Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 21

Félags- og heilbrigðismál - 01.07.2003, Blaðsíða 21
Útreikningsaðferðir og skilgreiningar 19 1. Útreikningsaðferðir og skilgreiningar Methods and definitions 1.1. Inngangur I riti þessu eru saman komnar á einn stað tölfræðilegar upplýsingar um félags- og heilbrigðismál árin 1991 -2000 Kjaminn í efni ritsins eru upplýsingar sem safnað hefur verið á Hagstofu Islands m.a. fyrir erlenda aðila vegna alþjóðlegs samanburðar. I upphafi er þessara erlendu aðila getið og einnig greint frá þeim aðferðum sem beitt er við söfnun og úrvinnslu gagna. Þá fylgir kafli með samantekt um vísbendingar um lífskjör og lífshætti á Islandi á þessu tímabili og þær bomar saman við slíkar vísbendingar frá öðrum Evrópulöndum. I kafla 3 eru dregnar fram helstu niðurstöður um útgjöld á þessu sviði og samanburður gerður við lönd á Evrópska efnhagssvæðinu. Þar er bent á nokkur atriði er kynnu að skýra sérstöðu Islands í þeim hópi. I köflum þar á eftir er fjallað um útgjöld og þjónustu á hverju verkefnasviði og þar fylgt flokkunarkerfi NOSOSKO/Esspros. 1.2. Flokkunarkerfi NOSOSKO/Esspros Flokkunarkerfi NOSOSKO eða Norrænu hagskýrslu- nefndarinnar á sviði félagsmála (Nordisk Socialstatistisk Komité) og Esspros flokkunarkerfi evrópsku hagstofunnar (European System of Integrated Social Protection Statistics) á útgjöldum til félags- og heilbrigðismála („félagsvemd") byggir á eftirfarandi grunnreglum1 2: „Félagsvemd (social protection) tekur til allra afskipta hins opinberra eða einkaaðila sem miða að því að létta af heimilum eða einstaklingum byrðum vegna ákveðinnar áhættu eða þarfar, svo framarlega sem samhliða komi ekki til endurgjalds eða um sé að ræða einstaklingsbundið fyrir- komulag“. Ahætta eða þarfir eru fiokkaðar í verkefnasvið („funk- sjónir“/verkefni) og innan hvers þeirra er útgjöldum skipt eftir tegund og því hverjir fjármagna þau. Verkefnasviðin eru átta: I. Fjölskyldur og böm II: Atvinnuleysi III. Heilbrigðismál IV. Aldraðir V. Öryrkjar VI. Eftirlifendur VII. Húsnæði VIII. Önnur félagshjálp Útgjöld hvers verkefnasviðs skiptast í: a. Peningagreiðslur (bætur, lífeyrir o.s.frv.) b. Þjónustu 1 f allmörgum töflum hefur ekki verið hægt að koma fyrir tölum fyrir öll árin 10 en þær upplýsingar verða birtar í netútgáfu ritsins. 2 Esspros Manual 1996: bls. 12-13 Fjármögnun skiptist á: 1. Ríki 2. Sveitarfélög 3. Atvinnurekendur 4. Hina tryggðu Reynt er eins og kostur er að greina útgjöld (þegar rætt er um útgjöld hér í þessari greinargerð er átt við útgjöld samkvæmt hinni víðu skilgreiningu NOSOSKO-Esspros flokkunarinnar) fyrir hvert verkefnasvið, en að sjálfu leiðir að skömn hlýtur að verða og er þá fylgt nákvæmum reglum um „hvoru megin hryggjar“ útgjöld falla. Eins og sést af skilgreiningu er útgjaldakerfi þetta frábrugðið uppgjöri þjóðhagsreikninga á útgjöldum til velferðarmála í því að það tekur til allra útgjalda af þessu tagi (allra almennra laga og/ eða samningsbundinna réttindakerfa) en ekki aðeins útgjalda hins opinbera til velferðarmála. Einnig er rétt að benda á, að samkvæmt skilgreiningu Esspros eru þjónustugjöld ekki meðtalin í útgjöldum á sviði þjónustu, þ.e. eingöngu er tekin nettó kostnaður eða niðurgreiðslur. Þannig leiðir t.d. aukinn hlutur neytenda í verði lyfja til lækkunar útgjalda á því sviði og á sama hátt leiðir aukin kostnaðarþátttaka foreldra í rekstri dagvistunar bama til lækkunar útgjalda. Þetta á ekki við um greiðslur heimila/einstaklinga til bóta- eða lífeyris- kerfa. Þar er litið til heildarútgjalda og hverjir fjármagna útgjöldin. Loks er vert að benda á að fjárfestingar teljast ekki til þessara útgjalda heldur eingöngu rekstrarútgjöld. Sama gildirumallarskattalegarívilnanirsemgerðareruáforsendum félagsvemdar (eins og t.d. persónuafsláttur eða vaxtabætur), áhrif þeirra eru ekki meðtalin. Norðurlöndin hafa í fimm áratugi þróað þetta útgjaldakerfi á vettvangi NOSOSKO nefndarinnar, sem er ein af fasta- nefndum Norrænu ráðherranefndarinnar, og gefið út niður- stöður í ritinu “Social tryghed i de nordiske lande”. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið hefur átt aðild að norrænu nefndinni fyrir Islands hönd og skipað fulltrúa Islands. Frá 1986 hefur einn íslenskra fulltrúa komið frá Hagstofu Islands en Hagstofan sér um verulegan hlut upplýsingaöflunar og útreikninga fyrir Islands hönd. Auk upplýsinga um útgjöld hefur NOSOSKO nefndin safnað upplýsingum um fjölda viðtakenda þjónustu og greiðslna og birt í útgáfu sinni. Frá og með árinu 1995 gerði nefndin nokkrar breytingar á kerfinu3 til að samræma það fullkomlega nýrri útgáfu að hliðstæðu kerfi Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat), sem kallast „Esspros 1996“ 3 Veigamestu breytingar fólust í að: 1) verkefnasviðinu „lífeyrisþegar“ var skipt í þrennt, þ.e. aldraðir, öryrkjar og eftirlifendur. 2) útgjöld vegna launagreiðslna í gjaldþrotum voru færð frá verkefnasviðinu, atvinnuleysi til félagshjálpar. 3) nýtt verkefnasvið, húsnæði (niðurgreiðsla húsnæðiskostnaðar), var tekið upp en útgjöld á því sviði, voru áður talin með félagshjálp. Aðrar breytingar voru mun veigaminni.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212

x

Félags- og heilbrigðismál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Félags- og heilbrigðismál
https://timarit.is/publication/1388

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.