Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 28

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 28
Sikuiuitsume KexertaK pat- dligtailissaK Maltatut itoK Jan Mayen-ip åssinga. såkutånarfik kenertap Kc.rK.anc amlneranlpoK (åssller- KingneKarsimassoK Krigshistoriske Av deling-imit Oslo-mitumit akuerinenar- nikut). Oversigtskort over Jan Magen. Forsvarsområdet var på øens smalle midter- parti. (Reproduceret med tilladelse af Forsvarets Krigshistoriske Avdeling, Oslo). KuleKutåta uparuamiarpå KeKer- taK Jan Mayen, inuit amerdlane- rit radiup silagssamik nalunaeru- taine tusartagåt. kisiåniliuna sor- ssungnerssuarme kingugdlerme akentanit pilerigineKamera su- mivfine pissutigalugo kisime er- KaisitsissussoK imame akugdler- ssuarme KeKertamut seKinerajo- Kissumut Malta-mut, tåssame Jan agdl. nakorsaK Aksel Rom Mayen tåssaungmat KeKertångu- aK anordlerajoKalunilo pujorajo- KissoK sikuiuitsup imåne Kalåt- dlit-nunåta kangiane Islandivdlo avangnåne kangianitOK. nunap å- ssingane inigå avdlorniussat sa- nimukartut 71 gradiat kimukar- tutdlo 8,30 gradiat Scoresbysundi- mit 500 km taimatungajagdlo Is- landimit ungasigtigissoK. sanane- Kautimigut Islandimut åssingune- ruvoK, tåssame OKalugtuatorKat nunatut tåussumatut Kånat ing- nermik antisinerisigut pilersitau- simangmat sulilume nunap ilua eritigsisimanane ilåne sule sa- jugtarmat ingnermigdlo anitsisso- Katsiartardlune. KåKaisa portu- nerssåt Beerenberg portussuse- KarpoK 2277 meterinik, ingnermik anitsissartutOKaK, nuane iluliu- manertarssuaK sermimik imalik 2 kilometerinik atitussuseKardlu- ne. tamatigungajavik nua uligsi- massardlune nuissanik putsumig- dlunit. OKalugtuarissaunermigut hollandimiut sikuiuitsuliartartu- tOKait ilisimassaKalissutigineruvai — ilåtigut sordlo atermigut, ma- lungnartoKarpordlo Kanga piniar- fiussarsimanerminik, kisiåne ki- siåne ångarssuit ingnermitdlo a- nitsinertigut arssakut naussoKå- ngingajangninilo pivdlugit åsser- suneKartarpoK Kåumatip nunatå- tut issikuligtut, taimåikamilo ilu- amik umassoKarsinaunane, au- ssaunerane tingmiaKatsiartarpoK, kisiåne teriangniat KaKutigutdlo nanoK tikerårångata tåuko nunap milumassuinik umassutuarai. angissuseKarpoK 383 km* 2-inik takissuseKardlune 55 km migssi- liordlugit aminerssålo kilometerit ardlaKångitsuinauvdlutik. KeKertap uvdlune måkunane pi- ngårutigineruvå silasiornikut pi- ngåruteKamine, tamånalume pi- ssutaunerpaussarsimavoK ukiune kingugdlerne 50-ine soKutiging- nigtunit pilemguneKalersamer- minut. angnikitsunguamik aut- dlartipoK: nunap pissusianik ili- simatoK geolog norgemioK Jacob- senimik atilik sorssungnerssup kingugdliup kingomagut augti- tagssarsioKatigingnut direktøri- ngorsimavOK tåuko Svalbardime piainigssamik soKutigissaicartut, 1920-t autdiartilemerat aningau- ssarsiornikut KagfariartorfiuvoK, piviussunik kinguneKartugssat i- ngerdlånialigkatdlo Kulamarneru- ssut autdlartiniamigssait periar- figssaKalerdlutik. tåuna Jacobsen takordluissamermik avdlanik ka- litsissartOK peKardluarpoK