Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 21

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 21
Éwsmxsmim ardlugit ineKatine umataussiortoK sulerujokatigilerpå. igdlunguaKarpoK tagpavane, savautit inigssaråt tåuna; mérénguaKarpoK tancamane, tamarmigdlo Gutigåt tåuna; pulaorta, iserta, nuénarissarsissugut; tamåssa tamarmik ånagfigissagssatuåt. unuarordlune kingumut sut ta- marmik KamineKarput, ajokile tårmut ukissiuarérdlune siniler- POK. aKaguane ineKatå autdlarpoK ajorungnaerdlune, tåssalo kisimit- dlune mana inime arfinilingnik sinigfilingmilerpoK. ilalo kiser- dliornåssusia. uvdlordlo tamåt si- nigtuåinangajagpoK. singnagtume Kimagdlugit uvalilersordlo eKi- vigdlune iterame atuagkat sågi- narpai, tåukume encarsautai ar- torssameralo Kimagtitarpåt av- dlardluinarmut såtitardlugo. atu- agkatdle åma nåssarput, taimalo ericarsautit takorruinartut nagdli- utencigtardlutik. KilåK KaKortumik Kalipautilik soKångitsordlo sarssuatitanik issi- gingnårfingme idngorfigtut ili- ssarpoK, tåussumame issigiuame- rane ardlaleriarpoK takorrugaitar- dlune. månalo kingumut mérau- nerup uvdlue åssilissatut sarssua- lerput. méritat åssugkersorsimassut a- tuarfiup initåne orpiliarujugssu- armik kåvigput. kinat nuånårpa- loKaut. orpiliavdlo nanerutaisa Kaumanerine kinat nuånårpalug- tut tåutorigsameKarput. avatåne igsiavingne angajoncåt ménta- mingnik nuånårtunik tugsiardlu- aKissunigdle tugsiaKatåuput. ajoKiat påtagpoK tugsiartutdlo nipitungårmata erssiancalåvig- dlune, sordlume atuarfik Kangå- tåsassoK, ungasianime agdlåt tug- siameK erssarekissoK tusarssau- vok: „KåumarpoK nuna — jutdle nagdliungmat". ila sordlo atuar- fiup inerssuå KåumarnerussoK pi- nersautitdlo mérKat nangmingneK sanårissait erssaringnerulersut. nukagpiarardlo orpiliamut Ka- ningnerussoK tugsiardluascissoK nuånårpalungårpoK. tugsiutdlo nångmat ajoKe atuvfåssilermat arnaminut tulagkiartorpok, tåssa- me ajokip inusugtup sujugdler- påmik atuarfingme jutdlisioncår- nera. ajoKivdlo atuvfåssissutånut tusarnårdluaKaoK anåname sar- dliaråne. ajoidp atuarpå: „niviar- siarånguaK ikitsisaerniaK". nång- mago mérKat kingumut orpiliaK kåvigpåt „jutdlime ivangkilio" a- tordlugo mérarpalugtumik. nång- måssuk pisangnagtineKarput, pi- sangnåmingnigdlo nerineråne ili- niartitsissoK atuvfåssivoK atuar- dlugo „jutdle nuanernerpåk" nångmago orpiliap nanerutai nag- gatårdlugit kåverKigkatdlarput a- tordlugo „Kujavdluse kaigitse merdlertut-å“. nångmåssuk orpi- liap nanerutai KamineKarput or- piliardlo tulangnenardlune. åssi- gingitsorpagssuanrik pinguartine- Karput. naggatågut angerdlaler- dlutigdlo tugsiarkårput atordlugo „Gute Kujanarsile". aniagamik nukagpiancap anånane tasiordlu- go angerdlaxatigilerpå naneruar- filerdlune avkutimingnilo avig- sågkatik sinigdluancussardlugit. atdlårneKigame isseicaoK, uvdlo- riarpagssuitdlo uisorilassut nalå- ne arssarnerit kussanaidssut a- ngalavdluakaut. igdlortik