Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 06.07.1970, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 06.07.1970, Blaðsíða 1
GRØN LAN DS POSTEN ukiut 11 O-at atausingorneK 6. juli 1970 Nr. 12 Grønlandsrådets møde afholdt i Godthåb Rådets møderække for første gang henlagt til Grønland. Spørgsmål af vital betydning for landets fremtid drøftet på mødet. Møderækken indledtes tirsdag den 9. juni i landsrådssalen i Godthåb. Som første punkt på dagsordenen var der meddelelser fra formanden. Under dette punkt redegjorde departementschef Erik Hesselbjerg for de nylig afsluttede fiskeriforhandlinger i St. Johns i Canada. Nogle af grønlandsrådets medlemmer, fra venstre: folketingsmand Svend Haugaard, folketingsmand Hol- ger Vivike, direktør Hans C. Christiansen, professor dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen, direktør Gunnar P. Rosendahl og landshøvding N. O. Christensen. grønlandsrådimut ilaussortat ilait, såmerdlernit: folketingimut ilaussortaK Svend Haugaard, folketingimut ilaussortaK Holger Vivike, direktør Hans C. Christiansen, professor dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen, direktør Gunnar P. Rosendahl åma landshøvding N. O. Christensen. Grønlandsråde atautsimitoK sujugdlerpåmik råde nunavtme atautsimitoK. aperKutit nu- navta sujunigssanut pingåruteKardluinartut atautsimmerme sangmineKartut atautsiminerit autdlarnerneKarput mardlungorneK 9. juni Nungme landsrådip atautsimitarfiane. uvdlormut onaluserissagssane ingmi- kortut sujugdlersaråt sujuligtaissup nalunaerutai. ingmikortumut tå- ssunga atatitdlugit departementschef Erik Hesselbjergip Canadame St. Johns-ime aulisarnek pivdlugo atautsiminerit nåmagsinexarKd- mersut navsuiauteKarfigai. Erik Hesselbjerg gjorde opmærk- som på, at den aftale, der var blevet truffet, kun gælder for 1971. Man er således ikke færdig med ait diskutere laksekrig, men tiden kan nu bruges til yderligere undersøgelser for biologerne. Fiskeriet vil i 1971 blive be- grænset 'til månederne august- september og der må ikke fiskes flere laks ved Grønland end i 1969, d. v. s. ca. 4800 tons. Inden for tremilegrænsen vil fiskeriet fra grønlandske skibe kunne fore- gå uden begrænsning. I kompro- miset indgår at trawlfiskeri efter laks forbydes uden for 12-mile grænsen. VIGTIG SAG Rådet gik derefter over til at di- skutere punktet „Anvendelse af mere grønlandsk arbejdskraft — navnlig inden for det tekniske område". Oplægget, som et af medlemmerne betegnede som et af de vigtigste dokumenter, rådet har behandlet, giver udtryk for en ændret holdning overfor ar- bejdssituationen i Grønland. Be- stræbelserne skal nu gå ud på, at beskæftige mest mulig grønlandsk arbejdskraft, uanset dette kan få konsekvenser med hensyn til overholdelse af afleveringstermi- ner, arbejdskvalitet og budgetter. Det blev gjort gældende, at mian inden for GTO således er igang med foranstaltninger for anvendelse af lokal arbejdskraft. Udsendte firmaer vil blive op- muntret til at anvende lokal ar- bejdskraft, man vil f. eks. ved udliciitation af anlægs- og ved- ligeholdelsesarbejder ikke alene lægge vægt på pristilbud, men også på, hvorvidt firmaet benytter grønlandsk arbejdskraft. Det blev endvidere oplyst, at GTO for sine egne virksomheders vedkommende var i gang med at udarbejde en afviklingsplan, der sigter mod, at grønlandsk ar- bejdskraft skal afløse de ud- sendte, specielt vil man være opmærksom på at få uddannet grønlandske faglærte til formænd og konstruktører. Der var i rådet bred tilslutning til principperne i oplægget, men det blev samtidig gjort gældende, at der her ikke var tale om helt nye tanker, men snarere om en opsumering af de tanker, som rå- det har gennemdrøftet igennem de senere år. Rådet anbefalede, at neden- stående 11 punkter blev iværk- sat: 1) at oprettelse af arbejdsmar- kedskontorer ikke forsinkedes, men gennemføres i det tempo, som uddannelse af egnet per- sonale muliggør, 2) at det generelt indskærpes, at der også inden for de tek- niske områder bør beskæftiges grønlandsk arbejdskraft, selv- om det i en overgangsperiode må forventes at skabe vanske- ligheder med hensyn til over- holdelse af tidsterminer, kva- litetskrav og budgetoverslag, 3) at GTO ved fordeling af an- lægs- og vedligeholdelsesar- bejder tager hensyn til, hvor- vidt der bliver anvendt grøn- landsk arbejdskraft ved ar- bejdets udførelse, 4) at enkelte anlægsopgaver ud- føres af grønlandske arbejds- sjak under GTOs ledelse som led i en arbejdsteknisk uddan- nelse, Erik Hesselbjergip sianigerKuvå isumaKatiglssut 1971-imut tai- mågdlåt atormat. kapisilingniar- neK pivdlugo akerdleringneK sule nåmagsineKarsimångilaK, kisiåne aulisagkanik ilisimatut misigssu- erKingnigssamingnut sule pivfig- ssaK måna atorsinauvåt. 