Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 13.10.1995, Blaðsíða 30
30 D FÖSTUDAGUR 13. OKTÓBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ ~\ 1 HÁTÚN FASTEIÚNASALA SUPURLANDSBRAUT10 SÍMI: 568 7808 FAX: 568 6747 Opið virka daga 9:00 - 18:00 Helgar 12:00 - 14:00 VANTAR - VANTAR 6 SVEFNHERB. eða 2ja ibúða hús. Fjársterkur kaupandl hefur beðið okkur um að finna hús með eftirfarandi eiginteikum: * Gotf hús. * (Garfarvogi. * 6 svef nherb. eða 2ja íb. hús. sérhaeðir herbergja FROSTAFOLD - GLÆSIL. 80 fm á jarðh. Skipti mögul. KRÍUHÓLAR - GOTT V. 40 fm gott útsýni. EFSTASUND - GOÐ ÍB. 50 fm í tvíbýli. Garður. JÖRFAB. - GÓÐAR INNR. 65 fm mjög góð íb. SNORRABRAUT- 55 ÁRA OG ELDRI 64 fm í lyftuh. KAMBSVEGUR - RVÍK 60 fm. GottVerð. KARLAGATA - GÓÐ ÍB. 51 fm. Ýmsir möguleikar. MIÐBÆR 40 fm. Sérinng. KÓP. - HAMRABORG 60 fm. Laus strax. herbergja BÁRUGATA - FRÁB. V. 75 fm. Allt nýtt. FOSSVOGUR 87 fm. Glæsil. ib. VÍKURÁS - STÓRGL. 85 fm. Frábærar innréttingar. LAUGAVEGUR - FRÁB. 50 fm. Góðar innréttingar. SELT. - AUSTURSTR. 80 fm með bílskýli. HF. - ÁLFHOLT 93 fm. Tilb. til innr. KÓP. - KJARRHÓLMI 75 fm. Suðursvalir. BUGÐULÆKUR - M. BÍLSK. Vorum að fá f sölu í þessu glæsil. húsi mjög góða 120 fm neöri. sérftæð ásamt bflsk. 3 svefnherb., nýl. eldhús, parket og flisar. Skipti mögul. á 3ja herb. !b. á svipuðum stað. LAUGARNESVEGUR 125 fm hæðog kjallari. SAFAMÝRI - SKIPTI 134 fm með 24 fm bílskúr. KÓP. - HOLTAGERÐI 115 fm með 34 fm bilskúr. HAFNARFJÖRÐUR 154 fm neðri sérh. með bllsk. inbýlishus raðhús ibdt^; "S* herbergja VESTURB. - DUNHAGI 85 fm með 25 fm bilsk. MARÍUB. - FRÁB. ÚTS. 85 fm. Topp innréttingar. HÁALEITISBRAUT 122 fmmeð 22 fm bilskúr. , HÁVALLAGATA - JARÐH. 93 fm. Góðar innréttingar. SELTJ. - TJARNARBÓL 106 fm með 20 fm bílskúr. KÓP. - NÝBÝLAVEGUR 85 fm með 40 fm bílskúr. KÓP. - BORGARHOLTS- BRAUT Risíbúð með bilskúr. Laus. HF. - FAGRIHVAMMUR 106 fm. Glæsilegar innréttingar. HF. - MIÐVANGUR Mjög gott ca 150 fm endaraðh. með vönduðum innr. Skipti mögul. á minni eign á stór Höfuðborgarsvæðinu. KÓP. - LANGABREKKA 2JA ÍBÚÐA HÚS Vorum að fá í sölu mjög vel með farið ca 180 fm parh. ásamt góðum 34 fm bílsk. Gott útsýni. Góð eign. Skipti mögul. RAUÐAGERÐI - 2 l'B. HÚS 250 fm með bílsk. Góðar innr. JÖKLAFOLD - GLÆSIL. 150 fm með 40 fm bílsk. GEITLAND - GOTT HÚS 200 fm með 28 fm bilsk. STAÐARBAKKI - VEL STAÐSETT 165 fm með bílsk. BÚLAND - ENDARAÐH. 