Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 8

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 8
ukiup unuåne sinigpårneK Nup kangerdluane Akiane unuame silardluk puernortoK piv- dlugo pisimassssunik oKalugtuan pisanganarton navialinernik iliniagaKarfiusinaussunik misigissaKarfiussoK silardlungmit sujumutdlo sitdli- marérsimånginermit ajunångajag- simagåine, pisimassunitdle ataut- sikortunit iluagtitsivdlune ånåu- neKarsimagåine, misigisimassaK nikerartunik misigissuseKardlune erKaissariaKartarpoK — ilåne nu- ånårssualernartarpoK, ilåne aju- ssårnalertarpoK, ajussårutigiler- dlugit pissarissersuisimaneK isu- målugtitsisimanerdlo nangmineK pilersisimassat. ajortumérnerup kinguninguagut — imaKalunit su- le kingusingnerussukut — tamå- na OKaloKatigissutaussarpoK nuå- nitsoK, pissutigalugo ajortumér- nerme tOKO kisiat nangeridssutig- ssatut isumaKalersimagaluarneK ernarsautigisavdlugo kigsautigi- nartångingmat. misigisimassaK, toKussugssatut soriarsinaujung- naersimaneK åmalo issip silar- dluvdlo assagtussinigssånut tuni- utinarsimalerneK åssiglngeKissu- migtaoK katitigausimassarmata i- luamik agdlautiginiaruminåitar- put ■— imaKa ingasséussinavérså- raluardlune. ingassåussinigssa- mutdlo pissutigssanångilaK. taimåitoK OKalugtuaK OKalug- tuarissariaKarpoK, Kautussåme a- tuartup påsissagssai imaKa pingå- ruteKardlualersinåuput imalunit lcerussornikut tumartornigssauga- luamit ånåssutausinauvdlutik. tai- måitumik OKalugtuauvoK ilinia- gagssaKarfiuvdluartOK. Kujanartumigdle autdlainiat si- sorartutdlo KaKutiguinaK ilisima- ssariaKagkat ingminut ånåuniar- nigssamut tungassut pissariaKar- tilersarpait, tamånarpiardlo pi- ssutigalugo ikigtuinait ilisimassa- riaKartunik tamåkuninga ilisima- ssaKartarput; ajortumérnerdle nagdliukångat toKulo sujorasåri- lerångat pissusiussut pivdluåine- rulertåinarput. anigssiliarneK sujorna 11. marts arfiningorneK aKigssiliarfigssarKivigpoK — pu- ereordlune, asingavdlune Katsu- ngavdlunilo. uvdlune kingugdler- ne mardlungne kujatånit kitånit såkortumik anorssarigsimavoK, arfiningorneruvdle uvdlåvane nu- iaKångingajagdlune KatsungavoK. 12—14 gradinik issigpoK, kåma- låtivutdlo atautsimordlutik pujor- tuarånguamik aulisariumik åtar- torsimassut tamarmik isumaKar- put sila tatigissagssaussoK. Nup kangerdluane Akiane or- nigkumassavtinut „niutitarpu- gut“, mardlukutårdluta ardlali- kutårdlutalunit niuvfingmut a- tautsimut. uvdlOK tåuna torrat- dlåingeKalunga ilavnit kiserrang- ma Målutumut niujumassuvunga, tamavtale Kanåsut kujatinguåne Niutåme igdluarKame nåpitug- ssaugavta erninaK avdlat ilåka nunamut ilorpasingnerussumut niussut atåssuteKarfigerKilisagu- narpåka. sila agsut atoruminarpoK, pu- erKoraluardlune issaisangajagpoK. ❖ □H masaasaas Stangstål Faconstål Båndstål Stål Armeringsstål Stålbjælker RHS-profiler Præcisions- stålror Rustfrit stål Emneror Plader Aluminium- profilplader P.V.C.