Dagblaðið Vísir - DV - 10.08.2001, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 10.08.2001, Blaðsíða 8
FÖSTUDAGUR 10. ÁGÚST 2001 Viðskipti I>V Umsjón: Viðskiptablaðiö Hagnaöur SH 195 milljónir Hreinn hagnaður SH á fyrri hluta ársins nam 195 miUjónum króna á móti 189 milljónum sama tímabil árið 2000. Hagnaður fyrir fjár- magnsliði nam 796 milljónum króna en 555 milljónum sama tíma árið á undan, og hagnaður fyrir skatta nam 376 milljónum samanborið við 328 milljónir árið á undan. Heildartekjur samstæðunnar á fyrri hluta ársins 2001 námu 26,6 milljörðum króna, en þær voru 21,5 milljarðar sama timabil árið á und- an; aukningin er 24%. Tekjur sam- stæðunnar eru að mestu í erlendum myntum og vegin meðalhækkun viðskiptamynta samstæðunnar mæld í íslenskum krónum var um 18% milli tímabila. Raunaukning rekstrartekna hefur þannig verið um 5%. I takt vlð áætlanlr í heild er afkoman í ár í takt við áætlanir ef undan er skilinn áætlað- ur söluhagnaður fasteigna félagsins í Bandaríkjunum, en þær hafa enn ekki verið seldar. Hagnaður af aðal- starfsemi, þ.e. rekstri erlendu dótt- urfélaganna, varð 287 milljónir króna sem er veruleg aukning frá árinu áður (167 m) og meira en áætl- anir gerðu ráð fyrir. Hins vegar varð tap af starfsem- inni á íslandi, aðallega vegna áhrifa gengislækkunar íslensku krónunn- ar á skuldir eignarhaldsfélagsins Ssat&te. í> IHf-^^jS 1 I ^-V. 0^ - \%/y$HBS8 !?VJSB| -------,— --^SsSSStttttíi Hj ¦ 1 "• ¦'¦¦',. blÍ3síhl « f ¦Bff^ Hagnaöur hjá SH Hins vegar varö tap af starfseminni á íslandi, aöallega vegna áhrifa gengis- lækkunar íslensku krónunnar á skuldir eignarhaldsfélagsins (SH hf.). (SH hf.), en gengistap að frádreginni verðbreytingafærslu nam tæpum 80 milljónum króna. Eins og áður er gengistap fært yfir rekstur. Á hinn bóginn færist öll hækkun á bók- færðu verði eignarhluta í erlendum félögum vegna gengisþróunar krón- unnar yfir eigið fé og hefur þannig ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu. Veltufé frá rekstri reyndist 497 milljónir en það nam 391 milljón sama tímabil árið áður. Veltufjár- hlutfall var 1,08 um mitt árið en 1,05 sl. áramót. Eigið fé hefur aukist um 29% Niðurstaða efnahagsreiknings var 26,2 miUjarðar sem er 24% aukning frá áramótum. Endur- speglar þetta annars vegar aukn- ingu rekstrartekna í íslenskum krónum, sem jukust um 29% frá síðasta ársfjórðungi 2000 til ann- ars ársfjórðungs í ár, og hins veg- ar áhrif gengislækkunar á erlend- ar eignir og skuldir. Nettóskuldir, þ.e. heildarskuldir að frádregnum veltufjármunum og langtímakröf- um, námu nú 2,5 milljórðum en 2,3 um sl. áramót. Eigið fé hefur á árinu aukist úr 3,4 í 4,4 milljarða, mest fyrir áhrif gengisbreytinga á eignarhluta í erlendum félögum en einnig vegna hagnaðar. Eigin- fjárhlutfall er 16,8% og hefur auk- ist um 0,8 prósentustig frá áramót- um. í byrjun árs gerðu áætlanir fé- lagsins ráð fyrir að hagnaður af aðalstarfsemi yrði yfir 300 milljón- ir króna og tvófaldaðist þannig milli ára. Enn fremur var gert ráð fyrir að söluhagnaður vegna fast- eigna dótturfélags í Banda- ríkjunum næmi 200 milljónum. Þótt betur hafi gengið með rekstur dótturfélaga ríkir mikil óvissa í gengismálum og ekki er enn ljóst hvenær umrædd fasteign selst. Telja stjórnendur félagsins því ekki efni til að endurskoða áætl- unina að sinni. Lögfræðidelld Ný Iðgfræðideild Flugleiöa hefur með höndum framkvæmd og ráðgjöf vegna samningamála fyrir félagið, bæði viö gerð og túlkun kjarasaminga ogýmsa aðra viöskiptalega samninga. Ný lögfræðideild hjá Flugleiðum Flugleiðir hafa sett á laggirnar nýja lögfræðideild undir stjórn Más Gunn- arssonar héraðsdómslögmanns sem hefur verið starfsmannastjóri Flug- leiða undanfarin 26 ár. Lögfræðideild- in verður á