200 fm með 25 fm bílskúr. HÁBÆR - Á EINNI HÆÐ 147 fm með 32 fm bílskúr. AUSTURGERÐI 331 fm með 25 fm bílskúr. BAKKASEL - SKIPTI 236 fm með 20 fm bílskúr. VESTURBÆR - FROSTASKJÓL 279 fm með innb. bilsk. KÓP. - KASTALAGERÐI 137 fm með 28 fm bílskúr. KÓP. - ÁLFAHEIÐI 113 fm með bílskúr. SELTJ. - EIÐISMÝRI 202 fm með 30 fm bílskúr. AfJ a n na ð GRENSASVEGUR - ATVINNUHÚSN. Til sölu eða leigu mjög gott atvhúsn. með góðum gluggum við pessa fjölförnu götu. Tilvalin fyrir verslanir. Nánari uppl. veitir Brynjar. Það er solutimi Ef þú ætlar að selja NÚNA TALAÐU VIÐ OKKUR Það hafa OKKAR viðskiptavinir sannreynd Hátún - litli risinn á markaðnum. BRYNJAR FRANSSON lögg.fast. sali, HILMAR VALDIMARSSON ^^^^^^ LÁRU5 H. LÁIUJSSON J^Jh^^^ 1 FJÁRFESTING í FASTEIGN ER TIL » FRAMBÚÐAR |f FÉLAG FASTEIGNASALA SELJENDIIR ¦ SÖLUUMBOÐ-Áðuren fasteignasala er heimilt að bjóða eign til sölu, ber honum að hafa sérstakt söluumboð frá eiganda og skal það vera á stöðluðu formi sem dómsmálaráðuneytið staðfestir. Eigandi eignar og fasteignasali staðfesta ákvæði söluumboðsins með undirritun sinni á það. Allar breytingar á söluumboði skulu vera skrifleg- ar.J söluumboði skal eftirfar- andi koma fram: ¦ TILHÖGUN SÖLU - Koma skal fram, hvort eignin er í einkasölu eða almennri sölu, svo og hver söluþóknun er. Sé eign sett í einkasölu, skuldbindur eigandi eignarinnar sig til þess að bjóða eignina aðeins til sölu hjá einum fasteignasala og á hann rétt til umsaminnar sölu- þóknunar úr hendi seljanda, jafnvel þótt eignin sé seld ann- ars staðar. Einkasala á einnig við, þegar eignin er boðin fram í makaskiptum. - Sé eign í al- mennri sölu má bjóða hana til sölu hjá fleiri fasteignasölum en einum. Söluþóknun greiðist þeim fasteignasala, sem selur eignina. ¦ AUGLÝSINGAR - Aðilar skulu semja um hvort og hvern- ig eign sé auglýst, þ.e. á venju-, legan hátt í eindálki eða með sérauglýsingu. Fyrsta venjulega auglýsing í eindálki er á kostnað fasteignasalans en auglýsinga- kostnaður skal síðan greiddur mánaðarlega skv. gjaldskrá dagblaðs. 011 þjónusta fast- eignasala þ.m.t. auglýsing er virðisaukaskattsskyld. ¦ GILDISTÍMI - Tilgreina skal hve lengi söluumboðið gild- ir. Umboðið er uppsegjanlegt af beggja hálfu með 30 daga fyrirvara. Sé einkaumboði breytt í almennt umboð gildir 30 daga fresturinn einnig. ¦ GREIÐSLUSTAÐUR KAUPVERÐS - Algengast er að kaupandi greiði afborganir skv. kaupsamningi inn á banka- reikning seljanda og skal hann tilgreindur í söluumboði. ¦ ÖFLUN GAGNA/SÖLU- YFIRLIT - Áður en eignin er boðin til sölu, verður að útbúa söluyfírlit yfir hana. Seljandi skal leggja fram upplýsingar um eignina, en í mörgum tilvik- um getur f asteignasali veitt aðstoð við útvegun þeirra skjala sem nauðsynleg eru. Fyrir þá þjónustu þarf að greiða, auk beins útlagðs kostnaðar fast- eignasalans við útvegun skjal- anna. I þessum tilgangi þarf eftirfarandi skjöl: ¦ VEÐBÓKARVOTTORÐ - Þau kosta nú 800 kr. og fást hjá sýslumannsembættum. Opnunartíminn er yfirleitt milli kl. 10.00 og 15.00. Á veðbókar- vottorði sést hvaða skuldir (veð- bönd) hvíla á eigninni og hvaða þinglýstar kvaðir eru á henni. ¦ GREIÐSLUR-Hérerátt við kvittanir allra áhvílandi lána, jafnt þeirra sem eiga að fylgja eigninni og þeirra, sem á að aflýsa. ¦ FASTEIGNAMAT - Hér er um að ræða matsseðil, sem Fasteignamat ríkisins sendir öll- um f asteignaeigendum í upp- hafi árs og menn nota m.a. við gerð skattframtals. Fasteigna- mat ríkisins er til húsa að Borg- artúni 21, Reykjavík sími 614211. ¦ FASTEIGNAGJÖLD - Sveitarfélög eða gjaldheimtur senda seðil með álagningu f ast- eignagjalda í upphafí árs og er hann yfirleitt jafnframt greiðsluseðill fyrir fyrsta gjald- daga fasteignagjalda ár hvert. Kvittanir þarf vegna greiðslu fasteignagjaldanna. ¦ BRUNABÓTAMATS- VOTTORÐ - Vottorðin fást hjáþvítryggingafélagi, sem. eignin er brunatryggð hjá. Vott- orðin eru ókeypis. Einnig þarf kvittanir um greiðslu brunaið- gjalda. Sé eign í Reykjavík brunatryggð hjá Húsatrygging- um Reykjavíkur eru brunaið- gjöld innheimt með fasteigna- gjöldum og þá duga kvittanir vegna þeirra. Annars þarf kvitt- anir viðkomandi tryggingarfé- lags. ¦ HÚSSJÓÐUR-Hérerum að ræða yfirlit yfir stöðu hús- sjóðs og yfirlýsingu húsfélags um væntanlegar eða yfirstand- andi framkvæmdir. Formaður eða gjaldkeri húsfélagsins þarf að útfylla sérstakt eyðublað Félags fasteignasala í þessu skyni. ¦ AFSAL - Afsal fyrir eign þarf að liggja fyrir. Ef afsalið er glatað, er hægt að fá ljósrit af því hjá viðkomandi sýslu- mannsembætti og kostar það nú kr. 100. Afsalið er nauðsyn- legt, því að það er eignarheim- ildin fyrir fasteigninni og þar kemur fram lýsing á henni. ¦ KAUPSAMNINGUR - Ef lagt er fram ljósrit afsals, er ekki nauðsynlegt að leggja fram ljósrit kaupsamnings. Það er því aðeins nauðsynlegt í þeim tilvik- um, að ekki hafi fengist afsal frá fyrri eiganda eða því ekki enn verið þinglýst. ¦ EIGNASKIPTASAMN- INGUR - Eignaskiptasamn- ingur er nauðsynlegur, því að í honum eiga að koma fram eign- arhlutdeild í húsi og lóð og hvernig afnotum af sameign og lóð er háttað. ¦ UMBOÐ-Efeigandiann- ast ekki sjálfur sölu eignarinn- ar, þarf umboðsmaður að leggja fram umboð, þar sem eigandi veitir honum umboð til þess fyrir sína hönd að undirrita öll skjöl vegna sölu eignarinnar. ¦ YFIRLÝSINGAR-Efsér- stakar kvaðir eru á eigninni s. s. forkaupsréttur, umferðarrétt- ur, viðbyggingarréttur o. fl. þarf að leggja fram skjöl þar að lútandi. Ljósrit af slíkum skjölum fást yfírleitt hjá við- komandi fógetaembætti. ¦ TEIKNINGAR - Leggja þarf fram samþykktar teikning- ar af eigninni. Hér er um að ræða svokallaðar byggingar- nefndarteikningar. Vanti þær má fá ljósrit af þeim hjá bygg- ingarfulltrúa. ¦ FASTEIGNASALAR-Í mörgum tilvikum mun fast- eignasalinn geta veitt aðstoð við útvegun þeirra skjala, sem að framan greinir. Fyrir þá þjón- ustu þarf þá að greiða sam- kvæmt Viðmiðunargjaldskrá Félags fasteignasala auk beins útlagðs kostnaðar f asteignasal- ans við útvegun skjalanna. KALPENDUR ¦ ÞINGLÝSING - Nauðsyn- legt er að þinglýsa kaupsamn- ingi strax hjá viðkomandi sýslu- mannsembætti. Það