-beklædte profilplader Galvaniserede profilplader Søm, tråd Skruer, bolte Vi sender gerne brochuremateriale brochurmik påsissutigssanik nagsitdluarsinauvavtigit & MUNCK Æ/S • STAL Kanåsut tungånut autdlarpunga, sinerissamit 6 kilometerinik unga- sissuseKartumut. sisorarfigigpoK, ilungmutdlo ingerdlavdluarnar- POK. avKUtåne aKigssit mardluk nå- magtordlugit autdlaeriagssamår- nialerdlungalo påsinarsivoK aut- dlaisima oKåtårneKångitsup maki- ssartua ajoKuteKartoK. atausiar- dlungalunit serKoriarsinåungila- nga, isumaliorpungalo ulia Kerni- simåsassoK. taimåitumik maki- ssartOK kaussarfivnut ikivara ne- riugdlunga augkumårtoK. nagto- raligdle pukisårdlune Kulaor- Kungmat aKigssit takugssaujung- naerput. ukiup silardlua Kanåsune KåKap tungånut kuv- nerit misigssuatålerpåka. tamau- nga ardlånut unigpunga Nuvdlo tungånut 15 kilometerit migssi- liordlugit ungasigtigissumitumut Kiviardlunga. KåKame portusumut majuarKårtariaKångilaK issikivik pitsagssuaK anguniåsagåine, suna- lo tamarme nuånårutigssåinå- ngorpoK. kangianit anordliulår- poK, aputdle ingminut atavdluar- poK, issikivigigdluarpordlo. sule ingerdlatitdlunga, Kuvner- tigordlunga, ivnårssuit uiartertar- dlugit orKiimukartitdlunga silar- sangmiveKarnermik misigisima- ssaKarpigssaK. uvangalo sangmi- veKarnermik misigisimassaKångi- langa. pujorsiutdlunit nuname Målutup tunuatungånitume tati- gissagssåungitsutut nautsorssune- KartarpoK, KåKame savimineK nautsorssorniaruminaitsumik pu- jorsiutip tikutånik nikingalersit- sissarmat. sordlo ilavnik avdlanik taku- ssaKarsinåungitsunga ilamåtaoK takuneK sgperpanga, silardlugdlo uvdlune ardlalingne atutinåsag- pat ånagsinåungilanga. issisiutip minus 19—20 gradit anguvai, ano- rerssuardlo såkortusiartorpoK. sikumik kinarpalerdlune sinerissame nåpivfigssavta tungi- kånia ingerdlaviginiåinartariaKa- lerpara. silardluk sujorKutitsiardlugo a- nore igdluarKap tungånit, tåssa kangianit, anordlerpoK, nigdler- nerulersimagaluartordlo pissutig- ssaKångilaK isumaKåsavdlune a- norip sangmivia kujåmut nikisi- måsassoK, isumaKarnardlunile ni- kiuitsumik sangmiveKåsassoK i- malunit avangnamut sangusimå- sassoK. sangmivit tåuko najorKU- tariniarsinauvåka. agssordlugo i- ngerdlaguma kangimut avKUtåne igdluarKap isimavfiata erKå a- niardlugo pisorérdlungalo påsiva- ra tåmarsimavdlunga imaKalo or- nitaraluavnit ungasigsorujugssu- armttumut pisimavdlunga. unuincK uvdlup KerKa Kångerpå, ajornei-u- linarsimavordlo igdluaraK ujarsi- magaluaravko. taimåitumik isu- merpunga tangmårniardlunga sa- pingisaralo tamåt iliordlunga a- pumik igdluvigaliulerdlunga. ig- dluvigalioriautsimut tungassut i- låinakiissumik avisérKamit Hai- nangimit 68-imérsumit 69-imér- sumitdlunit erKaimassaKarfigåka. sujugdlermérdlunga imaKalo nag- gåmérdlunga igdluvigaliorniarpu- nga, takuminartungmatdlo igdlu- vigalioi larnermilo takordlortag- kåka alianaitsumik timitalerma- git inernera tugdlusimårutigåra. taimåitordle atorsinåungilaK! angut atauseK inuit pingasut- sisamat inigisinaussåne ingminut kissagtisimatisinåungilaK. periar- sinauvfit avdlat misigssorniardlu- git anigama sordlo silardluk