1971-ime kapisilingniarnigssaK augustime septemberimilo tai- mågdlåt ingerdlåneKésaoK, Ka- låtdlit-nunånilo kapisiligtarine- Kartut 1969-ime kapisiligtarine- Kartunit amerdlanerusångitdlat, tåssa imåipoK 4800 tons migssi- liordlugit. milinik pingasunik kig- dleKarfiup iluane Kalåtdlit-nunå- ne aulisariutit kigdleKångitsumik kapisilingniarsinåuput. isumana- tigissumut ilauvoK 12 milinik kigdleKarfiup avatåne kilisagdlu- ne kapisilingniartarneK inerter- KutaussoK. suliagssaK pingårton tauvalo rådip onaluserilerpå ing- mikortoK „kalåtdlit sulissugssat atorneKarnerunigssåt — pingårtu- mik teknikimut tungassutigut su- liagssaKarfiup iluane". autdlar- Kausiutitut OKauserissat agdlag- kat rådip suliagssarissartagaisa pingårnerpåt ilåtut ilaussortanit issigineKartoK Kalåtdlit-nunåne sulinermut tungassutigut pissut- sinut isumamik avdlångortitsi- nermik erssersitsivoK. suliniarne- rup måna sujunertarisavå kalåt- dlit sulissugssat sapingisamik su- lissoriniarneKartarnigssåt, tamå- na nagsataKåsagaluarpatdlunit sulianik tuniussivigssat erKorti- neKartarnerisa avdlånguteKarne- rinik, suliap pitsåussusigssåta av- dlångorneranik aningaussanigdlo atortitagssamautinik. ersserKigsarneitarsimavoK GTO-p iluane suliniarneKalersi- massoK nunanarfikutårtumik su- lissugssat atorneKartarnigssåt pivdlugo. sulisitsissarfit suliar- tortitat kamagtorneKarumårput nunaicarfingme sulissugssat ator- Kuvdlugit, sordlo åssersutigalugo sanaortugagssat aserfatdlagtaili- ssagssatdlo suliariumangnigtug- ssarsiuneKarnerine akit pivdlugit sujunersutit kisimik pingårtine- Kåsångitdlat, åmale pingårtineKa- rumårdlune sulisitsivik kalåtdli- nik KanoK sulissoKartiginersoK. kisalo nalunaerutigineKarpoK GTO sulivfenarfingminut tunga- ssutigut sulianalersimassoK suli- artortitaussartut kalåtdlinik su- lissugssanik taorserneKartikiar- tuårniardlugit, pingårtumik sia- niginiarneKarpoK kalåtdlit sulia- mik iliniagaKarsimassut for- mandinut ilusilersuissartunutdlo iliniartineKarnigssåt. autdlarKausiutitut OKauserissa- ne tungavigissat rådime isumaKa- tigineKarput, tamatumungale pe- Katigititdlugo sianigerKuneKar- poK ernarsautit nutårdluinait ta- matumane pineKångitsut, tåssau- nerussutdle ernarsautit ukiut ki- ngugdlit ingerdlanerine rådip o- Kaluserissarsimassaisa atautsimut katinenarnerat. rådip sujunersutigå ingmikor- tut 11 kingulinitut autdlarnerne- nåsassut: 1) sulivfigssanarniarneK pivdlu- go agdlagfit pilersiniarnenar- nerata kinguarsarnenånginig- sså, kisiåne atortinenariartu- åsavdlutik inugtagssat piuku- nartut iliniartitaunerata su- kåssusianut nalernutumik, 2) tamanut atortumik erssernig- sarneKartariaKartOK suliag- ssanarfit teknikimut tunga- ssut iluåne åma kalåtdlit su- lissugssat sulissorinenartar- nigssåt, nauk ukiune ikåriar- fiussune ajornartorsiuteKartå- sagunaraluartoK sanåt iner- figssaisa, pitsåussusigssamik piumassat åmalo aningaussat atugagssamautitut nautsor- ssugkat maleruarneKarnigsså- nut tungassutigut. 3) sanaortugagssanut aserfat- dlagtailinermutdlo tungassu- tigut suliagssarsiussinerne GTO-p sianiginiartåsagå su- liap nårnagsiniarnenarnerane kalåtdlit sulissorineKarumår- nersut, 4) sanaortugagssat ilait atausiå- kåt Kalåtdlit-nunåne sulena- tigingnit suliarinenartåsassut GTO sujulerssortigalugo suli- nermik ingerdlatsinermut ili- niartitaunermut ilaussutut, 5) nålagauvfiup aserfatdlagtaili- ssagssatut suliagssautai pissa- rianartut ukiup nåumataine ingerdlånenartåsassut ukiune- rane sulivfigssanartitsiniar- nen pivdlugo ajornartorsiutit migdlisarniardlugit, 6) navssåriniarnenåsassut nåla- gauvfiup sanaortugagssautai ukiunerane suliagssatut inger- dlåneKarsinaussut aningau- ssartutigssat amerdlissutig- ssaisa 25 'Vo Kångersimåså- ngigpatigik, 7) igdluliornermut atortugssat suliarinenartarnigssånik aut- dlarninigssan pivdlugo ernar- såumik GTO sulissutigingni- nåsassoK, misigssuineruvdlo inernere grønlandsrådimut sarnumiuneKåsassut, (Klip. 38-me nangisaotc) (Fortsættes side 2) Grønlandske repræsentanter i grønlandsrådet. Fra venstre: landsrådsfor- rnand Erling Høegh, landsrådets næstformand Peter Heilmann, landsråds- medlem Marius Abeisen, folketingsmedlem Knud Hertling. kalåtdlit sivnissue grønlandsrådime. såmerdlernit: landsrådip sujuligtai- ssua Erling Høegh, landsrådip sujuligtaissuata tugdlia Peter Heilmann, landsrådimut ilaussortaK Marius Abeisen åma folketingimut ilaussortaK Knud Hertling.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.