Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 13

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 13
narssainaup kukukungua anorimit nungutdlarnartumit aput persoralårpoic igdlunguamut nikanarpalugtumut, tåssanilo ilaKutarit najugagdlit sivisuvat- dlåmik ajornartorsiutinik nåpåumigdlo najomeKarsimåput. ki- siånile tingmiakulunguaK mikissoK KalipautigigsångitsoK igdlup inugtainik irimagtitsivdlunilo kingumut akiusinångoridgtitsivoK. tåssame ilumine tingmiaK neriungnerup Kalipautainik Kauma- ssunik KalipauteKarpoK. OKalugtualiårKame tåssane kussanartume Martin A. Hansenip (1909—55) ingmikut periausilingmik oKalugtuatdlancissusia ava- tangissinigdlo navsuiaeriausia crsserKivigsumik malungnarput. tusamårpåt angalåinartoK anger- dlarsimavfeKångitsoK silatiming- nitOK, anore. KasoncalersimavoK, sordlo taima ilimanartOK. ilåne narssamut natdlåinartarpoK Ka- suersemiardlune, tauvalo maker- KigtariaKartarpoK. ilane aput igalåp såvane Kag- fartarpoK, kåvigdlune, Kitigtussiv- dlune tauvalo tåmartardlune. it- suartorpåtigut, isumaliorput, Kui- agigåtigut måssa Kuianartorsiag- ssaKarata. anordlerpoK unugdlo ingerdla- vok. anore agdliartoraluarpoK ki- gaitsumigdle. nautsiviup orpisa a- komisigut ingminut uniakalårtu- ssissarpoK. anore nungutdlarnar- toK. inungmut ilumortumik OKau- sigssaligtut nangåssortutut OKå- ngitsortariaKångitsututdle entai- nartarpoK. tåssame tamånaugu- narpoK inime inersimassut anori- mit nungutdlarnartumit tusåssåt. unuk ingerdlavoK, apiuardluni- lo. sujugdlermik Kanerujugssuit siligtut, tårmit igalånut aggertar- tut naussussarssuångortardlutig- dlo Kaumassut. kingoma Kamt migdliartulerput akulikineruler- dlutik sivisoKissumigdlo uvinga- ssumik nåkariartortualersimåput. tauva sanimut sågkalugtuinar- put, persilerdlutik, tåssame uni- ngikångame atissarssuarmine Ka- Kortume kaujatdlagdlune ilung- mutdlo itsuartordlune. — hå aput takoriarsiuk! niviar- siarKat mingnerssåt OKarpoK. a- ngajuata nipangersarpå. tåssame mencat aput nuånarissaraluarpåt, kisiåne måna nuånårutigisinau- nago isumaKarput. unup ingerdla- nerssuane niviarsiarångup tåu- ssuma aput pivdlugo OKausia tåu- na kisingajangme OKausiuvoK. tå- ssa sorssungnerup nalåne, sor- ssungnerssuaK sujugdleK, nuname avingarusimassume igdlunguame pitsorpalugtume, ardlånik ajoKu- teKartulingme. angutåt igsiavoK avisimigdlo a- tuardlune. tåssa sule atuagkane atauseK uteKåtårtuarpå. Kenca ti- kitarpå, tauvalo autdlartendg- tardlugo. amåt alersinik ilårtui- vok. agsut sukavoK, kigdlaigut kå- putdlugo, amuvdlugo sukasumik taimailiortuardlune tauvalo ilår- tutine kipivdlugo, avdlamut kå- putencigdlugo, sukavatdlåKaoK. mérKat ingmingnut tikivigdlutik nerriviup teKernuane igsiéput a- visitdlo pisonrat issigingnårdlu- git. nipaeKaut isumaKatigéKalu- tigdlo. KåumarKutigigsåmerugaluarpat ine najoruminarpalungnerusaga- luarpoK, pialuteKardlune, nerri- vit Kalérait, åssilissat, pialuit. ki- siåne Kilåmit umåssuseKarpalu- ngitsumik nivingassoKarpoK ili- ssanik avdlanik umåssusiaissu- mik. iluaKutåungilaK KutdleK pe- troliutortoK Kivdlersagaunera kå- ngusagtå Kivdlertuinauvdlune. or- ssoKångilaK. nivingåinångilaK, ni- vingagardliuna. KåumancutauvoK igkane nivi- ngassoK seKersartOK Karbid-imik ikumatilik. angutåta Kaumassor- talemiarsimagaluarpå, kisiåne tå- ssa Kaumanera