Morgunblaðið - 02.09.1983, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 02.09.1983, Blaðsíða 33
MORGUNBLADID, FÖSTUDAGUR 2. SEPTEMBER 1983 33 verið fólgin í að samræma mis- munandi hugmyndir og undirbúa hönnun sýningarsvæðisins. Nám- skeið voru sótt í vörusýningar- tækni og myndbandatækni. Af- rakstur þessarar samvinnu hefur nú þegar skilað sér og er sýn- ingarbás Suðurnesjafyrirtækj- anna eitt eftirsóttasta og mest umtalaða sýningarsvæði iðnsýn- ingarinnar. Fiskveiðar íslendinga hafa aðal- lega beinst að tiltölulega fáum fisktegundum. Veiðar nýrra áður ónýttra fisktegunda hafa ævinlega strandað á skorti á mörkuðum eða vegna lágs söluverðs. Iðnráðgjafi Suðurnesja kannaði í samvinnu við Sölumiðstöð lagmetis mark- aðshorfur í Bandaríkjunum á ýmsum fisktegundum sem eru í miklu magni hér við strendur landsins. Við könnun þessa kom í ljós að mikil eftirspurn virðist vera í ýmsar skelfisktegundir, þó aðallega kúffisk. Verðið á kúfskel- inni er vaxandi og stafar það af ofveiði við strendur Bandaríkj- anna. Þar sem ýmsir aðilar í Banda- ríkjunum óskuðu eftir sýnishorn- um á íslenska kúffiskinum fór iðnráðgjafi þess á leit við Haf- rannsóknarstofnun að veiða nokk- ur hundruð kíló af umræddri teg- und. Jafnframt var Rannsóknar- stofnun fiskiðnaðarins beðin um að undirbúa vinnslu og niðursuðu í dósir á annarsvegar hökkuðum og hinsvegar niðurskornum kúffiski. Umræddar stofnanir tóku vel í þessa málaleitan og er unnið að undirbúningi þessarar prufusend- ingar. Iðnráðgjafi vill hér með beina því til allra áhugaaðila á Suðurnesjum að hafa samband við sig hið allra fyrsta vegna þessa máls. Ýmsir aðilar sem reynslu hafa í framleiðslu á vörum úr plasti hafa í hyggju að stofnsetja plastfram- leiðslufyrirtæki hér á Suðurnesj- um. Umræddir aðilar hafa leitað til iðnráðgjafa vegna undirbún- ings þessa og er verkefni þetta nú þegar langt komið. Staðsetning fyrirtækisins hér á Suðurnesjum er valin vegna nálægðar við Stór-Reykjavíkur- svæðið og við Keflavíkurflugvöll. Ýmis önnur verkefni eru á döfinni sem tengjast framleiðslu nýrra vörutegunda og ber þá hæst að nefna hönnun og framleiðslu á stöðluðum einingum fyrir bygg- ingariðnaðinn. Verður ekki farið út í nánari útlistun á því verkefni. Önnur stórverkefni sem iðnráð- gjafi Suðurnesja vinnur að undir- búningi að um þessar mundir eru stofnun iðnþróunarsjóðs Suður- nesja og námskeiðahald í prófun á hugmyndun og undirbúningsatrið- um við fyrirtækjastofnun. Á vegum atvinnumálanefndar Suðurnesja var þann 19. maí sl. haldin ráðstefna um iðnþróun- arsjóði landshluta, og tekjuöflun- armöguleikar fyrir hugsanlegan iðnþróunarsjóð fyrir Suðurnes. Málefni þetta hefur alllengi verið til umræðu hér á Suðurnesjum og nú virðist vera allverulegur áhugi meðal bæjar- og sveitarstjórn- armanna um stofnun slíks sjóðs fyrir Suðurnes. Var samþykkt ályktun á ráð- stefnunni um að viðkomandi bæj- ar- og sveitarfélög þinguðu hvert í sínu lagi um vilja sveitarfélag- anna vegna stofnunar slíks sjóðsj fyrir 1. október nk. Aðalrök fyrir stofnun iðnþróunarsjóðs Suður- nesja er að þá gefst bæjar- og sveitarfélögunum á Suðurnesjum tækifæri til að hafa áhrif á at- vinnuuppbyggingu og iðnþróun á svæðinu. Jafnframt getur veiting úr sjóðnum virkað sem hvati a aðrar lánastofnanir í landinu til hraðari afgreiðslu og jákvæðrar umfjöllunar. Síðast en ekki síst ber að nefna að í gegnum iðnþróunarsjóðinn gefst orkuveitum og stórfyrir- tækjum á Keflavíkurflugvelli