anguli- gåt kåumarigsåKaok, nanerutitdlo igalåt såvine ikumåput. nukag- piarnap nalungilå tancamane kia- lårdlunilo nuånisakissok, åmalo Katångutine nukardliussut OKa- lugtutugssauvai. nåparsimassunik pårssissup ne- rissagssat ernutdlugit isemerata takorugai nuånersut åungartipai. kingumutdlo påsivå uningaving- mine kiserdliomartumitdlune. i- lagissaKångilak ilisarisimassaKa- ranilo, tamatumauna artorssaler- sitarå. taimailigångamilo asassa- ne Jensine saniminérkussaralua- Kå, ungasingårpordle. adventip sapåtaisa kingugdler- såne unukut arKanermut Kiter- KutilersoK telefone sujanerpok, sunauvfa autdlartomikut ajoKU- sertoKarsimassoK. ajoKivdlo tusa- ramiuk agsut nagdligusugpok, su- nauvfa ineKatigssane. maskinale- rissoK inusugtok encuneKarpok sakissamigut autdlaisimavdlune, tupingnartumigdlo pencigsiler- torpoK. åmalo uvdlut piarérsar- fiussut ingerdlanerine KUtdlerme amat inånit nugtertoKarpok, å- malo angutit amatdlo atautsimut. afdelingilerdlugit inigssineKarput. taimalo alikusersusinaulerput jut- dlimilo ilaKutarigtut jutdlisiorsi- naulerdlutik. akagumut jutdliarartugssångor- Pok. ajoKilo inusugtok ilimagi- ssaminit kimaneroKaoK ineKatine uningaKatinilo sungiusimalerpai ilisarisimassatorKamisutdlo ilag- siordlugit. init pinersarneKarmata ajoKip maskinalerissuvdlo ineKa- titik mardluk isumaKatigissute- karfigait avdlat tamarmik iner- pata aitsåt inertik pinersarumav- dlugo. unuarormatdlo aitsåt pi- nersailerput unuamut atatitdlugo. nalunaemutaK unuap Kema Kå- ngermago ineKatigit pivdluamo- Katigigput nuånårdlutik, nauk pericingikaluardlutik pivdluameK misigisimavdlugo inertigdlo jut- dlerpalårtungortitdlugo pinersa r- simassartik nuånårutigalugo. ajoKe inusugtOK inardlunilo nu- nuneK sapilerdlune KiangålerpoK, tåssame asangågaisa måna nag- dliutorssuit autdlamerpait. naug- dlo uningaKatine sungiusimagalu- aKalugit taimåitoK måna kiser- dliungårtutut misigisimavoK. a- ngajomåt, Katångutit ilisarisima- ssatorKatdlo ernarsautimigut na- jungålerpai. Kasuneruvdle uer- narneruvdlo artorssautit Kånger- tipait. jutdliaraap uvdlånguane itera- mik Kamuna artorssauteKangår- nine nuånårdlutik itertunut ma- lugnartingilå. uvdluvdlo inger- dlanerane KimaneK nuånåmerdlo uningassunut artorssauteKaler- sartunut siaruartertuarpå. artor- ssauteKartuvdlo nipaitdlune misi- gingneKatigingningnermigut OKi- lisåutarpai, nauk Kamuna nang- mineK artorssangåraluardlune. mérKat nålagiameråne åmalo nå- parsimassut nålagiameråne ar- tornaraluaKaoK. nåparsimassume nålagiameråne erine sajugtoK ar- torssauteKangålertaraluarpoK uni- ngaKatimik niviarsiångup 17-inik ukiugdlip saniane. inugdle sapi- lerfigssakartarpoK. uvalikut tug- siaKåtårnertalingmik nålagiartit- dlutik niviarsiånguaK OKalOKati- gerujortitdlugo Kanga jutdlisior- tarnermik, sapilerpoK tugsiaKåtå- mtip nalungitdluagåta sinigfing- mut palutipå manigtulersitdlugo. tugpatdlersautitutdle OKautsit uko