Morgunblaðið - 22.11.1973, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 22.11.1973, Blaðsíða 16
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 22. NOVEMBER 1973 Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Ritstjórnarfulltrúi Fréttastjóri Auglýsingastjóri Ritstjórn og afgreiðsla Auglýsingar Askriftargjald 360,00 k j lausasölu 22, hf. Árvakur, Reykjavik. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Eyjólfur Konráð Jónsson, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guðmundsson. Björn Jóhannsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6, sími 10-100. Aðalstræti 6, sími 22-4-80. rá mánuði innanlands. 00 kr. eintakið Bersýnilegt er, að Sjálfstæðisflokkurinn ínun á næstu mánuðum leggja höfuðáherzlu á. að undirbúin verði útfærsla fiskveiðilögsögunnar í 200 mílur eigi síðar en í árslok 1974. Kemur þetta glögg- lega fram í ræðum, sem (leir Hallgrímsson. formað- ur Sjálfstæðisflokksins. og Ciunnar Thoroddsen, for- maður þingflokksins. hafa nýlega haldið um landhelg- ismálið. í ræðu þeirri, er Geir Hallgrímsson flutti á fundi flokksráðs Sjálfstæðis- flokksins um síðustu helgi minnti hann á stjórnmála- yfi rlýsingu lan dsf unda r Sjálfstæðisflokksins s.l. vor. þar sem sagði: „Fund- urinn ítrekar þá grund- vallarstefnu íslendinga. að landgrunn íslands og haf- svæðið yfir því sé hluti af íslenzku yfirráðasvæði og tryggja beri óskoruð for- ræði þjóðarinnar yfir þvf... að fulltrúum íslands á hafréttarráðstefnu Sam- einuðu þjóðanna verði fal- ið að vinna ötullega að fullri viðurkenningu ríkja heims á rétti strandríkis til að stjórna og nytja lífræn auðæfi landgrunnshafsins allt að 200 mílur.“ í framhaldi af, þessu, sagði Geir Hallgrímsson: „Eftir landsfundinn óx þeirri skoðun mjög fylgi, aðstefnabæri að200mílna fiskveiðilögsögu hiðfyrsta. Þannig gengust 50 nafn- kunnir menn fyrir áskorun til Alþingis og ríkisstjórn- ar um, að íslendingar ættu að segja sig í sveit með þeim þjóðum, sem ynnu að því, að200 mílna auðlinda- lögsögu vrði komið á. Þeg- ar svo varð ljóst eftir síðasta undirbúningsfund hafréttarráðstefnu Sam- einuðu þjóðahna, að 200 mílna auðlindalögsaga átti vaxandi fylgi að fagna, svo að ætla mátti, að milli 80 og 90 jafnvel fleiri ríki af þeim 150, sem rétt áttu til þátttöku í hafréttarráð- stefnunni fylgdu 200 mílunum, þótti miðstjórn og þingflokki Sjálfstæðis- manna eðlileg og sjálf- sagt að marka þá stefnu nánar af sinni hálfu. Hinn 30. ágúst 1973 var þvf ályktun gerð, að „þing- flokkur og miðstjórn telja rétt, að fiskveiðilögsagan verði færð út f 200 mílur eigi síðar en fyrir árslok 1974.“ Síðan sagði Geir Hall- grímsson: „Það er rétt að vekja athygli á því, að Sjálfstæðisflokkurinn hef- ur alltaf lagt á það mikla áherzlu, að við íslendingar fylgdumst' vel meðstörfum undirbúningsfunda haf- réttarráðstefnunnar með þaðfyrir augum, aðsveigja þróun mála þar okkur í vil og einangra andstæðinga okkar. Við bentum á nauð- syn þess þegar fyrir kossningarnar 1971, en þá gerðu andstæðingar okkar heldur lítið úr gildi þessa, þegar stefna okkar í land- helgismálinu væri mörkuð. En þaðer rökrétt framhald þeirrar þróunar, sem orðið hefur á undirbúningsfund- unum, að ætla að 200 mílna auðlindalögsaga nái sam- þykki með tilskyldum meirihluta atkvæða, %, á væntanlegri hafréttarráð- stefnu, enda er 50 mílna fiskveiðilögsaga þar f raun og veru ekki á dagskrá. Það fer ekki á milli mála, hve mikilvægt er, að við lýsum yfir 200 mílna fiskveiðilög- sögu fyrir lok næsta árs og því hafa allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins nú borið fram tillögu á Al- þingi um, að þetta verði gert.