut tamarmik nuåneK. tauva atåta angerdlar- poK, nereréramigdlo jutdlip pe- Kutainik sanåput åssilissat mar- dluk akomåne nivingassugssanik. naggatågut anguminut taluinar- dlune Maria sinilerpoK, angutåta- lo kivssumiardlugo inariartortipå, amåme OKarmat uvfartariaKå- ngitsoK. „ajoKaoK ukioK måna angnem- ssumik tunisinåunginavtigo," ar- nå OKarpoK. „kisiåniliuna issertugaKaKissu- se,“ angutå OKarpoK. „Mariap 18 kroner 50 ørilo ainikuvai." „tamåna naluvara," amå aki- VOK. OKaloKatigigtitdlugit Maria iti- lårsimavoK, sinigfingminitdlo tu- såsinauvå atåta Kavdlune Kut- dlardlugit OKalugpalugtoK. „ilumorpunga, sumik sianigi- ssaKångivigkama," anåna OKar- patdlagpoK. „kisiåne OKarfigisimavånga a- ngisorssuarmik issertugaKardlu- ne,“ atåta OKarpoK. „issertugaK angisimåsaKaoK u- vagut naluguvtigo," anåna OKar- poK. „ilumorpunga, uvanga nalu- vigkavko. å, ilame ilivse silatu- sårtaKigavse. mardluvdluse ig- dlersoKatigigtaravse. “ jutdliararpoK. tåuna orpiup atå- nut ilineKarpoK. sujugdlermik a- nartarfingmut Mariap issertordlu- ne åniseriardlugo puiarKåratdlar- på issigingnårdlugulo sivisumik tauvalo matuata iluagut kimu- kartunera agdlagpå portondg- dlugulo. taimailiomera siviso- KaoK, ilånilo anåna anartarfiup matua magperiaraluarpå, Marialo ånilångårame tigumiane nåkai- ngajavigpå. silåmut ame suaorpå tuaviusavdlune, kisiånile sule i- nerane. anånålo igavfingme Kunguju- lavdlune utanrivoK, isumagalugu lo sapingisamik pissorpalugdlu- nilo nipitumik erinarssordlune pa- ninguane årdlerinane tunissutig- ssaminik orpiup atånukåusserKuv- dlugo, tunordlingortitagssamik. tunissutisiatik puialeramikik Mariap sumik tunissutisinigssane soKutigerpiångilålunit. atauseK ki- siat sianigå: tåuna kingugdler- pauvdlune puiameKåsassoK. tauva kisame tikipåt. „kimukamera atsiorneKångi- laK,“ atåta OKarpoK „kia puiåsa- vå?“ „uvanga!" Maria OKarpoK ag- ssanilo sajorujugtuinait puialer- dlugo, anåna atåtalo agssangmf- kut tigumivdlutik, niancutigdlo uvertitdlugit issigingnårtitdlugit, ilame pisangånguatsiaKigamik. mana tåssa puerupoK. måna issertugaujungnaerpoK. tåuna tåssa nalunaencutaK kuk- értartoK. „ila å!“ anåna OKarpoK. „uvav- tinukartoK?" tåssångåinaK Maria augpitdleru- jugssuarpoK ånilåKalunilo. encae- riassårpå anåna atåtalo tuningi- vigkamigit, tåssame aningaussau- tine tamaisa issertugkaminut a- torsimagamit. atåtåkutdlo sordlo nalunaerKU- taK pilerigigaluaråt. „arrå. paninguaK Kiavit?" anå- na OKarpoK. „åp,“ Maria manigtorpoK. „na- lunaerKUtaK tåuna ilivsinukartu- ngilaK. sumik pitsisingivigpavse. puiorama. tåuna tåssa Kuk-ip pigsså." „Kuk-ip pigsså? ? ?“ „åp, tåssa — uhh huh — Kuk- ime kisimttuarpatdlåKingmat." måna atåtap anånavdlo taku- våt matuane agdlagsimassoK olia- kridtimik KUK-imut. „--------tåssa Kuk kisimipat- dlåKingmat?" „åp,“ uhuh manigtorpaluk. „ig- kap akiane nivingåsaoK ateKar- dlunilo Kuk-ip nulia. tauva ing- mingnut kukértutåsagaluarput. månale ajussåKaunga ilivse tuni- ssutisingitdluinaravse." uluaisigut augpitdlersimassuti- gut Kuvdlé kugput, issinilo taler- minik avssersimavdlugit. anåna atåtalo ulåpuseramik. „paninguaK, KiaKinak. nuånå- Kaugut Kuk taima kussanartigi- ssumik encarsautigisimagavko." „tåssame", atåta OKapatdlagpoK, „uvagume tåssa agsut Kuk ilag- ssaileKissamera OKatdlisigissarsi- mavarput, ilå anåna?" atåtap a- nånamik nuliane taineK ajoralu- arpå. „Kaigit Kuvdlingiartoriar- dlutit Kiajungnaemiarit." Mariap taline Kulautdlugo issi- ne nuisipai. „ilumut tamåna OKatdlisigisi- mavisiuk?" aperaoK. „akulikitsunik OKatdlisigissar- parput!" atåta OKarpoK kåkigsar- finilo tuniutdlugo, niviarsiancav- dlo encarsariarane Kuvdlingiai-tu- tigå. „kisiånime nuånårpalungilase," Maria OKarpoK. „isumaKaraluar- pungalo tunissutisinginerse ajori- givse — tauvalo Kiångitsorsinåu- ngilanga...“ tauvalo Kiancilerdlu- ne. „nuånårpalungitsugut?" anåna OKarpoK. „kisiåne tunissutisingl- nerput pissutigingilarput. pissu- tigårput — tåssa — ilame ånilå- jatdlagkavta, uvangame Madsen- ip nulianut kautaK atugkiukavko atåtavdlo puiorsimangmago kiki- auteKarnersugut, tåssame Kuk-ip nulia igkanut nivingåsagaluar- mat." „sunauvfa — taimågdlåt," Ma- ria OKarpoK agsorssuardlo OKiliat- dlagdlune pivdluåumerdlunilo. „å_ nilångajungnaemiaritse, tåssame uvanga uvaliartoK såkusivik mi- sigssorsimavara. kautaK takana- nipoK kikiaKardlunilo åma.“ jutdlip unuata sivnera inger- dlavoK Kuk-ip nuliata nivingar- niarneranut, agsutdlo pisanganar- dlune iluamik kukérsinaunersoK. atåtap nalunaemutap akunere mardlungajait atorpai iluarsiniar- dlugo Kuk-itut nalunaemutap a- kuneranik kingugdliuvdlune Kuk- értarnigsså, Kuk-itut. månalo nalunaerKutap akunere tamaisa kuk-értutarput ingming- nut, Mariavdlo nalungilå Kuk-ip nulia uviminit sujugdliussordlune aneriassåsagaluarpat KivniléraK suna Kipilåsavdlugo Kuk-ip nu- liata uvime aninera entordlugo ilagsissamiåsagpago. Juvelerer & Guldsmed Jørgen Hansen . 3952 Jakobshavn Smykker og brillestel repareres1 Bestillingsarbejde udføres Tugtupit slibes og indfattes Hurtig levering S

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.