Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 12

Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 12
12 3. apríl 2010 LAUGARDAGUR FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is greinar@frettabladid.is ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 Við hrunið spruttu eðlilega upp umræður um stjórn-skipunarmálefni. Í fram-haldinu fékk ríkisstjórn- in hugmynd um stjórnlagaþing án þess að hafa nokkra skoðun á því hvert markmiðið væri. Eftir kosningarnar var hugmynd- inni breytt í ráðgefandi stjórnlaga- þing. Ástæðan er sú að formlegt framsal á stjórnarskrárvaldinu hefði kallað á nýjar þingkosningar. Þingmenn voru hins vegar ekki til- búnir að leggja þingsætin að veði fyrir hugsjónina. Eftir sem áður þarf að svara spurningunni hvort þetta er skyn- samlegt ráð. A lþi ng i er stjórnarskrár- gjafinn sam- kvæmt ákvörð- un þjóðarinnar í sérstakri alls- herjaratkvæða- greiðslu. Þar af leiðir að ein af stjórnskipu- legum skyld- um þingmanna er að hafa forystu og fjalla um þau efni hvenær sem nauðsyn krefur. Þegar þingmenn vísa þessu hlutverki frá sér eru þeir að bregðast stjórnskipulegri ábyrgð sem þeir fá greitt fyrir að bera. Verði þetta eigi að síður að ráði þarf annað tveggja að gerast: Að þingmönnum fækki í réttu hlut- falli við þau stjórnskipulegu verk sem flytjast frá þeim eða laun þeirra lækki sem nemur kostnaði við stjórnlagaþingið. Fari svo að hvorugt þetta verði afleiðing af framsali Alþingis á þessu mikilvægasta hlutverki sínu ber það vott um siðferðisbrest. Hann hefði ef til vill fallið í skugga árið 2007. Nú verður hann í flóðljósi þeirrar siðbótarkröfu sem þjóðfé- lagið lýsir eftir. SPOTTIÐ ÞORSTEINN PÁLSSON AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR Stjórnlagaþing Þingmenn færa þau rök helst fyrir því að stofna nýtt þjóðþing um þetta verkefni að reynslan sýni að þeir séu ófærir um að takast á við það. Flest- ir þeirra eru nýgræðingar á þingi. Í því ljósi eru þessi rök léttvæg. Á lýðveldistímanum hafa sex sinnum verið gerðar breytingar á stjórnarskránni. Í fimm skipti hafa þær lotið að veigamiklum og flókn- um atriðum. Sú staðreynd rímar ekki við þá fullyrðingu að í eðli Alþingis liggi að verkefnið sé því ofviða. Efnahagsbati fyrstu sjö ára þessarar aldar var að stórum hluta froða. Engum dettur í hug að það séu rök fyrir því að stofna sérstakt þjóðþing til að fjalla um efnahags- mál. Rökin fyrir stjórnlagaþingi eru jafn fráleit. Einfaldur meirihluti stjórnar- flokka hefur aldrei verið notaður til að knýja fram stjórnarskrárbreyt- ingar þótt einu sinni hafi verið ágreiningur. Ugglaust skýrir þessi samstöðuviðleitni í einhverju að heildarendurskoðun er ekki lokið. Að sönnu er sú staðreynd Alþingi ekki til vegsauka. Hitt, að gefast upp og vísa verk- efninu annað, verður ljóslega til að smækka Alþingi. Það veikir stöðu þess þegar flestir eru á því máli að hana þurfi að styrkja. Einhverjir virðast halda að ein- faldara verði að ná samstöðu á öðru þjóðþingi en Alþingi. Enginn hefur þó fært fyrir því rök eða leitt að því líkur. Fulltrúar á þessu nýja þingi verða einfaldlega fulltrúar sömu þjóðar. Ef þetta sjónarmið býr að baki er hætt við að margir verði fyrir vonbrigðum þegar á reynir. Rökin Líklegast er að þjóðin kjósi fulltrúa á stjórnlagaþing með jafn fjölbreytt við-horf eins og hún hefur sent til setu á Alþingi. Á því þingi þurfa menn að ræða ólík viðhorf, hittast í hliðarherbergjum, gera málamiðl- anir, fórna minni hagsmunum fyrir meiri og mynda breiðan meirihluta um þá niðurstöðu sem líklegust er að nái fram. Það er engin hjáleið um þetta eðli fulltrúalýðræðisins. Nýtt þjóðþing breytir engu þar um. Á þá að leggja málið í salt? Svar- ið er: Nei. Það eru mörg áleitin úrlausnarefni á þessu sviði. Eitt er spurningin um hvort afnema eigi þingræðið og taka upp kerfi sem byggir á valdajafnvægi milli framkvæmdavalds og löggjafar- valds. Annað er hvers eðlis stjórn- arskráin á að vera. Margir telja að stjórnarskráin eigi fyrst og fremst að lýsa stjórn- skipulaginu, valdgreiningunni og tryggja mannréttindi með því að takmarka vald ríkisins til að skerða frelsi þeirra til orða og athafna. Aðrir vilja að hún sé stefnuyfirlýs- ing eða réttindaskrá með almenn- um orðum um öll góð mál sem á hugann leita. Síðari leiðin mun óhjákvæmilega færa vald frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum til dómstóla. Þeir þurfa þá í vaxandi mæli að úrskurða hver raunverulegur vilji stjórnarskrár- gjafans hefur verið. Sú leið gæti litið vel út við fyrstu sýn. Hætt er