Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 29
sorssungnerup autdlartlnerata nalåne amerdlanertigut tingmissartoK Do 17 imalunit He 111 (Kaertartunik nåkåtitslssutit mardlungnik motorigdlit) sila- siutigalugit atomeKartarput, kinguslngnerussukut Ju 88 atorneKamerussar- dlune, ama mardlungnik motorilik (åssilissame), ingmikut orssugssamausivi- lersugaK såkuilo avdlat tamarmik piagauvdlutik ungasingnerussumut tingmi- sinaulersiniardlugit. taimåitOK maskingevære atånitok atatinarneKarsimavoK: pukitsumik tingmisitdlutik imamut er-Karsinaussarput, auerdluisalo serpalig- titsinerisigut silasiortoK anorip sangmivianik takussuiigssaKalersarpoK. I begyndelsen af krigen var det mest Do 17 eller He 111 (tomotors bombefly) som blev anvendt til vejrobservationsformål, senere fortrinsvis Ju 88, ligeledes tomotors kampmaskiner (billedet), som man forsynede med ekstratanke og ribbede for al bevæbning for at forøge flyets aktionsradius. Dog beholdt man maskingeværet på undersiden af skroget: når man fløj lavt fyredes en salve mod vandoverfladen, og af de små vandfontæner, som nedslagene rejste, kunne den ombordværende meteorolog aflæse vindretningen. silamik nalunaertartoK nanine- KarpoK Jan Mayen-ip avangna- mut isuane, agsut takujuminait- dlisardluarsimassoK. kisalo tyskit kilisautåt 1940-me novemberip Kiteiminerane misi- livoK Jan Mayen patdligtordlugo tåssane silasiorfiliomiardlune, ki- siånile tuluit sorssutånit malugi- neKardlune sule nunigusseriarti- nane. taimåitumik tyskit kilisau- tåta nålagåta umiarssuaK ikardli- sipå inugtailo nunamut ånagiar- titdlugit erninardlo malerssortai- sa tigussarait. kisiåne aulajåinerpåmik nersu- namerpåmigdlo silasiornermik sulissut tåssaugunarput tingmi- ssartutigut silamik alapemaerssu- tit „Luftwaffe“-mik (tingmissar- tortartut tyskit pissut), ukiut tat- dlimat sivnerdlugit sorssungne- Kamerane avguaKatigigsitdlugo uvdlup unuavdlo ingerdlanerane mardlpriardlutik tingmissartor- tarsimavdlutik, akulikeKissu- mik ima silardlugtigititdlugo tingmissartut avdlat tamarmik autdlariarsinautinagit. tupingnå- ngitsumik tingmissartortartut tåuko „Luftwaffe“-mérsut tuså- massåuput „sila KanoK ikaluartit- dlugo tingmissartorsiqaussut" tai- måitumigdlo avdlanuit ajomaku- sortunut suliagssanut atomeKar- tardlutik misiligtagaKardluamer- tik pissutigalugo, ilåtigut misig- ssuiartortitauvdlutik åssiliartorti- tauvdlutigdlo Kalåtdlit-nunåta tunuanut avdlatut ajulerdlune mitarfiusinaussunik, iligit umiar- ssuaisa ingerdlaoKatigit ujarneri- nut avdlanutdlo. kisiåne suliåt a- jomakusoKaoK navianaKalunilo. tingmissartortartut 13-it sivisune- russumik silasiomermut tåssunga sulisitaussut sordlo åssersutigalu- go ukiut tatdlimångorneråne tai- matut suliaKalernermingnit amiå- kutuarisimavait sisamat. tyskit silasiordlutik tingmissamerat a- merdlanertigut autdlartarfeKar- poK Væme-p tingmissartunut mi- tarfianit Trondheimip enrånit. Tysklandip Finlandivdlo Sovjet- unionimik såssussinerata kingor- nagut Norgep avangnå imatdlo nunatdlo tamatuma erKånitut sor- ssungnikut pingåruteKameruler- put, tingmissartortartoKatigitdlo