Morgunblaðið - 12.06.1987, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 12.06.1987, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, PÖSTUDAGUR 12. JÚNÍ 1987 Skepnurnar verðlauna mann með góðum afurð- um, hafi þær gott fóður - segir Jóhannes Eyberg Ragnarsson, bóndi á Hraun- hálsi í Helgaf ellssveit 1 Iluti þátttakenda á námskeiðinu ásamt leiðbeinendum. Stykkishólmi. „ÉG ER alltaf að rækta, enda er það mitt kappsmál að hafa nóg og góð hey og láta skepnunum lfða vel. Þá verðlauna þær mann með góðum afurðum," sagði Jóhannes Eyberg Ragnarsson, bóndi á Hraunhálsi f Helgafellssveit. Jó- hannes býr ásamt konu sinni, Guðlaugu Sigurðardóttur, og Kristfnu Rós, dóttur þeirra, á helmingi jarðarinnar á móti Jónínu Jóhannesdóttur, móður Jó- hannesar. Þó Jóhannes sé ungur að árum, aðeins 25 ára gamall, f er orð af honum sem hagsýmun og dugandi bónda. „Ég byrjaði árið 1982, en var far- inn að undirbúa mig tveimur árum áður," sagði Jóhannes Eyberg þegar fréttaritari heimsótti þau hjón á dög- unum og rabbaði við húsbóndann. „Hlaðan komst upp á árinu 1982. Hún tekur 50 kýrfóður og hefir jafn- * an fengið nægju sína, geymir vel og skepnurnar fá góðan mat úr henni. Árið eftir, 1983, byggði ég svo íbúð- arhúsið. Sú bygging var með hraði því ég gróf fyrir grunni og steypti upp grunninn 1. ágúst. Keypti tilbúið hús á Selfossi og flutti inn 1. desem- ber. Næsta ár, 1984, byrjaði ég á fjósbyggingunni sem tekur yfir 30 kýr. Þeirri byggingu lauk ég svo næsta ár og fékk í það öll nýtísku tæki svo sem mjaltavélakerfi og mjólkurkæli. Allt þetta léttir mjög vinnuna. Við erum nú með 24 mjólkandi kýr svo og ungviði og eru hausarnir um 60. Þá höfum við 50 kindur og f búi móður minnar eru einnig 50 kindur." Foreldrar Jóhannesar, Ragnar Hannesson og Jónfna Jóhannesdóttir, fluttu að Hraunhálsi þegar Jóhannes var tveggja ára. „Ég var ekki gam- all þegar ég fór að fylgjast með og hafa áhuga á búskap. Ég hef lfka verið heppinn, konan mín hefur mik- inn áhuga á búskapnum. Öðruvísi hefði þetta aldrei gengið hjá mér," sagði hann. Jóhannes er mikill rækt- unarmaður, en segist eiga eftir að rækta mikið. Hann er einnig með heyskap í Borgarlandi hjá mági sfnum. Þá hefur hann eyðijörðina Berserkjahraun á leigu og hefur þar kálfa. Talið barst að framleiðslustjórnun- inni og Jóhannes Eyberg sagði: „í uphafi fékk ég úthlutað 85 þús- und lítrum af mjólk til að selja, en svo kom fullvirðisrétturinn með nið- urskurð niður í 53 þúsund. Þetta var mikið áfall svona í byrjun þegar með 85 þúsundum var reiknað. Það kom strax í ljós að þetta gat ekki gengið. En sfðan kom leiðrétting eftir að góðir menn, þar á meðal Þórður Sig- urjónsson ráðunautur, höfðu aðstoð- að mig. Það að ég hreinlega gafst ekki upp þá var að ég hafði unnið mikið sjálfur að uppbyggingunni ásamt konunni og var því ekki með neinar lausaskuldir, aðeins föst lán. Smátt og smátt held ég áfram að betrumbæta búskapinn. Skuldir er mér illa við. Þær bara eyðileggja heiðarlega áætlun. Ef ekki versnar ástand lands og byggðamála frá því sem nú er, er þetta f lagi og ég er bara bjartsýnn. Ég hefi einnig mikið og gott samband við mjólkurbústjó- rann okkar, Sigurð Rúnar Friðjóns- son f Búðardal. Ég hef aðstöðu til að vinna sjálf- ur. Hef komið mér upp verkstæði með rafsuðu og logsuðu og vinn mik- ið við það þegar tómstundir leyfa. Ég hef smíðað mér sjálfur áburðar- dreifara, einnig baggafæribönd og baggasleða og svo ýmis smááhöld sem eru nauðsynleg. Nýlega hef ég lokið við að "smíða rúlluhlið sem á að fara á veginn við félagsheimilið okk- ar," sagði þessi ungi og bjartsýni bóndi, Jóhannes Eyberg á Hraun- hálsi. - . — Arni Búvörudeild SÍS: 17 slátrarar á námskeiði NAMSKEIÐI f slátrun svína og nautgrípa lauk fyrir nokkru. Námskeið þetta var tvískipt, þannig