stefnumótunar- og stjórn- unarsviði félagsins. Una Eyþórsdóttir er nýr starfsmannastjóri Flugleiða en hún hefur verið forstöðumaður starfs- þróunar undanfarin 5 ár. I Ný lögfræðideild Flugleiða hefur með höndum framkvæmd og ráðgjöf vegna samningamála fyrir félagið, bæði við gerð og túlkun kjarasaminga og ýmsa aðra viðskiptalega samninga, matsgerðir um ágreiningsefni og til- lögur til úrlausna, túlkun og leiðsögn vegna lagaumhverfis félagsins. Þá tek- ur deildin þátt í mótun kjarastefnu Flugleiða. Jafnframt ber deildin ábyrgð á hluthafaskrá og umsjón með rafrænum viðskiptum með hlutabréf í félaginu, auk þess að annast sam- skipti við hluthafa Flugleiða. í frétt frá Flugleiðum segir að það sé mat stjórnenda félagsins að mikill akkur sé í þessari nýju deild því margvísleg málefni af lögfræðilegum toga koma til kasta stjórnenda í sam- stæðu með um 37 milljarða króna ár- lega veltu og yfir 2000 starfsmenn. Með stofnun lögfræðideildar leitast fé- lagið við að tryggja hagkvæmni í úr- vinnslu lögfræðilegra mála. Markmið með nýju deildinni er einnig að við- halda sérhæfðri þekkingu innan fé- lagsins. Nýr starfsmannastjóri Flugleiða er Una Eyþórsdóttir. Hún hefur starfað hjá félaginu 26 ár og undanfarin flmm ár verið forstöðumaður starfsþróunar og annast starfsþróunarmál s.s. þjálf- un, þróun starfsmanna, frammistöðu- mat og einnig haft með höndum yfir- umsjón með ferðaþjónustu starfs- manna. Verksvið starfsmannastjóra frá 8. ágúst verður að taka þátt í mótun og fylgja eftir starfsmannastefnu félags- ins, taka þátt í mótun kjarastefnu og hafa umsjón og eftirlit með ráðning- um og ráðningarsamningum, fylgja eftir markmiðum um framleiðni og öðrum starfsmannatengdum mark- miðum, veita stjórnendum tölulegar upplýsingar um starfsmannamál, stýra starfsþróunarmálum, mótun fræðslustefnu Flugleiða og fram- kvæmd hennar. Frá og með 1. september flyst launadeild félagsins, sem hefur með að gera launaútreikninga og greiðslu launa, af stefnumótunar- og stjórnun- arsviði á fjármálasvið Flugleiða og verður þar undir stjórn Magnúsar Kr. Ingasonar, forstöðumanns bókhalds- deildar. Tap HB minna en spáð var - veltuf é frá rekstri eykst lítillega Tap Haraldar Böðvarssonar fyrstu 6 mánuði ársins nam 398 m.kr. samanborið við 60 m.kr. hagn- að sama timabil árið 2000. Þetta er nokkuð minna tap en fjármálafyrir- tækin höfðu spáð eöa 474 milljónir króna. Hagnaður HB fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 562 m.kr. sam- anborið við 473 m.kr. og veltufé frá rekstri nam 365 m.kr. á fyrri hluta árs 2001. Hið mikla tap HB skýrist að mestu leyti, líkt og tap annarra ís- lenskra fyrirtækja nú um stundir, af óhagstæðum fjármagnsliöum. Gengistap meðal fjármagnsliða nam 696 milljónum króna en þess ber að geta að gengistap vegna erlendra lána frá júnílokum til dagsins í dag hefur gengið til baka um u.þ.b. 220 milljónir króna. Forsvarsmenn HB gera ráð fyrir að afkoma síðari hluta ársins verði betri en fyrri hluta ársins og að heildarafkoma ársins verði í járn- um, með fyrirvara um óvissu í veið- um og þróun á gjaldeyris- og afurða- mörkuðum. Veiðar og vinnsla á loðnu hafi gengið vel í upphafi ver- tiðarinnar og afurðaverð hefur hækkað. Ástæða sé til að ætla að af- koma af bolfiskvinnslu á sjó og landi verði góð, m.a. vegna þess að kvótastaða félagsins sé góð fyrir seinni hluta ársins. Seðlabankinn spáir raun- lækkun húsnæðisverðs ÍILAR HF Skeifunni 17. Sími 568 51 00. ' Seðlabankinn spáir því að hús- næðisverð lækki um 5% að raun- gildi næsta hálfa árið. Þetta kemur fram í Peninga- málum, ársfjórð- ungsriti Seðla- banka íslands. Þessi forsenda er nokkuð í takt við síðustu spá bank- ans en þá var gert ráð fyrir 5% raun- lækkun til eins árs. Gert er ráð fyrir að