Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 24

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 24
fjernsynimik Kal.-nunånut erKussissoK issigingnångitsorsmaujungnaertoK ukiut sisamat Kångiuput sujugdlerpamik TV-kut Kalåtdlit-nu- nåne autdlakatitsineitarmat. uvdlume ikingnerpåmik issiging- nårtartoitarpoK 2000-nik. angut „fjernsynimik ingassavilersitsi- ssok“ tåssa radionik niornutilik Ole Winstedt, Nuk. agdlauscri- ssap tv-KalerKårnerup nalå tamalåtigut OKalugtuarå ukiut sisamat matuma sujomagut TV-kut autdlakåtitaK sujugdleK „Narssarssuåkut" kabelit atordlu- git autdlakåtineKarKårpoK. åssili- ssanik autdlakåtitsissut, atome- KartOK, Ole Winstedt-imit inger- dlatineKarpoK. nangmineK sulena. tinilo ukiorpagssuame ilungersu- asimåput „åtataussap tuinarsi- naulernigssånut". „Narssarssup" igdlutaisa ilåne Kalåtdlit-nunåne ilaKUtarit „TV-KalerKåt“ sujugdlit pisangaKalutik utandput. issi- gingnågagssiaK „Karneval i Ve- nedig" (Venedigime mitårtut) e- lektromekanikerip Mogens Trol- lep inåne issigingnårfigssiame sarKumileratånguarpoK erssend- vigdlune. tåssalo puigunaitsumik unugsiorput autdlakåtitsissoK i- ssigingnårtutdlo. uvdlume Kalåtdlit-nunåne ila- KUtarit ikingnerpåmik 2000-it TV- kut issigingnårsinåuput. TV-nar- niardlutik peKatigigfit angnerssåt Nungme 1200-nik ilaussortaKar- poK. taimatut peKatigigfit Nanor- talingme, K’aKortume, Narssame, Arsungme, Påmiune, K’eKertar- ssuarme, Manitsume, Sisimiune, Ausiangne, K’asigiånguane Iluli- ssanilo pilersitausimåput. TV-lersomeK sukasupilorujug- ssuarmik siaruariartorsimavoK. Danmarkimut nalencutdlugo Ka- låtdlit-nunåne TV-lersomeK 1- maKa sisamariåumik sukåssuse- KarsimavoK. TV-p takutipå nu- tåliaussunik teknikikut iluainiser- sutit Kalåtdlit-nunåne sukairissu- mik nåmagsineKarsinaussamerat. angut tamåko tamarmik tunua- nitoK tåssa Ole Winstedt, tåunalo ugguångeKaoK. — TV Kalåtdlit-nunånut encu- neKartariaaKrsimagaluarpoK ukiut Kulit sujusingnerussukut. pissor- tatdlo issait angmasimassariaKa- raluarput inuit Kåumarsagaunig- ssåinut KanoK TV piukunartigi- ssok. isumaKarpunga iliniutigssa- nik avdlanik tv-mit pitsauneru- ssoKångitsoK. kalåtdlit tamaving- mik Kåumarsagausinausimagalu- arput teknikikut sujuarsagaune- rup nagsataisa ilarpagssue ajor- nartorsiutit pingitsorsimåsagalu- arpavut, Winstedt OKarpoK. TV sunaunersoK nalugå! — åmame uvanga tåssautitaria- Kångikaluarpunga atancinartitau- ssok — imalunit kångusågaussoic — Kalåtdlit-nunåne fjemsyneKa- lemeranut, Winstedt nangigpoK. ajoraluartumik redaktør Bengt- zonip emarsaut uvavnut sarKU- miusimavå. isumaKarpoK fjern- syn sulivfigssaKartitsivdlunilo a- likutausinaussoK, ilåtigut inusug- tunut avKusinerme tarfinartunut suliungnaerfingmikut. isumag- ssarsiamut imatorssuaK soKuti- gingnigsimångilanga. tamåna pi- ssuteKarunarpoK uvanga nangmi- neK fjemsynip sorpiaunera