að sá hluti þess er Iftur að slátrun svfna fór fram í nýju sláturhúsi Kristins Sveinssonar í Reykjavík, en nautgripaslátrunin í nýlegu stórgripasláturhúsi Kaupfélags Borgfirðinga í Borg- arnesi. Þátttakendur voru 17 starfs- menn kaupfélaga víðsvegaraf landinu þar sem mest er stórgripa- slátrun auk starfsmanna í slátur- húsi Kristins Sveinssonar. Námskeiðið stóð yfir í fjóra daga og var kennsla aðallega verkleg en einnig bókleg. Leiðbeinendur voru Peer Jansen frá Slagteriskolen í Hróarskeldu og Sigurður Örn Hans- son dýralæknir, forstöðumaður Rannsóknastofu búvörudeildar. Þeir skiptu þannig með sér verkum að Peer Jansen, sem er slátrari og einn aðalkennarinn í svína- og naut- gripaslátrun við skólann í Hróars- keldu, leiðbeindi þátttakendum við slátrunina, en Sigurður Örn talaði um meðferð dýranna fyrir slátrun, kjötgæði, kælingu og flutning. Síðast en ekki síst ræddi hann um mikilvægi hreinlætis við matvæla- vinnslu og sýndi myndband máli sfnu til skýringar. Vegna fyrirspurnar um bakvaktir á vegum Félagsmálastofnunar Jóhannes Eyberg Ragnarsson og hálsi ásamt dótturinni, Kristinu Rós. Morgunblaðið/Ámi Guðlaug Sigurðardóltir á Hraun- - eftirÁrna Sigfússon Til mín var beint fyrirspurn i Morgunblaðinu 10. þessa mánaðar, um afstöðu Félagsmálaráðs til bak- vakta starfsmanna fjölskyldudeild- ar. Kvöld- og helgarvaktir starfs- manna Félagsmálastofnunar til þess að sinna bráðavanda barna og unglinga hafa verið talsvert til umræðu hjá Félagsmálaráði og Barnaverndarnefnd á síðustu árum. Starfsmennn hafa hingað til reynt að sinna slíkum bráðatilfellum utan venjulegs vinnutíma, en að- stæður hverju sinni hafa ráðið því hvort náðst hefur til þeirra, eða hvort þeir voru í stakk búnir til þess að sinna málum í „frítíma" sínum. Auðvitað er ekki hægt að gera kröfur til þess að starfsmenn fórni frítíma sínum í skyndiútköll vegna bráðavanda barna, þrátt fyr- ir góðan vilja þeirra til slíks. Auk þess er sjálfgefið að öryggi þjón- ustunnar er þar með mjög takmark- að. Ahersluverkefni Bakvaktarkerfi hefur verið í hópi áhersluverkefna hjá Félagsmálaráði undanfarín ár, en að sjálfsðgðu hefur einnig verið lögð áhersla á ýmis önnur verkefni í barnavernd- arstarfi. Þannig var megináhersla í fjárhagsáætlun fyrir þetta ár lögð á að kaupa tvö ný heimili til skyndi- vistunar fyrir börn, í tengslum við félagslega erfiðleika foreldra, bæta við þremur nýjum starfsmönnum hjá fjölskyldudeild til þess að mæta auknum kröfum um vandaðri með- ferð barnaverndarmála, og lagt var til fé til sérstakrar könnunar á hög- um fósturbarna sem Félagsmála- Samband íslenskra kaupskipaútgerða: Astand í slenska kaupskipastólsins í tengslum við yfirlýsingar yfir- manns skipaeftirlits Siglingamála- stofnunar í fjölmiðlum undanfarna daga, vill Sammband fslenskra kaup- skipaútgerða koma á framfæri eftir- farandi upplýsingum og leiðrétting- um. íslensk kaupskip í rekstri í dag undir íslenskum fána eru 35 og er meðalaldur þeirra 13 ár. Hins vegar er rúmur fimmti hluti íslenska kaup- skipaflotans undir eriendum fánum og er meðalaldur þeirra skipa veru- lega lægri, eða milli 7 og 8 ár, þannig að meðalaldur heildarflota fslensku kaupskipaútgerðanna er Iiðlega 11 ár. Til samanburðar er meðalaldur norska kaupskipaflotans 17,1 ár, þess danska 15,7 ár, vestur-þýska 13,8 ,ár, breska 17 ár, franska 15,9 ár, hollenska 11,4 ár, ftalska 18,1 ár og meðalaldur heimsflota kaupskipa er 15 ár. Staðhæfing starfsmanns Sigl- ingamálastofnunar um hærri meðal- aldur fslenskra kaupskipa en f nágrannalöndum okkar eru því beinlínis röng og er staðreyndin sú að meðalaldur íslenska kaupskipa- flotans er með því lægsta sem þekkist. Til frekari samanburðar má einnig geta þess að meðalaldur alls íslenska fiskiskipastólsins er 19,5 ár, eða 8,5 árum