silasiortartut Banak-ip tingmi- ssartunut mitarfianut nutåmut i- nigssitåuput, Nordkap-imit 100 km-inik kujasingnerussume, ty- skit såkutuisa Norge Kimangnig- sså tikitdlugo ukiåkut 1944-me. Beerenbergip ingia pujorajugtoK Banak-imit tingminernut tama- ngajangnut utimut sågtarfiuvoK, åmåtaoK tyskit sorssungnermut silasiomeråne Jan Mayen pingår- nerssauvoK. iligit septemberime 1940-me Jan Mayen-ime silasiorfingmik pérsit- sinerånut pissutaunerpausimavoK 1940-p nålemerane tuluit ajor- nartorsiomerujugssuånik. tuluit sorssutait tåssatuangajåuput tu- luit KeKertaisa tyskinit nunivfigi- niameKamigssfinut såkortumik a- kissisinaussutuat taimåitumigdlo umiarssuit atorumasimångilait KeKertamut soKångitsumut unga- seKissumutdlo igdlersutigssatut, tamatumalo saniatigut pajugtau- tigssaK sikusiornermut nalentutoK pingitsomiåsavdlugo ajomartor- siutauvoK. novemberimile 1940- me issertortumik Skotlandime ili- simassagssarsiortugssat piarérsa- gaulerput. autdlartitagssaic umi- arssuaK tåssa ména tikitdlugo tu- luit sorssutåine ilisimaneKångit- sok taiguserneKartoK HMS (ku- ngip umiarssuå) „Veslekari". u- miarssuan tåssauvoK norskit pui- ssiniutåt taima atilik: tåuna å- malo „Polarbjørn“-itoKaK, New Foundlandime 1949-me ikuatdlag- toK, umiarssuit sikuiuitsuliartau- tit mardluput norskit pigissåinit tusåmassaunerssaussut iligingne sikuiuitsup imåne sorssungnerme atorneKarsimassunit. omingniarå „KeKertaK X“, tåssungalo „Vesle- kari“ tåussumalo igdlersuissoralu- go ingerdlaoKatå kisame martsi- me 1941-me apuput agsut ajor- nakusortumik pisanganaKissu- migdlo ingerdlarérsimavdlutik. KeKertardlo tåssåsit Jan Mayen. silasiorfiup pérneranit Kåumatit mardluinait Kångiutut påsineKar- simavoK silasiorfik pingitsorne- KarsinåungitsoK, ilåtigut pissuti- galugo KaertartulersuineK tivsu- kartunik tyskitdlo arKartartuisa umiarssuarnut ingerdlaoKatiging- nut sassussissamerisa iligit umi- arssuait ingerdlaoKatigit Atlanti- kup avangnarpasingnerussuatigut ingerdlassariaKalersisimangma- tigik. Island avKusårdlugo uvdlup u- nuavdlo ingerdlaneråne måna si- lamik nalunaerutit arfineK pinga- soriardlutik nagsiuneKartalerput Tuluit-nunånut såkutut Kutdler- saKarfiånut. „Veslekarivdle“ Jan Mayen-i mut silasiomermut ator- tugssåinait nagsarsimångilai. må- ssa erssemigsunik malungnarto- KångikaluaK akericat aulajanger- sumik tåssane inigssiniagssamår- tut novemberime 1940-me misilé- riaraluamermik kingomagut, ki- siåne tyskit soKutigingningnerat migdlisimångivigsoK ersserpoK a- kulikitsumik tingmissartunik ku- låussissamerisigut amartartutdlo Kingutait alapernaerssortut pui- galuartarnerisigut ilånériardlutik KeKertaK misigssortardlugo. tu- luit-nunåta nangmineK sorssung- nermut atortugssat tamavisa ator- figssaKartitorujugssuvai, taimåi- tumigdlo Jan Mayen-ime såkutu- minut KamutilitorKat umiarssuit Kamutilé mardluk kisisa inigssit- dlugit, åipåta silåinarmut erear- sinångortineragut tingmissartor- niutaussångortineKarsimavdlune tingmissartomiutip umissutånik piligaugame. agsorssuaK ajor- nartorsiomarpoK Kamutigdlit tåu- ko niuniarnere