tuluit- dlo nunånut autdlartitauvdlune aningaussalissugssarsiordlune. ki- siånile Jacobsen Londonime sule „sagdluliorujortitdlugo“ direktøri- tut ingeniørimit perKigsåmeru- ssumit taorserneKarpoK. tamatu- ma kingomagut tåuko ingming- nut iluareKatigigsingivigput, Nor- gemilo tusatsiameKarmat ingeni- øre 19.1-me ukioK inuiaicatigit pe- Katigit, sorssungnerssuit mardluk akornåne måna FN-isut sulissoK, akuerisimagåt Norgep Jan Mayen- imik pigingnigtunera — ilisima- ssagssarsiortunik autdlartitsiniar- toK silasiorfigssamik pilersitsi- ssugssamik, Jacobsen unangmig- dlertussutut ilisimassagssiortug- ssat autdlartipai agdlåt tåuko Ke- KertaK ilånik tigussaringnigdlutik, kingoma Norgeme encartussissut Kutdlersaisa Jacobsen agdlåt a- kuerisimavåt KeKertap KerKanik amitsumik pigingnigtutut! tai- måitordle erKartussineK tugdleK ajorssarfigå norskit nålagauvfiå- nut taorsissugssångortitaugame, tOKunerata kingomagut nålagauv- fiup Jacobsenip pigissai kingor- nussissuinit pisiarisimavai. Jan Mayen tamatuma kingomagut Norgep kungeKarfiata ilagiviler- på, taimåituninilo maligdlugo ili- simanerussumit Håkon VH-ånit nålagkersugaulerdlune. silasiorfik 1921-me sanåK 1944- me aussaunerane ilaneKandgpoK RadiosondeKarfingmik, tamatu- malo angnertumik silap nanoK l- nigssånik nautsorssuissarneK tu- ngaviatigut pitsaunerulersipå, tå- ssa silåinaK Jan Mayen-ip Kulå- nitoK agsut ingmikut ingmat tai- måitumigdlo aulajåinine pissuti- galugo silarssuarme silamik naut- sorssuissarnerme suniuteKartar- dlune, åma radiosondinik taine- Kartartunik Kutdlartitsissamikut' (radiosondit tåssa Kutdlartausiat issisiutigdlit, silåinaup naKitsine- ranut ugtutigdlit silåinaup KanoK isugutagtigineranut ugtutigdlit, tamåko tamarmik radioarKåkut nalunaerutigineKartardlutik) silap sujumut KanoK inigssånik naut- sorssuissamermut pitsångorsau- tåuput. silasiorfik moderniussup sania- tigut, åma tåussuma isumagissar- pai sinerissamik radiukut atåssu- teKautit inugtaKardlunilo angutit Kulit, tåussuma saniatigut uvdlu- me km-it mardlugsuit tåussuma ernåne loranstationeKarpoK nor- gemiut igdlersornigssamut mini- stereKarfiénit isumagineKartumik. stationine tåukunane mardlungne inugtainut ajungeKutigssat ataut- simut atortugssatut suliarineKar- simåput. AtlantikoK Sikuiuitsuvdlo imå Kalåtdlit-nunåta Islandivdlo Jan Mayenivdlc akornånltut silap Ka- noK inigssånut pingåruteKarput, pissutigalugo silasiortut taissar- tagåt sikuiuitsup silåinå nigdler- toK angnertumik pissutaussarmat aulajangissussardlune Europap a- vangnåta kitåtalo nunat akung- nagtumik kiåssusigdlit tikivig- dlugit silagssaisa KanoK inigsså- nut. sorssungnerssup kingugdliup nalåne nalunarungnaivigpoK Ka- noK silagssap sujumut ilisimasi- naunerata pingåssusia ersserdlu- arpoK ilånilo aulajangissugssavi- ussardlune silåinåkut imåkutdlo sorssungnermut, kisiåne åma nu- nåkut sorssungnerme ingerdlatse- riautsit tungaisigut silap KanoK itugssaunera nautsorssutigineKar- tarpoK KanoK iliornigssamut er- Karsamermut. 