Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 124

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 124
122 Aldraðir 7. Aldraðir Old age 7.1. Útgjöld til aldraðra Útgjöld til aldraðra eru nær óbreytt á föstu verðlagi milli áranna 1991 og 1993, en fara vaxandi árlega eftir það. Peningagreiðslur, sem eru lífeyrisgreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða, eru rúm 70% útgjalda á þessu verkefnasviði. Arið 1991 voru lífeyrisgreiðslur almannatrygginga 68% allra lífeyrisgreiðslna, en það hlutfall fer lækkandi hvert ár og var árið 2000 orðið 53% allra lífeyrisgreiðslna. í töflu 7.3.19. sjást breytingar á ámnum 1991-2000 í hlutfalli ellilífeyrisþega sem fá greiddan lífeyri eingöngu frá Tryggingastofnun ríksins, þ.e. ekkert frá lífeyrissjóðum. Þar sést að árið 1991 fengu 26% ellilífeyrisþega eingöngu ellilífeyri frá Tryggingastofnun en það hlutfall var rúm 11% árið 2000. Jafnframt kemur fram í töflunni athyglisverður kynjamunur, sem endurspeglar minni atvinnuþátttöku kvenna fyrr á tíð. Ekki eru tiltækar upplýsingar um hversu háar fjárhæðir einstaklingar eru að fá greiddar frá lífeyrissjóðum. Á þjónustusviðinu eru útgjöld vegna vistunar og búsetu stærsti liðurinn eða frá 84 til 89% útgjalda á þessu tímabili. Hér eru langlegudeildir sjúkrahúsa meðtaldar. Kostnaður félagslegrar heimaþjónustu sveitarfélaga við aldraða er sem nemur tíunda hlut kostnaðar við vistun og búsetu. Er athyglisvert hve „opna“ þjónustan er lítill hluti í samanburði við hið síðamefnda. Hinn hái hlutur atvinnurekenda í fjármögnun endurspeglar hlut tryggingagjalds í fjármögnun Tryggingastofnunar og hlut atvinnurekenda í greiðslum til lífeyrissjóða. Greiðslur til lífeyrissjóða skýra hlut hinna tryggðu í fjármögnuninni. Vert er að benda á, þótt það komi ekki fram í töflunni, að árlegar greiðslur til lífeyrissjóða nema um tvöföldum árlegum útgjöldum sjóðanna á tímabilinu. 7.2. Samanburður milli Norðurlanda Tafla 7.2.1. sýnir útgjöld á íbúa til aldraðra á Norðurlöndum árið 2000. Heildarútgjöld eru lægst á íslandi, og sama á við útgjöld vegna lífeyris, en útgjöld til þjónustu em lægri í Finnlandi. Eins og áður kom fram er aldurssamsetning íslensku þjóðarinnar önnur en grannþjóðanna (tafla 2.1.8.). Til að athuga að hve miklu leiti önnur aldurssamsetning skýrir mismun útgjalda á þessu verkefnasviði er í töflu 7.2.2. sýnd útgjöld vegna aldraðra á Norðurlöndum árið 2000 á íbúa 65 ára og eldri í jafnvirðisgildum. Eins og taflan sýnir dregur úr mun heildarútgjalda milli Islands og hinna landanna og útgjöld eru hærri á Islandi en í Finnlandi í þessum samanburði. Útgjöld í Danmörku, en útgjöld þar eru hæst, eru tæplega 61% hærri en á íslandi á þessum mælikvarða í stað 107% þegar reiknað er á íbúa. Munur milli íslands og Finnlands snýst við. Útgjöld á íbúa eru 19% hærri í Finnlandi en á Islandi, en á íbúa 65 ára og eldri eru útgjöld tæplega 8% hærri á íslandi en í Finnlandi. Samkvæmt töflu 7.2.2. em lífeyrisgreiðslur á íbúa 65 ára og eldri nær tvöfalt hærri í Danmörku en á Islandi, en þær greiðslur eru hæstar í Danmörku. Athyglisvert er að á íslandi er varið álíka fjárhæðum til þjónustu og í Danmörku, en meira en þrefalt hærri fjárhæðum en í Finnlandi. Þá er einnig athyglisvert að skipting útgjalda til þjónustu í Danmörku og á Islandi er með ólíkum hætti. Þannig verja íslendingar hærri fjárhæðum í búsetuþáttinn en Danir verja hærri fjárhæðum til heimaþjónustu. Eins og fram hefur komið, skýrist hluti af þeim mun sem fram kemur á útgjöldum til aldraðra á Islandi og öðrum Norðurlöndum af annarri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Annað þýðingarmikið atriði er að atvinnuþátttaka fólks allt að 70 ára aldri er meiri á Islandi en í hinum löndunum (sjá töflu 2.47). Það veldur því að meðalráðstöfunartekjur aldraðra eru síst lakari á Islandi en í hinum löndunum, þótt lífeyristekjur séu lægri, eins og sést í töflu 7.2.3. Þar kemur fram að meðalráðstöfunartekjur fólks 65 ára og eldra árið 1999 eru hæstar á íslandi. Taflan sýnir ennfremur að tæplega 58% heildartekna fólks á þessum aldri í sambúð á íslandi eru þáttatekjur (atvinnu- og fjármagnstekjur), en það á við tæplega fimmtung til fjórðung ráðstöfunartekna þessa hóps á öðrum Norðurlöndum. Meðal einhleypra er munurinn ekki jafn mikill, þar eru þáttatekjur 32% heildartekna á íslandi en frá 9 til 17% í hinum löndunum. Þar gætir þess að einhleypir (þar með ekkjur og ekklar) eru væntanlega eldri en þeir sem eru í sambúð og því í minna mæli á vinnumarkaði. Hér verður að sjálfsögðu að hafa í huga að um er að ræða meðaltekjur og líklegt er að dreifing sé ólík milli yngstu og elstu aldurshópanna. 7.3. Upplýsingar um peningagreiðslur og þjónustu Fyrstu töflumar sem hér fylgja sýna alla viðtakendur lífeyris (örorku-, eftirlifenda- og ellilífeyris) bæði frá almanna- tryggingum og lífeyrissjóðum eftir kyni og aldri. Þær byggja á úrvinnslu Þjóðhagsstofnunar úr launamiðaskrám vegna framtala hvers árs. Þetta eru einu tiltæku heildstæðu upplýsingarnar um viðtakendur lífeyrisgreiðslna frá lífeyris- sjóðum sem til eru. Nánar er fjallað um lífeyri aldraðra á grundvelli áður nefndrar úrvinnslu Þjóðhagsstofnunar. Ennfremur er að finna töflur um fjölda bótaþega og bótagreiðslur almanna- trygginga vegna aldraðra. Byggir það efni á upplýsingum frá Tryggingastofnun. Töflur Tryggingastofnunar um fjölda lífeyrisþega sýna fjölda í desember en töflumar sem byggja á launamiðaskrá taka til alls ársins og skýrir það mun á fjölda lífeyrisþega Tryggingastofnunar eftir þessum mismunandi heimildum. Upplýsingar um þjónustu við aldraða byggja á sjálfstæðri innsöfnun Hagstofu fslands á upplýsingum. Þar er um að ræða upplýsingar frá öllum stofnunum aldraðra og sjúkra- húsum um fjölda skipt eftir aldri og kyni sem eru í þjónustu- rými, hjúkrunarrými og í dagvistun í desember ár hvert. Loks eru upplýsingar um fjölda aldraðra sem njóta félags- legrar heimaþjónustu, sem Hagstofa fslands safnar árlega frá félagsþjónustu sveitarfélaga.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.