Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 20

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 20
tassame jutdlilerpoK „Santa Lucia Kaumamup inua“ —. nåparsimaviup akunerssuagut højtalerikut tugsiameK tusarner- sok tusarssauvoK, tassame unuk tåuna radiukut autdlakåtineKar- mat uvdlOK Santa Luciap uvdlua- nik taineKartOK erKainiameicar- dlune. nåparsimavingme nipåineKar- poK nerinerup naligingmago. å- mame inoKarpatdlångilaK. init i- lane angut inusugtoK kisimitdlu- ne KarsungaKalune nalavoK, mau- ngåinardlo ukissivdlune maKai- sserpalugtumik. kinå Karsunga- KissoK issigilerdlugo påsissaKar- narpoK silatorpalugtoK, aulajåi- palungnerdlo Kardluine ipumersi- massune takugssauvoK. issai sai- massut maKaisserpaloKaut, inug- tålo erKarsauteKarpaloKaoK, tå- ssauvorme ajoKe inusugtoK. eri- narssut tusarnårtitdlugo takor- dlorpalugsimagaluarpoK, nång- matdle entarsautine nangisima- gunarpai. sunaunalo takordlorsi- magå? „tåssame jutdlilerpoK," tusar- ssåungingajagtumik anersåmivoK, kingumutdlo takordlugai tåku- put. sutorniartarfingme imigagssag- dlerfiungitsume isersimavoK kav- fisordlunilo. isilerdlune agdlagar- taK takussane utancivdlugo iser- simaniarpoK, tassame arfineK mardlunut niviarsiarKat Santa Lucia erinarssutigalugo isertug- ssåuput, tusarnårusugkamigitdlo iserérdlutik någpåssuk aniniar- poK. taimaitdlutik Kutdlit Kamlne- Karput, nanerutitdlo nerrivingml- tut kisimik ikumalerput. tauvalo matup tungånit tugsiarpalungneK tutsiupoK Kaumanerdlo augpila- ngusersoK matup tungånit tåkut- dlune. tåssauna niviarsiånguaK i- neKunaKissoK sujugdlersaussoK niarKumigut sisamanik nanerute- Kardlune tigumiaKardlunilo isiler- sok. kingugdlit isågaluarmata på- singilai, sujugdleK alameK ajule- ramiuk. erinageKaoK, kisalo su- jorånguanut sågdlune unigpoit. sule erinarssorput, niviarsiånguv- dlo angut issigingnigtine torKar- dlugo Kiviarpå, malungnénginga- agdlagtoK: Ole Elisassen, Nuk. jagtumigdlo augpitdlerpoK sordlo ånilåruteKardlune, tauvalo kingu- mut aniartordlune autdlarpoK. takordluileraluarnine uggori- ssutut ajoKe anersårulugpoK, tå- ssame asasså månalo utanrissoK tåunauvoK Jensine. inip Kalipautåta KaumaKissup sule Karsunganerulersipå kipi- sarpalungårtumigdlo ukissitilcr- dlugo. angajorKåka, Katéngutika, asa- ssara ikingutikalo måna ungasi- ngårpåka, månilo takornartauvu- nga. nauk nunancatigiligkåka su- ngiuterérsimagaluardlugit månalo Kimagdlugit igdloicarfiup nåparsi- mavianut unigtariaKarsimavunga, taimailivdlungalo ilisarisimassav- nit tamanit Kimagausimavdlunga. ilagigsinguåkalo imana jutdli- milunit ajoKeKarsinåungitdlat. i- lalo taimåisagpat AtåtaK nåking- nigtoK-å ikiorniåkit OKalugfingu- amingne jutdlip tipaitsungnartua — Utroligt, at jeg sådan rent kunne glemme at invitere resten af personalet til firmaets julefrokost ..! — ila tupingnaKaoK, sulissuka avdlat jutdlimut frokosteriar- Kuniardlugit puigorsimagavkit... ! tusarsinaorKUvdlugo tauva ami- gauteKångineruvdlutik jutdlisior- sinåusåput. kingumut