inigssiniamerilo; KeKertame niussivfigssat ajoma- kusoraluaKissut, sule agssartor- niamerat ajornameroKaoK, tåssa nunap Kåva arssakunik lavamig- dlo ångamik Kagdlersimangmat. tingmissartomiut kisame inig- ssingmat „nunamutdlo" aulaja- ngersimalerunardlune Kuagssug- torssuamik cementimigdlo aula- jaeKUserdlugo, tauva misiligdlu- go pisanganaKissumik igitugsså- ngorput, tamånalo såkutut Kut- dlersåta suj ugdliuvfigi ssugssauvå nålagaugamime. serKOKaoK, kisi- åne uteriamera såkortungårmat agdlåt Kamutilik pigsigpoK umi- ssutåtalo atortuisa ilåta sencortoK kinågut erKordlugo, issaruai ase- rordlugit kigutailo mardlugsuit napivdlugit! kingumut tungavia KajangnaerssorKigtariaKarpoK pit- saunerussungordlugo. aussåinartoK KeKertamut ikior- tigssat tikerérput, angutit amer- dlanerussut såkutdlo, ilåtigut tingmissartorniutit „Kamutilivit" 20 mm-it mardluk, tåssame pi- ssariaKavigput, tyskime aussaler- dlune Kaumanerulemeragut ting- missartutigut tåkutikulaneruler- mata. måssalo tingmissartut Ka- KutiguinaK Kulautivigtaraluartut KaKUtiguinardlo erKåineKartar- dlune, tamatuma pissariaKartipå ilungersunartumik alapemaer- ssortuartariaKarneK såkutut a- merdlångikaluaKissut. sékutoKar- fiuvdle Kingmé Kimugtut iluaKU- tauvdluaKaut: inuit sule tusarsi- naorKajångikait tingmissartorpa- lungneK, Kingmit ilisamavigsu- mik miaggulersarput, taimailiv- dlutik inugtait torKorfigssianukar- tardlutik Kamutigdlitdlo inugta- lerdlugit pivfigssaKardluartitar- dlugit. pigårtunutaoK OKilisautau- ssarpoK tingmissartut uvdlorpag- ssuarae aggerfigissartagartik au- lajangersimassoK atortarmåssuk, pissutigigunardlugo tingmissartut silasiomermut atortarmata. OKa- lugtuarineKarpoK norskit Jan Mayen-imitut nal. 11,35 Kamuti- lingnukartartut, nalunaencutardlo 11,30 tingmissartoK tåkutarpoK. soruname akerarit pissugssaune- råtut ingmingnut erKåutarput, ki- siånile ingmingnut pissusiliupåt erKoriåsanatik! agdlåt OKalugtua- rineKarpoK tyskit tingmissartor- tartuisa nåkartitarait avisit nutåt Norgemilo encardlisa ikingutaisa- lo inuvdluarKUSsutait Jan Mayen- ime såkutunut! ajoraluartumik tingmissartoK tåuna kukulugtor- nikut nåkartitauvoK inusugtumit tikerdlåmit, tingmissartordlo av- dla taortaussoK taimailiomigssa- mut ajoraluartumik isumaKatigi- neKångitsorpcK —. sorssungnerme OKalugtuangnåt amerdlaKaut; ku- larnångilardle „sikuiuitsup Mal- tå“-ne sorssungneK Maltavingme tingmissartutigut sorssungnertut nåkigtaitsigalunilo sukangatigi- ngisåinartoK, imalunit umiarssuit ingerdlaoKatigit akiunerssuisut i- ngassagtigisanatik KeKertap er- Kåne. AtlantikoK sorssungneK nåvdlugo sorssugfit pingåmerrit ilagåt iligit atortugssanik agssar- torfisa Ruslandip avangnånut pi- ngårnerssaringmåssuk — Islandip Jan Mayen-ivdlo akomisigut i- ngerdlaortardlutik kimut uterale- rångamik. 