Alþýðublaðið - 13.06.1987, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 13.06.1987, Blaðsíða 2
2 Simi: 681866 Útaefandi: Blaö hf. Ritstjóri:: Ingólfur Margeirsson Ritstjórnarfuíltrúi: Jón Daníelsson Blaöamenn: Orn Bjarnason, Asa Björnsdóttii og Kristján Þorvaldsson Framkvæmdastjóri: Valdimar Jóhannesson Skrifstofa: Halldóra Jónsdóttir og Eva Guðmundsdóttir Setning og umbrot: Filmur og prent Ármúla 38 Prentun: Blaðaprent hf., Síðumúla 12 Áskriftarsíminn er 681866 Tryggjum hag sjómanna I dag halda íslendingar sjómannadaginn hátíölegan. Þetta tölublað Alþýöublaösins er helgað þessum degi. Á íslandi, sem byggir afkomu sína í megindrátt- um á fiskveiðum, er sjávarútvegurinn stööugt til um- ræöu og ræöur mestu í lífi allra þegnanna, beint eða óbeint. Að undanförnu hefur kvótaskipting og veiði- leyfi verið heitt deiluefni og sýnist sitt hverjum. Um- ræðan um kvótann endurspeglast einnig í þessu tölu- blaði þar sem leitað er svara hjá forsvarsmönnum helstu útgerðarfyrirtækja og stjórnvalda sem tengj- ast sjávarútvegi. U mræðan um kvótakerfið hefur ennfremur sett mik- inn svip á þær stjórnarmyndunarviðræður sem nú standayfirog skipaði viðræðunefndin sérstakaundir- nefnd sem fór með sjávarútvegsmál. í niðurstöðum undirnefndarinnarkemurfram vilji að takmarkastærð fiskiskipaflotans og endurnýja hann. Þar hefurendur- skoðun laga um stjórn fiskveiða einnig verið til um- ræðu og rætt um óhjákvæmilega takmörkun á veið- um úr helstu nytjastofnum Helst hafa verið reifaðar þær hugmyndir að veiðiieyfi verði veitt útgerðarfyrir- tækjum eða einstaklingum en ekki skipum og fyrir þessu færð bæði efnisleg og lögfræðileg rök. Annað stórmál í sjávarútvegi sem skotið hefur upp kollinum, er útflutningur á ferskum fiski. Rætt hefur verið um að leggja sambærilegt verðjöfnunargjald á hvert kíló gámafisks og rennurtil jafnaðartil freðfisk- og saltfiskdeildar samkvæmt gildandi reglum hverju sirini. Aórar nýjar fréttir frá sjávarútvegi eru þær að Verðlagsráoi sjávarútvegsins hefurverið heimilað að gefa fiskverð frjálst með yfirnefndarákvörðun til reynslu fram í september. Varðandi ferskfiskútflutn- inginn, hefur nokkuð borið á offramboði á erlendum mörkuðum. Jafnframt hafa áhyggjur manna farið vax- andi vegna útflutnings á ferskfiski sökum þeirrar byggðarröskunar sem hann gæti valdið þar sem at- vinnuástandi í fiskvinnslu er stefnt í hættu. í þessu sambandi hefur verið talað um að fara aðrar leiðir en að stækkafiskiskipaflotann til að bæta hráefnisöflun fyrir einstök byggðarlög sem illa eru sett í þeim efn- um. Ojávarútvegurinn er áfram helsta undirstaöa útflutn- ingstekna og þar með þjóðartekna. í sjávarútvegi þarf að koma á stjórnkerfi sem lagar sig að frjálsum fisk- verðsákvörðunum. Tryggja verður hlut sjómanna, þannig að aflamönnum verði gert kleift að njóta sín. Núverandi kvótakerfi hefur mjög marga annmarka eins og fram kom greinilega á hinni svörtu skýrslu úr Suðurnesjum þar sem atvinnulíf stendur höllum fæti vegna rangrar kvótastefnu. Það verður að tryggja að dugmiklir sjómenn fái athafnafrelsi, og að byggðar- lögum sem byggja afkomu sína á sjávarútvegi sé tryggð öflun hráefnis betur en nú er gert. Ennfremur þarf að fjölga staðbundnum fiskmörkuðum og efla þarf úrvinnslu fiskafurða fyrir nýja markaði. Alþýðu- blaðið sendir baráttukveðju'r og árnaðaróskir til allra sjómanna á sjómannadaginn. FRJALSRÆÐI TIL FRELSISSVIPTINGAR Þaö gætir mikils tvískinnungs í umræöum um sjávarútvegsmál og fiskvinnslu þessa dagana. Hags- munasamtök í greininni hafa sent hvert