Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 16
jutdlime ilerioilersutit jutdlimut ilisarnautit Kanigtume ungasigsumilo Kanga manalo inuit ugperissait nålagauvfingmilo ugperissatut akuerissat nu- nane najugkane erKåinilo pissutsit peuatigalugit åmalo ilanuta- rit ukiut ingerdlanerine misigissartagaisa inuit atausiåkåt jut- diip uanoK atornigssånik malitagssaKalersitarpait — avdiångor- titsisitdlugitdlo. orpiliaK, Ingilit, nisiancat, nane- rutit nerissagssatdlo jutdlimut i- lisamautigitinerpaussarpavut. i- nugpagssuamut ama jutdlip i- vangkiliua tåssaussarpoic ukiut tamaisa nagdliutartOK nuånåme- rup ilisarnautåtut. uvane encarsautivtinisaoK, atu- artup jutdlime ilisarissagssai pi- lencåmeranit ilisimaneKardluar- mata. tåssa ilisimatutut misigssor- niångilarput jutdlime nagdliutor- siomeK kuisimånginermit aut- dlamerfeKamersoK, imaltinit ait- såt ilisimassut pavångamitsanit autdlamersimanersoK kangiamiut tåuko Bitdlimimukardlutik aut- dlamerånit, imalunit Jisusip inu- ngorneranit autdlartlnersoK. agdlagtugkat nalinginait, ag- dlauserissat atuagarpagssuitdlo å- ssigingitsut najoncutaralugit må- ne oKalugtuagssat agdlangnexar- simåput. imaKa tamarmik ilisi- matutut påsissanut nalencutingi- kaluarput, kisiånile soKutiginå- ngitsungitdlat. isumaKaruvit jutdlimut piner- sauterpagssuit niuvertarfitdlo i- galåvine piserKusårutit ukioK må- na ingassagpatdlårtut, ilisimassa- riaKarpat jutdle ugperissap tu- n gåtigut nagdliutorsiorf igssatut misilingneKarKårsimangmat ukiut 2. untritiligssånile — Kulamaitsu- mik ukiut 4 untritiligssåne. påvip agsut mianerssutigencu- simavå Kilangmut tungassut Gu- timik nalussugatdlamerme iler- Kunut akuliutitinigssåt. tamatu- muna akomuserniarpå mitårdlu- ne atissalersomigssaK Jisusimut atarKingningniardlune nagdliu- torsiomerme pereunagit. ardlale- riardlunilo ukiut untritilikutåt i- ngerdlanerine åssigingitsunik ilu- silerdlugo piumassaK tåuna sar- KumiuneKartarsimavoK. danskit inuiait pissusitoKåinik tåmatsailiuivdlune katerssuissoK H. F. Feilberg isumaKarpoK jut- dle autdlarKåumut tamit nagdliu- torsiutigineKamerånut tungati- tausimassoK, tåssa toKusimassut nagdliutorsiutiginerat, atuagkia- nilo amerdlaKissut uparuarsima- vai åssersutigalugit, inuit ilaicu- tatik Kaningnerussut jutdlip u- nuåne nåpitarsimagait. svenskeK ilisimatoKatå Hilding Celander åssersussisimavoK jutdle fårot erdlingnartusiviånut inuiait OKalugtuarissauneråne kulturikut erdlingnartutivigtut. ilimanartipå ukiut ingerdlanerine misilissarsi- manerit navsuiamiardlugo OKau- seK „jutdle" KanoK isumaKarsi- manersoK tamarmik ilumårtorta- Karsinaussut. sulime kiavdlunit aulajangersinausimångilå osau- seK tåuna sumit pissoK, imalunit KanoK isumaKartoK. ukioK 492 OKalugfingmut encu- neKarpoK nanerutit nagdliutorsi- omeKarnerat nanerutit pivdluar- KuneKarfigssatut aulajangersima- ssutut. peKatigalugo nagdliutorsi- omeK enraisitsissusaoK Jisusip silarssuarmut KåumarKutaunera- nut. tamånalo kinguneKarsima- vok ukiune akugdleme nanerute- rujugssualiortalemermut, jutdlip nanerussua, uvdlune ancaneK mardlungne ikumasinaussoK. nunane avangnardleme nane- russuaKarpugut inime nanerutinit avdlanit ingmikortitaussumik jut- dlime nanerutitut. meterip Kerita sivnerdlugo portutigisinaussarpoK jutdlivdlo unuå tamåt ikuma- ssugssauvdlune. Sverigeme nane- ruteKarajugtarput ilaKutarit ta- mai-mik ingmikut kivfatdlo tamai- sa ingmikut naneruserdlugit. na- nerutit tåuko