meiri en meðalaldur kaupskipa- stólsins. Því miður virðast starfsmenn Siglingamálastofnunar ekki hafa átt- að sig á, að erlendar opinberar tölur um meðalaldur skipa eru byggðar á meðalaldri brúttótonnatölu skipa, en ekki skipanna sjálfra og geta ðrfá risaolíuskip (eitt slfkt skip getur ver- ið tvisvar sinnum stærra en allur fslenski skipastollinn mælt í brúttó- tonnum) breytt slíkum tölum veru- lega og eru þær því ekki marktækar f samanburði við íslenska kaupskipa- stólinn. Álit starfsmanna Siglingastofnun- ar um samdrátt í viðhaldi íslenskra kaupskipa er ekki á rökum reist. Sigl- ingamálastofnun hefur eftirlitmeð öryggisbúnaði fslenskra kaupskipa og eins og kom fram í máli starf3- manns Siglingamálastofnunar, var ástand þessa búnaðar íslensku kaup- skipanna við skyndiskoðanir erlendra yfirvalda í erlendum höfnum fyrir neðan alþjóðlegt meðaltal, fyrir 2 til 3 árum. Astæður slíks má ekki síður rekja til framkvæmdar eftirlits Sigl- ingamálastofnunar, en til áhafna og útgerða. A síðustu árum hafa far- menn, kaupskipaútgerðir og Sigl- ingamálastofnun gert átak í að koma þessum búnaði í viðunandi horf, en þó er ýmsum málum ólokið. Eftirlit með öðrum búnaði íslenskra kaupskipa en öryggisbún- aði, s.s. vélum, skrokk o.s.frv., er í höndum flokkunarfélaga. Besti dóm- urinn yfir viðhaldi íslenskra kaup- skipa, felst í áliti skipamiðlara og útgerðarmanna minni skipa í ná- grannalöndum okkar, að við sölu úr landi séu fslensk kaupskip í betra ástandi miðað við aldur, en þekkist annars staðar. Kemur slíkt heim og saman við að útgerðir fslenskra kaup- skipa eyða meiri fjármunum í viðhald skipa sinna en þekkist annars staðar, skv. upplýsingum frá útgerðasam- böndum f nágrannalöndum okkar og almennt eru íslensk kaupskip betur mönnuð en skip samsvarandi gerða og stærða í nágrannalöndum okkar. Samband íslenskra kaupskipaút- gerða hefur sóst eftir samstarfi við Siglingamálastofnun um sameigin- legar úrbætur á þeim þáttum kaupskipaútgerðarinnar sem heyra undir Siglingamálastofnun og harm- ar því ótímabærar umsagnir starfs- manna Siglingamálastofnunar f fjölmiðlum um ástand fslenska kaup- skipastólsins og sér í lagi þegar hafðar eru frammi staðhæfingar sem eru bæði rangar og villandi. Virðingarfyllst, Einar Hermannsson, Sambandi fslenskra kaupskipaútgerða. „Nú er varið um eitt hundrað milljónum króna á þessu ári til verndarstarf s barna og unglinga á vegum Fé- lagsmálastofnunar. Það er samdóma álit þeirra sem til þekkja að hvergi sé eins vel staðið að þessum mál- um á meðal íslenskra sveitarf élaga og í Reykjavík, þótt enn megi gera betur." stofnun hefur haft afskipti af. Að þessu sinni var því áhersla Félags- málaráðs á ofangreind svið umfram bakvaktarkerfi. Oll voru þau sam- þykkt í borgarstjórn í fjárhagsáætl- un fyrir þetta ár. Nú er varið um eitt hundrað milljónum króna á þessu ári til verndarstarfs barna og unglinga á vegum Félagsmálastofnunar. Það er samdóma álit þeirra sem til þekkja að hvergi sé eins vel staðið að þessum málum meðal fslenskra sveitarfélaga og í Reykjavík, þótt enn megi gera betur. Meðal áhersluverkefna fyrir næsta fjárhagsár verður að vinna úr tillögum um bakvaktarkerfi. Ég tek undir þau sjónarmið fyrirspyrj- anda að nauðsynlegt sé að byggja upp bakvaktarkerfi sem mætt getur bráðavanda barna og unglinga. Ég vona jafnframt að öllum sé ljóst að það fjármagn hefur ekki verið skor- ið við nögl sem veitt er af Reykjavíkurborg á þessu ári til verndarstarfs barna og unglinga. En samt sem áður verðum við auð- vitað að forgangsraða verkefnum í barnaverndarstarfi. Menn geta svo deilt um hvort hér hafi gilt rétt forgangsröð verkefna. Ég tel að svo hafi verið. Höfundur er fornmður Félags- málaráðs Reykjavíkurborgar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.