ööru tóninn og veriö ýmist með eöa móti, eftir því sem vindar blása. Ágreiningsefnin eru frjálst fiskverö, ferskfiskútflutningur og fiskmarkaöir. Allt spilar þetta sam- an og gefur vísbendingu um nýja tíma í undirstööuatvinnugrein landsmanna. Það er talað um góðæri í sjávar- útvegi og fiskvinnslu. í fyrsta skipti í langan tíma er farið að tala um af- komu fiskvinnslunnar fyrir ofan núll. Hlutur fiskvinnslufólks og sjómanna hefur þó ekki aukist i samræmi við hið opinbera góðæri og kröfur stéttarfélaganna því há- værari. Sjómenn og landverkafólk spyrja sig þeirrar eðlilegu spurning- ar hvernig standi á því, að ekki er hægt a greiða sambærileg laun hér á landi við það sem þekkist erlend- is. Hvers vegna um er að ræða mun hærra fiskverð á erlendum fersk- fiskmörkuðum, meira að segja í þeim tilfellum þegar afli fer til vinnslu. Forsvarsmenn fiskvinnsl- unnar hafa svarað því til, að málið sé ekki einfaldara en það, að ljótu karlarnir í Englandi, Þýskalandi og víðar láti ríkið hjálpa sér við að nappa fiskinum frá íslandi með styrkjum og síðan tollþvingunum gagnvart Islendingum, sem geri fiskvinnslunni innanlands erfiðara fyrir. í umræðum um frjálst fiskverð í Verðlagsráði sjávarútvegsins á dög- unum strandaði málið í fyrstu vegna þess að fulltrúar fiskvinnsl- unnar vildu skattleggja ferska fisk- inn. Sjómenn og útgerðarmenn vildu „algjörlega frjálst fiskverð", eins og það er kallað. Því vildi fisk- vinnslan ekki una og bauð á móti frjálst fiskverð með lágmarksverði, „sem fæli í sér ákveðna tryggingu fyrir sjómennina", eins og haft var eftir Friðriki Pálssyni forstjóra S.H. Tilboðið fól einnig í sér að sett yrði einhvers konar verðjöfnunar- gjald á ferska fiskinn líkt og tíðkast hefur gagnvart frystingunni og salt- fisknum þegar vel árar. Saltfisk- framleiðendur hafa upp á síðkastið greitt í Verðjöfnunarsjóð vegna hækkana á erlendum mörkuðum og allt stefndi í að frystingin gerði það líka af sömu ástæðum. Engu að síður féll málið um sjálft sig og fiskverðsákvörðun beið úrlausnar yfirnefndar Verðlagsráðs. En mörg- um áóvart hefur Verðlagsráð nú tekið þá tímamótaákvörðun, að gefa verðlagningu frjálsa á al- mennu fiskverði og kola frá 15. júní til 30. september. Fulltrúar fiskvinnslunnar sam- þykktu frjálst fiskverð eftir að fall- ist var á að breyta verulega innborg- unum í Verðjöfnunarsjóð. Eftir nú- gildandi reglum greiðir saltfisk- vinnslan 2% í stað 6% og í stað 3 prósenta sem ætlað var að frysting- in greiddi á þessu ári mun hún greiða innan við 0.5%. Á aðalfundi Sjómannafélags Reykjavíkur sem haldinn var 3. júní, áður en Verðlagsráð tók ákvörðun um frjálst fiskverð, er bent á þá staðreynd að 85% fiski- skipaflotans er í eigu fiskvinnsl- unnarsjálfrar. I ályktunum fundar- ins segir meðal annars, að þess vegna eigi að vera hæg heimatökin fyrir þá aðila að breyta til, vilji þeir vinna meira úr aflanum hér innan- lands. í sömu ályktun er lýst undrun á afstöðu Verkamannasam- bandsins til útflutnings á ferskum fiski. Ennfremur er bent á að einmitt þeir aðilar sem átt hafa bæði togara og fiskvinnslu hafa margir hverjir á síðustu árum breytt sínum skipum þannig að aflinn er unnin um borð. Síðan er vikið að stórum kjarna máls, því atvinnu- sjónarmiði sem réði ferðinni þegar mikill innflutningur togara hófst og var réttlættur með því að tryggja ætti atvinnu í sjávarplássum. Síðan segir orðrétt í ályktun S.R.: „Aðal- fundur SR leggur ekki dóm á þá byggðastefnu sem fylgt er, en telur að það sé ekki sjómanna og útgerð- armanna einna að standa undir kostnaði vegna hennar, heldur sé það samfélagsins í heild.