tækifæri til að hafa jákvæð og uppbyggjandi áhrif á atvinnu- og iðnþróunarmál á Suðurnesjum. Á vegum SSS verður á hausti komanda haldið námskeið í próf- un á framleiðsluhugmyndum og undirbúningsatriðum er tengjast stofnun smáfyrirtækja. Eru þeir aðilar er hafa fram- leiðsluhugmynd eða verslunar- hugmynd hér með beðnir um að hafa samband við iðnráðgjafa Suðurnesja hið allra fyrsta. Jón Egill Vnadórssott verkfræðing- ur er iðnráðgjafi Suðurnesja. Iceland Seafood Limited; Nær tvö- földun á sölu í Bretlandi SALA Iceland Seafood Limited, dótturfyrirtækis Sambandsins í Bretlandi, fyrstu 7 mánuð' þessa árs jókst um 98% í magni tanð og 85% í krónum talið miðað við sama tímabil á síðasta ári. Á þessu ári nam salan 201,6 millj- ónum króna (4,8 milljónum punda) og 4.450 lestum á móti 109,2 milljónum króna (2,6 millj ónum punda) og 2.250 lestum í fyrra. Þessar upplýsingar koma fram í Sambandsfréttum frá 25. ágúst síðastliðnum. Þar er ennfremur rætt við Benedikt Sveinsson, framkvæmdastjóra ISL. Þar segir hann að í reynd hafi júlí verið besti mánuðurinn með nær tvö- r'öldun í sölu, og salan í ágústmán- uði sé mjög svipuð og í júlí. Þá segir Benedikt að flutningur fyrir- tækisins frá Lowestoft til Hull fyrr í sumar hafi haft mikið að segja. í fyrsta lagi vegna reglu- bundinna siglinga Sambandsskipa til Hull, vegna þess að birgða- geymslur fyrirtækisins eru í Hull, dreifingin fari fram þar og þar sé stærsti hluti viðskiptavina fyrir- tækisins. Þá getur Benedikt þess, að viss hluti söluaukningar fyrirtækisins sé vegna aukinnar sölu yfir á meg- inlandið. Til þess að hægt sé að ná árangri þar er nauðsynlegt að vinna að vissri vöruþróun og jafn- vel nýjum pakkningum frá fs- landi. Er nú byrjað að framleiða nýjar pakkningar fyrir karfa og grálúðu á megninlandsmarkaðina og getur þessi þróun aukið mögu- leika á sölu karfaflaka á nýjum mörkuðum. ekki lengur hallæíisrekstri eins og á árunum áður með nýjum lánum, sem verðbólgan gerir svo að gengu. Slíkt lánsfé er ekki lengur til. Strandgóssið á lánamarkaðin- um er uppétið. Meiri lán í hallær- isrekstur þýða bara hærra fall þegar að því kemur. „Krakkið" verður bara stærra, þegar það kemur. Óhjákvæmileg aðgerð Verðtryggingarstefnan er ekki bara rétt — hún er óhjákvæmileg. Til lengdar getur ekki staðist, að þú lánir mér 100 krónur, sem ég svo borga með 50 krónum. Lánsfé er ekki heldur strandgóss, sem liggur laust á fjörum. Sumir ís- lendingar þykjast halda, að svo sé. Þangað til þú biður þá að lána þér. Þá eru menn fljótir að læra. Menn geta ekki selt á lægra verði, en þeir kaupa og þótzt lifa á veltunni. Það var því ekki bara rétt, held- ur óhjákvæmilegt, þegar stjórn- völd ákváðu að stöðva gróða skuldaranna með verðtrygg-- ingarstefnunni. Þau gátu ekkert annað gert. Hjól viðskiptalífsins voru að stöðvast. Alger umskipti Fyrir húsbyggjendur og alla þá, sem þurfa á lánafyrirgreiðslu að halda, táknaði þetta alger um- skipti. Enginn launamaður getur eignast íbúð við sitt hæfi á tíu til fimmtán árum, auk daglegra þarfa. Að eignast gott húsnæði er orðið fullkomið ævistarf fyrir venjulegt launafólk þegar þess er krafist að fullt verð komi fyrir og menn borgi hverja krónu sjálfir. En þar hafa stjórnvöld brugðist. Lánakerfinu var ekki breytt um leið og verðtryggingin var upp tekin. Lánakerfið er enn í megin- atriðum eins og það var á meðan íbúðarhúsnæði fékkst fyrir útsölu- verð. Það táknar, að venjulegu launafólki eru allar leiðir lokaðar