nalu- gavko! Danmark Kimagsimavara TV tåkuterKajångikatdlarmatdle. tamatuma saniatigut, pissutau- ssok tåunarpiaK pissutigalugo teknikikut ajornartorsiutigssat nautsorssorsinausimångilåka. tai- måikaluartoK sujunersomeKarne- ra puigorsinaunago erKarsautigi- ualerpara. radiorujugssuaK, niuvertarfivti- ne ikuatdlangajagsimassoK — na- lautsornerinåkut — suliariniagag- ssamut suniuteKarsimavoK. tåu- narssuaK „iluarsalårusulerpara", uvdlutdlo ilåne åtataussaK kåvi- terujortitdlugo tåssångåinaK fran- skit autdlakåtitsivisa ilåt tusale- ratånguarpara. inuit nalinginait tamåna påsinaviångikaluarpåt, radionigdle påsisimassalingmut erKumigingitsugagssåungilaK. a- Kaguane sarfap tåussuma avKutå misilerKigpara. måna tulugtut — OKauseKautigit ilamemat — tu- sarpara .. agdlagsinauvutitdlo." tåssalo påseriatårpara: tuluit TV- at nåmagtorsimavara! autdlartinariarta... tåssame. sunauvfame ajomångj- laK. autdlartinariarta, isumalior- punga. Københavnime nioncutig- ssavnik pivfigissartagkama ilåt Kinuvigåra TV-mik issigingnåru- mik nagserKUvdlunga, tuluit aut- dlakåtitagåinut tigusissåumik. ti- kipoK. tauva issigingnårujordlugo misiligalerpara åssilissanik santu- mersitsiniardlunga. ajornaveKaoK. agsut pakatsivunga. kingoma sa- naneranut titartagkat tigugavkit påsivarput Kutdlisa ilåt angat- dlåneKamermine aserorsimassoK. tauva misilerKigparput. unugdlo tåuna Kalåtdlit-nunåta oKalugtu- arissaunerane sujugdlerpåmik TV-kut éssiliaK ersseratånguar- POk! tåssa åssiliaK sajukujugka- luaKissoK tuluit kungiata amap sumik pinartumik pissoKamerane åssinga åssuatåpilugtoK. åssiliaK pitsåungeKaoK. kisiånile alutore- Kårput ajomångitsoK påsigaluar- dlugo. tåssalo sukautivigdlugo i- luagtitserusulerpugut. TV-mik åssilissut pisiarårput. sujugdlermik pilerssårutigårput katerssortarfingme TV ivertiku- mavdlugo takutitsissutigssaK Danmarkimit Nungmitdlo åssili- ssamemit takutiniardlugit. neriu- tigåralo katerssortarfiup sujuler- ssuissue soKutigingnilisassut ka- terssortarfingme åssilissarfilior- dlutik autdlakåtitsiviliordlutigdlo piumåsasoralugit. tamånale iluag- tingilaK. ajoraluartumik katerssortarfing- me takutitsinerme åma issiging- nårtut ilagigujåt avisine åncig- ssuissut ilåt. tåssalo Ritzaup tu- sagagssiorfianut telegramerika- tagpoK Kalåtdlit-nunåne TV-Ka- lemerardlugo. agdlagkerivik ra- diOKarfigdlo iteratånguarput. er- ninaK agdlagkatigut aperineKar- pugut suna suliarineriput aper- Kutigigåt — akuerissausimanata pissariaKartunik. navsuertaria- Karpugut: ilumut TV-mik åssi- lisimavugut autdlakåtitsisimav- dlutalo, tåssalo ilumorsåvigdluta neriorssuissariaKarpugut kingor- na taimailiorumanata akuerssi- ssumik pigissaKalerértinata. ajomartorsiut tamåna sivisu- lårtumik erKarsautigårput. tauva peKatigiålerpugut angutit — tat- dlimat arfinigdlit — Nungmilo TV-KaKatigingnik peKatigigfilior- dluta, teknikikut