1944-me oktoberime amerika- miut Norgep nålagkersuissuinit akuerineKarput radiukut pejleri- ssarfingmik Jan Mayen-ime pi- lersitsinigssamut, novemberivdlo 7-iåne 1943 US Coast Guard ku- tere „Northland" tikipoK 41-nik inugtaKardlune atortugssatdlo 30 tons nagsardlugit — agsutdlo mi- anerssorKussausimavdlutik usi- ngiaivfigssanut ajomakusoKissu- nut taima ukiarértigissukut. ki- siåne sap. ak. mardlugsuit Kångi- utinartut atortugssat niorKarér- put stationilo amerikamiunik Ku- li t migssåine amerdlåssusilingnik inoKartugssaK sukanerpåmik ine- rérpoK, måssa usingiainerme a- tortugssat pingårtut ilait ånaine- Karsimagaluartut. iluagtitåriput atortugssat åssinge „Northland“-ip pigissai piardlugit taorsiutdlugit! 1. decembereKalinartoK statione inerérpoK atorneKalerdlunilo; ilå- tigut nålagarisimavå danskeK A- merikap såkutuine løjtnantiussoK US Coast Guard-ine Arnold Pe- tersen. norskit såkutoKarfiånut pissuseK kussanartuvoK, ameri- kamiut tikiutingikatdlarmata ilu- aKUsersutit Kerititsivit, errorsivit elektricitetitortut filmertarfigdlo Jan Mayen-ime ilisimaneKångi- kaluarput. 1942-me aussaunerane norskit taigdlicrtcrssuat, Nordahl Grieg, taimanikut norskit kivfåungitsut såkutuine nålagaussoK kaptajni- tut atorfeKardlune Kåumat siv- nerdlugo Jan MayenimipoK. tå- ssaninermine såkutut najugåni- ngilaK inigssarsivdlunile silasior- fitorKame aserugausimagaluartu- me 1940-me. tåssane kisimikajug- tarpoK, taigdlicrdlune, kisiånile sungivfingmine såkutoKarfing- miut ilagigajugtardlugit agsutdlo iluarineKalerdlune. Jan Mayen imititdlune ilåtigut taigdliane tu- såmassaK agdlagsimavå ateKartoK „Kongen". Nordahl Grieg, Norgep kivfåungitsungomiardlune akiu- nerane sujulerssuissut pingåme- rit ilåt 41-inamik ukiOKardlune tOKUvoK. 1943-me tåmarpoK, avi- siliortutut iligit tingmissartue Berlinimut nåkåtitsiartomerine i- lautitdlune. Sikuiuitsup imåne KeKertaK 1. KeKertaK tårdlune imamit pu- tusimavoK kiserdliortOK issigtOK merKuit- SOK. tåssa Norgep KeKertautå pigissatuarisså. 2. tårtume anorerssuit ukiume pujorssuaK aussaunerane nunamut soKångitsumut tagia- lårissut ilulissanut, Kaersumut ujama- nut. 3. tåssa nunarput, angerdlarsi- mavfigput tarnivut ilusilemeKarput kigaitsumik erssertitåuput ånaissamit nunamit. 4. naussut orpitdlo ivigkat åma tunivåtigut naunermikut erKig- sinermik taimailivdluta aunålertariaKav- dluta inunermik tugdlagauvdlune narmgissamik. 5. nunavta ivssua itisujussaraoK issertortumik aliasungneK nau- SSOK atausiussutaussaraoK kisiåne erKortumit plngilaK. 6. tåssame nunarput ånaisimavar- put énaivdlugo imamit imamut, utertisaguvtigume encarsame- rinaK nåmåsångilaK. 7. auna nunarput „KeKertaK". anore såkortOK nigdlertoK. nausinaunane singnagtugaK. suliagssarput tåssa toKutsineK. 8. taimailiomivtigut kinguårit nu- tåt angmassut kissartut kivfåu- ngitsut pilutat karritdlo akomine uva- guvtitut pineKantunagit. Nordahl Grieg, Ishavet, juli 1942. Kostskolen Sandalhuus Drenge og piger fra ind- og udland optages. Særlig undervisningsordning for udlandsdanske. Skolen har eksamensret. Indhent oplysninger. Pris pr. elev årligt kr. 6.600,—. MARKHOLT-OLESINS REALSKOLE J.H. JACOBSEN .7.000 FREDERICIA (05) 921818 flely'TS Hehctia BOLCHER er de bedste oli;«?«: sukuarKat pitsaunerpåt -1 nemme poser 12 forskellige slags ; — pugssiarigsut éssigingitsut 12 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.