sujuligtuisitaussar- put. sulilo ilåne takuneKartarpoK nanerusiaK ardlalingnik „talilik" tale ilaicutarit tamarmik amerdlå- ssusiånut nalencutanik. nanerutit Kemertut atausiåkåne ikineitar- tarput toKungassunut nanerutigi- titat ikitdlatsiåinardlugidle emi- naK KamineKartugssauvdlutik. iluarsaerKigtoK Martin Luther tåssautitaugajugtarpoK orpingme nanerusersuerKårtutut pinersausi- orKårtututdlo, kisiåne isumag- ssarsiaK tamåna pisoKaunerujug- ssugunarpoK. ægyptenimiutorKat, rdmamiutorKat Tuluitdlo-nunåne druitit gutitik nagdliutorsiutigi- ssarpait palmit orpitdlunit avdlat erKutdlugit nivingaiortorfigissar- dlugitdlo paomanik pingussanig- dlo. måna uvagut jutdlip Kalé ator- tarivut åssigingitsunik Kalipau- sersugkat piner sagkatdlo titar- tagkanik, KangarssuaK jutdlime pflt Danmarkime tunineKarner- pårtåt nårtunigssamut nåpautipi- lungmitdlo igdlersdtauvOK. pflt silarssuarme pitsaunerpåt s8- ■ nerpåtdlo USA-me sanåt. REGARD | Danmarks mest solgte mærke, i Verdens bedste og tyndeste I hygieine-gumml fremstillet 1 * USA. — Beskytter mod svangerskab ■ og sygdomme. 1 nererssuarnerme nerrivit Kale- Kartitaussarsimåput. pitsut imaKa tunginik atuissarput, avdlatdle manilakulugtunik Kalilériardlutik Kåvatigut sule KalilerKigdlugo ma- nigsumik. nerissagssat amerdlanerussa- Kaut uvdluinarne nerissaussartu- nit, nerrivigdlo kussanarsågkanik issigissagssanik pinersagaussar- poK, sordlo nigdlertunik uvagut nerissagssiorulortamivtitut ukiup ingerdlanerane nagdliutorsiorfiv- tigut. nerriviup Kencane Kagtunerssa- liarssuaK ilåne nåpitagssaussartoK — nerriviup Kiterpiåne Kaliap atå- ne — pingorfeKarpoK sujugdler- mik ilineKarKårtarsimangmata karrit inerititait katerssuivfing- mit kingugdlermit pissut igfiaru- jugssuitdlo mardluk sule Kalili- smane. sule taima Kagtunerssa- liortameK svenskit ilentoråt „jutdlip Kagtoma", åmalume Nor- gep ilåne atausiåkåne sule ator- neKartarunarpoK. pingårtitaussar- poK jutdlikut nåvdlugit atanig- sså. ardlalingne evKiluisåmigssaK Kalilinermut pissutaussarpoK ne- rissagssat tamaisa Kalimik matu- nerånut,. KaleK pémeKartardlune pulaortunik isertoKarpat. tåssame sussårtut jutdle Kimagutitisångi- låt, isertuvdlo jutdlime encigsi- nigssaK kigsautigisavdlugo encai- måsavå, inime påukarut sujug- dleic tikitinago. ilerKOK, pugutarujugssuaK su- aussanik ulivkårtoK pujortulnaK erKutdlugo autdlåimik igitigalune kingumut atulerserKingnigsså a- jornakusorunarpoK. uvdlumime autdlaiseKångitsut amerdlaKauti „suaussat serKomertagdlit" tu- ngavigalugit åma imåisinaussar- Pok „suaussat taigdlartalernerat", taimailiortamerdlo ivdlit tåssa jutdlime nerrinerme misiligdluar- sinauvat. taimanikut suaussanik Kalutåumut OKumersissoKåsångi- laK taigdlamineK jutdlip suaussai jutdlivdlo nerissagssautai pivdlu- git sananeKarértinago. isumag- ssarsiaK Skaanimit pissugunar- POK, kisiåne ilaliuneKarsinaugu- nardlune Danmarkime ilisimane- Kartumut, pulukit inuvait nerine- Kalerångata. tåssa inussap kuar- tiata nerinerinere tamaisa snapsi- tortOKartardlune. tåssa nutångor- sardlugo: taigdlamineK snapsitor- tinane — avdlamik pencigtarane taigdlåK ilaneKartinago! jutdlime OKalugtuat ilait, ukiut ingerdlanerine puigugssåungine- russut tusamersågauvdlutik ku- ssanartaKaut, kisiåne méncap er- Karsartausianut nuånertaKalutik. Bitdlimime savanik pårssissut Jisusip inungomera tusaramiko erninaK natdlavianukalerput tu- niartorniardlugo. kingugdlersaråt savanik pårssissut niviarsiarartåt, tunissutigssaKånginame