Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 65

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 65
Fjölskyldur og börn 63 4. Fjölskyldur og börn Families and children 4.1. Útgjöld til fjölskyldna og barna Tafla 4.1.1. sýnir þróun útgjalda vegna fjölskyldna og bama á Islandi á árunum 1991-2000 og jafnframt sýnir taflan útgjaldaliðina sem teljast til verkefnasviðsins. Útgjöldin mæld á föstu verðlagi lækka milli áranna 1991 og 1993, en fara vaxandi árlega eftir það. Mest er aukningin milli áranna 1995 og 1996 meðal annars samfara því að það tekst að leggja mat á greiðslur launa í fæðingarorlofi1. Meðal peningagreiðslna eru bamabætur og bamabótaauki stærstu liðimir, en útgjöld til þeirra dragast saman m.a. samfara vaxandi tekjutengingu þeirra. Fram til 1995 er rúmlega sjötti hluti útgjalda til peningagreiðslna vegna fæðingarorlofs. Þá er einungis um að ræða greiðslur vegna fæðingarorlofs sem greitt er af Tryggingastofnun ríkisins, og vantar þar útgjöld vegna greiðslna launa í fæðingarorlofi sem opinberir starfsmenn eiga rétt á og bankamenn að hluta. Frá árinu 1996 hefur tekist að leggja mat á þau útgjöld og hækkar þá hlutur fæðingarorlofs um rúmar 600 milljónir og verður tæplega þriðjungur útgjalda til peningagreiðslna. Loks er vert að benda á að liðurinn meðlög er nettókostnaður, þ.e. útgjöld að frádregnum greiðslum meðlagsskyldra. Útgjöld til þjónustu á þessu sviði vaxa á tímabilinu öfugt við útgjöld vegna peningagreiðslna. Er það ekki síst vegna vaxandi útgjalda til leikskóla, sem er stærsti liður þjónust- unnar, en útgjöld til bamavemdar vaxa einnig. Aukning útgjalda til þessara liða valda því að hlutur sveitarfélaga í fjármögnun vex verulega á tímabilinu eða úr tæpu 31% í rúm 52%, en hlutur ríkissjóðs lækkar á móti úr tæpum 59% í rúm 34% útgjaldanna. 4.2. Samanburður niilli Norðurlanda Á Norðurlöndum eru útgjöld til fjölskyldna og barna hæst á íbúa í Danmörku en lægst á íslandi árið 2000. Ef útgjöld á íslandi eru sett í 100 þá era útgjöld í Danmörku 175. Á sviði peningagreiðslna er munurinn mestur á útgjöldum milli Noregs og íslands. í þjónustuþættinum báru Danir höfuð og herðar yfir hin löndin í útgjöldum vegna dagvistar bama og bamavemdar. Við samanburð á þessu verkefnasviði verður að hafa í huga að hlutfall barna af heildaríbúafjölda er hærra á íslandi en í hinum löndunum. Þannig voru tæp 28% íbúa á aldrinum 0-17 ára á íslandi árið 2000, en 22% íbúa í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð og 24% íbúa í Noregi. Til að leiðrétta fyrir þessum mun eru í töflu 4.2.2. sýnd útgjöld í jafnvirðis- gildum árið 2000 á íbúa 17 ára og yngri á Norðurlöndum. Eins og taflan sýnir eykst munur milli Islands og allra hinna landanna við þessa leiðréttingu. Ef útgjöld á Islandi eru sett í 100 þá eru útgjöld í Danmörku 224, en frá 144 til 198 í hinum löndunum þremur. Skýringar á lægri útgjöldum á Islandi felast einkum í minni útgjöldum vegna fæðingarorlofs. Hér á landi er ekki um að ræða greiðslur til foreldra í foreldraorlofi, barnabætur eru tekjutengdar á Islandi og að síðustu eru útgjöld til dagvistar bama lægri. Það síðasta á sennilega ekki síst við vegna hærri hlutar þjónustugjalda í rekstri leikskóla. Þannig námu þau tæplega 32% rekstrarkostnaðar leikskóla sveitarfélaga á Islandi 2000, en sambærilegar tölur voru 15 til 16% rekstrarútgjalda í Finnlandi og Svíþjóð, 19% í Danmörku en 30% í Noregi. Utgjöld til barnavemdar eru hærri á Islandi en í Noregi og Finnlandi, en lægri en í Svíþjóð og mun lægri en í Danmörku þar sem þessi útgjöld eru mest á íbúa 17 ára og yngri. 4.3. Upplýsingar um peningagreiðslur og þjónustu I töflum í þessum kafla koma fram ýmsar upplýsingar um viðtakendur peningagreiðslna og þjónustu á verksviðinu fjölskyldur og börn. Upplýsingar um bótafjárhæðir og fjölda bótaþega fæðingarorlofs lífeyristrygginga, mæðra- og feðralauna og meðlaga byggja á upplýsingum frá Trygginga- stofnun ríkisins. Upplýsingar fyrir árin 1996-1998 um fjölda fæðinga eftir greiðslutilhögun fæðingarorlofs er by ggt á mati vegna ársins 1997 sem unnið var af aðilum vinnu- markaðarins. Upplýsingar um viðtakendur bamabóta og fjárhæðir bóta byggja á upplýsingum frá Ríkisskattstjóra. Upplýsingar um þjónustu leikskóla, dagmæðra og félags- lega heimaþjónustu við bamafjölskyldur byggja á upplýsing- um sem Hagstofa Islands safnar frá sveitarfélögum. Og loks eru upplýsingar um barnaverndarstarfsemi sem fengnar eru frá Bamavemdarstofu. Byggt á skýrslu Alþýðusambands íslands og Samtaka Atvinnulífsins vegna ársins 1997, „Fæðingar- og fæðingarorlof. Mat á kostnaði við aukin rétt foreldra“ (febr. 2000).
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.