1939-me novembe- rime tyskit sorssussue slagkryd- serit mardluk tuluit avssisimane- rat anigordlugo Atlantikumut a- nitdlåuput iligit umiarssuait i- ngerdlaoKatigit piniarssåriniar- dlugit. sorssutit tåuko mardluk sujunertamingnik iluagtitsivatdlå- ngitdlat, tåssa pissatuaringmåssuk tuluit sorssutåt akungnagtoK Ka- mutililersugaK krydserinut ikior- te kisiat kivisingmåssuk ingming- nit såkukineroKissoK. tuluit sor- ssutaisa „Home Fleet“-ip ilaisa, tåssa tuluit nunåta nangmineK igdlersuissuisa, tyskit sorssussue tåuko mardluk ilungersuvigdlutik malerssoraluarpait, kisiåne tåuko malugineKaratik Tysklandimut uteiput Norgep sineriåta eraågut, tåssa silap ajomera iluagtitdlugo tyskitdlo sorssutinut nålagauner- såta silardlungnigssåmk ilisi- mangnigdlune pikorigsumik ta- matuminga iluagtitårineragut. 1944-me decemberime, tyskit sor- ssugfingne tamane tunuartitera- luardlutik, tåssångåinaK akissiv- dlutik såssussilerput, taineKartar- tumik Ardennerine såssussineK, autdlaiKåumut uivssuminartumik sujuariartoKissumik, ilåtigut pi- ssutigalugo silap tyskit ikiorma- git: iligit tingmissartutigut pi- ssauneKarnerunerat atomeKarsi- nåungilaK tyskit Kamussuinut Ka~ leruarssualingnut pissutigalugo uvdlut ardlagdlit silap ajortuar- nera (pujoK). tyskit uvdlut Kulit sujomutdlugit amartartut sila- mik nalunaertartugssat Atlanti- kumukartisimangmatigik. 1939-me 1. septemberime Norge sikuiuitsup imåne aulajangersu- mik nalunaertartunik tatdlimanik silasiorfeKarput, tåssa Svalbard- ime Isfjord Radio Jan Mayen- ime Bjømøya-me kisalo Kalåt- dlit-nunåta tunuane (Myggebukta Mackenzia Bay-mitoK, 72°30’ av- dl. san. åma Torgilsbu Lindenows Fjorde-me, 60°30’ av'dl. san.), ki- siåne aitsåt tyskit Danmark Nor- gelo tigussarerérmatigik 1940-me apemut oKatdlisigineKalerpoK i- ssigtume silasiorfit KanoK pinig- ssait norskit nålagkersuissuisa Londonime Kimåsimassut tuluit- dlo akornåne. tåssame tamåna ti- kitdlugo silasiorfit silap KanoK i- ssusia tamanut påsigssaussumik nolunaemtigiuarsimagaluarpåt, taimailivdlutik tyskit akeraisalo tamarmik nalunaemtit tamåko i- luaKutiginiartarsinausimavdlu- git. 1940-me aussaunerane Kalåt- dlit-nunåta tunuane silasiorfit tåuko mardluk nalunaertalersug- ssångortitéuput påsigssaujung- naersagkanik, silasiorfigdle Jan Mayen-imltoK piameKåsaoK Ki- mangneKardlunilo, måssa tåsså- nga silamik nalunaemtit ingmi- kut pingåruteKaraluaKissut, isu- maKarput tyskinit sassuneKarnig- ssamut igdlersoriarfigssaKångi- patdlårtut. pilerssårutit tamåko aussaune- rane ukiariartorneranilo 1940 nå- magsineKarput, taimailiornikut malungnartumik tyskit silasiomi- kut amigauteKalersitauvdlutik. taiméitumik sorssungneK tamåt tyskit såkutue imarsiortut ting- missartortartutdlo agsut ilunger- suåput issigtune silasiomiameK isumaginiarssaralugo atatiniar- dlugulo, tamånalo ilåtigut pissu- tausimavoK danskit Tunume ala- pernaerssuissutitaisa tyskitdlo a- kiunerånik tusåmassaussumik. autdlarKåumut nazitstit piler- ssårsimagaluarput nunap Kåne Scoresbysundip erKåne silasiorfi- liornigssamik, kisiånile