Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 48

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 48
46 Helstu niðurstöður 3. Helstu niðurstöður Main conclusions 3.1. Útgjöld til félags- og heilbrigðismála Útgjöld til félags- og heilbrigðismála á íbúa á verðlagi ársins 2000 hækka um 116 þús. kr. eða rúm 33% frá árinu 1991 til ársins 2000 (tafla 3.1.1). Mest er breytingin milli áranna 1997 og 1998 eða rúm 7%. Hlutur verkefnasviðsins heilbrigðismál er langstærstur af heildarútgjöldum eða tæp 40%. Næst í röðinni er verkefnasviðið aldraðir, sem tekur til rúmlega fjórðungs útgjaldanna. A tímabilinu 1991-2000 vex hlutur útgjalda til aldraðra og öryrkja af heildarútgjöldum nokkuð, en hlutur heilbrigðismála lækkar (tafla 3.1.2. og tafla 3.1.3.). Mestar sveiflur í útgjöldum milli ára á tímabilinu 1991- 2000, mælt á föstu verðlagi, eru á verkefnasviðunum atvinnu- leysi og önnur félagsaðstoð. Þar koma fram áhrif atvinnu- leysis og samdráttar á fyrri hluta tíunda áratugarins. Nánari umfjöllun um þróun útgjalda á hverju verkefnasviði er að finna í köflum 4 til 11 (tafla 3.1.4. og tafla 3.1.5.). Útgjöld á hverju verkefnasviði skiptast í peningagreiðslur og þjónustu. Samkvæmt Esspros-aðferðinni eru húsnæðis- bætur flokkaðar sem þjónusta. Allan áratuginn er hlutfall peningagreiðslna og þjónustu ámóta af heildarútgjöldum, þó er hlutfall þess síðamefnda heldur hærra í lok áratugarins eða um 52% en þjónustunnar um 48%. Hlutfall peninga- greiðslnaerhæst á verkefnasviðunum atvinnuleysi, aldraðir, öryrkjar og fjölskyldur og börn. Hlutfallið lækkar þó veru- lega á því síðastnefnda samfara aukinni tekjutengingu bamabóta (tafla 3.1.6.). Hreinar peningagreiðslur til viðtakenda ráðast af því hvort bætur eru skattskyldar eða ekki. Arið 2000 voru heildar peningagreiðslur 63,2 milljarðar króna. Meirihluti þeirra eða rúm 91% voru skattskyldar (tafla 3.1.7.). Á tímabilinu 1991-2000 lækkar hlutur ríkissjóðs í fjármögnun útgjalda til félags- og heilbrigðismála úr tæpum 55% útgjaldanna í tæp 44%. Hlutur atvinnurekenda vex á sama tíma úr rúmu 31 % í 40%. Þar er um að ræða trygginga- gjald, greiðslu launa í veikindum og hlut atvinnurekenda í greiðslum til lífeyrissjóða. Slíkar greiðslur ríkis og sveitar- félaga flokkast með greiðslum annarra atvinnurekenda. Hlutur hinna tryggðu í útgjöldunum er aðallega hlutur starfsmanna í greiðslum til lífeyrissjóða (tafla 3.1.8.). Árið 2000 var meira en helmingur af útgjöldum sem ríkissjóður fjármagnaði á verkefnasviðinu heilbrigðismál og um fimmtungur á verkefnasviðinu aldraðir. Stærsti hluti fjármögnunar sveitarfélaga fór til verkefnasviðsins fjölskyldur og börn. Stærsti hluti fjármögnunar atvinnu- rekenda (74,7 %) og hinna tryggðu (97,6%) voru á verkefna- sviðum lífeyrisþega (aldraðir, öryrkjar og eftirlifendur) (tafla 3.1.9.). Hlutfall útgjalda til félags- og heilbrigðismála af vergri landsframleiðslu hefur verið notað í alþjóðlegum samanburði sem vísbending