misiligauneK i- ngerdlatinarparput. TV-mut ka- bele sujugdleK narssarssuåkut si- årparput. ukioK tåuna båndikut åssilissutit mardluk Københavni- mit pisiaråvut. åipå Nungme inig- ssitauvoK åipålo ikingutivne Poul Andersenime Københavnime inig- ssitdlugo, sulilo tåssa tåssanipoK. tåuna ilaKutailo Kalåtdlit-nunåne tv-me pingåmerssåuput, tåssa tåuko åssilissait autdlakåtitarav- tigik. sap. ak. amerdlasorssungitsut, akuerineKamivta kingornagut, å- ssilissat sujugdlit Poul Ander- senip nagsiuterikatagpai Køben- havnime åssilisimassane. tåssa autdlakåtitaK „Før fyraften" (su- livdlune soraertinane). pisanga- Kalunga Nungme autdlakåtitsissut autdlartipara. kisiåne minutialu- nguit Kångiutinartut åssiliaK Ki- termigut avigtutut akomuseme- KarpoK — avingnera siligsiartui- narpoK, tåssalo åssiliaK naggatå- gut åungardlune. atortuvut ator- sinåungivigput! agsorssuaK pakatsivugut. aitsåt sivisumik utarKinartumigdlo Ka- låtdlit-nunånit Københavnimut atåssuteKaKatigigtaréravta suna ajoKutaussoK påsivarput. Køben- havnime åssilissaK sukåssusigsså kukuvdlugo åssilineKarsimavoK. nikinganera 5 pct-inaugaluarpoK aseruisavdlunile nåmagpoK. Poul Andersenip tingmissartu- kut bånde iluamik sukåssusiler- dlugo åssilissaK nagsiupå. — na- satoKara iumårpara ajomartorsi- utit ajugauvfigisimångikuvkit tai- ma iluagtinigsså Kulamångitsi- gaoK, agdlagkamine OKarpoK. ag- ssåka sajorujugtuinait bånde iku- para, maskina autdlartitdlugo tauvalo — åssiliaK kussanangå- lerame! nuénåKalunga tuaviortu- mik Andersenimut telegramerpu- nga. nasatorKat iginaruk! ikingu- tingnersumik inuvdluarit, Ole. telegrame telefonikut Andersenip nulianut atuameKarpoK — nalu- naerKutaK unuame atautsimut. u- via peKångilaK. uivssumisimaKa- lune påtsiveKaranilo telegram på- sigssåungitsoK tusamårpå. agsut sinigssaerusimavoK, kisiånile ki- ngoma nuånareKalugo erKartor- tarparput. kisame iluamik autdlakåtitser- ngårnigssavtinut piarérpugut. ta- ménalo pivoK — sujomagut OKa- rérnivtitut — ukiut sisamat ma- tuma sujomagut. erKOrdluartumik OKautigalugo 1. januar 1970 unu- kut. autdlarnersalernerme ajomar- torsiutit Kångerdluarpavut, kisiå- ne ajomartorsiutit avdlat sancu- merarput. Kalåtdlit-nunåne TV iluaKutaulisagpat aningaussatigut inuit tamarmik akigssaKartitaria- Karpåt. peKatigigfingme autdlar- terdlåme amerdlanerussunik ilau- sortaKartariaKarpugut. ilaussortat sujugdlit Blok P-érmiuput uki- uvdlo autdlartilemerane kabeli- lerpavut. uvdlut ilåne Grønlands- fly-rmicK aggerpoK aperalungalo ilaussortr* KanoK amerdlatigissut peKatåusanersut Grønlandsflyp sulissuminut igdluinut tv avKU- semeKåsagpat. nangåjatdlangna- nga akivara 20. uvdlut mardlugsuit Kångiuti- nartut ilaussortat agdlagsimavfiat aggiuterérpå. tåssalo amerdliar- tupatdlalivigput. autdlarKåumut inuit pularratdlutik atautsimut i- ssigingnårtarput. tauvalo TV-nik pisiortulerput