anersårulondgpoK, erKarsautailo ingerdlarKilerput: asanerpaussara Jensine måna encarsautigissaleKåvkit, tåssame ungasingårdlutit nagdliutorssua- vut nagdlilerput, nalungilatdlo u- kioK kingugdleK jutdlisioKatigig- kavta KanoK nuånersimatigissoK, månale ungasingårdluta nagdliu- torsiortugssångorpugut. tamånale tiguniartigo misilingneKautitut, tåssame asangningnikut aulajåi- sinauneK Kåumatine ardlaKartune utarKinivtigut pissugssauvoK, ne- riugpungalo uvavnut nåmagigtar- dlutit utarKiumårtutit. Jensine a- sassara pivdluarneK uvavtinut tu- niuneKartugssaK aitsåt påsiumår- pat nåmagigtardlutit utarKeréru- vit. anånaga, atåtaga Katångutingu- åkalo måna jutdlileicaoK, pemar- dlungalo Kimagsimaleravse uvav- nut OKitsungilaK, nauk isumaKar- simagaluardlunga ilagigsinguåka nuånårdlunga jutdlisiOKatigiu- mårdluse, sunauvfale Gutip av- Kut avdla atoncugå. misilerKår- niarpångame KanoK ingminut tu- niutigisimanersunga. erKaima- Kåvsile, tåssame måne ilisarisi- massa.Kångilanga. åmalo kiserdli- OKalunga nalavunga. inivne ta- mavsilunit sinigfigssaKaraluartu- se ungaseKåvsile. taimalo inune- rup atortitai pavånga årKigssu- neKartut nåmagalugit nuånårdlu- talo tigussariaKarpavut, akerdli- lersuisinåungilavume. mårauvdlunga silagtulerKårniv- nit ilivsinik jutdlisiOKatigingnig- tarsimanika sarssuatitalerérpåka, pingårtumik tugsiutit mérauniv- nit nuånarissåka atorneKartitdlu- git. jutdlerujugssup uvdlåvane ite- ruma erKarsautivkut najoruna- Kåvse, tåssane asanerpaussaralu- nit jutdlisioKatigisinåungilara, ne- riusaungale jutdlime iseriartoru- mårivse uvanga sivnerdlunga. „tåssame jutdlilerpoK," anerså- rulugpcK tauvalo nipe siutainut tutsiupoK: „jutdlip unuåne ingilit nipait." tugsiutip nuånareKissåta ator- nerata artorssauteKalersipå issai- nitdlo perKusersuitsunit Kuvdlit kulerput, tåssalo kiserdliomerup Kuvdlé artorssauteKartup aningit- sorsinåungisai. „pavuna KaumassoK nuingmat inungnut jutdlilerpoK; ånåussisserput erniungmat tamåna pingulerpoK. Kilagssuarme uvdlorissat Kaumaneråtut angnikitsoK seKernup Kaumamatut ingmat /: umåssutitut såterpåt :/. tugsiut nångmat Kilåmut soKé- ngitsumut. ukissivoK encarsaute- Karpalungålerdlune, erKarsautailo ungasigsumut autdlararput. anga- jorKåne Katéngutine ilagissanilo kinguleriårdlugit issigissutut ili- ssarpai, tåukununale Kanga jutdli- siortarsimanere tåkutericigput. sila atdlånceKaoK uvdloriarpag- ssuitdlo Kilangme uisorilavdlutik Kåumatdlo imigsisimassoK Kåu- mareKalune nunaKarfingup Kulå- ne KåumarsaissuvoK. igdlut ta- mardluinarmik ikumåput, tåssa- me jutdliareap unuarå. inusugtoK mérarpalugtOK (tåssa ajoKe inu- sugtoK) angajorKåne ilagalugit pi- nersaeKatauvoK, nalornilerånga- milo sagdlaitsumik aperissardlu- ne, unuap KerKardluinalerpoK. pi- nersainerminilo inilerput, åmame angajorKåve unuap Keraanut a- leKånut KaerKutisimåput jorngu- ame sujugdleK (angajugdleK) jut- dlisiorngålerpoK. unuap Kencar- tordlo angutåta OKarfigå naneru- tit igalåmitut ikiterKuvdlugit. i- nusugtungup