Fréttablaðið - 10.05.2018, Blaðsíða 16

Fréttablaðið - 10.05.2018, Blaðsíða 16
Frá degi til dags Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson forStjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is aðStoðarritStjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is ljóSmyndir: Anton Brink anton@frettabladid.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is Halldór Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is Íslenska þjóðin gerir sér fulla grein fyrir því að þarna eru hættuleg öfl á ferð og vill ekki veita þeim brautar- gengi. Því til við- bótar eiga þessar stjarnfræði- legu tölur ekkert sameiginlegt með því markmiði að gera vel við hæft starfs- fólk sem hefur mikla ábyrgð. Á hvaða vegferð er samfélagið okkar eiginlega, er spurning sem þjóð og þing eiga að vera að spyrja sig þessa dagana. Förum yfir 7 staðreyndir: 1. Það eru 26 bankamenn, sem að stærstum hluta vinna hjá ríkisbanka, sem fá einn milljarð í laun. Þetta er upphæð sem er einn tíundi af því sem ríkisstjórnin tímir að setja í allar barnabætur landsmanna og er einn fjórði af því sem sett er í allar vaxtabætur almennings. 2. Forstjórar hefðbundinna íslenskra kauphallar- fyrirtækja eru með 1-2 milljónir í laun, á viku! 3. Forstjórar, þar með talið forstjórar ríkisfyrirtækja, hafa verið að fá mánaðarlega hækkun launa sinna sem nemur heilum mánaðarlaunum ljósmóður- innar. 4. Kjararáðshópurinn, þar á meðal þingmenn, hækkaði um tugi prósenta í launum milli ára. 5. Útgerðarmaður gengur út nýlega með 22 þúsund milljónir króna í vasanum vegna nýtingar á sam- eiginlegri auðlind þjóðarinnar. 6. Eitt prósent landsmanna á meiri hreinar eignir en 80 prósent Íslendinga eiga. 7. Ríkustu 10 prósent landsmanna tóku til sín tæpan helming allra hreinna eigna sem urðu til 2016. Auðvitað á fólk að uppskera eins og það sáir. En ekki gera ljósmæður það og ekki gera kennarar, lögreglu- menn eða eldri borgarar það heldur. Því til viðbótar eiga þessar stjarnfræðilegu tölur ekkert sameiginlegt með því markmiði að gera vel við hæft starfsfólk sem hefur mikla ábyrgð. Sjálftökustétt Við erum ein þjóð í þessu landi. En hér er að myndast sjálftökustétt ofurlaunamanna sem með græðgi sinni og dómgreindarbresti virðast ekki eingöngu vera að segja sig úr samfélaginu heldur setja þeir allt samfélagið í uppnám vegna komandi kjaraviðræðna. Sjö staðreyndir Ágúst Ólafur Ágústsson þingmaður Samfylkingar- innar Ekki er öllum Íslendingum jafn vel við þá staðreynd að þeir búa í fjölmenningarsam-félagi. Öfgaöfl sem vilja snúa þróuninni við hafa hreiðrað um sig og draga hvergi af sér þegar kemur að því að breiða út boðskapinn um hætturnar sem stafa af því að útlendingar setjist hér að í stórum stíl. Búseta múslima hér á landi er sérstakt áhyggjuefni þessa hóps og þar heyrist gjarnan frasinn um múslimavæðingu Íslands. Ekki þarf að hafa mörg orð um mannfyrirlitninguna sem felst í viðhorfi þessa hóps. Hún blasir við, ekki síst á netinu þar sem dólgar skrifa ákafir sinn viðbjóð. Það eru meðmæli með íslenskri þjóð að þessum öflum hefur lítið sem ekkert orðið ágengt í íslenskri pólitík. Samt má ekki gleyma þeirri nöturlegu staðreynd að Framsóknarflokkurinn náði fyrir síðustu borgar- stjórnarkosningar tveim borgarfulltrúum inn í borgar- stjórn með málflutningi sem beindist gegn múslimum. Borgarfulltrúarnir tveir hafa síðan þá sýnt tilburði til iðrunar. Vitanlega hyggjast hinir yfirlýstu andstæðingar fjölmenningarsamfélagsins hvergi gefast upp í baráttu sinni. Í komandi sveitarstjórnarkosningum bjóða fram flokkar, Íslenska þjóðfylkingin og Frelsisflokkurinn, sem hafa það beinlínis á stefnuskrá sinni að berjast gegn því mikla samfélagsmeini sem þeir telja fjölmenningu vera. Framboð þeirra sem ala á hatri er það sorglegasta í þessari kosningabaráttu en um leið er gleðilegt að sjá að