eigi það ekki innhlaup í verka- mannabústaðakerfið eða önnur slík „kerfi". Þeir, sem það eiga ekki, fá einfaldlega hvergi inni. Stjórnvöld brugðust Þegar stjórnvöld bjuggu ekki til nýtt lánakerfi um leið og verð- tryggingin var tekin upp brugðust þau hlutverki sínu. Þegar þau með lagaboði skerða kjörin, án þess að breyta verðtryggingarviðmiðun og gera þannig fjölda fólks að van- skilamönnum, bregðast stjórnvöld aftur. Verðtrygging með láns- kjaravísitölu sem er nákvæmlega eins saman sett og sú, sem við er stuðst, er ekkert náttúrulögmál. Aðeins ein aðferð af þúsund til þess að verðtryggja útlán. Sú aðferð dugar ekki þegar laun eru lækkuð um 40%. Þeir, sem bera ábyrgð á slíkum ráðstofunum verða að gera þær breytingar sem gera þarf á verðtryggingarviðmið- un til þess að kjaraskerðingin endi ekki í uppgjöf og eignamissi. Loksins, loksins Þetta er miklu stærra hags- munamál fólks en hvort peninga- laun eru hækkuð 5% meira eða minna, sem hvort eð er eru tekin jafnóðum aftur og um þau er sam- ið. Verkalýðshreyfingin hefði átt að hefja leiftursókn á stjórnvöld í þessu máli — en leggja prósentu- rausið á hilluna. Það gerði hún ekki. t okkar þjóðfélagi, þar sem allt er farið að fella í afmarkaða bása, er eins og ferskur stormsveipur rísi þegar fólkið tekur sjálft til sinna ráða þegar stofnanirnar gera ekkert. Frumkvæði fólksins sjálfs til stofnunar samtaka um úrbætur í húsnæðismálum er slík- ur stormsveipur. Loksins vex eitt- hvað upp af grasrótinni. Það var sannarlega kominn tími til. Það eitt eru stórtíðindi. Kannski er islenzki neytandinn loksins að vakna til lífsins. Þá er von til þess, að eitthvað geti farið að gerast. Sighvatur Björgvinsson starfar nú að sérstökum verkefnum fyrir Framkvæmdastofnun. Hann er fyrrverandi alþingismaður Alþýðu- flokksins. 'esió reglulega af öllum fjöldanum! Blaóburöarfólk óskast! 3V°8 Kópavogur — Austurbær Álfhólsvegur frá 54—135 Grenigrund Kópavogur — Vesturbær Skjólbraut Uthverfi Nökkvavogur Langholtsvegur frá 110—150 Gnoðarvogur frá 14—42 Gnoðarvogur frá 44—88 Baröavogur Skeiöarvogur Austurbær Lindargata frá 40—63A fltoggimfrfaftift Norræna efna- hagssamvinna — Rannsóknir Rannsóknarráö Noröurlanda um efnahagsmál (Nordisk ökonomisk forskningsrád) var stofnsett af Norrænu Ráö- herranefndinni. Markmio þess er aö stuðla aö norrænni efnahagssamvinnu. í þessum tilgangi eru m.a. veittir styrkir til útreikninga og greinargeroa um tengsl á milli Noröur- landa og greininga tyrir skilyröum trekari efnahagssam- vinnu þeirra. Nú einbeitir ráöiö sér helst aö verkefnum sem snerta stöö- ugri efnahag Noröurlanda. Einkum hefur ráöiö áhuga á rannsóknum á gagnverkandi áhrifum á milli landanna og samanburöarrannsóknum. Rannsóknarráöiö býöur áhugasömum rannsakendum aö sækja um styrki til verkefna á þessu svioi. Loforö um styrki gilda fyrir áriö 1984. Fjármagn til úthlutunar er ca 1.200.000 n.kr. Unnin hefur veriö lýsing þar sem nánar er kveoiö á um hvernig umsóknir skulu metnar. Rannsóknarráoiö hefur einnig látiö vinna skýrslu þar sem lögö eru fram nokkur mikilsvero verkefni einkum hvao varöar fjárfestingarstefnu (investeringspolitikk) Noröurlanda. Lýsingu þessa og skýrsl- una má fá hjá ritara Rannsóknarráösins. Ritari veitir aörar upplýsingar í síma: 47-2-455159. Umsóknarfrestur er til 1. október 1983. Umsóknir skal senda ritara Rannsóknarráösins: Sigbjörn Atle Berg Boks 1095. Blindern N-Oslo 3.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.