kussanåipoK. uvi- ngavdlunilo tungujorpalugpoK i- kumanera ingianardlune, tåssalo nukeKartitdlune Katimåjussartu- mik nipenarpoK. tauva KameKå- tålersarpoK tingmissatutdlo pa- pingminik åpartårissutut Kagfar- tårissututdlo ilissardlune. aitsåt inugpalålersarpoK toKulivigtitdlu- ne. nanerussap peKUtit nungutdlar- nere igkavdlo påpiarartaisa si- mernere tikuartortussivai. ajoKu- tit tamaisa erssersitdlugit. kinat amitsut påsissagssartait påsiumi- narsisitdlugit. saumarnup suka- ngassup sut tamaisa ajorneruler- sipai, åma tamingit, Kåumareu- timingnut uliagssaerutut. ilånériardlune silame encigsi- vitsup taleK takisoK pujorfikut i- lungmut mangutardlugo pissar- poK, taimailivdlune kissarssut si- låmortitdlugo. taimailigångat mérKat isikordlugtarpåt Kanitik lcungujulassutut angmatitdlugit, kisamime soKUtiginartutuaK. tåssame kissarssut aumaKarpoK, ine kiagsauteKångivigsungilaK. ta- komartaK iseraluarune imaKa ta- måna maluginaviångikaluarpå. tauva angajorKåt sapingisaming- nik iliomiåsagaluarput. tåssa per- rorutigåt sut tamaisa naggatå ti- kitdlugo issertomiardlugit. ilånime ilisarisimassait pulaor- tarput. ilimagissaKartarunarput, ilait Kutdlertut karbiditortutut tagpigtigissunik isseKartarput. pi- ngitsussårdlutik mérKat siutait ipeKarsoralugit misigssortarpait. tåssame siutait ipeKångitdlat ati- ssaitdlo ilårtorsimavdlutik. ilaKu- tarit. træskue issikimissårtarpaii. tåssame pårivdluagåuput aluler- Kåmerdlutigdlo. taimaigpéme ila- Kutarit ajutuvigsimagunångitdlat. kisiåne pitsugaluardlutik peraig- sårtut. pitsunermit sapilemeK er- ssertarpoK sut tamarmik sOKuti- ginérukångata. sujugdlermik ilaKutarit ajor- patdlångivigsumik ingerdlåput. tauvale angutåt sivisumik såku- tujuvoK. kingomagut pitsåungit- sumik suliaKarpoK, uvdlormut a- kigssarserKalårnartumik, pisiag- ssat akisoKaut, nåkariartulerput. tauva nåparsimassoKameK. tamå- na ilisimaneKardluinarpoK. ajor- nartorsiutit aseruilerångata nå- paut OKartarpoK tåssa uvanga pi- ssugssångorpunga. månalo angu- tåta ivssorsiutå nivautaK issip a- putigdlo unigtipåt, inussutituari- niardlugo. tamåna issertomeKar- sinaujungnaerpoK. tåssa amigar- tunik peKartuåinameK ingerdlåi- narsinåungilaK. sapingisamik sivi- sumik kussanartumik issertorni- arssaråt, måna terissat nerissag- ssausiviånut isisaerputdlunit. angutåt avisinik atuarpoK tåu- kutorKat uteKåtårdlugit. amåt i- lårtuiuarpoK kipissugssåungitsu- ssåmik. alersip tugdlia, kigdlaigut ujat- dlerdlugo kåputdlugo nusugdlugc kipisuitsumik. taima ingerdlåinar- sinaujungnaerpoK. taimågdlåt su- aussamemit. uvdlut tamaisa. pu- gutårånguit, migdliartortinavig- dlugit. isse aputdlo issertugag- ssau j ungnaerpoK. tauvame? ilaKutarime tåuko pe- riarfigssaKångitsungitdlat. inui- me ilait ikiutsiancuvdlutik Kinu- vigisinauvait. igkane inuit pit- saussugunartut åssinge nivingå- put. Kå Kainiaritse, åssilissat o- Karput, kikutdlunit igåine piner- sautigssandgput, taimåitumik na- leKaKaut avdlanitdlo ikioncusså- ngitsunut tuniniaråine iluaKutau- sinåuput. aunalo KutdleK nivinga- ssok, iluaKutåungilarme nivingåi- narpoK atomeKarane tujormina- Kutauvdlunilo. kisiåne amåta i- ma pårivdluartigå Kivdlarigsutit- dlugo uliamik orssugssautilingmut akisugunaKalune. aunalo uiluvig- ssup pua amussarissap Kåne. aki- suvok, tåssame tusardlugo erau- mitsugame, tamatigutdlo