erKaivai: „emigsissumik Kimatsi- vigåvse, erKigsissumik uvanga pivnik tunivavse, silamiut iler- Kuåtut pingilavse." tugsiutdlo u- na erKaivåtaoK: pivdluamussivdlutit Gute ivdlit serniginga. Kåumarsånga kinangnik, såimåussivdlutit piginga; issiginiånguånga kisalo emigsisånga. tåuko encaigamigit kingumut emigsineK misigivå ilencunilo a- tivdlugo. unukutdle telegramit a- tuarérdlugitdlo tunugdlune sinig- fingmine KiangålerpoK. encar- sautai avunga Kaugdloringmik a- pisimassumut autdlakåput. tåva- niput encaimangnigdlutik nalu- naersimassut. pingårtumigdlo a- lekame nuånaringågkame nalu- naemtai artorssautigivatdlårpai imåitut: „encaimaKalutit jutdlime ukiortågssamilo pivdluancuvavti- git“. tåuko atuaramigit issaine maKaisserpaloKissune Kuvdlit ku- lerput artorssangårdlunilo Kialer- poK. ilame sordlo aleKame nipå sagdlaitsoK tusålerålunit. angajor- kåme nipait, atåtame nipå Kati- tok, anånamilo nipå asangnigpa- lugtOK. asassamilo nipå asangnig- palugdlunilo amarpaloKissoK. Ka- tångutinilo nuånårtut Kimassut- dlo, taimalo erKarsautigingåmeri- sigut takorulerpai angajontåme angerdlarsimavfiat jutdlerpalug- tumik pinersarsimassoK. „igavfiup matuanit inimut ag- pakåupoK. inivdlo kinguane éssi- liarssuaK kisime issigerKUvoK: å- nåussissoK savanik pårssissutut ajungitsutut åssinga Kaulersup kussanaKissup nalåne. pisatsersu- tit åssilissatdlo inigssinere årnig- ssutdluagaoKissut tåssåuput nang- mineK åncigssugai. jutdlimutdle pinersautit angajomåvisa åncig- ssugarait. atåta nalaussårfingme nalau- ssårpoK tugsiardluaKalunilo nipi- mik Katitumik anånalo igsia- vigssuarmut ingitdlune nuerssai- vok, orpiliånguardlo tamanik Ka- lipautilingnik nanerusersorsima- vok. Kutdlit nanerutaussanik pæ- rigdlit igalåminernik nivingatag- dlit Kåumarekaut. atåtalo tugsia- mngnaerpoK, téssamiuna mérKat silatangiaissut agpipatdlagtut, mé- rarpalugdlutigdlo tusamissusé. anånap nuerssagkane unigtipå, tåssame mérKat isertugssat sutu- gagssainik savssainiarame, ima- Kalo Katångutit ilagissugssauvait. påsilerpålo anåname takungikå- ne. erKumigiumerdlugo misigssu- inialerpoK sok angajoncårne ta- kunginerane. nangminerdlo ati- ssainik atautsimigdlunit atissau- sivingmitoKéngilaK. agdlagfia ini- minikaluarpoK påpiarausivialo. kisiåne Kåvine ingminut tunga- ssunik soKångitdluinarpoK. ag- dlagfiata Kåvane nanerutit mar- dluk sutdlivigissartagå avarKut- dlugo inigssisimåput. igalåkut si- låmut Kiviarame KingigtorssuaK Uvkusigssardlo kisimik takorKU- put. Kaugdloringmik apisimåput ivnartaitdlo Kaugdlorigdlutik asu- le kussanaKutauginarput. „erKaiméngitsornaviångilångå- sit nanerutit ikisavåka." anånane taima OKarpatdlagtoK tusaramiuk Kiviarpå, påsivdlugu- lo agdlagfingme Kånitut naneru- tit ikilerai. emaimavånime, nane- rutitdlo ikilermagit issaine kuv- dlit takuvai. issaine nanertute- Kardlune Kimåvfigissagaine a- sangneKissune. anånåtame nalu- ngilå nåparsimavingme jutdle Ka- noK