USA, tai- manikut 1940-me sule sorssuler- simångitsoK, erssenugsumik nalu- naermat Kalåtdlit-nunåt sorssuli- sagaluarunik soKutigissamik ila- gigåt (Danmark tigussaungmat kingomagut amerikamiut canada- miutdlo tamarmik Nungme kon- suleKarfeKalerput), amerikamiut taima nalunaemerat pissutigalu- go pilerssårut nazistit taimaitipåt, tåssa Hitlerip sorssungnemp aut- dlartinerane Amerika kamagtisa- soralugo agsut ersingmat. taimåi- tumigdlo avdlatut iliordlutik sila- siomeK ingerdlåniarpåt. tyskit puissiniutåt „Sachsen", sorssungnemvdle sujornagut ima- nik tamåkuninga ilisimåringnig- toK, avdlångortiteriardlugo sor- ssutingortitauvoK ateKalerdlune WBS 1 (Wetterbeobachtungsschiff — umiarssuaK silasiorfiussoK) septemberimilo 1940 silasiortua- luit nagsardlugit Danmarksstræ- dip kujatåtungånut Kalåtdlit- nunåta Islandivdlo akornånut aut- dlartitauvoK.. tåssånga umiarssup silap Kanos inera aulajangersi- massumik nalunaerutigissarpå Trondheim-imut Norgemitumut tåssungalo uterdlune upemåkut 1941, tåssa tamåniginamigssaK navianarsivigsimangmat, tåssa ili- git radiukut navssårilersimang- måssuk umiarssuarmik nalunaer- tartumik tamånitoKartoK. sordlo taineKamissårérsoK tyskit silasi- omertik angnertusititarpåt sumik angnertunemssumik sorssungni- kut nåmagsissaKagssamåleriar- dlutik. sorssussup „Bismarck“-ip atausiavigdlune tusåmassaussu- mik sorssugkiarnituarssua, maji- me 1941-me pissoK, taimailivdlune sujuningånit piarérsagauvoic „Sachsen“ip silasiorneragut si- kutdlo Kaertartulersuinerdlo Dan- marksstrædime påsiniavfigitiga- lugit. tamatuma kingoma „Sach- sen“ kingumut silasiorKilerpoK, tamatumuna Kalåtdlit-nunåta Jan Mayen-ivdlo akornåne, Kåuma- terpagssuarne iligit radiukut u- jardlersartuinut iluagtitsivdlune naninavérsårtitdlune. 1944/45-me kingumut tyskit umiarssuamik silasiorniardlutik misiléndgput, tamatumuna Kalåtdlit-nunåta Spitsbergenivdlo akornåne. tamatuma saniatigut tiklkumi- naitsune soKångitsune silamik na- lunaertartut inugtaKångitsut iver- titaussarput tivsukartitaulerdlu- tik, amerdlanertigut arKartartu- nit, ilait ima ungasigtigissunut Labradorip sineriåta avatånut Canadame rusitdlo pigissåta Ke- KCKertaK Novaja Zemlja-p entå- nut. 1945-me martsime taimatut jutdle 1973 jCltdlingajalerpoK — uvagutdlo pivfigssa« atorumavarput Ka- låtdlit-nunåne pisissartuvut kigsautdlugit jOtdfime pivdluangårnigssamik tamatumånga peKataussumik ukioK KångiutoK pivdlugo Kuja- vugut. sivitsoriångitsoK 1974 iserfigfsavarput, Kularisångilatdlo ukiortåmfsaoK sapingisavtlnik pisissartQtlriiarumåravtigit tug- dlQsimårtoK. JUL 1973 Atter står julen for døren — og vi vil benytte lejligheden til at ønske alle vore kunder i Grønland en rigtig GLÆDELIG JUL Samtidig siger vi tak for det gamle år. Snart skriver vi 1974 — og vær forvisset om, at vi skal gøre vort bedste også i det nye år, for at De skal blive en tilfreds foto-kunde. FOTO-MAGASIN ET A/s Frederiksborggade 7 . København 1360 K. 28

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.