fylgi við þá í skoðanakönnunum er nánast ekki neitt. Íslenska þjóðin gerir sér fulla grein fyrir því að þarna eru hættuleg öfl á ferð og vill ekki veita þeim brautargengi. Raddir andstæðinga fjölmenningarsamfélagsins munu hljóma í kosningabaráttunni og gætu orðið æði háværar. Í kappræðum eiga aðrir frambjóðendur ekki að leiða þennan ógeðfellda málflutning hjá sér heldur svara honum af ákveðni og festu og taka sér þannig stöðu með mannúðinni. Það var beinlínis notalegt að hlusta á bæjarstjóra Reykjanesbæjar, Kjartan Má Kjartansson, ræða í sjón- varpsfréttum um fjölmenningarsamfélagið á svæðinu og mikilvægi þess að hlúa að því. Um 90 prósent þeirra sem flutt hafa á Suðurnesin síðastliðið ár eru erlendir ríkisborgarar og töluð eru 30 tungumál í leik- og grunn- skólum Reykjanesbæjar. Andstæðingar fjölmenningar hafa öruggleg sopið hveljur við þessa frétt og séð mikla vá á ferð. Það fór hins vegar enginn hrollur um hinn ágæta bæjarstjóra. Hann sá þarna fegurð fjölbreytn- innar. Hann sagði þetta vera spennandi fjölmenningar- samfélag. „Við erum öll að læra og þurfum að standa í lappirnar og gera allt sem við getum til að gera samfélag okkar aðlaðandi fyrir fólk, óháð því hvaðan það kemur,“ sagði hann. Úrslit sveitarstjórnarkosninga verða vonandi á þann hátt að allir bæjarstjórar landsins hugsi á sama hátt og bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Nýir íbúar landsins, frá mörgum og ólíkum löndum, laða fram fjölbreytileika. Án alls þessa fólks, sem hér hefur sest að, væri umhverfið fátæklegra og lífssýn okkar þrengri. Við fögnum nýjum íbúum, óttumst þá ekki. Hættuleg öfl Varmadælur & loftkæling Verð frá aðeins kr. 155.000 m.vsk Midea MOB12 Max 4,92 kW 2,19 kW við -7° úti og 20° inni hita (COP 2,44) f. íbúð ca 60m2. • Kyndir húsið á veturna og kælir á sumrin • Fyrir norðlægar slóðir • Fjarstýring fylgir Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land Hægfara og mengandi ASÍ Stéttarfélagið Framsýn hefur for- dæmt nýja auglýsingaherferð ASÍ þar sem launafólk er beðið um að „leyfa skynseminni að ráða“. Þess er krafist að skrúfað verði umsvifalaust fyrir boðskapinn enda sæti furðu að heildarsamtök launafólks vari við verkföllum og tali fyrir samræmdri láglauna- stefnu. Skynsemisslagorðið leiðir hugann að klúbbi Trabant-eig- enda, sælla minninga, sem hét „Skynsemin ræður“. Trabantinn var hægfara, knúinn af tvígengis- mótor og var bæði hljóð- og loft- mengandi í meira lagi. Þá þótti hann heldur hallærislegur, svo mjög að sá ofsótti minnihluti sem átti Trabba fann sig knúinn til þess að þjappa sér saman í félagsskap þeirra sem litnir voru hornauga í umferðinni. Svolítið eins og ASÍ? Þjóðsöguráð fyrir fjármálaráðherra Fréttablaðið.is sagði í gær frá málverkasýningu sem Þrándur Þórarinsson opnar í Kaupmanna- höfn 19. maí. Þar verður meðal annars málverkið Skollabuxna- Bjarni, sem sýnir Bjarna Bene- diktsson fjármálaráðherra troða sér í skollabuxur, eða nábrækur. Nábrækur eru samkvæmt þjóð- trúnni þeirrar náttúru að sá sem klæðist þeim á auðvelt með að draga sér fé. Skortir það í raun aldrei, ef rétt er að málum staðið, á meðan hann er í brókinni sem flá þarf af dauðum manni, með fyrir- framgefnu samþykki. Pæling? thorarinn@frettabladid.is 1 0 . m a í 2 0 1 8 F I m m T U D a G U R16 s k o ð U n ∙ F R É T T a B L a ð I ð SKOÐUN 1 0 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 1 F B 0 6 4 s _ P 0 6 4 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 4 9 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 0 1 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 1 6 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B D -4 2 4 C 1 F B D -4 1 1 0 1 F B D -3 F D 4 1 F B D -3 E 9 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 1 A F B 0 6 4 s _ 9 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.