atåtap tigugångamiuk OKalugtuarilerdlu- gitdlo suna nunat takomartat piv- dlugit atuarsimanerine uiluvig- ssup puatigut anissutut OKausé i- tarput. tåssame, ilaKutarit sivisu- lårtumik perdlemavérsimasinåu- put pigissatik tuniorarunikit, tå- ssame inime isersimassut tamar- mik nalungilåt pigissatik akisu- jussut. atåta atuarpoK avisimik. anåna alersinik ilaortuivoK, méntat ni- paitdlutik avisitonranik issiging- nårput, ardlåinåtalunit malugi- ngilå inarfigssångulersoK. kisiåne anore sukagtisimavoK. pissauneKalersimavoK, angerdlar- sima vf eKångitsu j ungnaerdlune, kisiåne tåssaulersimavoK såku- torpagssuit nålagåt maligterpag- ssualik. minutit igtualårtuinait nagdliutarput sorssugkiat sanior- Kualitdlarångata, persuvdlo pa- miuisa igalåt anaulertarpait, tå- ssalo nipaerutitdlatsiartamerit encumitsut, taimailigångat anore iliveKarfikut KimugserpalugtoK tusarssaulersarpoK orpit akug- dlorKuarpalugdlugit. taima nipaerutitdlatsiamerane matumut pissorpatdlak tusarpåt silardlermut. inip matuvdlo silar- dliup akornåniput igavfik torssu- ssardlo. kisiåne tåssa tusarpåt. a- tausiåinardlune pissorpatdlak. anånartik issigåt arnåtalo Ki- tornane. issai agdliput mérKatdlu- me åma uineruput, tårtitdlutik ersinermit. tamarmigdlo anånåt mérKatdlo atåtamut issikuserput. sule avisimut issigivoK. kisiåne i- ssai aulariarneK ajorput, atuå- ngilaK. Kiviångilai naluvåtdlo KanoK er- KarsauteKamersoK. angutauvoK ingmingnit avdlaunerussumik er- KarsartartoK, ersinermingnilo Ka- noK erKarsamersoK naluvigpåt, Kiviångingmatingme. kisiåne anå- naK mérKatdlo peKatigigput. suna nalunartoK tikiutilerångat ersi- lersarput. encaimavdluarpatdlår- påt. unuat ilåne sinigput. tauva kasugtortoKarpoK. igalåp silatåne angut KeKarpoK. unuaK måna aut- dlåsautit, såkutungorKussauvutit. sule sorssungneKarpoK. angutåta nianre magssitipå na- Deres ur er i gode hænder hos os ... Vort moderne reparations- værksted modtager gerne De- res ur eller brille til repara- tion. nalunaerKutårKat uvavtinut suliaritftarniaruk årdlerKutiginago ... sutdlivivtine modemiussume nalunaencutårKat issarussatit- dlunit suliariumaKåvut. URMAGER JOHN GRAUTING Torvet 1 - Lemvig lunaerKutardlo Kiviardlugo uvane igkame nivingassoK imatutdlo o- KalugtussissoK: bi åma ti (nipa- ngerit utarKivdlutitdlo). issai erKumitsumik Kingome- Karput, imaKa angutip encarsar- neranit pissumik, sukangassoK nalussardlo Kaemussigångat pi- ssartoK. åp, aggilerpunga. — sunauna? anåna isuvssug- POK. Kiviarpai issikutut issigilerdlu- gitdlo issailo nukigtorpalulerput. igavfikut pårssuåkutdlo inger- dlarpalungnera tusarnårpåt, ni- paingåramik uningarKigsångåra- migdlo sordlo anersårtorungnaer- simassutdlunit. tusarpåt issimit mato niperKa- ssok magperpatdlagkå. anore i- seipoK. nipaitdlerKingmat tusar- påt apererpatdlagtoK: — månito- Karpa? isumaKarput sivisoKissoK. må- ssalo pisugpalua tusågaluardlugo sajulerput matukut putungmat, i- lumorsårpalugdlune, tupigusug- palugdlune. tupigusugpalugdlune. tigumiaKarpoK. niviarsiantat mingnerit nivdliatsiarput tigu- miå takugamiko Kiåuminartumik amilårdlutik isumaKaramik ersi- naKissoK. — ila åma sunauna? amåt i- suvssugpoK. — tåssa narssåinaup kukukua, angutåt akivoK. tåssa issaisa påsilerataKåt ting- miarujuarånguaK. atåtap tingmiénguaK angmalu- kutdlak tigumiarpå, niaKualo