hins vegar við að hún veiki lýðræð- ið þegar til lengdar lætur. Af hverju eiga alþingismenn ekki að hafa skoðun á þessu og verja hana gagnvart kjósendum? Þetta eru snúnar og erfiðar spurningar. En það réttlætir ekki að vísa ábyrgðinni frá sér. Það er ekki verjandi að afgreiða málin með því að segja: Við þurfum að gera eitthvað. Vitum ekki hvað það er. Vísum því þar af leiðandi annað. Þetta lýsir ekki lýðræðisást. Nær væri að kalla þetta lýðræðislega ábyrgðarfælni. Loks má ekki rugla saman stjórnskipulaginu og þeim siðferð- isbrestum sem berja þarf í. Þeir myndast í þjóðfélögum með ólík stjórnkerfi. Engin hjáleið "Af stað". Hópþjálfun Gigtarfélags Íslands hefst á ný eftir páska miðvikudaginn 7. apríl Langar þig í góða leikfi mi í rólegu umhverfi eða langar þig að dansa!! Nú er tækifærið Fjölbreytt úrval leikfi mtíma Einkatímar í STOTT-PILATES Nýtt námskeið: Þjóðdansar frá ýmsum löndum Kynntu þér málið nánar á heimasíðu okkar: www.gigt.is Skráning er á skrifstofu GÍ s:5303600 Þjóðdansanámskeið hefst 13. apríl kl. 18:00 og er fjögur skipti. Þjóðdansarnir eru frá hinum ýmsu löndum, sem dæmi má nefna Tyrklandi, Rúmeníu, Búlgaríu, og Skotlandi. Dansarnir eru mjög fjölbreytilegir og allir geta dansað þá þó þeir hafi aldrei stundað dans áður. Langfl estir eru hópdansar eða hringdansar og því er ekki nauðsynlegt að koma með dansfélaga J óhanna Sigurðardóttir vill reyna að friðmælast við atvinnu- lífið í landinu, ef marka má grein hennar hér í blaðinu í fyrra- dag. Þar segir Jóhanna stjórnina gera sitt ýtrasta til að standa við ákvæði stöðugleikasáttmálans og efla atvinnu. Eitt af því sem forsætisráðherrann nefnir eru áhyggjur manna af hráefnisskorti í fiskvinnslunni á komandi sumri. „Skortur á aflaheimildum í sumar er áhyggjuefni og hlýtur að verða til þess að gerð verði sérstök athugun á því hvort hægt sé að auka aflaheimildir tímabundið til að kljást við þann vanda innan forsvaranlegra marka,“ skrifar Jóhanna. Um ákvarðanir um afla úr nytjastofnum þjóðarinnar á sízt af öllu að gera pólitískar málamiðlanir við hagsmunaaðila. Hagur þjóðarinnar er að við nýtingu auðlindanna gildi stefnufesta og langtímasýn, byggð á beztu fáanlegri vísindaráðgjöf, en ekki skammtímasjónarmið. Jafnvel þótt hart sé í ári. Íslendingum hefur tekizt betur upp við stjórn fiskveiða en flest- um nágrannaþjóðum. Ástæðan er ekki sízt sú að ákvarðanir sjáv- arútvegsráðherra um heildarafla hafa að langmestu leyti byggzt á ráðgjöf vísindamanna. Alltof víða í löndunum í kringum okkur hefur vísindaleg ráðgjöf verið hunzuð vegna þess að stjórnmála- mennirnir hafa ekki haft þrek til að mæta kröfum hagsmunaaðila og sannfært sjálfa sig og aðra um að „forsvaranlegt“ sé að „auka aflaheimildir tímabundið“, til dæmis út kjörtímabilið. Afleiðingin er sú að fiskistofnar flestra Evrópuþjóða eru í mun verra ásig- komulagi en nytjastofnar Íslendinga. Hér á landi hefur sjávarútvegurinn verið undirstöðuatvinnu- grein, ekki ríkisstyrkt aukabúgrein. Þess vegna hafa líkast til verið teknar skynsamlegri ákvarðanir hér en víða annars staðar; við höfum ekki efni á að leika okkur með lífsafkomu okkar til langs tíma í þágu skammtímasjónarmiða. Á því má ekki verða nein breyting, jafnvel þótt efnahagsástandið sé erfiðara en oft áður. Eins og rifjað er upp í Fréttablaðinu í dag mótaði ríkisstjórnin í fyrra nýtingarstefnu til fimm ára, þar sem gert er ráð fyrir að ráðgjöf vísindamanna verði fylgt og ekki veitt meira af þorski en sem nemur 20% af viðmiðunarstofni. Þessa stefnu telur Hafrann- sóknastofnunin grundvöll þess að hægt sé að byggja þorskstofninn upp til framtíðar. Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafró, segir í blaðinu í dag að ekkert hafi komið fram sem breyti ráðgjöf stofnunarinnar. Það sé því ekki inni í myndinni frá hennar bæjardyrum séð að auka þorskkvótann á þessu fiskveiðiári. Það megi gera á næsta fiskveiði- ári, með öðrum orðum í haust, ef rannsóknir í vor gefi tilefni til. Ef vísindaleg rök gefa ekki tilefni til að auka kvótann fyrir sum- arið á ekki að gera það, svo einfalt er það. Okkur hefur reynzt vel að fara að vísindalegri ráðgjöf, illa að gera það ekki. Pólitískar æfingar til að gera kvótaaukningu „forsvaranlega“ með einhverj- um öðrum rökum grafa eingöngu undan framtíðarafkomu sjáv- arútvegsins. Spurningunni um kvótaaukningu í sumar eiga vísindamenn að svara, ekki stjórnmálamenn. „Innan forsvaran- legra marka“ ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN SKRIFAR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.