uni- mitsiartoK — sordlo anorerssuar- nera kipitsiartOK pitsaunerussu- mik issikivinigdlune. tamatumunåkut sumissusersi- Iei-punga påsivdlugulo Sangujåt taslata avangnånguanitdlunga, Kanåsut KéKainit seks-syv kilo- meterinik kujåmut ungasigtigi- ssume igdluarKamitdlo otte-ni kilometerinik kujåmut-kimut u- ngasigtigissume. tårsinigssånut nal. akunere mardluinéngorput, isumerpungalo niuvfingma nalikånianut tårsingi- nerane Måluto anguniarniardlu- 1003 Kobénhavn K Vestergade 16 Telefon (01) 150525 5000 Odense Tolderlundsvej 115 Telefon (09) 14 33 22 8100 Aarhus C Svengesgade Telefon (06) 13 33 22 dluk nagdliupoK, autdlarKåumut agsut såkortuvdlune. persumit sumigdlunit takungningniameK ajornarsivoK, kinguningualo niv- tailartorssuångorpoK. imatut ano- rerssuartigaoK agdlåt KåKajung- nat Kåvisigut Kingartaraisigutdlu- nit sujumukarniarneK ajornarsiu- ssavigdlune. ilåtigut paormornig- ssaK pissariaKalertarpoK. silame taimåitume sisorautit- dlunit nuinik takungningniarfiu- jungnaertume, KaKortuinaussume klnamutdlo pusukulårnartuinau- ssume pissariaKardluinarpoK nalunaerKutanik iluarsaineK pilertortoK TIK-TAK Kongensgade 68 Esbjerg ngusavara imalunit avangnamut avKUtåne kuk nalungisara igdlu- arKap avangnåtungånut najorKU- tarisinaussara angusavdlugo. taimåitumik anorerssuaK kiser- Kingnåt najorKutariniarsinauvara. silame taimåitume anorimut ag- ssomiarneK imåinåungitsukasiu- vok. aput Kerrutardlune kinamut avssiaKutångutarpoK, issigissae- rukångamalo ajåupissavnik ase- rortariaKartarpara. kinguningua- gutdle ikutenceréraraoK. amimut Kuvdlulårnardlunilo pusukulår- narpoK. erKarsarpunga ilåka avdlat nu- namut ikårdluångitsutdlunit si- lardluk nagdliusimåsassoK kingu- singnerussukutdle oKalugtupånga tamarmik KåKame pakasartisi- mavdlutik — Kujanartumigdlo ig- dluaraK pujortulérardlunit nav- ssårerKigsinausimagitik. taimatutdle uvanga iluagtitsiti- gingilanga. anore saKipoK kujå- mutdlo ingerdlatilerdlunga nag- gatågutdlo kujåmut kimukauti- lerdlunga ingerdlavigssaraluama pårdlagtordluinånut. pissariaKar- tumit mardloriåumik sivisuneru- ssumik igdluaraK torKamut angu- go. orKungmukardlunga angu- merssivdluardlunga ångupunga savingmigdlo uvavnut nåmagtu- mik agssailerdlunga. agssagkama narKanut sisorautika inigssipåka apumit kivigsimårniåsangmånga. agssagkamut isåriånguaKarpoK a- serornavérsårdluagkavnik. putu- ame angivatdlålerpat agssagaK atorsinaujungnåisaoK, aputdlo er- KånltOK iluarsartussutigiuminåi- POK. navialineK inutigssarsiutigalugo agfarmigdlo inutigssarsiutigalugo piniartussu- nit angalanivne pisanganartorsi- ornivnit Kautussåka Kanordlunit nalinginauvatdlårpalugtigisaga- luarpata ingerdlaterKisavdlugit erKaimåsavdlugitdlo pingårute- Karput: pingårnerutitdlugo påsissaria- KarpoK ukiup unuåne 20 gradi- nik ississuseKartume anorerssuar- siorneK inunermut nav^anarWnig- mat. tugdliutitdlugo påsissariaKar- poK, sok! inup avatangissiminut nigdler- tumut igdlersuteKarane sinilersup 8

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.