“ í þingræðu, sem Gunnar Thoroddsen, formaður þingflokks sjálfstæðis- manna, flutti í síðustu viku fyrir þingsályktunartillögu sjálfstæðismanna um út- færslu fiskveiðilögsög- unnar í 200 mílur, gerði hann grein fyrir forsend- um þessarar tillögu, og færði fram eftirfarandi rök fyrir henni: í fyrsta lagi væri þetta hagsmuna- mál fyrir íslendinga. Mjög mikilvæg fiskimið væru utan 50 mflna markanna og væru sumar fisktegundir þar í inikilli hættu, ef ekki yrði aðgert. í þvnsambandi mætti nefna þorsk, grá- lúðu, karfa og síld. í öðru lagi væri viðurkennd þjóð- réttarregla, að strandríki ættu öll auðæfi f land- grunni og sömu efnisrök mæltu með sömu reglu um auðæfin í hafinu yfir því. í í SAMRÆMI VIÐ ÞJÓÐARVILJA Steinþór Gestsson um jarðalagafrumvarp: Byggðaráðin of valdamikil Ég verð að segja það, að í þessu lagafrv., sem hér liggur f.vrir Þingfréttir í stuttu máli Verðlagsráð sjávarúlvegsins I.úðvík .hísepsson. sjávarút- vegsráðherra, mælti fyrir stjórnarfrunivarpi urn irreytmgu á lögunt um Verð- lagsráð sjávarútvegsins á fundi efri deiklar s.l. mánu- dag. Laxveiði í sjó Geir llallgrímsson (S) mtelti á sama fundi fyrir frumvarpi, sem hanii flytur ásamt nokkr um öðrum þingmiinnum. um hreytingu á lögum um lax- og silungsveiði. I frumvarpinu er gert ráð fvrir að heimildar- regla laganna um undanþágu til að veiða lax í s jö verði felld niður. Að framsögu lokinni var frumvarpinu vísað til 2. um- ræðu og sjávarútvegsnefndar. I EFRI deild Alþingis fór fram fyrsta umra'ða um frumvarp ríkisstjtírnarinnar að jarðaliigum. Steinþór Gestsson flutti ra'ðu við umra'ðuna og fara hér á eftir kaflar úr ra-ðu hans. Skipulagiðtekið laiisum tökum ..Það er einn hlutur, sem ég tel eðlilegt <>g rétt að láta koma hér skýrt fram og það er. að um skipu- lagsmál. hvort sem þau eru í þétt- býli eða stjálbýli. þá eru þau skv. lögunt til endanlegrar ákvörðunar hjá sveitarstjórn og ég hygg. að það sé mjög eðlilegt og réttmætt. að því ráðí sé haldið, að það séu fulltrúar, sem kosnir eru af almenningí, sem að síðustu segja til um það. hvernig skipulagi er háttað, hvort sem er í dreifbýli eða þéttbýli. symst mér að þessi skipulagsmál f strjálbýlinu séu ekki tekin nægi- lega föstum tökum. ekki nægilega skýrt og greinilega, og hefði ég vænst þess, að það yrði þó gert, þegar þessi lög komu til endur- skoðunar. Ekki síst fyrir þá sök, að það má heita, að það sé sama, hvers konar fundir eru haldnir, þar sem annaðhvort sveitar- stjórnannenn eða bændur eru saman komnir, þá hníga allar ræður að því, að nauðsynlegt sé að koma á ákveðnara og fastara skipulagi í þeim málum, heldur en verið hafa til þessa. Og mér Magnús Jónsson og Ellert B. Schram: Samstarf við há- skóla Sameinuðu þióðanna biimmeim Siállsta'ðis- MW T\ Fll< þiiigmemi Sjálfsta'ðis- flokksins. Magniis Jóiisson og Fll- ert 15. Sehrani liafa flutl lillögu til þillgsálvktunar um að Alþingi skori á ríkisstjórnina að hefja sem fvrsl \iðra‘ðiir lið Samein- uðu þjóðirnar tim samstarf Is- lands og hins ný.ja háskóla Sam- einuðu þjóðanna með það í liuga. að ein eða fleiri deildir skólans lerði staðsettar á íslandi eða að íslen/kar rannsóknastof nanir taki upp samvinnu við háskólann iiiii einslök verkefni. Segir í greinargerð með tillög unni. aðhér sé um að ræða alþjóð- legan háskóla. sent ákveðið var að stofnsetja meðsamþykkt allsherj- arþings Sameinuðu þjcíðanna á sfðasta hausti. Verði miðslöð há- skiilans í