Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 94

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 94
92 Heilbrigðismál 6. Heilbrigðismál Sicknesslhealth care 6.1. Útgjöld til heilbrigðismála Tafla 6.1.1. sýnir að útgjöld vegna heilbrigðismála á föstu verðlagi lækka milli áranna 1991 og 1993, en vaxa að nýju frá árinu 1994 og hækka verulega árið 1998 eða um tæp 10% og rúm 12% árið 1999. Árið 1998 aukast útgjöld til þjónustu um 11% frá árinu áður og má gera ráð fyrir að þar gæti í einhverju áhrifa nýs launakerfis opinberra starfsmanna. Útgjöld til peningagreiðslna, sem að stærstum hluta eru launagreiðslur í veikindum, lækka milli ára á föstu verðlagi árin 1991-1996, vaxa milli ára eftir það og gætir þar áhrifa hagsveiflunnar í meiri atvinnuþátttöku og hækkun launa. A þessu verkefnasviði renna fjórir fimmtu allra útgjalda til þjónustu og þar eru sjúkrahús stærsti einstaki liðurinn með um 60% útgjalda. Af peningagreiðslum eru samnings- og lögbundnar launagreiðslur í veikindum langstærsti hlutinn. Greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði, sem greiða félögum sínum dagpeninga þegar launagreiðslum líkur (réttur til launa í veikindum er minni en hjá opinberum starfsmönnum) eru áætlaðar. Færa má rök fyrir að um eitthvert vanmat sé að ræða, en ekki síður vantar upplýsingar til hvaða annarrar þjónustu sjúkrasjóðimir greiða. I töflunni sést að sjúkradagpeningarTryggingastofnunarnkisins, sem greiddir em til veikra sem ekki hafa annan rétt, standa í stað á tímabilinu og lækka því á föstu verðlagi. Tafla 6.1.2. sýnir heildarútgjöld til heilbrigðismála sam- kvæmt uppgjöri þjóðhagsreikninga á opinberum útgjöldum og einkaneyslu. Þetta em upplýsingar sem sendar hafa verið af hálfu Islands í gagnagmnn OECD um heilbrigðismál (OECD Health Data). Þar sem þjónustugjöld, þ.e. kostnaðar-þátttaka neytenda í þjónustu er ekki tekin með í NOSOSKO/Esspros flokkunarkerfi útgjalda em heildarútgjöld í töflu 6.1.2. ekki sambærileg við útgjöld til þjónustu í töflu 6.1.1., en bera má saman útgjöld hins opinbera í fyrrnefndu töflunni við þjónustuútgjöld í þeirri síðamefndu. Nokkur munur er á þeim tölum, sem skýrist í meginatriðum af mismunandi færslum útgjalda til sjúkrahúsa, hjúkrunar og endurhæfmgar. I töflu 6.1.2. era þau öll tekin með, en útgjöld vegna langlegudeilda sjúkrahúsa og hjúkrunarheimila færast í NOSOSKO/Esspros flokkunarkerfmu með útgjöldum til aldraðra og útgjöld vegna endurhæfingar með útgjöldum til öryrkja. 6.2. Samanburður milli Norðurlanda Samanburður milli Norðurlanda á þessu verkefnasviði sýnir að útgjöld á íbúa á Islandi eru í hærri kantinum miðað við hin löndin öfugt við útgjöld á öðrum sviðum. Utgjöld era hæst í Noregi, þákemur Island. s vo S víþjóð en Danmörk og Finnland reka lestina. Mest er varið til heilbrigðisþjónustu í Noregi, þá kemur Island annað í röðinni, en minna er varið til hennar í Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. Eins og fram kemur í kafla 2.2. eru aldraðir lægra hlutfall íbúa á Islandi en í hinum löndunum. Færa mætti rök fyrir því að það ætti að koma fram í lægri útgjöldum til heilbrigðisþjónustu á Islandi. A móti kemur þó að líklegt er að hagkvæmni stærðarinnar gæti í heilbrigðisþjónustu í hinum mun fjölmennari grannlöndum Islands. Utgjöld til peningagreiðslna eru einnig mest í Noregi af löndunum fimm eða 73% meiri en í Svíþjóð og 128% meiri en á íslandi sem næst koma í röðinni. Taflan sýnir hve þýðingamikilar launagreiðslur í veikindum era í íslenska sjúkratryggingakerfinu og hve sérstakt það er miðað við hin löndin að Noregi undanskildum. Þar eru greiðslur sjúkra- trygginga einnig miklar, sem skýrir að peningagreiðslur á þessu verksviði eru langhæstar þar. Tafla 6.2.2. sýnir heilbrigðisútgjöld í hlutfalli af lands- framleiðslu í löndum OECD árin 1980-2000. Tölumar era fengnar frá OECD og byggja að hluta til á þjóðhagsreikningum og sérstökum landsbundnum reikningum heilbrigðisútgjalda og að hluta á „System of Health Accounts“, uppgjöri miðað við nýjan staðal OECD sem aðildarlönd eru að byrja að tileinka sér. Tölumar era því misjafnlega sambærilegar. Samkvæmt ofangreindum upplýsingum era heilbrigðisútgjöld um og yfir 8% af landsframleiðslu á íslandi frá 1990 til 1997 sem er lítillega hærra en að meðaltali í löndum OECD. Hlutfallið fer síðan í 8,7% árið 1998 og í 9,5% árið 1999 og er þá orðið það hátt að aðeins þrjú lönd OECD eru með hærra hlutfall, Bandaríkin (13,7%). Sviss og Þýskaland (10,7%). Hlutfall opinberra útgjalda af heilbrigðisútgjöldum í heild í löndum OECD á sama tímabilikemurfram ítöflu 6.2.3. Þar sést að hlutur hins opinbera lækkar á fslandi úr um 88% 1980 í 83% 2000. Þannig hefur hlutur einkaneyslu, þ.e. greiðslur heimila á þjónustugjöldum, vaxið um þriðjung á tímabilinu. Athyglisvert er hve Bandaríkin skera sig úr í töflunni sem eina landið þar sem hlutur hins opinbera er vel innan við helmingur þessara útgjalda. 6.3. Upplýsingar um peningagreiðslur og þjónustu Fyrstu töflumar sem hér fylgja fjalla um fjölda heilbrigðis- starfsmanna eftir starfsstétt og um setnar stöður í heilbrigðis- þjónustunni eftir starfsstétt og tegund stofnana. Er efnið fengið frá Landlæknisembættinu. Upplýsingar um hlutfall vinnuafls frá vinnu vegna veikinda á tímabilinu eru áætlaðar á grundvelli vinnumarkaðsrannsókna Hagstofu íslands. Upplýsingar um fjölda viðtakenda greiðslna sjúkradag- peninga eru hvorki tiltækar hjá sjúkrasjóðum verkalýðs- félaga né hjá Tryggingastofnun. Birtar eru tölur um tilkynnt slys til almannatrygginga og um vinnuslys á grundvelli upplýsinga frá Tryggingastofnun og Vinnueftirliti ríkisins. Þá eru tölur um dána eftir dánarorsökum frá Hagstofu. Tölur um neyslu- og söluverðmæti lyfja eru fengnar hjá Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. Upplýsingar um neytendur þjónustu á þessu verksviði sem hér birtast eru einkum fengnar frá Tryggingastofnun, Land- læknisembætti og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. í sumum tilvikum liggja tölur ekki fyrir til ársins 2000. Á það t.d. við tölur um starfsemi sjúkrahúsa, sem ná til ársins 1995.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.