Fréttablaðið - 16.06.2015, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 16.06.2015, Blaðsíða 18
16. júní 2015 ÞRIÐJUDAGURSKOÐUN HALLDÓR FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞRÓUNARSTJÓRI: Tinni Sveinsson tinni@365.is HELGARBLAÐ: Erla Björg Gunnarsdóttir erla@frettabladid.is MENNING: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is FRÁ DEGI TIL DAGS ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr Þráinsson ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRAR: Andri Ólafsson andri@365.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 Það er draumur hvers manns að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd. Öll fáum við hugmyndir sem okkur langar til að verði að veruleika en aðeins brot af öllum þeim birtist okkur í raunveru- leikanum. Allir stjórnmálamenn eiga sér drauma og setja þá fram í von um fylgi við málstað sinn. Eitt er að setja fram hugmynd og eiga drauma en hitt að sjá málstað sinn verða að veruleika. Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunn- laugssonar tók við völdum fyrir tveimur árum og ljóst að margt hefur áunnist á þeim tíma, unnið að öðru og ýmislegt sem betur mátti fara. Það breytir því ekki að einu stærsta hagsmunamáli þjóðarinn- ar hefur verið hrint í framkvæmd og til stendur losun gjaldeyrishafta. Slíkt var draumur og hugmyndir margra stjórn- málamanna. Stór orð um losun gjaldeyrishafta féllu fyrir alþingiskosningar árið 2013. Þau orð standa. Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs hefur komið hugmyndum margra stjórn- málamanna og draum annarra í fram- kvæmd. Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs hyggst verja hagsmuni þjóðarinnar með hagsmuni allra að leiðarljósi en ekki sér- hagsmuni. Hótun um stöðugleikaskatt tryggir stöðu stjórnvalda og þrýstir á kröfuhafa að fallast á skilyrði stjórn- valda. Þessi leið er skynsamleg og leiðir til jafnvægis í kerfinu. Leið sem á sér ekki fordæmi í samtímanum og út fyrir hefðbundnar leiðir í efnahagsmálum. Sig- mundur Davíð forsætisráðherra reynist því maður orða sinna, stóru orðanna sem aðra stjórnmálamenn dreymdi og höfðu hugmyndir um. Stóru orðin standa sama hvaða skoðun og viðhorf fólk hefur. Þessi áætlun felur í sér mikil tímamót og eftir mikla vinnu forsætis- og fjár- málaráðuneytis, Seðlabanka Íslands og ýmissa sérfræðinga hefur henni verið hrint í framkvæmd. Hugmynd sett í framkvæmd – stóru orðin standa ➜ Stór orð um losun gjaldeyris- hafta féllu fyrir alþingiskosningar árið 2013. Þau orð standa. Ríkis- stjórn Sigmundar Davíðs hefur komið hugmyndum margra stjórn- málamanna og draum annarra í framkvæmd. STJÓRNMÁL Hjálmar Bogi Hafl iðason þingmaður Fram- sóknarfl okks Samtök um sorg og sorgarviðbrögð NÝ DÖGUN www.nydogun. is www.sorg. is sorg@sorg. is Opið hús hjá Nýrri dögun, samtökum um sorg og sorgarviðbrögð þriðja fimmtudag hvers mánaðar kl. 20:00 í Safnaðarheimili Háteigskirkju neðri hæð. 18. júní, 16. júlí og 20. ágúst Opið hús er vettvangur fyrir syrgjendur til að deila reynslu sinni með öðrum sem eru í sömu sporum. Allir hjartanlega velkomnir. Sorgin fer ekki í sumarfrí Sáttur við grínið Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis- ráðherra lét ekki slá sig út af laginu þegar netmiðlarnir birtu í gær popp- lag sem hafði verið samið við ræðu ráðherrans á föstudaginn. Popplagið vakti mikla hrifningu hjá ráðherr- anum sjálfum sem velti upp þeirri spurningu hvort þarna væri kominn sumarsmellurinn í ár. Það voru Þorsteinn Baldvinsson og fréttavefurinn Nútíminn sem stóðu að gerð mynd- skeiðsins. Smellurinn fylgir í kjölfarið á lagabút sem sömu aðilar gerðu um Sveinbjörgu Birnu og á þessari stundu ku vera alls óvíst hvort fleiri fylgi í kjölfarið. Tónlistarferill fram undan? Miðað við niðurstöður skoðanakann- ana upp á síðkastið er útlit fyrir að Gunnar Bragi vermi ekki ráðherra- sætið mikið lengur en út þetta kjörtímabil. Miðað við útkomuna á fyrrgreindu myndskeiði er auð- vitað spurning hvort Gunnar Bragi, Þorsteinn og Nútíminn geti tekið höndum saman og byggt upp alvöru tónlistarferil. Gunnar Bragi á Secret Solstice 2017 er auð- vitað eitthvað sem mætti velta fyrir sér. Útúrsnúningur Að öðru og öllu alvarlegra máli, því eðli málsins samkvæmt hefur mikið verið rætt um lagasetningu á verkfall BHM og