raunlækkun húsnæðisverðs komi fram á styttri tíma en áður var gert ráð fyrir. Nú þegar eru stærstu húseignir á höf- uðborgarsvæðinu farnar að lækka í verði og má búast við að smærri eignir fari einnig að lækka með haustinu enda mikið af nýju hús- næði í boði og vísbendingar eru um minnkandi eftirspurn. í júlíbyrjun haföi markaösverð íbúðarhúsnæðis, eins og það er reiknað í vísitölu neysluverðs, Seölabanki Islands hækkað um 6,6%, en vísitala neyslu- verðs um 7%. Að raungildi hafði húsnæðisverð því lækkað um 0,4% á einu ári. Þessi lækkun átti sér fyrst og fremst stað á öðrum árs- fjórðungi. Þá lækk- aði raunverð hús- næðis um 2,3% en frá áramótum varð 2,6% raun- lækkun. Enn sem komið er viröist nafn- lækkun fyrst og fremst bundin við stærri eignir (þ.e.a.s. einbýli) á höf- uðborgarsvæðinu. Samkvæmt vísi- tölum frá Fasteignamati er sérbýli að lækka að jafnverði bæði í mai og júní. Fyrstu vísbendingar fyrir júlí benda til þess að fermetraverð í fjöl- býli standi nokkurn veginn i stað eða lækki jafnvel lítilega í verði milli mánaða. Ekki er ólíklegt að niðursveifiu verði fyrst vart í minni eftirspurn eftir stærri eignum. Lækkanir á mörk- uðum í Evrópu Hlutabréf tækni-, fjarskipta-, og fjölmiðlunarfyrirtækja í Evrópu hafa lækkað nokkuð það sem af er degi vegna áhyggna af bandariska efnahagskerfinu. „Footsie" visitalan í London lækkaði um 1,3% í 5.404 stig í byrj- un dags og CAC 40 vísitalan í París lækkaði um 1,6% í 4.907 stig. Sama var uppi á teningnum í Frankfurt þar sem Xetra Dax vísitalan lækk- aði um 1,3%. Hlutabréf í bandarískum hluta- bréfum lækkuðu þónokkuð í gær eftir að Seðlabanki Bandaríkjanna gat um í skýrslu sinni að merki væri um frekari samdrátt í efna- hagslífinu. Er almennt talið að bati efnahagslífs Bandarikjanna muni leika lykilhlutverk í að efnahags- kerfi heimsins nái sér á strik aftur. Aukning útflutn- ings hugbúnaðar stöövast Aukning í út- flutningi hugbúnað- ar og tölvuþjónustu á milli áranna 1999 og 2000 var tæpar 80 milljónir króna eða 3,2% sem er minnsta aukning milli ára frá því að Seðlabankinn hóf að safna upplýsingum um útflutning hugbúnaðarfyrirtækja. Þetta er nærri því stöðvun frá því sem var árin á undan -en frá 1990 til 2000 jókst út- flutningurinn um 6800% að raunvirði. Þetta kemur fram í grein Hrannar Helgadóttur viðskiptafræðings í nýút- komnum Peningamálum Seðlabanka íslands. Af hugbúnaðarfyrirtækjum í könn- un Seðlabankans náðu einungis fjög- ur fyrirtæki að flytja út hugbúnað fyr- ir meira en 100 milljónir króna á ár- inu 2000. Þessi fjögur fyrirtæki flytja út um helming alls hugbúnaðar frá ís- landi. Flest fyrirtækin, rúm 61%, eru með útflutningstekjur undir 20 millj- ónum og yfir 80% af fyrirtækjunum eru með útflutningstekjur undir 50 milljónum. [ti^íl«!>l. 10.08.2001 kl. 9.1S KAUP SflLA 98,300 Dollar 97,800 IsÍlPund 139,650 140,360 1*1 Kan. dollar 63,500 63,900 Soönskkr. 11,7570 11,8220 ÍTJNorsk kr 10,9090 10,9690 ÍSsænsk kr. 9,5440 9,5970 frHn. mark 14,7135 13,3367 14,8020 13,4168 OFra. franki ¦jBelg.franki 2,1686 2,1817 E2 Sviss. franki 58,0100 58,3300 a^Holl.gyllini 39,6979 39,9365 Qpýsktmark 44,7292 44,9980 ít.líra 0,04518 0,04545 6,3958 ŒJAust. sch. 6,3576 UPort. escudo 0,4364 0,4390 1 * IS"»- peseti 0,5258 0,5289 0,80700 111,747 Jap. yen 0,80220 iTiÍrsktpund 111,080 SDR 124,1700 124,9100 88,0084 LIecu 87,4827 Þetta helst Wms Md:!.!:|:ld^lílMi»IM =G1 HEILDARVIÐSKIPTI 1900 m.kr. í Hlutabréf Spariskírteini MEST VIÐSKIPTI 135 m.kr. 500 m.kr. Q íslandsbanki 45 m.kr. ¦ Q Landsbankinn 37 m.kr. Æ> Ossur MESTA HÆKKUN o 10 m.kr. © © MESTA LÆKKUN Q Eimskip 4% Q Landsbankinn s 0 íslandsbanki 2% 1% | ÚRVALSVÍSITALAN - Breyting 1034 stig Q 0,93 %

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.