ikitilerdlugitdlo ta- kulerpai åma avdlat ikitilersut i- nuitdlo angatdlatilersiméput ig- dlumit igdlumut, ilumut misigi- ssaK nuånissusia, ikiterinine iner- dlugo tunungmut Kiviarmat a- ngutå arnålo suliungnaerdlutik tunissutigssatik tiguvdlugit utar- Kiput. tåssame ilerKoråt jutdliar- Kap unuåne unuap Kencanut tu- nioråutardlutik. Kungujulavdlutik jutdlime pivdluancungmåne nuå- nångårdlune akivai, nangminerdlo tunissutigssane tuniutdlugit. av- dlat piungnaerdlugit puiailerput tamarmigdlo nuånårutigeKait tu- nissutisiatik. angajorKånilo aning- mata ernerat kisimilerame Kut- dleK Kavsupå nanerutitdlo augpi- lassumik Kaumanerisa ine Kåu- marsarpåt, tauva sagdlaitsumik jutdlisiutinik tugsiarujulerpoK pi- nersautit ikussutigalugit. ajc.Ke inusugtoK kingumut ta- korruinerminit uipoK avdlalo ta- kungilå KilåK KaKortumik Kalipag- simassoK soKångitsoK. ugguarpa- lugpoK, tåssame sup ardlåne per- patdlagtup takorrugå nuånersoK åungartipå, kingumutdlo nipåineK KasunartoK nagdliupoK. asassane takordlulerpå Kungu- julavdlune saimarpalungårtoK. tåunalo ’takcrdluleramiuk eriner- palu.gdlunilo kipisarpalungåler- sarpoK nalornilersardlunilo. jutdlilerpoK. asassålunime u- ngasigpatdlårpoK. ingagdlune ki- serdliumertaraoK, ilame jutdle KanoK atorumårnerpåt? asassani- lo najortigilerumårnerpå? igdlo- Karfik tåmarnartcKarpatdlårpoK, tamånalo nalungilå. tåssame na- lorninartorpagssuaKarpoK, i- ngangmik inusugtunut ingminut nålagkersinåungitsunut. nangmi- neK asassane tatigå, åmale na- lungilå tatiginaraluartut pututi- taussarmata. tamåkule entarsau- tigileraluarångagit neriungnerup erKarsautit taimåitut matortarpai, asanerpaussåtame sagdloKitama- viångilå. månalo kiserdliordlune, ilame kiserdliungårdlune, nalale- rame erKarsåumigutdlo ingminut neriorssortarpoK asassane najorti- gilerdlugo jutdlisiorKåsagune må- na misigissane erKaivdlugit asa- ssane nuånårtiniangårumavdlugo. ilame arnap tåussuma najortigi- lerumårnigsså erinigeKalugo Kila- nårissaKå, asaKigamiungme. månale jutdlime agssangmitdlu- gulunit pivdluarKusinåungilå, u- ngasingårporme. agdlagkatigut pivdluarKusimavå erKaimangåru- mavdlugulo agdlagfigisimavdlugo. asassaminik takordluinera tele- fonip sujanemeranit akornuseme- KarpoK. ånaiumångeKissanilo å- naigamiuk uggoringårpå. kingu- mutdlo nipaitdluinameK nagdliu- poK, unuarorporme. uvdlut tugdliutut assigiåKissu- mik ingerdlåput, jutdlilo Kanig- dlivdluinarpoK. sulilo angnermik ajoKe inusugtoK nikatdlungaler- poK. ilame ilagigsinguanilunit na- jorsinåungilai jutdlivdlo ivangki- liuanik tusardlersinaunagit. måni- lo ilagissaKaranilo ilisarisimassa- KångilaK. jutdle Kanigdlivdluinartordlo ineKatituå avdlatdlo pingasut a- Kagumut angerdlartugssångorpul. taimåitumigdlo unukut sutulera- mik atautsimordlutik unugsiorput. natdlukåtalermata ajoKe inusug- toK iniminut iserpoK igalårdlo angmardlugo. silåmut igdloKar- fiup tungånut issigisinaulerpoK. igdlut ikitersimagamik igalåvine uvdlorissat augpilassut takugssao- Kaut. atdlårKigkaluaKissoK