um velferðarstig samfélaga. Það er mikil- vægt að hafa í huga að hlutfallið er háð bæði breytingum í landsframleiðslu og útgjöldum og er ekki mælikvarði á hagkvæmni velferðarkerfisins (tafla 3.1.10.). Árið 1991 varþettahlutfall I7,6%enfórí 18,3% 1992og sveiflast milli 18 og 19% eftir það fram til 1998. Árið 2000 hækkar þetta hlutfall í 20%. Mynd 3.3. sýnir breytingar milli ára á vergri landsframleiðslu annars vegar og útgjöldum til félags- og heilbrigðismála hins vegar. Þar sést einnig hlutfall útgjalda af landsframleiðslu. 3.2. Samanburður við lönd á Evrópska efnahags- svæðinu Útgjöld til félags- og heilbrigðismála í löndum Evrópska efnahagssvæðisins árið 1999 í hlutfalli af landsframleiðslu voru lægst á íslandi og írlandi eða innan við 20%, en hæst í Svíþjóð 33% (tafla 3.2.1.). Röð landanna breytist þegar samanburður er gerður á grundvelli útgjalda á íbúa reiknað í jafnvirðisgildum í evrum (PPP). Island með háa þjóðarframleiðslu færist úr neðsta sæti og upp fyrir „fátæku“ Evrópusambandslöndin, en er eftir sem áður neðarlega (í 13. sæti). Staða Lúxemborgar í efsta sæti í þessari röð skýrist af því að þar starfar fjöldi útlendinga og leggur til þjóðarframleiðslu, en er ekki hluti af deilitölunni íbúar þegar reiknuð eru jafnvirðisgildi á íbúa (tafla 3.2.2.). Hlutfallsleg skipting útgjalda eftir verkefnasviðum í löndum Evrópska efnahagssvæðisins árið 1999 sést í töflu 3.2.3. Hæst er hlutfall útgjalda til aldraðra í öllum löndunum (40,8 % á Evrópska efnahagsvæðinu í heild) nema á íslandi (28% útgjalda) og á írlandi (19% útgjalda). í tveim síðast- nefndu löndunum er hlutfall útgjalda til heilbrigðismála nokkuð stærri hluti heildarútgjalda en í hinum löndunum eða um 40%. Vert er að benda á að þessi tvö lönd hafa vegna hærri frjósemi (sjá töflu 2.2.5.) nokkuð aðra aldurs- samsetningu mannfjölda t.d. er hlutfall aldraðra þar lægra. Töflur 3.2.4. og 3.2.5. sýna útgjöld Norðurlandanna árið 2000 skipt á verkefnasviðin annars vegar í hlutfalli af landsframleiðslu og hins vegar í jafnvirðisgildum í evrum. Útgjöld sem hlutfall af landsframleiðslu eru eins og áður kom fram hæst í Svíþjóð (rúm 32%) og lægst á Islandi (20%). I Noregi og Finnlandi sem næst koma íslandi í röðinni eru útgjöld um 25% mælt á þessum mælikvarða. Niðurstaðan er ekki alveg sú sama ef útgjöld eru skoðuð á íbúa í jafnvirðisgildum í evrum. Þar dregur aðeins saman með löndunum. Þar er Danmörk í efsta sæti, rúmlega 56% hærri en Island. Athyglisvert er að á verksviði heilbrigðis- mála, þar sem útgjöld eru mikil, eru útgjöld næst hæst á Islandi meðal Norðurlanda. Eins og fram kom skiptast útgjöld til félags- og heilbrigðis- mála á Islandi nærri jafnt milli peningagreiðslna og þjónustu. Eins og sést í töflu 3.2.6. er hluti peningagreiðslna stærri hluti þessara útgjalda í öðrum löndum Evrópska efnahagssvæðisins eða á bilinu frá 56% á tlandi og til 77% á Italíu. Á Evrópska
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.