kuvdluata igdluatungånut talor- simavoK. — majuartarfit ujaragtåne na- nivara, OKaipoK. — kisiånile, kiap, ... anåna aut- dlartipoK. — apume tumeKångilaK, angu- tå akivoK, tingmivdlune aporsi- mavoK. amåta tingmiaK tiguvdlugo su- luisigut kunigpå. — kissartorujugssuvoK, Kaigit- se savtitdlugulo! OKarpoK. mér- Katdlo ornigdlugo tingmiaK ag- tualårpåt. tåssame mencuisa iluat kissarpoK. påsinångilaK tingmiaK toKungassoK taima kissartigisi- naungmat sulungme nivingåinar- tut iluåne. — encuméKaoK ... atåta ing- minut OKalupalungnemvdlune o- KarpoK, apumit Kåtdluitsisitausi- mavoK. kisiåne mato erKordlua- vigdlugo tusameKarsinaussumik.. — isumaKarpunga navsuiame- KarsinaussoK, anåna OKarpoK, ni- viarsiarKatdlo tingmiénguaK ag- tualårussåråt kigaitsumik aniat igalånukarpoK. igalåmut angisu- mit nigdlertumut kine tugtitdlu- go silåmut itsuarpoK. nalungilå suna takusavdlugo. tauva sut ta- marmik ersserKingnerulerpoK, ta- kuvå inuk KemertoK angutinit angnerussut orpit akomisigut åu- ngartoK. tåssame kukukoK apumut nå- karsimavoK månilo inime kiag- tume aput mentuinitoK augdlune kuseriamingutalerpoK. ilait o- Kartarput narssap kukukua Kali- pautilugtoK, åmalume takonruså- rutigssåungilaK. kisiåne nalingi- nartut Kalipautine atordluarpai, sordlo pilutanit kajortunit Kali- pautine pisimagå, Kajussiagssanit inerisimassunit, Valmuiminermig- dlo, unuavdlo tåmeranit kuseri- arnerit mardlugsuit. narssap i- ssertugarå, kiap ilisimangnigtup, atsertariaKarpå, kisiåne avdlanut oirautiginago. kussanartunik mikissunik isiga- KarpoK, amitsut mångertut. ting- missame tåssane sut tamarmik sagdlaitsumik angmalorput, nia- Kua seKungingajagsimassunik i- ssilik, siggua, tåssångalo auk ku- lårdlune. kingumut atåta avisiminut i- ngerKigpoK, kisiånile kinguningua igavfingmut ilane anitdlagfigalu- git. ilaKUtaussut tamarmik nag- dligssuivdlutik Kiangajagput, ki- siåne tåssa kukukoK tOKungavoK, erisarneKåsaordlo, tåssame neri- neKamigsså isumagineKarmat. e- risarérame migdliatdlaKaoK, sua- me tåssa. inalugamernit ingming- nut nuiutut mikissut, tingue, aKa- jarua umatiminérarssualo miki- ssok mångertOK iluanit anitdlag- put, tåssa iluane Kaumassunik tingmiaK KalipauteKarpoK. alåta silamut anivoK, KaKortui- nauvdlunilo apumit isencigdlune akutigssat persillit nagsardlugit. orssumineK sujatsivingmut iline- KarpoK, imaKa pisuånguat, kisiå- ne måna anånap sivnituånguane tamaisa tigorarpai, nautsiat iga- mut ikineKarput ingmingnut isu- mavdlutaerunermik nungutitik tigorångilait, tåssame anånap ne- riungnerup nagdliutorsiumik ne- rissagssånik igangmat. måssalo inarfigssaK KångerikatagkaluaK, nerrivik KalilemeKarpoK KaKor- tumik kussanartumik, måssa kar- bidimik Kutdliuvdlunit takuju- minaitdlisaineraluanut akomute- Kångitsumik. tauvale KutdleK si- lamut anineKarpoK KamerKuvdlu- go, nanerutdlo akisoK ikitdlugo nerriviup Kånut ilineKarpoK. silame tårtume anore Katimåg- poK. assagput ermigdlutik, ig- dlaerdlutik, kussagsardlutigdlo. tauva nagdliutorsiumik neriler- put. kukukoK avguameKarpoK, tamarmigdlo mikissuaråinarmik pigssaKarput, kisiåne ilumorpoK tingmiångup tamaisa Kårsitdlar- tingmagit. 7omT GULDKARAMELLER De eneste rigtige karameller er Toms Guld Karameller kukamarKit téssåuput Toms Guld Karameller 13

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.