er mikil- vægt öryggisatriði. Á kaup- samninga v/eigna í Hafnarfirði þarf áritun bæjaryfirvalda áður en þeim er þinglýst. ¦ GREIÐSLUR-Innaskal allar greiðslur af hendi á gjald- daga. Seljanda er heimilt að reikna dráttarvexti strax frá gjalddaga. Hér gildir ekki 15 daga greiðslufrestur. ¦ LÁNAYFIRTAKA - Til- kynna ber lánveitendum um yfírtöku lána. Ef Byggingar- sjóðslán er yfírtekið, skal greiða fyrstu afborgun hjá Veðdeild Landsbanka íslands, Suður- landsbraut 24, Reykjavík ogtil- kynna skuldaraskipti um leið. ¦ LÁNTÖKUR - Skynsam- legt er að gefa sér góðan tíma fyrir lántökur. Það getur verið tímafrekt að afla tilskilinna gagna s. s. veðbókarvottorðs, brunabótsmats og veðleyfa. ¦ AFSAL-Tilkynningum eigendaskipti frá Fasteignamati ríkisins verður að fylgja afsali, sem fer í þinglýsingu. Ef skjöl, sem þinglýsa á, hafa verið und- irrituð samkvæmt umboði, verð- ur umboðið einnig að fylgja með til þinglýsingar. Ef eign er háð ákvæðum laga um byggingars- amvinnufélög, þarf áritun bygg- ingarsamvinnufélagsins á afsal fyrir þinglýsingu þess og víða utan Reykjavíkur þarf áritun bæjar/sveitarfélags einnig á af- sal fyrir þinglýsingu þess. ¦ SAMÞYKKIMAKA-Sam- þykki maka þinglýsts eiganda þarf fyrir sölu og veðsetningu fasteignar, ef fjölskyldan býr í eigninni. ¦ GALLAR - Ef leyndir gall- ar á eigninni koma í ljós eftir afhendingu, ber að tilkynna selj- anda slíkt strax. Að öðrum kosti getur kaupandi fyrirgert hugs- anlegum bótarétti sakir tómlæt- is. GJALDTAKA ¦ ÞINGLÝSING - Þinglýs- ingargjald hvers þinglýst skjals ernú 1.000 kr. ¦ STIMPILGJALD - Það greiðir kaupandi af kaupsamn- ingum og af sölum um leið og þau eru lögð inn til þinglýsing- ar. Ef kaupsamningi er þing- lýst, þarf ekki að greiða stimpil- gjald af afsalinu. Stimpilgjald kaupsamnings eða afsals er 0,4% af fasteignamati húss og lóðar, þ. e. 4.000 kr. af hverri milljón. ¦ SKULDABRÉF - Stimpil- gjald skuldabréfa er 1,5% af höfuðstóli (heildarupphæð) bréfannaeða 1.500 kr. af hverj- um 100.000 kr. Kaupandi greið- ir þinglýsingar- og stimpilgjald útgefínna skuldabréfa vegna kaupanna, en seljandi lætur þinglýsa bréfunum. ¦ STIMPILSEKTIR - Stimp- ilskyld skjöl, sem ekki eru stimpluð innan 2ja mánaða frá útgáfudegi, fá á sig stimpilsekt. Hún er 10% af stimpilgjaldi fyr- ir hverja byrjaða viku. Sektin ferþóaldreiyfir50%. ¦ SKIPULAGSGJALD - Skipulagsgjald er greitt af ný- reistum húsum. Af hverri bygg- ingu, sem reist er, skal greiða 3 %o (þrjú pro mille) í eitt sinn af brunabótavirðingu hverrar húseignar. Nýbyggingtelst hvert nýreist hús, sem virt er til brunabóta svo og viðbygging- ar við eldri hús, ef virðingarverð hinnar nýju viðbyggingar nem- ur 1/5 af verði eldra hússins. Þetta á einnig við um endurbæt- ur, sem hækka brunabótavirð- ingu um 1/5.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.