“ Þarna mundi eflaust einhver segja að sjómenn skjóti yfir mark- ið, og sýni hrokafulla afstöðu gagn- vart fiskvinnslufólki víða um land sem þarf sífellt að lifa í ótta við að kvótinn fari úr byggðalaginu eða að aflanum verði landað í hendur er- lends vinnuafls. í Alþýðublaðinu fyrir skömmu var frétt um það að sjómenn á tog- aranum Ljósafelli á Fáskrúðsfirði hefðu tekið þá „karlmannlegu" af- stöðu, að neita tilboði vinnuveit- andans um að 10% aflans yrði landað í gáma fyrir erlendan mark- að. í þessu tilfelli var um að ræða sama eiganda útgerðar og fisk- vinnslunnar, og sjómennirnir kröfðust hærra kaups vegna óánægju með laun í samanburði við kollega sína á fiskiskipum sem eingöngu Ianda aflanum fyrir er- lenda ferskfiskmarkaði. Sjómenn- irnir neituðu sem sagt að taka at- vinnuna af Iandverkafólkinu sem var í sama verkalýðsfélagi og þeir sjálfir. Að lokum náðist samkomu- lag um 10% uppbót á vertíðina eftir að áhöfnin hafði sagt upp. Svipað- ar yfirborganir munu einnig hafa tíðkast á tveimur öðrum stöðum á Austfjörðum þar sem útgerð og fiskvinnsla var í eigu sömu aðila. Það bendir margt til þess að sjó- menn hafi mismunandi afstöðu til „frjálsræðisins“ eftir búsetu. Dæmin úr ályktun Sjómannafélags Reykjavíkur og síðan afstaða sjó- mannanna á Fáskrúðsfirði sýna að hagsmunir þessara manna eru á margan hátt ólíkir, þótt tilheyri þeir sömu stéttinni og geri sameiginlega samninga. í litlum sjávarplássum leitast sjómenn og landverkafólk gjarnan við að líta á málin og hags- munina innan sama sjóndeildar- hrings. Þar vinnur oft öll fjölskyld- an við fisk, karlinn á sjó, konan við að snyrta, afi í saltfisknum, amma í pökkuninni, strákurinn í löndun- unum og stelpan að reikna út bón- usinn. Það gengur því einfaldlega ekki upp að þetta fólk, þessi fjöl- skylda, sé að hnýta í hvert annað þegar hagsmunirnir hvers og eins renna saman í eitt. Þetta fólk skilur heldur ekki almennilega þegar for- ystumenn í sjávarútvegi, fisk- vinnslu og verkalýðshreyfingu eru að rífast í blöðum og fjölmiðlum i Reykjavík. Á sama hátt skilur þetta fólk ekki þegar sömu menn verða á eitt sáttir um fiskmarkaði fyrir sunnan, sem hugsanlega munu stórrýra afkomumöguleika fólks á landsbyggðinni. í umræðum um fiskmarkaði á Reykjavíkursvæðinu hefur að margra mati gersamlega gleymst að ræða hvaða afleiðingar slíkt kann að hafa á fiskverð almennt og arð- semi hjá fiskvinnslunni, annars staðar á landinu. Fiskmarkaðir verða trúlega ekki starfræktir nema fyrst og fremst á Reykjavíkursvæð- inu. Þeir munu að flestra mati stór- auka hagkvæmni í rekstri frysti- húsa á markaðssvæðinu, sem munu að líkindum geta sérhæft sig í vinnslu einstakra tegunda og þurfa ekki að sætta sig við að taka við 5-6 tegundum úr einu og sama skipinu, eins og verið hefur og verður áfram víða um land. Þrátt fyrir frjálsræð- ið fyrir sunnan gerir þetta það að verkum að tegundir sem ekki geta talist arðbærar til vinnslu í litlum mæli í almennu frystihúsi, hækka í verði og gera þannig fiskverkendum á Iandsbyggðinni erfiðara um vik. Það má varla búast við að sjómenn víða um land sætti sig við minna en meðalverð, þótt rekstursskilyrði fiskvinnslunnar verði engan veginn sambærileg við það sem gerist í sér- hæfðri vinnslu á Reykjavíkursvæð- inu. Það má því búast við að frjáls- ræðið verði til enn frekari frelsis- sviptingar fyrir fólk á landsbyggð- inni sem þola hefur mátt vaxandi mismunun á siðustu árum.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.