ajussår- nermik KiassoK. kisiånile Kuvdlé nåkarniariartut ingilip råsångor- titarpai KaKortut, niviarsiarå- nguvdlo katerssupatdlagpai inå- ngavingmutdlo pajugutigalugit. ukiorpagssungitsut Kångiuput uvigdlamerup pitsup orpik sapi- ngisaminik pinersarmago Kitor- narpagssuaKaramime, tauvale au- siait nigaliliatik siårtiterpait ku- ssanarKeriarfigssaKångitsumik, agdlåt méraK Jisuse aggerdlune orpik pivdluancuvdlugo, tåssa ni- galiliat sølvingordlutik akisor- ssuit orpik kaujatdlagdlugo. naussunut OKalugtuatoncanitu- nut ilauvoK åma Jei'ikop roså, tåuna pivdlugo OKalugtuaKardlu- ne, Mariap Ægyptenimut Kimå- titdlutik tumaine naulersartoK. jutdlip unuåne imermut ikineKå- saoK sujuligtutauvdlunilo kater- ssuivdluarumårnermik. ukiorpagssungitsut matuma su- jomagut jutdlip uvdloriå augpat- dlarigsoK akisukutdlagssuvoK i- kingutinut tunissutaussartoK. uv- dlume milliunilikutårdlune tuni- neKartarpoK. tåuna Mexicomingå- nérsuvoK, tåssane niviarsiaK nau- ssorigsaissukormioK akigssaKarsi- mångilaK mérKamut Jisusimut tu- nissutigssarsinigssamut nålagia- riartulerame. ingilip sancumerfi- gå OKarfigalugulo avKusemup si- nåne naussupiluit nauvdluarsi- massut nutsuvfigisagai. OKalugfi- ssårssuax tikileramiuk naussup nua tamarmik augpalugtorssuar- nik sivkersoKalerput. tamatuma kingornagut naussoK ilisimaneKa- lerpoK jutdlip unukuata ikuma- ssutut naussuatut imalunit jut- dlip uvdloriåtut. kisiåne OKalugtaut pisimassuvit iluvtine inigssaKartlneKameru- ssarunarpavut? méraugatdlamiv- nit erKaimajuarpara oxalugtuaK sorssugfingne agssagkane toncor- figssiane sorssungnerup kipititau- nera sorssugfingme kitdlerme sor- ssungnerssuarme sujugdlerme, såkututdlo sorssungnerup nåkig- taitsup nalåne tugsiarsimanerat jutdlisiumik, inungmit inungmut ilagsingnissutitut måssa ipertunik uniformeKaraluartunut. ukiune kingugdlerne endgsivit- dliomerne åma ilåne tusartarpa- vut jutdlip nalåne akiukungnaer- toKartartOK. ajoraluartumik er- KigsineK ukiox tamåkerdlugo a- tortugssatut sule angunexarsimå- ngitsoK! ukiut untritigdlit matuma su- jomagut Sibiriame angalanerme ajomakusortume OKalugtuarine- KarpoK, angalassut jutdlip unu- kuane persorssuarmit ontivfig- ssarsiortut igdlusissarfigssarsior- dlutik. måssa angutit Kuliugaluar- dlutik taima amerdlatigissunik histigdlit, naussorigsaissup igdlor- ssuanut aperivfingmingnut iser- KuneKarput, agsutdlo Kujagi- ssauvdlutik nererssuartitauvdlu- tik kålinik, nerssussuit neKåinik sujatanik, nerdlemik sujatanik KåKortarissanigdlo, iggisigalugit kimigtut imiardlo kvasimik tai- neKartartOK — karrinit sémartu- liaK. OKautsimikut påsisinauvdlu- ånginerata ajomakusortipå åma- lume ajomartorsiutit avdlat nu- name takomartaminermut ata- ssut påsisavdlugo sok inip teKer- Kuane ungasingnerpåme nerrivé- raKartoK igsiavigineKångitssumik taimåitordle nerissagssanik ilio- raivfigisimassamik. nerissagssat nutåt erKututdlo pitsaunerssai pa- niussup angajugdliup tåssunga nerrivingmut iliartortarpai. kisalime isumå påsilerataKåt. nerissagssat ilagissamut asassa- mut toKorérsimassumut entainiu- tåungitdlat, kisiånile tunissutauv- dlutik tamanut „takussariaKångi- sanut". kinguningua åma påsinar- sisineKarpoK pineKartut tåssau- Vore mange kunder på Grønland ønskes en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR MED TAK FOR GOD HANDEL 1 1973 POLAR-FOTO Gothersgade 113 . 1123 København K Telegramadr.: POLARROSE

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.