Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 39

Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 39
MIÐVIKUDAGUR 2. júní 2010 19 Carat - Haukur gullsmiður Smáralind - Kaupum gull Staðgreiðum gull í verslun okkar. Upplýsingar í s. 577 7740 Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Er eitthver með riffill 243 til að selja mér. Uppl í S. 553 7842 Heimilistæki Þvottavélar, varahlutir. Til sölu yfirfarnar þvottavélar. Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 847 5545, Síðumúli 37. Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Fjölbreytt úrval! Krossviður- Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF- Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 7905. Verslun HEILSA Heilsuvörur Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. BodyNudd . Erótískt nudd.Slökun og Unaður þú átt það skilið Uppl í síma 8486255 SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567- 6666 og 862-0941. http://dreamoasis. magix.net NUDD - Tilboð - NUDD Nudd kr. 3500,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næring- arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið Brot af því besta. Guðjón Bergmann 5. og 6.júní. Nánari upplýsingar á www.gudjonbergmann. is. Smáskipanámskeið - fjarnám Smáskipanámskeið frá 7.6. -14.8. Skráning á www.tskoli.is eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. HEIMILIÐ Dýrahald Golden retriever hvolpur til sölu. for- eldrar innfluttir. full sprautaður, ættbók frá Íshundum. Uppl. á www.123.is/ madda og 863 8596. Svartir labrador rakkar til sölu, ættb. færðir hjá H.R.F.Í. Tilb. til afh. 23.júní. Uppl. í S. 822 0383/822 2118 Húsgögn Til sölu hjónarúm 160 breidd með náttborðum. Sérpantað frá Öndvegi. Ný latex dýna. Kr. 95þús. S 843 9950 Barnavörur Svartur Emmaljunga tvíburavagn til sölu, keyptur 2009. Selst á 99 þús.kr. Uppl. í s. 864-4746 TÓMSTUNDIR & FERÐIR Fyrir veiðimenn SILUNGA- OG LAXAMAÐKAR til sölu að Holtsgötu 5 í Vesturbæ. S. 857 1389 og 551 5839. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Flókagata - Hæð til leigu Glæsileg sérhæð á Flókagötu til leigu strax. Leiguverð 180.000 kr á mánuði. Upplýsingar í síma 895 0071 eða audursv@mi.is www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Til leigu. Uppl. í S. 866 7511. Nýuppgerð 70fm 2ja herb. íbúð í Vesturbæ 107 Rvk. Uppl. í s. 552 3226. Til leigu 50fm íbúð í Hjöllunum í Kóp. V.80þ. m. rafmagn og hita. Laus strax. Uppl í S. 892 4624 Til leigu stúdíóíbúð á Suðurgötu í HFJ. V. 60þ. Laus strax. Uppl í S. 892 4624 2 herb. íbúð í 108 Vogahv. fyrir reglus., reykl. og barnlaust par eða einstakl. Eldri en 26 ára. Uppl. í s. 898 7868 milli kl. 13-16. Rúmgott herb. til leigu í Háaleitishverfinu (108). Uppl. í s. 861 7759. 60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í Kóp. Má jafnvel hafa gæludýr. Laus strax. Verð 100þús m/rafm. og hita. Ekki húsaleigubætur. S. 893 2262 Herb til leigu í 111. V. 30 þús. Aðg. að baði, þvottah. og eldh. S. 857 6745. Meðleigandi óskast 30 þús á mán. m. öllu. Íbúðin er 2-4 herb. Mosgerði, 108. Uppl. s. 860 3441 553 2706 Húsnæði óskast Reglusöm hjón óska eftir að taka íbúð á leigu frá 1. júlí á höfuðborgarsv. u.þ.b. 105 fm 3-4 herb. Skilvísar greiðslur. Langtímaleiga, s. 847-4250. 45 ára karlmaður óskar eftir íbúð. 3-4 herb. Góður í umgengni. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 771 1610 eða karl@s4s.is. Aðeins langtímaleiga. Óskum eftir húsn. í Kóp til leigu. Linda, Sala, Kóra, Hjalla, Smárahverfi. Hæð, raðh., parh., með palli, garði. Lágm. 3 svefnherb. S. 690 3622. Fasteignir Asparhvarf 17A - einbýli/ tengihús- opið hús í dag Til sölu og afh.strax þetta fallega ca. 238 fm hús Á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fjögur herbergi. Flottar innréttingar og gólfefni. Verð aðeins 49 millj. Björn s: 7719432, sýnir í dag kl. 18-18.30. Sumarbústaðir Stórt sumarhús í Grímsnesi til leigu, laus þessa helgi Helgar/viku leiga. Gisting fyrir 6-10 manns, heitur pottur og sauna. Hús í sérflokki. Helgarleiga 85þús, 5 nætur (sun-fös) 95þús, vikuleiga 155þús Uppl. í s. 898 1598 sjá myndir: mikla- borg.is undir Víðibrekka. Sumarbústaður til leigu við Laugarvatn. Uppl. í s. 840 6260. Atvinnuhúsnæði Ibúd óskast: 22.06-2.07 á höfudborg- arsvædinu. Norsk hjón a midjum aldri i sumarfríi. Tlf. + 47 51617421 (e. kl. 14.00) Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 Gisting GISTING Í KAUPMANNAHÖFN Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nótt- in fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-8612, +45 27111038, www.stracta. com eða annalilja@stracta.com Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri við Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456 1600. ATVINNA Atvinna í boði BAKARI ÓSKAST! Óskum eftir að ráða hörkudug- legan bakara. Upplýsingar gefur Jói Fel í s. 897 9493 og einnig á joifel@ joifel.is Fjölhæfur bifvélavirki með réttindi, óskast til starfa sem fyrst. Við erum að leita að manni með létta þjónustulund í framtíðarstarf. Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: beggi33@simnet.is Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir að ráða góða úthringjara til starfa í úthringiveri fyrirtækisins. Góð laun í boði, bæði tímakaup og árangurstengd laun auk ýmissa bónusa. Aldurstakmark er 25 ár. Áhugasamir sendi umsókn í netpósti á gisli@tmi.is Vélstjóra og háseta vantar á 30 tonna netabát. Upplýsingar í síma 8451546 Vanntar duglegan sölumann í stutt verkefni ca. 30 daga. Viðkomandi þarf að hafa bílpróf og söluhæfileika. Upplýsingar veittar í síma 841 8800 Elias. Skemmtileg kvöldvinna Óskum eftir skemmtilegu fólki í síma- sölu frá kl. 17:30-21:30 á kvöldin. Mán- fös. Uppl. í s. 868 4551. Sumarvinna Leitum eftir hörkuduglegu kk í auka- vinnu/ helgarvinna. Mikil vinna í boði, aldur 19-25 ára. Uppl. s. 896 0096 Hefur þú brennandi áhuga á snyrtivörum og vilt kynnast AVON tækifærinu ? Avon leitar að öflugum sölufulltrúum um allt land. Hafðu samband í síma 5772150 eða ths@avon.is Krakkahöllin Auglýsir eftir kvk á aldrinum 20-45 ára. Í aukavinnu. Uppl. s. 893 0096 Hanna. Atvinna óskast Húsasmíðanema vantar vinnu allt kemur til greina, er á 19 ári með ökuréttidi og púntalaus. up. í síma. 663 6760 DO YOU NEED AU PAIR THIS SUMMER? I am a university student, with au pair experience from Iceland, and would like to work as an au pair this summer. If you are interested give me a call at 845-1503. TILKYNNINGAR Fundir Krúttur, Múttur, Túttur og Ofurmenni Mæting á grasbalann við gömlu Shellstöðina 5.6.2010 kl.16:00 stundvíslega. Útbúnaðarlisti mun berast von bráðar. Nefndin Tilkynningar Atvinna
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.