Japan. en gert sé ráð fyrir, að einstakar deildir hans og vísindastofnanir starfi víða um heim. þar sem þeim hefur verið boðið aðsetur og aðstaða af hlut- aðeigandi l íkisstjörn. Sfðarf greinargerðinni segir: ..Sýnist vissulega tímabært. að Islendingar hyggi nokkuð að því. hvort ekki geti verið hyggilegt og hagkva'int fyrir íslenskar rann- söknarstofnanir eða Háskóla ís- lands að taka upp samvinnu við hinn nýja alþjiíðlega háskóla. Kæmu þar fyrst og fremst til greina vísinda- og rannsóknar- svið. þar sem íslendingar standa framarlega og hafa því af nokkru að miðla, en væri kærkomið að fá ei-nnig fulltingí erlendra vísinda- nianna og atbeina erlendra vís- indasjcíða við framkvæmd ein- stakra rannsöknarverkefna og öflun rannsóknartækja. Gæti slík samvinna vissulega orðið frjóvg- andi og hagnýtan rannsóknar- árangur fyrir íslenska atvinnu- vegi. Jafnframt gæti með slfku samstarfi skapast aðstaða til fræðslu í ýmsum vísindagreinum við Iláskóla íslands, sem nú skort- ir, þött ekki sé gert ráð f.vrir, að vísindamenn háskólans annist al- menna stúdentakennslu, svo sem áður segir.“ Er síðan bent á, að vel kæmi til greina að hefja slíkt samstarf við skólann á sviði haf- og fiskifræða. Eínnig er bent á svið jarðvísinda og jarðhitarannsókna; sem til greiria k.vnnu aðkorna. þriðja lagi mætti benda á ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 18. des. s.l. um að strand- ríki ættu rétt til auðæfa í hafinu yfir landgrunninu. í f jórða lagi væru líkur fyr- ir víðtækum stuðningi ríkja á hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna við 200 mílna regluna. Könn- un, sem gerð hefði verið meðal þátttökuþjóða áund- irbúningsfundum ráðstefn- unnar benti til þess, að 80- 100 ríki mundu styðja 200 mílna auðlindalögsögu á ráðstefnunni af 130-140 rfkjum, sem líklega tækju þátt í henni. Þá væri einnig talið, að snemma á ráð- stefnunni yrði samþykkt stefnuyfirlýsing um 200 mílurnar, og kæmi því ekki eins að sök, þótt hún drægist á langinn. Eftir að hafa rakið þess- ar röksemdir fyrir út- færslu í 200 sjómílur sagði Gunnar Thoroddsen í þing- ræðu sinni, að hér væri um að ræða nægilega sterkan pólitískan og lagalegan grundvöll til þess að byggja útfærslu á. Þessi ummæli tveggja forystumanna Sjálfstæðis- flokksins sýna, svo ekki verður um villzt, að Sjálf- stæðisflokkurinn mun leggja á það höfuðáherzlu á næsta mánuðum, að út- færsla fiskveiðilögsög- unnar í 200 mílur verði framkvæmd fyrir lok þjóð- hátíðarársins og tæpast leikur nokkur vafi á því, að sú tillaga er í samræmi við vilja þjóðarinnar. sýnist eins og ég sagði áðan, að það lagafrv., sem hér er til umr„ taki þessi mál allt of lausum tök- um.“ Rakti Steinþór þau ákvæði í frumvarpinu, sem fjalla um skipulagsmál og gagnrýndi, að hvergi væri um það getið, að skipulagsmálin ættu að vera til ákvörðunar hjá sveitarstjórnun- um. Þá átaldi hann ennfremur, að nefndin, sem samdi frumvarpið, skyldi ekki hafa haft neitt samráð við landnámsstjórn né landnáms- stjiira við gerð þess. Valdamikil bvggðaráð Þingmaðuránn vék þessu næst að ákvæðum frumvarpsins um byggðaráð og sagði m.a.: ,,Eg tel óeðlilegt, að fá þeim í hendur jafn mikið vald og ráð er fyrir gert í þessum lögum. Það er meira en það, að það eigi að bera undir þau öll skipulagsmál f sveit- um og ráðstöfun lands að því leyti til. Þau eiga einnig að gefa leyfi sitt til ráðstöfunar fasteigna, eins og það er nefnt í Iögum og virðist mér, að það eigi jafnt við Framhald á bls. 18

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.