avKUsemeKamig- ssartigdlo tuavisåmtigissalerdlu- go. ukioK sujugdleK ilaussortat 115-iuput. måna 1200 sivnerdlu- git ilaussortåuput. NClngme Ima- Ka 1500 tikitdlugo ilaussortaKa- lersinauvugut. tåssalo amerdla- nerpauvfigigunagait. avlsiliortut nivdlialerput teknikikut ajomartorsiutit sania- tigut åmalo kabelilersuinigssamik akuerineKarniarnerup saniatigut autdlarKåumut agdlauseringnigtut pigingningnerånut (autdlakåtitag- ssiortut) apencutit ajomartorsiu- tåuput autdlakåtitagssiorsima- ssut tamaisa agdlagfigissariaKar- pavut ajoringineråt autdlakåti- tagssiatik Kalåtdlit-nunåne ta- kutitåusagpata. amerdlanerit ajo- ringilåt. atausiåkåt angnikikalua- mik akilencuput. inuit nåmagigtaitdliuvigsutuat tåssa avisiliortut. tamåna soKuti- givatdlårsimanago navsuertaria- Karpunga. kisiånile Kutdlersat ti- kivigdlugit OKatdlisauvoK tåssa ministere avisiliortutdlo peKati- gigfiata kåtuvfiat. atautsiminerup imåta åssilinera pisimångisåinar- para, kisiåne Normann kingorna- gut uvavnut OKarpoK, ministeria akuerssissariaKarsimassoK nåku- tigingnigkumavdlune TV-me avi- siliortut autdlakåtitagssiait naili- sarneKartarKunagit. nailisainig- ssamik isumaKångerugtortugut! nailisainigssamik nåkutigingning- neK landsrådip landshøvdingeKar- fiuvdlunit isumagissariaKaraluar- på. måna taimailiortOKameK a- jorpoK — åmalume pingåruteKa- lemaviarane. suliagssat artuleriartorpåka Nungme fjemsyneKartitilemeK i- ma sukatigissumik ingerdlavoK, suliagssat uvanga nåmagsisinau- jungnaerdlugit. inup atautsip su- liarisinaujungnaerpå. ukiåkut 1972-ime suliagssat amerdlavat- dlålernerat nålagtariaKalerpara. Helge Krogh direktøringortipar- put saniatigutdlo agdlagfingmioK arnaK ikussuissartutdlo mardluk sulissorilerdlugit — tåukulo sani- atigut ilaKUtarit Andersenikut Københavnime. uvdlume kalåtdlit fjemsyniåne ajomartorsiutit teknikimut tunga- nane aningaussanut tungavoK, Winstedt OKarpoK. autdlarKåumut uvanga aningaussalersuivunga — kingoma utertisimavåka — kisiå- ne måna Nungme tv-KaKatigit pe- Katigigfiup kisime ilaussortaisa pigåt. pigissaKarpugut nalilingnik 700.000 kr. tikitdlugit. tv-mik autdlakåtitsiviup ingerdlatinera akisoKaoK, måssa uvagut pigissa- vut angnikikaluaKissut. ingerdlat- sinerme aningaussartutit amerdli- artuinarput. iluagteriarfigssaK tå- ssa nålagauvfiup ingerdlatsiler- nigsså. isumaKarpunga ukiorpå- luit Kångiugpata tamåna piumår- toK. radiukut autdlakåtitsissar- nermut inatsisitåp ajornamng- naersipå danskit amté kcmmuni- lo emamingnut autdlakåtitsisi- naulersitdlugit. inatsit tåuna Ka- låtdlit-nunåne åma iluaicutigini- artariaKaraluarpoK — kabelit pio- rérsut kommunimit tiguneKarsi- nåuput. imaKa åma pissariaKam- mårpoK kabelit atordlugit nuna tamåkerdlugo tv-eKalemigssaK, tåssa silåinarme radiukut akor- nusersuinerit KåKatdlo akomu- taunere il. il. plssutigalugit silåi- nåkut