itussoK. månale najoraluar- pai takuneKarsinaunanilo sianigi- neKånginame. mérKat isålermata issigigamiuk neriugpoK tåuko ta- kusinåusagåne. nukagpiantat ti- merssortitarsimassai niviarsiar- Katdlo umisårfigissarsimassai ta- marmik nuånåKalutik anånap savssagainik piumaKalutik tigor- Kåiput. Katångutit iseramik ki- maKissut nanerutit agdlagfiup Kå- nitut takulerdlugit kipisarpalug- tumik kinaKalerput mérakatitig- dlo aningmata uninardlutik. atåtåtalo malugalugit avdlamut såsamialerpai. najasiåle aperilerpok: „atåta, ane nåparsimavingmikame?" takuvå atåtame kinå avdlångu- atdlagtoK akivordlo: „åp, kisiåne a j orungnailerporoK“. „ilå ane nagdlingnak, imaKa ki- simipoK.“ najasiå ingminut pissu- tut OKaraluartoK ilait nipaitdliat- dlaaaut. OKarfigerusungåraluarpai kisi- mingitsune, uningaKatinilo ki- mavdlutik jutdlisioKatigigdlutik. takusinåungilåtdle åmalo tusarsi- naunago. taimailissordlo Kitsuti- ngua agdlagfiup Kånut KaKivok. misigaoK tungånut autdlardlune, ilame Kitsutinguaminut maKaissi- nera angeKaoK. månalo kingumut såminut påkusinaulerpå. ornigpå agdlagfingmilo igsiavianut ingit- dlune påtalerdlugulo. malugissa- Kångilardle. åmame påsivå taku- sinåungikåne. tåssame nerssutau- tinguatalunit takusinåungilå, ta- kusinauvåle maKaisserpaloKalune igsiavine issigigå. unale nerssuti- ngugaluardlune issai maKaississa- Karpalugdlutik aliasugpalugtune Kuvdlé agdlagfingme Kånut nå- kartartut. tupagdlune periarpå sunauvfauna sinilersimagaluar- dlune. måna iterpoK emailerdlu- gitdle telegramisiane atuarsimav- dlugit, aukume sule tigumivai. aKaguane jutdlemjugssup uv- dlåkuane ajoKe nåparsimavingmit anivoK OKalugfingmilo nålagiaKa- tauvdlune. kingumut makaissinek malugenrigpå, tåssame tugsiut „Guterput" atomeKarmat nipine sajoKissoK tugsiaKatauvoK. anger- dlaramilo inarpoK nerileramigdlo aitsåt makitdlune. uvdloK nåla- giamerme palasip OKalussivfigi- ssane ikingune sinigfiane igsia- katigå tugsiutitdlo nuénareKissa- tik atorneKarmata tugsiardluaKa- lutik. uvdloK tåuna angnertunerussu- mik erKaimassagssarsingilaK, KUt- dlitdlo Kamingmata kingumut er- KarsauteKangårdlune sinilemeK ajulerpoK, encarsautai nunaKar- fingmut inungorfigissånut tunga- lerput. katerssortarfingme inusugtor- pagssuit katerssusimåput jutdlip orpia kåvingniardlugo, tåssame jutdlerujugssup unukuane iler- koråt inusugtuinarssuvdlutik or- piliaKatigigtameK. inusugtutut encasutekångitsutut nuånårtututdlo kinaKardlutik tu- sarneKissumik jutdlip tugsiutait atortarpait ine isersimavfigtik su- le nuånemerulersitdlugo. ki- ngomagut tunissutisissarput, ing- mingnume tunioråutaramik. nuå- r.