hjúkrunarfræðinga. Ekki síst eftir að Þórunn Svein- bjarnardóttir, formaður BHM, hefur boðað málssókn vegna ólögmætrar lagasetningar. En það er merkilegt hvernig stundum tekst að afbaka umræðuna og snúa henni upp í eitthvað sem engu máli skiptir. Þannig hefur verið reynt að halda því fram að lagasetningin sé einhvers konar árás á konur. Með sömu rökum hefði kannski mátt reyna að sannfæra mann og annan um að lögin sem sett voru á verkfall starfsmanna Herjólfs á sínum tíma hafi verið atlaga að miðaldra karlmönnum. En auðvitað datt engum það í hug. jonhakon@frettabladid.is M erkilega lítið fór fyrir Kristjáni Þór Júlíussyni, ráð- herra heilbrigðismála, í aðdraganda lagasetningar á verkföll Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og aðildarfélaga BHM. Svo lítið að hann flutti ekki einu sinni frumvarpið, heldur kollegi hans í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það er merkilegt að metnaðargjarn stjórnmálamaður skuli láta setja sig jafn freklega til hliðar og Kristján Þór gerði í þessu máli, sem ber annaðhvort vott um yfir- náttúrulega auðmýkt eða tilhneigingu til að skorast undan ábyrgð. Skýrsla landlæknis um stöðuna er grundvallarplaggið sem liggur undir röksemdum ríkisstjórnar- innar fyrir lagasetningunni og á máli ráðherra og stjórnarliða má ljóst vera að það er fyrst og fremst hagur sjúklinga sem þeir segjast bera fyrir brjósti. Hvernig stendur þá á því að ráðherra þeirra málaflokks stendur ekki fyrir aðgerðum sem munu hafa bein áhrif á hans eigin málaflokk? Kristján Þór var spurður út í það á Alþingi í gær hvernig hann hygðist bregðast við þeirri grafalvarlegu stöðu að fjölmargir hjúkrunarfræðingar hafa sagt upp og æ fleiri boðað uppsagnir, að yfirmenn heilbrigðisstofnana segja hrun yfirvofandi í íslenska heil- brigðiskerfinu. „Þetta er sá veruleiki sem stofnanir okkar í kerfinu standa frammi fyrir,“ sagði ráðherra, „með því er ég á engan hátt að vísa allri ábyrgð á þessari stöðu yfir til stofnana.“ Nei, ekki að fullu, segir ráðherra, sem er þá að viðurkenna að hann geri það að ein- hverju leyti. Æðsti yfirmaður heilbrigðiskerfisins ætti kannski frekar að tala sem ráðherra í ríkisstjórn allrar þjóðarinnar, tala um vanda heilbrigðiskerfisins sem vanda okkar allra, ekki einhverra stofnana sem hægt er að gera embættismenn ábyrga fyrir. Þegar Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata, ræddi fjárveitingar til heilbrigðismála í gær, hvort þær væru nægar, hvort þyrfti að bæta í, kallaði Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra úr sæti sínu að það væri Alþingi sem færi með fjárlagavaldið. Þetta er athyglis- verð yfirlýsing frá manninum sem í raun fer með samningsumboð við alla ríkisstarfsmenn, en framselur nefnd það umboð. Hvað átti fjármálaráðherra við með framíkallinu? Er hann að biðla til Alþingis um að fólk þar taki sig nú til og semji við hjúkr- unarfræðinga? Leysi vandann í heilbrigðiskerfinu? Hefði ekki verið nær að hann og sessunautur hans í þingsal, Kristján Þór Júlíusson, ráðherra heilbrigðismála, ræddu þau mál, frekar en að hrópa að þingmanni Pírata að hann og félagar hans hefðu fjárveitingavaldið? Lagasetning sem afnemur verkfallsrétt er grafalvarlegt mál. Að reyna að skjóta sér undan ábyrgðinni á afleiðingum hennar er ekki síður alvarlegt mál. Forsætisráðherra sá sér ekki einu sinni fært að vera viðstaddur atkvæðagreiðslu um málið. Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands geta ekki látið eins og þeir séu hlutlausir áhorfendur. Þeir verða að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Ef það vantar fjármuni í heilbrigðiskerfið er það á ábyrgð ráðherranna. Ef starfsfólk ríkisins segir upp í hrönnum vegna óánægju er það á ábyrgð ráðherranna. Ef heilbrigðiskerfið ónýtist er það á ábyrgð ráðherranna. Ráðherrar verða að taka ábyrgð á eigin gjörðum: Hlutlausir áhorf- endur eigin verka Kolbeinn Óttarsson Proppé kolbeinn@frettabladid.is 1 5 -0 9 -2 0 1 5 1 0 :2 1 F B 0 4 8 s _ P 0 3 1 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 3 0 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 9 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 6 2 D -B E 7 C 1 6 2 D -B D 4 0 1 6 2 D -B C 0 4 1 6 2 D -B A C 8 2 8 0 X 4 0 0 6 B F B 0 4 8 s _ 1 5 _ 6 _ 2 0 1 5 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.