autdlakåtitsineK ajomaku- susaKingmat. kommunalbestyrel- sit sianiginiartariaKarpåt periar- figssaK fjemsynikut kommunip i- luane inungnut sujulerssuissunut- dlo atåssuteKautigssarKigsoK. arnerissunik takorusugtoK Kalåtdlit-nunåne tv-mik erKii- ssissutut issorineKartarpit? — sordluna amerdlanertigut i- nuit iluarisimåråt? tåssame ali- kutagssaligssungilagut. igdluatu- ngåtigutdle KujavfigineKarujug- ssuamermik misigisimångilanga. akerdlianigdle OKalorujflneKartar- punga Danmarkimit autdlakåti- tagssiat pivdlugit, uvangale so- runame avdlångortisinåungisåka avdlångorterKUSsåungingma tå- rne! llait sujanertarput timerssor- neritdlo amerdlanerit takomsug- dlugit, avdlatdle isumaKarput ti- merssomermik autdlakåtitaKar- patdlårtoK. ilåne unuarulerå a- ngut nipitusåKissoK sujanerpoK piumassaralugulo arnerissunik i- ssigingnårtencuvdlune. ilame ta- maisa iluarissåinik pineK ajoma- Kaut! — kiap autdlakåtitagssat au- lajangertarpai? — ardlaliuvdluta. programud- valgeKarpugut, akugtungitsunik periarfigssanik OKatdlitartunik. Danmarkimingånit utancisaussu- mik agdlagtuivfingmik pissarpu- gut sordlit Københavnime åssile- riardlugit Kalåtdlit-nunånut nag- siutisanersut. igdloKarfingne åssi- lissat uvagut nangmineK aulaja- ngersinauvavut. tamåko sapingi- samik soKutiginartiniartarpavut nutåjutitdlugitdlo inuit sulissug- ssavut teknikikutdlo atortuvta pi- sinautitsinerat najonrutaralugo. danskit autdlakåtitagssiaisigut sut najorKutarineKåsassut malig- dlugit autdlakåtitagssat aulaja- ngemeKartarpat? — någga, uvangalo isumaga maligdlugo „najoncutaKamiarta- riaKångilaK". sapingisamik aut- dlakåtitat tamatigortuniåsåput — sorpagssuit ilangerdlugit sorpag- ssuarnutdlo sangmisitdlugit. aut- dlakåtitagssat uvagut encarsauti- givatdlårneK ajox-pavut, peKati- gigfingme programudvalgimilo autdlakåtitagssat sunigssåt OKat- dlisaorujugssuameK ajorput. ilå- ne issigingnårtut påsiniaivfigi- ssarpavut. tåssane malungnarti- vigpara iliniutigssanut — inersi- massunut atuartitsinermut — Kåu- marsainermigdlunit sOKUtigissag- dlit ikissusiat. amerdlanerit ali- kutagssianik takujumassarput. i- låtigut tamåna ajussåmartutipa- ra. fjemsyne Kalåtdlit-nunåne agsorujugssuaK pilersitsisinauga- luarpoK inungnut Kåumarsainer- me TV atorneKaraluarpat. Kåu- marsainermut kåtuvfik atåssute- Karfigåra ilåtigut påsiniardlugo TV-KaKatigit GOF-ilo suleKati- gériarsinaunersut. autdlakåtitag- ssiat tamatumunga piukunartut katerssortarfingne atuarfingnilu- nit igdloKarfingne nunaKarfing- nilo takutineKarsinåusagaluarput. — ivdlime — fjernsynimik issi- gingnårtarpit iliniutigssanik aut- dlakåtitsineKartitdlugo? — tamarssuisa takungitsorneK sapivigpåka — autdlarKautånit naggatånut. ilame tv-mut uveri- vigsimassuvunga, måssa autdlar- terKårmat sule ingassangnemsi- magaluardlunga! H. 24

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.