åmeratdlo sukuluitsoK unup i- ngerdlanerane atausiujuartOK uv- dlågssåkut nangineKartarpoK ig- dlumit igdlumut silatangiainikut. „NålagaK-å nuliarit pingortencå- ravkit“ tusarneKissumik jutdlip åipåta uvdlåkuane atomeKartar- mat. ajoke inusugtok maKaississa- Kartutut anersårulugpoK, kingu- mutdlo KilåK måna pinersame- KarsimassoK ukisilerdlugo. Nup ikerssua avangnamik a- nordlerpoK. Kåumåssuardlo samu- nga pisimassoK magdlit kåvinut kussanaKissumik tarranigsima- vok. inusugtoK avKusinikut ino- kångeKissukut åmut ingerdlavok kiserdlioKalune. jutdlerujugssup unukorå nunaKarfigdlo inungor- fine Kimagsimagamiuk encarsau- teKaKalune inoKångitsumukarsi- mavoK unuap ivdlemartup nipåi- nerane silarssup perpalue kisisa tusåjumavdlugit, akomusersome- Karanilo encarsarumavdlune ki- serdliomartumukarsimavoK nauk pulaorfeKartugssaugaluardlune. åsavko naoralaortitsivit akomå- nilo imarssuaK Davisstræde Kåu- matip sarKarsimangmane Kåu- marsimavoK Kagfialårdlunilo er- ssitdlune. åpavko KåKarssuit kussanaki- ssut apumit kaugdlorigsisimassut Kåumatip Kåumartisimavai. igdlo- Karfigdlo oncuanipoK kussanaKi- ssumik jutdlerpalårtoK takusl- nauvå, perpaluitdle tusåssai ano- rip imavdlo kisimik perpalulersi- tarai nipilerssomertut itdlune i- nusugtup siutainut ångutardlune. sunauvfame pigårtup radio ang- matisimavå, taimalo ajoicip inu- sugtup takordlugainut nuånersu- mik ångusimavdlune. aKaguane unukut nåparsima- ssut orpiliaicatigigput puigunae- Kissumik ajoKip inusugtup åncig- ssugånik. orpik nåparsimassut makisinåungitsut inånipoK kå- vingneKarpoK tugsiutitdlo nuåna- rissat torKameKartut atomeKar- tardlutik. ajoKip inusugtup oka- lugtuamik nuånersumik atuvfå- ssinera uningaKataussut nåparsi- massunigdlo pårssissut nipaitdlu- tik tusamårpåt. kingomagut ajo- Kip inusugtup okausekarnermigut ericaivai ilagissat Kimagsimassat måna orpingmik kåveKatigisinåu- ngisat ungasigdlutik jutdlisiortut maKaississaKardlutik neriuteKar- dlutigdlo ukiume tugdlerme ilagi- ssånguatik Kimagusimassut najo- rumårdlugit. erKaivåitaoK toKO- rérsimassut måna pivdluarfigssu- arme jutdlisiortut ånåussissok ila- galugo. OKautsinilo naggaserpai: „tuningilavkit erdlingnartumik, tunivdlutitdle umatinguamik“. u- vagut måna sule inussugut tai- malo Jisuse ånåussisserput taku- sinaunagulo erssitsumik tunisi- nåungilarput. tunissutdlo atausi- tuaK tuniusinaussarput tåssa, ing- mivtinut tuniutariaKarpugut nå- langnivtigut inokatinutdlo asang- ningnivtigut Gute atåtaK emitualo asavdlugit pencussait nålagdlugit angnerpåmigdlo tuniuvfigalugit. „tuningilavkit erdlingnartumik, tunivdlutitdle umatinguamik." nåvoK. Skal der være fest så skriv til os! Leverandør til Set. Georgs Gilderne. Skriv efter brochure! Ballin & Co. Vi kan levere alt til: „FORENINGSFESTER". De kan købe næsten, hvad De har lyst til. F. eks. har vi alle slags varer til TOMBOLA. — Der kan bestilles efter vore specielle tombolalister. Varer til: LYKKEHJUL — SKY- DEBANE — RINGSPIL — PILE- KAST og FISKEDAM. Endvidere kan vi levere ANDE- SPIL samt LEGETØJ til juletræs- fester. Bestil varerne til bazaren i god tid. For foreninger afregning efter festen BADSTUESTRÆDE 15 1209 KØBENHAVN K. 21

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.