uvdlo- rissat anginerit kisimik erssiar- Kalårput. igdloKarfingme Kutdlit amerdlavatdlåt Kaumanerisa u- kiup unua alianaitsoK matårsima- våt. bilit ingnåtdlagissiutivdlo ni- paisa nipåinigssaugaluaK akomu- sersimavåt, taimalo ajoKe inu- sugtoK maKaississagssaKartineru- lerpåt. erKaimalerpai nunaKarfi- nguame ukiup unua nipaitsoK a- lianaeKissordlo. Kilangme uvdloriarpagssuit ui- sorilåput silalo nipaitdluinardlu- ne. mérarpagssuit kisimik nipili- ortuvdlutik tatsime sikusimassu- me pinguarsimagaluit angerdlåsi- måput. åmalo igdlut silatåine mé- rarpalugtumik tugsiamerit nipae- rusimåput, jutdliareavme unuko- rå. nukagpiaraK Kulit migssåine ukioKarunartoK kisimitdlune ig- dlup sujoråne KeKarpoic, kinålo nuånårpaloKaoK Kumutdlo uvdlo- riarpagssuit issigingnårdlugit, tauvalo nunaKarfinguaK inungor- fine ungageKissanilo issigisinau- lerdlugo. igdlut tamardluinarmik igalåve naneruterpagssuamik i- kumåput silatåinut apumut su- kuluitsumut augpilassumik ki- ngorneKardlutik. Kåumativdlo nu- ngulersup aput Kivdlalårtuinå- ngortitdlugo sancarfigisimavå, nauk aitsåt nuilåraluardlune. i- maK nunatdlo ungatdlit erssare- Kalutik tamarmigdlo nagdliutor- sicrpalugdlutigdlusoK Kåumarsi- måput. nukagpiaraK pivdluarpa- lOKalune KungujugpoK, ilame sor- dlo sule tugsiartut tusågai, tåssa- me silatangiaeKåtårtut ilagisima- gamigit. „KåumarpoK nuna“ ki- salo „nunavtinut KåumarKut tar- ritdlune" naggasiutdlugulo „ingi- lerpagssuit" (Guterput) sordlo su- le tusågai. nunantatimik silata- ngiameKardlutik tusamemeraiv- dlutigdlo ineKUgingnigtarnere ilå- nilo ipilitsiarssuarnik sukuanta- nigdlunit tunississarnere. ilailume tamarmik nuånårdlutigdlo jutdli- siordluarKussissamere sordlo siu- taine tusarssaussut. kingumut Kilak uvdloriarpag- ssualik umerulerpå, arssamerit KalipautigeKissut tåkusimåput. i- lumutdlo jutdle nuånersoK. iserame angajorKåme aperssu- lermåne nuénårdlune OKalugtupai KanoK nuénertigissumik silata- ngiaisimanermingnik. agdlåme i- liniartitsissup åssilisimavai, nauk unuaugaluaKissoK, KangamigoK Kåumåtdlak. arnåtalo asangnigpaloKalune a- tissaiaramiuk neriseriardlugo i- nartipå OKarfigalugulo: „aKago jutdlerKigtugssauvoK uvdlåkut si- latangiaissut tusamårniåsavase siningniaritse. uvdlåralånguaK nå- lagiartugssåuput." „anåna, aKago silatangiaerKisaunga." „silatangi- aerKigkumårputit, sinigdluarna." „sinigdluama." takorrugå nuånerserugtortoK i- neKatå iserdlune perpatdlangne- rata åungartipå. påsivå Kialersi- mavdlune lgalårme angmatitdlu- go åmuinaK ukissisimagame. ma- toriardlugo inarpoK erKarsaute- Karpalungårdlune. „tåssame mé- raunivne nuånårdlunga jutdlisi- ortarsimavunga angajorKåka Ka- tångutika nunarKatikalo najor- dlugit. ukioK kingugdleK anånaga ungasingårdlune jutdlisiorpoK nå- parsimavingme Danmarkimitume. månalo åma najornago jutdlisiu- saunga kiserdliordlunga Kima- gausimavdlungalo." erdloKerpalugtumik anersånt- lugpoK erKarsautinilo Kimangni- 20

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.